Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2158(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0028/2010

Ingivna texter :

A7-0028/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.39
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0129

Antagna texter
PDF 305kWORD 69k
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
Europeana – nästa steg
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om Europeana - nästa steg (2009/2158(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 augusti 2009 med titeln ”Europeana – nästa steg” (KOM(2009)0440),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2009 med titeln ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin” (KOM(2009)0532),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 20 november 2008 om det europeiska digitala biblioteket EUROPEANA(1),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 augusti 2008 med titeln ”Europas kulturarv på ett musklicks avstånd – Kulturellt innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport.” (KOM(2008)0513),

–   med beaktande av slutrapporten av den 4 juni 2008 från högnivågruppen för digitala bibliotek – undergruppen för upphovsrätter – om digitalt bevarande, verk av okända upphovsmän (anonyma verk) och verk som har utgått på förlaget,

–   med beaktande av slutrapporten från maj 2008 från högnivågruppen för digitala bibliotek – undergruppen för offentlig-privata partnerskap – om offentlig-privata partnerskap för digitalisering och elektronisk tillgång till Europas kulturella arv,

–   med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 med titeln ”i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek”(2),

–   med beaktande av kommissionens rekommendation 2006/585/EG av den 24 augusti 2006 om kulturellt innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället(4),

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 167,

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för rättsliga frågor (A7-0028/2010), och av följande skäl:

A.  Det är av största vikt i vårt digitala samhälle att alla garanteras tillgång och får enklare tillgång till det europeiska kulturarvet och att man ser till att det främjas och bevaras för kommande generationer, både inom och utanför Europa.

B.  I samband med digitaliseringen av det europeiska kulturarvet måste vi få en europeisk kulturpolitik som visar på det offentliga engagemanget både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå till förmån för att bevara, respektera och främja den kulturella mångfalden.

C.  Det gemensamma europeiska kulturarvets rikedom och mångfald måste främjas och göras tillgängligt i största möjliga utsträckning, även utanför Europa, och medlemsstaterna och kulturinstitutionerna, i synnerhet biblioteken, spelar en viktig roll på detta område, på såväl nationell som regional och lokal nivå.

D.  Det europeiska kulturarvet består till stor del av verk som är allmängods, och i den digitala världen bör dessa verk i största möjliga utsträckning göras tillgängliga i högkvalitativa format.

E.  Tillgång till kulturellt material och utbildningsmaterial måste göras till en prioritet för att förbättra utbildnings- och levnadsstandarden.

F.  Det är viktigt att det införs gemensamma standarder för digitaliseringen av det europeiska kulturarvet. Många av de digitaliserade verk som för närvarande innehas av olika bibliotek har inte gjorts allmänt tillgängliga, eftersom de digitala formaten inte är inbördes kompatibla.

G.  Biblioteken är, tack vare sin personal, de institutioner som är bäst ägnade att övervaka och hantera digitaliseringen av verk.

H.  Ett europeiskt digitalt bibliotek bör inte bara vara en digitaliserad samling med verktyg för informationshantering utan bör snarare omfatta utvecklingen av en helhet av teknisk kapacitet och resurser för att skapa, forska och använda information.

I.  Det är viktigt att man tar hänsyn till den snabba utvecklingen av ny teknik och till de förändringar som detta medför på det kulturella området samt till befintliga digitaliseringsprojekt utanför Europa.

J.  Medlemsstaterna måste därför bemöda sig mera, samarbeta och införskaffa de medel som behövs för att kunna fortsätta bidra till Europeana och uppmuntra till att sådana bidrag ges, så att Europa kan inta en mer framträdande ställning i världen.

K.  Hittills har dock endast en mycket liten del av det europeiska kulturarvet digitaliserats, arbetet framskrider olika snabbt i de olika medlemsstaterna, och de offentliga medel som anslagits för den storskaliga digitaliseringen räcker inte till. Medlemsstaterna bör därför göra mer för att påskynda arbetet med digitaliseringen av offentliga och privata verk.

L.  Digitaliseringen av det europeiska kulturarvet och av vetenskapligt material gagnar också andra verksamhetsområden, i synnerhet utbildning, vetenskap, forskning, turism, företagarverksamhet, innovation och media.

M.  Digital teknik är dessutom ett fantastiskt verktyg som ger personer som stöter på hinder för sin tillgång till kulturen, och i synnerhet personer med funktionshinder, tillgång till det europeiska kulturarvet.

N.  Upphovsrättslagstiftningen skiljer sig dock kraftigt inom EU och den upphovsrättsliga statusen för en stor mängd verk är fortfarande oklar.

O.  Det krävs omedelbara insatser för att lösa problemet med det digitala svarta hålet beträffande material från 1900-talet och 2000-talet, som innebär att kulturellt värdefulla verk inte kan utnyttjas. I samband med lösningen är det viktigt att alla berörda parters intressen tillgodoses.

P.  Som anonyma verk bör sådana verk anses som är upphovsrättsligt skyddade och offentliggjorda, men där man inte, trots påvisat seriösa efterforskningar, kunnat ange eller återfinna en eller flera innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter.

Q.  Det behövs mer information om vilka framsteg som gjorts i det arbete som utförs av stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek.

R.  Det behövs en ökad insyn i Europeiska unionens verksamhet.

Europeana – ett viktigt steg för att bevara och sprida Europas kulturella arv

1.  Europaparlamentet välkomnar öppnandet och utvecklingen av Europeana – det europeiska digitala biblioteket, museet och arkivet för högkvalitativt material – som en gemensam, direkt och flerspråkig portal till det europeiska kulturarvet.

2.  Europaparlamentet erinrar om att det europeiska digitala biblioteket bör ha till uppgift att skydda det europeiska kulturarvet, för att kommande generationer ska kunna skapa sig ett kollektivt europeiskt minne och för att inte de ömtåligaste dokumenten ska förstöras av upprepad användning.

3.  Europaparlamentet framhåller att det europeiska digitala biblioteket tjänar en demokratiserad kultur, eftersom det finns tillgängligt för alla på distans, och att det således gör det möjligt för en mycket bred allmänhet att få tillgång till sällsynta eller gamla dokument som ingår i det europeiska kulturarvet och som är svåra att komma åt, på grund av de krav som bevarandet av dem ställer.

4.  Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att Europeana blir en fullt utvecklad tjänst med ett flerspråkigt gränssnitt och semantiska webbfunktioner som bevarar den höga kvaliteten hos de verk och uppgifter som görs tillgängliga över världen.

Mål

5.  Europaparlamentet begär att Europeanas innehåll utökas med minst 15 miljoner digitaliserade verk av olika slag fram till 2015.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt obalansen i bidrag till Europeanas innehåll från medlemsstaterna och uppmanar med kraft dem och andra kulturinstitutioner att samarbeta för att digitalisera verk och att fortsätta arbetet med att utarbeta digitaliseringsplaner på alla tänkbara nivåer, så att man undviker dubbelarbete och påskyndar digitaliseringen av kulturellt innehåll för att de uppställda målen ska kunna nås (10 miljoner dokument 2010).

7.  Europaparlamentet betonar att man måste försöka hitta sätt att få kulturinstitutionerna att efter utarbetandet av digitaliseringsplanerna ingå avtal med rättighetshavarna om att ställa verk till förfogande i flera länder, och att främja en konkurrenspräglad miljö tillsammans med nätbokhandlarna för att underlätta kulturarvets spridning i hela Europa.

8.  Europaparlamentet konstaterar att Frankrike ensamt har bidragit med 47 procent av det totala antalet digitaliserade objekt i Europeana fram till nu och att det därför är oerhört viktigt att ännu mer aktivt uppmuntra alla medlemsstater att tillgängliggöra bidrag från sina nationella bibliotek och kulturinstitutioner så alla européer får obegränsad tillgång till sitt kulturella arv.

9.  Europaparlamentet ber kommissionen att hjälpa till med att hitta sätt att uppmärksamma medlemsstaterna på att Europeanas användare söker efter viktiga verk som finns i deras nationella samlingar men inte på Europeana.

Fördelar

10.  Europaparlamentet framhåller digitaliseringens ekonomiska potential, eftersom digitaliseringen av kulturella tillgångar har en stor inverkan på ekonomin, särskilt kultursektorn, och stöttar den kunskapsbaserade ekonomin, men att man samtidigt måste komma ihåg att kulturföremål inte kan jämställas med andra ekonomiska varor och att de måste skyddas mot överdriven kommersialisering.

11.  Europaparlamentet betonar att Europeana bör göras till en av de främsta referenspunkterna för utbildning och forskning. Europeiska ungdomar skulle föras närmare ett kulturellt, litterärt och vetenskapligt arv och innehåll om Europeana integrerades på ett sammanhängande sätt i utbildningssystemen. Det skulle bli ett område för konvergens och bidra till interkulturell sammanhållning i EU.

Tillgång för alla

12.  Europaparlamentet framhåller att användarvänlighet, i synnerhet översiktlighet och lättheten att hitta innehåll ska vara avgörande kriterier vid utformningen av portalen.

13.  Europaparlamentet understryker att man bör överväga att så fort som möjligt göra Europeana tillgängligt på alla offentliga språk, eftersom Europeana är till stor nytta för alla unionsmedborgare.

14.  Europaparlamentet påpekar att portalen bör ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder, och att Europas kollektiva kunskap ska göras fullt tillgänglig för dessa personer. Parlamentet föreslår att kommissionen ser till att så mycket som möjligt av det digitaliserade innehållet tillhandahålls i speciella digitaliserade versioner, såsom intalade versioner, för personer med funktionshinder.

15.  Europaparlamentet understryker att alla måste ha lika tillgång till det gemensamma europeiska kulturarvet och uppmanar därför medlemsstaterna att ta bort EU-interna hinder för tillgång till vissa delar av innehållet på Europeana.

16.  Europaparlamentet betonar att det måste vara kostnadsfritt för enskilda personer och offentliga institutioner att komma åt Europeanaportalen och titta på dokument utan att ladda ner dem. Parlamentet understryker att Europeanaportalen ska ges möjlighet att ta ut avgifter för nedladdningar och utskrifter av allt material som är upphovsrättskyddat, och att sådana avgifter bör vara socialt acceptabla.

17.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att göra allt för att undvika att det uppstår en kunskapsklyfta mellan Europa och tredjeländer samt att se till att alla européer ges full tillgång till sitt kulturella arv i all dess mångfald och likaså underlätta hela världens tillgång till det.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta det arbete som inleddes av högnivågruppen, eftersom det bidrar till en gemensam vision för europeiska digitala bibliotek och stöder praktiska lösningar av centrala problem som påverkar den elektroniska tillgängligheten till kulturföremål.

19.  Europaparlamentet betonar att alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för att sprida information om Europeana på och utanför Internet bland den europeiska allmänheten, i synnerhet bland personer som är verksamma inom kulturen inom den privata sektorn och den offentliga sektorn samt utbildningssektorn.

Ett större och bättre innehåll för Europeana

20.  Europaparlamentet uppmuntrar innehållsleverantörerna att öka mängden av olika typer av innehåll till Europeana, särskilt ljud- och videofiler, med särskilt tonvikt på kulturyttringar från muntliga kulturer samt på de verk som är känsliga och riskerar att gå förlorade, och att samtidigt respektera immateriella rättigheter, i synnerhet författares och utövande konstnärers rättigheter. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att ideella rättigheter respekteras, av omsorg om verkets integritet, och att alla tänkbara avsteg måste undvikas (censuringrepp, ändringar av verk etc.).

21.  Europaparlamentet menar att yttrandefrihet och konstnärlig frihet är grundläggande värderingar. Parlamentet anser att kulturinstitutioner eller samlare inte ska bli föremål för granskning eller censur beträffande det europeiska kulturella, litterära eller vetenskapliga innehåll som man bidrar med till Europeana.

Innehåll som är allmängods och tillgängligheten till det

22.  Europaparlamentet är övertygat om att innehåll som är allmängods i den analoga världen bör förbli allmängods i den digitala miljön, även efter formbytet.

23.  Europaparlamentet erinrar om att den europeiska digitaliseringspolitiken bör ha som huvudsyfte att skydda det europeiska kulturarvet och att det därför måste finnas garantier för att digitaliseringen inte sker exklusivt, för att den inte ska leda till att det uppkommer ”nya rättigheter”, såsom obligatoriska avgifter för återanvändning av verk som är allmängods.

24.  Europaparlamentet erinrar om att Europeana måste kunna dra nytta av avtal som ingåtts inom ramen för offentlig-privata partnerskap med andra bibliotek och att dessa bibliotek följaktligen bör få en fysisk kopia av redan digitaliserade handlingar.

25.  Europaparlamentet erinrar om att de fysiska handlingarna för verk som är allmängods och som digitaliserats inom ramen för offentlig-privata partnerskap måste förbli den offentlig-privata institutionens egendom och att, om så inte låter sig göras, och medlemsstaternas kulturinstitutioner tvingas att inom ramen för ett offentligt-privat partnerskap ingå avtal, förenade med exklusivitetsklausuler, om digitalisering av verk som tillhör deras nationella kulturarv, måste det tillses, innan verken tillgängliggörs på Europeanaportalen, att de digitaliserade handlingarna verkligen blir institutionernas egendom när exklusivitetsklausulerna löpt ut.

26.  Europaparlamentet insisterar på att det digitala biblioteket inte får avvika från sitt huvudsyfte, nämligen att kunskapsspridningen på Internet inte får överlåtas åt privata och kommersiella företag, för att inte digitaliseringen av verken ska urarta till att det läggs beslag på det offentliga europeiska kulturarvet och allmängodset privatiseras.

27.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen uppmanar leverantörer av digitalt innehåll att certifiera webbplatser som det hänvisas till på Europeana.

28.  Europaparlamentet uppmanar de europeiska kulturinstitutioner som digitaliserar verk som ingår i allmängodset att göra verken tillgängliga via Europeana och inte begränsa tillgängligheten till det egna landets territorium.

Upphovsrättsliga frågor, inklusive anonyma verk

29.  Europaparlamentet understryker att man måste hitta lösningar så att Europeana också kan erbjuda upphovsrättsligt skyddade verk, framför allt verk som inte längre finns i tryck och anonyma verk genom en sektorsvis genomgång, samtidigt som de immateriella rättigheterna respekteras och rättighetshavarnas legitima intressen bevaras. Parlamentet anser att lösningar som utvidgade kollektiva licensavtal eller annan kollektiv förvaltning av rättigheter bör understödjas.

30.  Parlamentet välkomnar att kommissionen inlett en debatt om upphovsrättslagstiftningen i EU, där man söker nå en balans mellan rättighetshavares rättigheter och konsumenträttigheter i en globalt sammanlänkad värld och mot bakgrund av den snabbt föränderliga verkligheten på Internet med ny teknik och nya sociala och kulturella vanor.

31.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och medlemsstaterna i samband med vidareutvecklingen av det upphovsrättsliga skyddet i Europa fastställer så enhetliga och heltäckande bestämmelser som möjligt så att inte digitaliseringsprocesserna i sig ger upphov till upphovsrätt av sitt eget slag. Parlamentet anser att man i samband med dessa diskussioner även bör tar upp frågan om huruvida man bör införa undantagsbestämmelser för offentliga institutioners digitaliseringar av anonyma verk.

32.  Europaparlamentet understryker betydelsen av anonyma verk – det vill säga upphovsrättsligt skyddade verk vilkas rättighetshavare är okända och inte kan hittas trots noggranna efterforskningar – och behovet av att exakt fastställa antalet och typen av anonyma verk, område för område, för att kunna hitta lämpliga lösningar.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med beaktande av dess meddelande av den 19 oktober 2009 om upphovsrätten i kunskapsekonomin lägga fram ett lagstiftningsförslag om digitalisering, bevarande och spridning av anonyma verk för att råda bot på den rättsliga osäkerheten på området, i linje med kraven på noggrann efterforskning och ersättning till rättighetshavarna.

34.  Europaparlamentet stöder kommissionens intention att inrätta ett enkelt och kostnadseffektivt rättighetsklareringssystem för digitaliseringen av publicerade verk och deras tillgänglighet på Internet i nära samarbete med alla berörda aktörer.

35.  Europaparlamentet välkomnar och stöder därför initiativ som Arrow-projektet(5), där rättighetshavare och biblioteksföreträdare samarbetar, i synnerhet eftersom dessa projekt försöker fastställa vilka rättighetshavarna är och deras rättigheter, samt att klarlägga verkens upphovsrättsliga status och även huruvida det rör sig om anonyma verk eller verk som inte längre finns i tryck.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en europeisk databas över anonyma verk, varvid anonyma verk ska förstås som skyddade verk vilkas rättighetshavare antingen är okända eller också inte kunnat påträffas trots påvisat seriösa efterforskningar, för att göra det möjligt att utbyta information om upphovsrätter och därmed sänka kostnaderna för de omfattande efterforskningarna efter rättighetshavare.

37.  Europaparlamentet förordar en lösning för digitalisering och spridning av anonyma verk som inbegriper hela Europa, och som inleds med att man noggrant definierar verken, inrättar gemensamma standarder (även vederbörliga efterforskningar för att spåra verkens ägare), och reder ut frågan om eventuellt upphovsrättligt intrång i samband med användningen av anonyma verk.

38.  Europaparlamentet understryker att man måste hitta en lösning för personligt material (skriftväxlingar, anteckningar, foton, filmer) som ingår i kulturinstitutionernas samlingar men som aldrig har offentliggjorts eller visats för allmänheten och som aktualiserar frågeställningar som rör skydd av privatlivet och ideella rättigheter.

Teknik

39.  Europaparlamentet pekar på behovet av att utveckla tekniken för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart digitalt bevarande, driftskompabilitet mellan de system som tillgängliggör innehållet, flerspråkig navigering och tillgång till innehåll liksom enhetliga standarder. Parlamentet välkomnar den fortsatta användningen av programvara med öppen källkod vid uppbyggnaden av Europeanas samlingar.

40.  Europaparlamentet föreslår kommissionen att backup-kopior av digitaliserat material som tillhandahålls av nationella institutioner eller privata partner förvaras på maskinvara som tillhör dessa institutioner eller partner.

41.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen tillsammans med partner inom den privata sektorn tar fram IT-lösningar – såsom skrivskyddade och kopieringsskyddade format – för upphovsrättsligt skyddat digitalt material som finns tillgängligt på Europeana och att det på dokumentfilens presentationssida finns en länk till innehållsleverantörens webbplats där dokumentet kan laddas ner på de villkor som leverantören anger.

42.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska insistera på att de digitaliserade arbetena ska ha ett standardiserat elektroniskt format för att de digitaliserade dokumenten garanterat ska vara kompatibla med onlinegränssnittet och med databasen.

43.  Europaparlamentet ber högnivåexpertgruppen undersöka möjligheterna att använda webb 2.0-tillämpningar i ett separat online-utrymme.

Finansiering och styrelseformer

44.  Europaparlamentet understryker att det är ytterst viktigt att man tar fram en hållbar modell för finansiering och styrning så Europeana kan bevaras på lång sikt, och att de närmaste aktörerna har en oerhört viktig roll i arbetet med att inrätta en sådan styrelsemodell.

Sponsring och offentlig-privata partnerskap

45.  Europaparlamentet betonar att man måste utveckla nya finansieringssätt för att möta de höga kostnaderna för digitalisering och tidspressen, t.ex. offentlig-privata partnerskap, förutsatt att dessa följer immaterialrättsliga bestämmelser och konkurrensreglerna, och samtidigt gynnar tillgången till verken via kulturinstitutionerna, så att biblioteken garanteras fri förfoganderätt, utan tidsbegränsningar, till de digitaliserade handlingarna.

46.  Europaparlamentet understryker att man på europeisk nivå måste ta ett samordnat grepp om villkoren för offentlig-privata partnerskap och att man grundligt måste utreda partnerskapsavtalen om digitaliseringsplaner med aktörer i den privata sektorn, särskilt vad gäller exklusivitetsklausulernas giltighetstid, indexeringen och hänvisningarna i sökmotorn till de digitala filer som biblioteken använder för eget bruk, tjänsternas kontinuitet, avtalens icke-konfidentiella karaktär och digitaliseringens kvalitet.

47.  Europaparlamentet understryker att digitaliseringen av nationalbibliotekens verk gjorts med skattebetalarnas medel och framhåller därför att partnerskapsavtalen mellan den offentliga och privata sektorn bör föreskriva att det exemplar av det verk som digitaliserats för bibliotekets räkning av den privata sektorn ska kunna indexeras av alla sökmotorer för att verket ska finnas åtkomligt på bibliotekets webbplats och inte bara på det privata partnerföretagets webbplats.

48.  Europaparlamentet erinrar om att privata partners medverkan vid digitaliseringen inte får leda till att det skapas privata monopol som skulle kunna hota den kulturella mångfalden och åsiktsmångfalden samt att det är en förutsättning för dessa privata företags medverkan att konkurrensreglerna respekteras.

49.  Europaparlamentet understryker att sponsring är ett intressant alternativ för Europeana i den mån vi med dess hjälp samtidigt både kan bekosta arbetet med digitaliseringen och hanteringen av upphovsrättsliga ersättningar för verk som inte längre finns i tryck, anonyma verk och upphovsrättsligt skyddade verk, liksom också lägga ut dem på Internet.

EU-stöd och offentligt stöd

50.  Europaparlamentet betonar att en omfattande del av finansieringen bör utgöras av statliga bidrag, såsom bidrag från unionen, medlemsstaterna och kulturorganisationer och föreslår att Europeanas digitaliseringsprocess omfattas av Lissabonstrategin samt att programmet ges en egen budgetrubrik i nästa fleråriga budgetram.

51.  Europaparlamentet betonar att man endast genom en separat budgetrubrik kan skapa förutsättningar för att de tillgängliga medlen används med insyn och kostnadseffektivitet och i enlighet med målsättningarna.

52.  Europaparlamentet konstaterar att man hitintills avsatt endast 6,2 miljoner euro för Europeana för åren 2009–2011 inom ramen för eContentplus-programmet.

53.  Europaparlamentet kräver att man avsevärt ökar de tillgängliga medlen till Europeana i nästa fleråriga budgetram.

54.  Europaparlamentet påpekar att de juridiska hindren på EU-nivå måste undanröjas, så att biblioteken kan ansöka om EU-medel för digitaliseringsarbetet.

55.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet om utgifterna för Europeana och vilka framsteg som görs.

56.  Europaparlamentet föreslår att det tillsammans med kommissionen ser över finansieringsarrangemangen för Europeana redan 2011, för att hitta en hållbar finansieringsmodell för projektet för 2013 och framåt. Parlamentet menar att en övergång till en offentlig-privat finansieringsstruktur skulle maximera webbplatsens potential.

Information och medvetandehöjande insatser

57.  Europaparlamentet föreslår att man anordnar en finansierings- och marknadsföringskampanj under rubriken ”Delta i Europeana” för att öka medvetenheten kring frågan och dess betydelse samt rekommenderar att delar av de medel som avsatts för Europeana används till att sprida information om detta bibliotek med största möjliga mångfald av verk i så många former som möjligt (text, ljudupptagningar, video) till en så bred publik som möjligt.

58.  Europaparlamentet föreslår att kampanjen ”Delta i Europeana” marknadsförs på ett kreativt sätt och genomförs inom ramen för offentlig-privata partnerskap och sponsring som framför allt bör rikta sig till unga människor, t.ex. i samband med internationella idrottsevenemang eller också inom ramen för konstutställningar och tävlingar på kulturområdet.

59.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen lanserar en kampanj i medier och på Internet för att skapa intresse för Europeanaportalen, styra trafik från europeiska servrar till Europeanas källor som den främsta platsen för tillgång till uppgifter i digital form och uppmuntrar medlemsstaterna och kulturinstitutionerna att förse webbplatsen med innehåll. Parlamentet efterlyser samtidigt en särskild kampanj i medierna, som ska ta sikte på studenter och lärare på alla nivåer inom utbildningen och inrikta sig på hur Europeanas digitala resurser kan användas för utbildningsändamål.

60.  Europaparlamentet anser att en sådan kampanj påminner mycket om det slags åtgärder som redan utpekats som nödvändiga för att det ska gå att överbrygga den digitala klyfta som ännu i dag finns i Europa och på så sätt se till att alla personer, oavsett var de befinner sig, får tillgång till Europeana och annat innehåll och annan information på Internet och kan dra nytta av detta. Parlamentet föreslår att denna kampanj och framför allt Europeanas användningsmöjligheter i skolorna ska bygga på en insikt om att ökad tillgång till innehåll och information på Internet inte är något självändamål och därför måste åtföljas av initiativ som sporrar till kritisk analys av det innehåll och den information som finns utlagd där.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man låter informationskampanjer och liknande verksamhet för att öka medvetenheten om Europeana gå via de relevanta partnerorganisationerna i medlemsstaterna.

Förvaltning

62.  Europaparlamentet välkomnar det pågående arbetet inom stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek med att underlätta formella överenskommelser mellan museer, arkiv, audiovisuella arkiv och bibliotek om samarbete kring leverans till och upprätthållande av den gemensamma Europeanaportalen.

63.  Europaparlamentet anser att kulturinstitutionerna måste fortsätta spela en central roll i en så demokratisk förvaltning som möjligt av Europeanaprojektet och uppmanar dem att arbeta tillsammans för att dubbelarbete vid digitaliseringen av verk ska kunna undvikas och resursanvändningen rationaliseras.

64.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra projektförvaltningen och se till att det på nationell nivå utses en behörig myndighet med uppgift att sköta och övervaka arbetet med digitaliseringen, skapa ökad medvetenhet om Europeanaprojektet bland bibliotek och leverantörer av kulturellt material och samla in befintligt digitalt material direkt från leverantörer för att överföra det till en enda digital standard så att Europeanadatabasen omedelbart kan byggas ut med nytt innehåll. Parlamentet anser att man på längre sikt måste överväga att prioritera insamlingen av befintligt digitalt material som tagits fram som en del av projekt som medfinansierats av Europeiska unionen och lägga till detta material till det digitala Europeanabiblioteket.

65.  Europaparlamentet föreslår att det ordnas en offentlig anbudsinfordran för att så effektivt som möjligt samordna administrationen av Europeana, med klart definierade realistiska mål, samt att detta arbete vid behov ska utvärderas.

66.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen ska undersöka om det går att inrätta ett europeiskt organ med uppgift att samordna de nationella myndigheternas medverkan vid övervakningen av digitaliseringsarbetet, författarnas upphovsrättsliga ersättningar och andra frågor av relevans för Europeanaprojektet.

o
o   o

67.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 319, 13.12.2008, s. 18.
(2) EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
(3) EUT L 236, 31.8.2006, s. 28.
(4) EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy