Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2202(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0053/2010

Внесени текстове :

A7-0053/2010

Разисквания :

PV 19/04/2010 - 22
CRE 19/04/2010 - 22

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.40
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0130

Приети текстове
PDF 398kWORD 98k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г.
P7_TA(2010)0130A7-0053/2010

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. (2009/2202(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 януари 2006 г. относно план за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните 2006-2010 г. (COM(2006)0013),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 октомври 2006 г. относно План за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните (2006-2010 г.)(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2008 г. относно нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (2007-2013 г.)(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване(3),

–   като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който гласи, че при изработването и осъществяването на политиката на Съюза в областта на селското стопанство, рибното стопанство, транспорта, вътрешния пазар, научните изследвания, развитието на технологиите и космическите изследвания, тъй като животните са същества с усещания, Съюзът и държавите-членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните при спазване на законодателните или административни разпоредби и обичаите на държавите-членки, и по-специално тези, свързани с религиозни ритуали, културни традиции и регионално наследство,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г. относно варианти за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните и създаването на Европейска мрежа от референтни центрове за защита и хуманно отношение към животните (COM(2009)0584),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г., озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM(2009)0591),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник, като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони ,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0053/2010),

А.   като има предвид, че стандартите за здравословно състояние на животните са от жизнено важно значение за управлението на европейското животновъдство, тъй като те оказват все по-голямо въздействие върху равнището на конкурентоспособност на стопанствата;

Б.   като има предвид, че хармонизирането на защитата на добитъка в Съюза трябва да се съпровожда от правила за вноса, които да имат същата цел, за да не бъдат европейските производители в неблагоприятно положение на европейския пазар;

В.   като има предвид, че всяка дейност за защита и за осигуряване благоденствието на животните трябва да се основава на принципа, че животните са същества с усещания, чиито специфични потребности трябва да се отчитат, и като има предвид, че хуманното отношение към животните в 21 век е израз на нашата хуманност и е предизвикателство към европейската цивилизация и култура;

Г.   като има предвид, че целта на една стратегия за хуманно отношение към животните трябва да бъде да гарантира, че наистина се отчитат увеличените разходи, необходими за хуманно отношение към животните, и като има предвид, че една амбициозна политика за хуманно отношение към животните може да бъде само частично успешна без европейски диалог и диалог в световен мащаб и без една агресивна политика за повишаване на осведомеността относно предимствата на високите стандарти за хуманно отношение към животните и предоставяне на информация за това в Европа и извън нея, т.е. ако се развива едностранно от Европейския съюз;

Д.   като има предвид, че за да се развие по-нататък защитата на животните в Общността, е необходимо да се засилят усилията в научните изследвания и защитата на животните да се интегрира във всички свързани с тях оценки на въздействието, както и всички заинтересовани групи да се включат в процеса на вземане на решения; като има предвид, че прозрачността, приемането и еднаквото прилагане на съществуващите разпоредби на всички равнища и наблюдаването на спазването им са предпоставка за успешна стратегия за защита на животните в Европа;

Е.   като има предвид, че за последните години Европа е приела множество закони за хуманно отношение към животните и е постигнала едно от най-високите равнище на хуманно отношение към животните в света;

Ж.   като има предвид, че в своята резолюция от 2006 г. Парламентът призова Комисията да представи доклад относно развитието на политиката в областта на хуманното отношение към животните преди да представи следващия план за действие и да включи хуманното отношение към животните във всички области на дневния ред на международните преговори, които води;

З.   като има предвид, че още през 2006 г. Парламентът акцентира върху необходимостта да се подобри информацията за гражданите относно хуманното отношение към животните и относно усилията, които нашите производители полагат, за да спазват правилата;

И.   като има предвид, че хуманното отношение към животните не трябва да се пренебрегва, тъй като то може да представлява едно сравнително предимство за Европейския съюз, при условие че Съюзът гарантира, на един отворен пазар, че всички внесени от трети държави животни и месни продукти отговарят на същите изисквания за хуманно отношение към животните, които се прилагат в Съюза;

Й.   като има предвид, че по време на оценяването и актуализирането на плана за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните 2006-2010 г. Европейският съюз трябва да се ангажира да осигури признаване на стандартите за хуманно отношение към животните в раздела за селско стопанство в следващото споразумение на СТО, преди окончателното подписване на общо споразумение;

К.   като има предвид, че съществува връзка между хуманното отношение към животните, здравословното състояние на животните и безопасността на продуктите и че високата степен на хуманно отношение към животните от отглеждането до клането може да подобри безопасността и качеството на продуктите;

Л.   като има предвид, че определена категория потребители приема по-високи цени на продуктите, които отговарят на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, докато голямото мнозинство потребители все още предпочита продуктите с по-ниски цени;

М.   като има предвид, че в гореспоменатата резолюция на Европейския парламент от 2006 г. се настоява правилата, стандартите и показателите, които се приемат, да се основават на най-новите достижения на науката и технологиите и се подчертава, че трябва също така да се отчитат и икономическите аспекти, защото високият стандарт за хуманно отношение към животните предполага в частност също така допълнителни оперативни, финансови и административни разходи за селскостопански производители от Европейския съюз, като има предвид, че неспазването на принципа за реципрочност излага на риск лоялната конкуренция с производители извън Общността;

Н.   като има предвид, че по време на актуализирането на плана за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните 2006-2010 г. и преди първите обсъждания на ОСП за периода след 2013 г. Европейският съюз трябва да приеме балансирана позиция по хуманното отношение към животните, като отчита икономическите последици от гледна точка на допълнителните разходи за животновъдите, свързани с подходяща подкрепа на доходите им чрез политика за цените и пазарите и/или чрез пряка помощ;

О.   като има предвид, че е от съществено значение европейската политика за защита на животните да бъде съпътствана от съгласувана търговска политика, която трябва да се основава на факта, че въпреки усилията на ЕС загрижеността за хуманното отношение към животните не се разглежда нито в Рамковото споразумение от юли 2004 г., нито в други ключови документи от Кръга от Доха; като има предвид, че във връзка с това, докато няма съществена промяна в отношението на главните търговски партньори в СТО, не е целесъобразно да се въвеждат допълнителни стандарти за хуманно отношение към животните, които оказват отрицателно въздействие върху международната конкурентоспособност на производителите;

П.   като има предвид, че под хуманно отношение към животните обикновено се разбира резултатът от прилагането на свързаните с благоденствието и здравето на животните стандарти и норми, които са разработени с цел да покриват свойствените за конкретните животински видове дългосрочни потребности по отношение на хуманното отношение, като има предвид, че според Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) измежду съществените изисквания за хуманно отношение към животните са: храната и водата, възможността да проявяват естественото си поведение и грижата за здравето им;

Р.   като има предвид, че в съобщението на Комисията от октомври 2009 г., озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“, се посочва, че „често се наблюдава значително неравновесие между възможностите на договарящите се страни за преговаряне по сделките“ и че то се отразява „отрицателно на конкурентоспособността на веригата на предлагането на храни, защото по-малките, но ефективни икономически оператори може да бъдат задължени да работят при по-ниска норма на печалба, което ограничава възможностите и стимулите им да инвестират за подобряване на качеството на продуктите и обновяване на производствените технологии“;

С.   като има предвид, че гореспоменатото увеличаване на разходите може да доведе до изместване на производството в региони с по-ниска степен на защита на животните;

План за действие 2006-2010 г.

1.  Приветства решението на Комисията да приеме многогодишен план за действие за хуманно отношение към животните, съсредоточен върху няколко основни области, след което да предприеме действия в тези области;

2.  Приветства плана за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г., който за първи път превърна Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните, приложен към Договора от Амстердам, в интегриран подход към развитието на закрилата на животните в Европа;

3.  Отбелязва, че по-голяма част от мерките от настоящия план за действие бяха приложени задоволително;

4.   отбелязва, че по отношение на хуманното отношение към животните има положително развитие в резултат от плана за действие за периода 2006-2010 г., но изтъква, че селскостопанските производители от ЕС не са извлекли полза от усилията си на пазарите и в международната търговия, и поддържа становището, че в следващия план за действие следва да се наблегне на това;

5.  Оценява извършената работа за намиране на алтернативи на тестването върху животни, но изразява съжаление поради факта, че все още не е направено достатъчно, за да се гарантира, че, ако са налични, подобни алтернативи се използват, както изисква съответното законодателство на ЕС;

6.  Признава усилията на Комисията да включва нетърговски съображения, включително хуманното отношение към животните, в двустранни търговски споразумения, но подчертава, че такива нетърговски съображения трябва да бъдат насърчавани ефективно чрез СТО;

7.  Призовава Комисията да очертае какъв напредък е постигнат на преговорите в СТО за осигуряване на признаването на нетърговските съображения, в които се включва хуманното отношение към животните, както и до каква степен въпросите и стандартите, свързани с хуманното отношение към животните, се вземат предвид в Кръга от Доха на преговорите в СТО;

8.  Отбелязва с голямо задоволство напредъка, постигнат по проекта „Welfare Quality“ за хуманно отношение към животните по отношение на новите научни достижения и знания, свързани с показателите за здраве на животните и хуманно отношение към тях; отбелязва обаче, че проектът не взема изцяло предвид насърчаването на използването на тези показатели в практиката;

9.  Въпреки това отчита факта, че е необходимо да се следи и да се гарантира правилно прилагане на съществуващите правила относно транспортирането на животни в държавите-членки на ЕС, по-конкретно по отношение на въпроса за разработването на сателитна система за наблюдение на това транспортиране, и настоятелно приканва Комисията, във времето, което остава до изтичането на срока на плана за действие, да изпълни задълженията си в тази област, както и да представи проучването, изискано от Парламента и посочено в член 32 от Регламент (ЕО) № 1/2005; изисква да се направи икономически анализ на въздействието върху животновъдството преди да се прилагат всякакви нови правила, които следва да се основават на научни и обективни показатели;

10.  Застъпва становището, че би било разумно създаването на стимули за регионално отглеждане, търговия и клане на животни, с цел премахване на необходимостта от транспортиране на дълги разстояния на животни, предназначени за отглеждане и клане;

11.  Счита, че зоологическите градини играят важна роля за информирането на обществеността относно опазването и хуманното отношение към дивите животни; изразява загриженост поради липсата на строг надзор за гарантиране на спазването на Директива 1999/22/ЕО(4) на Съвета относно държането на диви животни в зоологически градини и настоятелно приканва Комисията да започне проучване на ефективността и изпълнението на директивата във всички държави-членки на Европейския съюз;

12.  Напредъка, постигнат във връзка с изпълнението на изискванията за отглеждане на свине, въпреки факта, че все още се срещат случаи на неспазване; във връзка с това изразява загриженост, че въпреки препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) в тази връзка, все още липсват осъществими планове за прилагане на отделните разпоредби на Директива 2008/120/EО от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете, и поради това приканва Комисията, държавите-членки и заинтересованите сектори да установят случаите на неспазване и причините за подобно поведение и да положат необходимите усилия за гарантиране на спазването на тази директива в по-голяма степен;

13.  Настоятелно приканва Комисията също така да гарантира, че забраната на системи без клетки с гнезда за кокошки носачки, която влиза в сила през 2012 г., се спазва напълно, и призовава Комисията и държавите-членки да въведат необходимите мерки за гарантиране, че секторът е в състояние да изпълни това задължение, както и да наблюдават процеса на прилагане в държавите-членки; поддържа становището, че вносът на яйца в ЕС по същия начин трябва да отговаря на наложените на европейските производители условия;

14.  Призовава за забрана в целия ЕС на търговия с яйца, които не съответстват на законодателството;

15.  Прави заключение, че изпълнението на настоящия план за действие е неподходящо в редица отношения и подчертава необходимостта от изпълнение на съществуващите правила преди създаването на нови; в тази връзка обръща внимание на значението на ефективните санкции при неспазване във всички държави-членки;

16.  Подчертава необходимостта вътрешната оценка на Комисията, която трябва да се проведе през 2010 г., да включва задълбочен анализ на постиженията и поуките, които трябва да се извадят от евентуални пропуски;

17.  Изразява съжаление, че през този период Комисията не разработи ясна стратегия за осведомяване относно стойността на продуктите, които отговарят на стандартите за хуманно отношение към животните, като се задоволи с доклада, представен през октомври 2009 г.;

18.  Признава, че в Общността всички животни се считат за същества с усещания (член 13 от Договора); признава, че досега действията са били съсредоточени главно върху животните, използвани за производство на храни, и че съществува необходимост да се включат други категории животни в плана за действие за 2011-2015 г.;

План за действие 2011-2015 г.

19.  Припомня, че още в гореспоменатата резолюция от 2006 г. се призовава съществуващият план за действие да бъде последван от нов и поради това настоятелно приканва Комисията да представи – въз основа на новите научни доказателства и научен опит – доклад с оценка на прилагането на настоящия план и положението, свързано с политиката за хуманно отношение към животните в ЕС, въз основа на който следва да създаде план за действие за хуманно отношение към животните за периода 2011-2015 г., който, следва да е подкрепен с необходимите средства;

20.  Призовава да се вземат мерки, за да се гарантира, че съществуващото законодателство се прилага незабавно и да се гарантира хармонизиране на стандартите и равнопоставено положение в рамките на вътрешния пазар; препоръчва всяко предложение за ново законодателство да се оценява в сравнение с алтернативата за пълно прилагане на съществуващото законодателство, за да се избегне ненужно дублиране;

21.  Предлага на Комисията в нейния доклад за оценка да анализира, наред с другото, до каква степен настоящият план за действие е отговорил на очакванията на европейското общество в областта на хуманното отношение към животните, доколко системата е устойчива за европейските производители и как е било засегнато функционирането на вътрешния пазар откакто този план се прилага;

22.  Призовава Комисията да демонстрира въздействието на стандартите за хуманно отношение към животните и да отчете изцяло начина, по който са взаимосвързани различните фактори, като например хуманното отношение към животните, устойчивостта, здравословното състояние на животните, околната среда, качеството на продуктите и икономическата осъществимост;

Общо европейско право относно хуманното отношение към животните

23.  Отбелязва, че член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз създаде ново правно основание, съгласно което, когато се изготвят и прилагат политиките на Съюза в областта на селското стопанство, рибното стопанство, транспорта, вътрешния пазар, научните изследвания, развитието на технологиите и космическите изследвания, тъй като животните са същества с усещания, Съюзът и държавите-членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните при спазване на законодателните или административни разпоредби и обичаите на държавите-членки, и по-специално тези, свързани с религиозни ритуали, културни традиции и регионално наследство; счита, че този член се отнася за всички домашни животни и животни в плен, като например животни, използвани за производство на храна, домашни любимци и животни в зоопарковете, като в същото време се отчита това, че различните характеристики и условия на живот налагат различно третиране;

24.  Призовава Комисията, в светлината на член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз, не по-късно от 2014 г. да представи, въз основа на проучване на въздействието и след консултации със заинтересованите лица, обосновано предложение за общо законодателство на ЕС за хуманно отношение към животните, което на базата на наличните научни данни и доказан опит следва да допринесе за едно общо разбиране на понятието за хуманно отношение към животните, свързаните с това разходи и основните приложими условия;

25.  Счита, че това общо законодателство в областта на хуманното отношение към животните трябва да включва, в съответствие със законодателството в областта на здравето на животните, подходящи насоки за отговорно отглеждане на животни, единна система за наблюдение и събиране на съпоставими данни, както и изисквания относно обучението на занимаващите се с животни лица и разпоредби, установяващи конкретните отговорности на собствениците на животни, селскостопанските производители и животновъдите; счита, че за да се гарантира правилното прилагане на всички тези изисквания, те следва да бъдат придружени от осигуряване на ресурси, предоставени на производителите;

26.  Счита, че европейското законодателство в областта на хуманното отношение към животните следва да въвежда общо базово равнище на хуманно отношение към животните в Европейския съюз, което е предварително условие за свободна и лоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар както за вътрешните продукти, така и за вноса от трети държави; смята обаче, че държавите-членки и регионите следва да имат възможността да разрешат на отделни производители или групи производители да въвеждат доброволни системи, които да предвиждат допълнителни мерки, като се избягва нарушаването на конкуренцията и се защитава конкурентоспособността на ЕС на международните пазари;

27.  Счита, че внесените продукти трябва да отговарят на същите изисквания за хуманно отношение към животните като тези, които са наложени на европейските стопански субекти;

28.  Призовава европейските селскостопански производители да бъдат компенсирани за по-високите производствени разходи, свързани с по-високите стандарти за хуманно отношение към животните; предлага финансирането на мерките за хуманно отношение към животните да бъде включено в новите схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика след 2013 г.;

29.  Счита също така, че информирането на гражданите за високото равнище на хуманно отношение към животните в ЕС и за усилията, полагани от различните свързани сектори, следва да бъде ключов елемент в тази политика;

30.  Счита, че включването на изискванията за хуманно отношение към животните в международни споразумения е съществено за конкурентоспособността на нашите производители на глобализирания пазар и за предотвратяването на преместването на производства в райони с много по-ниски стандарти на хуманно отношение към животните, които по този начин осъществяват нелоялна конкуренция с нашия модел;

31.  Приветства дебата относно различни възможни схеми за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните от гореспоменатото съобщение на Комисията от 28 октомври 2009 г.; въпреки това припомня необходимостта те да бъдат разглеждани в по-широк контекст, като по-специално се вземат предвид съществуващите различни схеми за етикетиране с посочване на информация относно околната среда, хранителното съдържание и климата; подчертава, че предназначената за европейските потребители информацията по въпроса трябва да има безусловно солидна и консенсусна научна основа и да бъде ясна за потребителите;

32.  Препоръчва информацията, посочена на етикета, да е точна и пряка и да препраща към изпълнението на изискването на ЕС за високи стандарти на хуманното отношение към животните; поддържа становището, че предоставянето на гражданите на необходимата информация относно европейската система за хуманно отношение към животните следва да бъде задача на Европейската комисия, така че да се гарантира, че те получават обективна информация;

33.  Препоръчва да се извърши преглед на съгласуваността на политиката за хуманно отношение към животните с други политики на Съюза;

34.  Призовава Комисията да направи цялостна оценка на възможните проблеми, пред които са изправени нашите производители поради европейските стандарти за хуманно отношение към животните и да преразгледа режимите за подкрепа на производителите, свързани с прилагането на тези стандарти;

35.  Счита, че преди да се изготви ново законодателство, съществуващите правила – независимо дали са общи или специфични – следва да бъдат правилно приложени; посочва като примери, забраната за батерийната система на клетки за кокошки носачки, правилата относно свинете, правилата относно транспортирането на животни и отглеждането на гъски и патици; подчертава, че допълнителните мерки в областта на хуманното отношение към животните следва да се съгласуват с други цели на Общността като например устойчиво развитие, по-конкретно устойчиво производство и консумация на домашни животни, опазване на околната среда и биоразнообразието, стратегия за подобряване на изпълнението на съществуващото законодателство и последователна стратегия за ускоряване на напредъка в посока към научни изследвания без използване на животни;

Европейска мрежа от референтни центрове за хуманно отношение към животните

36.  Счита, че в рамките на съществуващите институции на Общността или държавите-членки следва да се учреди Европейска координирана мрежа за хуманно отношение към животните, чиято работа следва да се основава на предложеното по-горе общо законодателство в областта на хуманното отношение към животните; счита, че една такава мрежа следва да определи една институция за координиращ орган, който да изпълнява задачите, възложени на „централния координационен институт“, предвиден в гореспоменатото съобщение на Комисията от 28 октомври 2009 г.; счита, освен това, че един такъв координиращ орган не следва по никакъв начин да дублира задачите на Комисията или други агенции, а следва да се превърне в инструмент за подкрепа, който да предоставя подпомагане на Комисията, държавите-членки, участниците в хранителната мрежа и гражданите по отношение на обучението и образованието, най-добрите практики, информацията и осведомяването на потребителите, оценката и изразяването на становища по предложения за бъдещо законодателство и политики и въздействието им върху хуманното отношение към животните, оценката на стандартите в областта на хуманното отношение към животните въз основа на последните научни данни, и координирането на система на ЕС за изпитване на нови техники;

37.  Счита, че въз основа на научните открития, на обществеността следва да бъде предоставена, по подходящ и отговорен начин, информация относно нуждите на животните и правилното отношение към тях; счита, че Европейската мрежа за референтни центрове следва да отговаря за прилагането на мерки, свързани с обучението и информацията, тъй като разпространението на знания въз основа на стандартизирани критерии за качество е от съществено значение, ако целта е да не се позволи формирането на крайни възгледи у хората;

По-добро прилагане на съществуващото законодателство

38.  Призовава Комисията възможно най-скоро да направи оценка на разходите на европейските производители във връзка с мерките по хуманното отношение към животните, и да предложи най-късно до 2012 г. препоръки, насоки и други необходими мерки за справяне със загубата на конкурентоспособност на европейските животновъди;

39.  Призовава държавите-членки чрез образователни средства да предприемат подходящи стъпки за популяризиране на идеята за защита и хуманно отношение към животните;

40.  Счита, че целта трябва да бъде изграждането на целенасочена система за наблюдение, основана на анализ на риска, при която обективните фактори играят централна роля, а държавите-членки, в които процентът на нарушенията е по-висок от средния трябва да очакват по-строги проверки;

41.  Изтъква, че дисбалансите в хранителната верига, както са описани в съобщението на Комисията озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“, често поставят първичните производители в неизгодно положение; припомня, че възникналите във връзка с това положение допълнителни разходи ограничават възможностите за инвестиции на първичните производители;

42.  Подчертава, че бюджетът на Европейския съюз трябва да предвижда достатъчно кредити, които да дават възможност на Комисията изпълнява своите задачи по наблюдението, при необходимост да подкрепя производителите и да противодейства на загубата на конкурентоспособност, с която се сблъскват производителите в резултат на приемането на нови и променящи се стандарти по отношение на хуманното отношение към животните, като има предвид, че цената на тези стандарти не се отразява на цената, получавана от селскостопанските производители, когато продават своите продукти;

43.  Подчертава, че конкурентоспособността на сектора на животновъдството следва да бъде подобрявана и повишавана чрез поощряване и спазване на действащите разпоредби относно хуманното отношение към животните и съобразно с изискванията за защита на околната среда;

44.  Призовава държавите-членки да гарантират ефикасното и пропорционално санкциониране на всяко нарушение на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните и придружаването на тези санкции във всеки отделен случай от подробни сведения и напътствия от страна на компетентните органи, както и от съответни коригиращи мерки;

45.  Призовава държавите-членки да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на нарушаването на разпоредбите относно хуманното отношение към животните в бъдеще;

46.  Приветства значителното намаляване на употребата на антибиотици при животните в държавите-членки, следа като използването им за подобрител на растежа беше забранено в ЕС, докато то все още е разрешено в САЩ и някои други страни; въпреки това очаква от комисията и държавите-членки да разгледат по отговорен начин нарастващия проблем с устойчивостта срещу антибиотици при животните; призовава Комисията да събира и анализира данни за употребата на продукти, свързани със здравето на животните, в това число и антибиотици, с оглед осигуряването на ефективното използване на подобни продукти;

Показатели и нови техники

47.  Призовава към оценка и по-нататъшно развитие на проекта „Welfare Quality“ за хуманно отношение към животните, по-специално по отношение на опростяване на инструментите и тяхното приложение на практика;

48.  Счита, че при вносните продукти измерването на показателите за хуманно отношение към животните ще се окаже сложно; подчертава, че не следва тези инструменти, без да се поставя под въпрос тяхната полза или значение, да нарушават условията на конкуренция в ущърб на европейските производители;

49.  Призовава Комисията, въз основа на окончателния доклад по проекта „Welfare Quality“ за хуманно отношение към животните, да предложи пробен период за оценката на хуманното отношение към животните в рамките на Европейския съюз, като се използват методите, разработени от проекта „Welfare Quality“ за хуманно отношение към животните;

50.  В този контекст призовава държавите-членки да използват по-добре наличните от фондовете за развитие на селските райони на ЕС и от седмата рамкова програма (2007-2013 г.) на ГД „Изследвания“ възможности за подкрепа на приложните изследвания и инвестициите в иновации и модернизации, които допринасят за хуманното отношение към животните; освен това призовава държавите-членки и Комисията за по-големи финансови инвестиции за изследвания и развитие на нови технологии и техники в сферата на хуманното отношение към животните;

51.  Призовава Комисията и държавите-членки да положат сериозни усилия, за да гарантират, че насоките за хуманно отношение към животните на OIE поощряват добрите стандарти за хуманно отношение, които отразяват подобаващо научните доказателства в тази област;

o
o   o

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 308 E, 16.12.2006 г., стр. 170.
(2) ОВ C 279 E, 19.11.2009 г., стр. 89.
(3) OВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1.
(4) OВ L94, 9.4.1999 г., стр. 24.

Правна информация - Политика за поверителност