Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2225(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0066/2010

Внесени текстове :

A7-0066/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.43
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0133

Приети текстове
PDF 330kWORD 113k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Нова програма за цифровите технологии за Европа: 2015.eu
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно определянето на нова програма за цифровите технологии за Европа: от i2010 до digital.eu (2009/2225(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „ Доклад за конкурентоспособността на Европа по отношение на цифровите технологии – Основни постижения на стратегията i2010 през периода 2005‐2009 г.“ (COM(2009)0390),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Трансгранична електронна търговия между търговци и потребители в ЕС“ (COM(2009)0557),

–   като взе предвид резолюцията си от 14 март 2006 г. относно европейското информационно общество за растеж и трудова заетост(1),

–   като взе предвид резолюцията си от 14 февруари 2007 г. относно пътя към разработване на европейска политика в областта на радиочестотния спектър(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 19 юни 2007 г. относно изграждане на европейска политика в областта на широколентовите мрежи(3),

–   като взе предвид резолюцията си от 21 юни 2007 г. за доверието на потребителите в цифровата среда(4),

–   като взе предвид член 48 от правилника,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по култура и образование (A7-0066/2010),

A.   като има предвид, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ) навлизат фактически във всички сфери на нашия живот и са неразривно свързани с нашето желание за просперираща и конкурентоспособна икономика, опазване на средата, в която живеем, и по-демократично, отворено, интегриращо общество;

Б.   като има предвид, че Европа следва да играе водеща роля за създаването и прилагането на ИКТ, като привнесе по-голяма стойност за гражданите и за предприятията; като има предвид, че ИКТ допринасят за подкрепянето на настоящите структурни предизвикателства, като се постига устойчив икономически растеж;

В.   като има предвид, че Европа само ще се възползва от предимствата на тази цифрова революция, ако всички граждани са включени и им се даде възможност пълноценно да участват в новото дигитално общество, а човекът заема централно място при стратегическите действия; като има предвид, че дигиталната революция не може повече да бъде считана за еволюция по отношение на индустриалното минало, а по скоро за процес на радикална промяна;

Г.   като има предвид, че развитието на цифровото общество следва да бъде обхващащо и достъпно за всички граждани на ЕС и следва да бъде подкрепяно от ефективни политики, целящи запълване на дигиталната празнина в рамките на ЕС, като предоставят електронни умения на повече граждани, с цел да могат пълноценно да използват възможностите, предлагани от ИКТ;

Д.   като има предвид, че, макар широколентовият достъп да е на разположение на повече от 90% от населението на ЕС, едва 50% от домакинствата го използват;

Е.   като има предвид, че конкурентните комуникационни пазари са важни за осигуряването на това потребителите да получават максимални ползи от гледна точка на избор, качество и достъпни цени;

Ж.   като има предвид, че потенциалът на Европа е неразривно свързан с уменията и познанията на населението й, работната й сила и организациите й; като има предвид, че без умения и познания икономическата и социална добавена стойност на информационните и комуникационни технологии и инфраструктури ще бъде ограничена;

З.   като има предвид, че ИКТ може да бъде извънредно мощен положителен фактор в усилията за постигане на положително и устойчиво развитие в държавите по света и за борба срещу бедността и социалните и икономически неравенства;

И.   като има предвид, че ако гражданите нямат достатъчно доверие в правната рамка на новото дигитално пространство, то те ще се въздържат от интерактивни действия, свободно изразяване на мнението си и осъществяване на операции; като има предвид, че гарантирането и прилагането на основните права, в този контекст, е главно условие за доверие от страна на гражданите; като има предвид, че гаранцията за защита на правата върху интелектуална собственост (ПИС) и другите права е съществено условие за доверието от страна на бизнеса;

Й.   като има предвид, че киберпрестъпленията, като подбудителството към извършване на терористични атаки, основаните на омраза престъпни действия и детската порнография, са се увеличили и застрашават хората, в това число децата;

К.   като има предвид, че културните и творческите индустрии на Европа не само играят съществена роля при насърчаването на културното разнообразие, медийния плурализъм и участието в демократичния живот в Европа, но също така представляват и основен двигател за устойчив растеж и икономическо възстановяване в Европейския съюз; като има предвид, че в обсъждането на създаването на единен пазар в сектора, свързан с творческо съдържание, трябва да се обърне особено внимание на културните и езиковите специфики;

Л.   като има предвид, че европейското демократично общество, участието на гражданите в публичния дебат и достъпът до информация в цифровия свят зависят от един динамичен и конкурентен медиен сектор като четвъртия стълб на демокрацията;

М.   като има предвид, че липсата на напредък при създаването, разпространяването и използването на ИКТ е отговорна за забавяне в растежа и производителността и като има предвид, че новосъздадените предприятия с висок потенциал за растеж, осъществяващи дейност в областта на иновациите в ИКТ, са силно притиснати да утвърдят устойчива пазарна позиция;

Н.   като има предвид, че частният и публичният сектор трябва да инвестират в нови иновативни платформи и услуги, като например, изчислителни облаци, електронното здравеопазване (eHealth), интелигентни измервателни уреди, интелигентна мобилност и др.; като има предвид, че укрепването на единния европейски пазар ще увеличи интереса от инвестиции в европейската икономика и пазари и ще доведе до допълнителни мащабни икономии;

О.   като има предвид, че все още не сме успели да изградим пълноценно функциониращ дигитален пазар за онлайн и комуникационни услуги в Европа; като има предвид, че свободното движение на цифровите услуги и трансграничната електронна търговия понастоящем са сериозно затруднени от фрагментарността на правилата на национално равнище; като има предвид, че европейските дружества и публични служби ще получат икономически и социални ползи от използването на напредничави ИКТ услуги и приложения;

П.   като има предвид, че, макар интернет да е най-бързо растящият канал за търговия на дребно, разликата в развитието между вътрешната и трансграничната електронна търговия в ЕС нараства; като има предвид, че Съобщението на Комисията COM(2009)0557 разкрива, че е налице значителен потенциал за съществени спестявания чрез трансгранична електронна търговия за гражданите и бизнеса на ЕС;

1.  Призовава Комисията да представи предложение за амбициозна цифрова програма и работен план, даващи възможност на Европа да напредва по пътя към отворено и проспериращо дигитално общество, което да предлага икономически и социални и културни възможности на всички граждани на ЕС; предлага тази нова програма в областта на цифровите технологии да бъде наречена „програма 2015.eu“ и да се основава на модела на възходящата спирала 2015.eu;

2.  Подчертава значението на постоянството в усилията за осигуряване на повсеместен и високоскоростен достъп за всички граждани и потребители до стационарен и мобилен широколентов интернет, в това число чрез съхраняване на конкуренцията в полза на потребителите; изтъква, че това изисква целенасочени политики, които да насърчават конкуренцията и ефективното инвестиране и иновации в нови и засилени инфраструктури за достъп и избор за потребителите при предоставянето на достъп, по отношение на справедливи условия и конкурентоспособни цени за всички граждани, независимо от местонахождението, като по този начин се гарантира, че нито един гражданин няма да се почувства изключен;

3.  Счита, че до 2013 г. всяко домакинство в ЕС следва да има достъп до широколентов интернет на конкурентни цени; призовава Комисията и държавите-членки да насърчават използването на всички налични политически инструменти за постигане на широколентов достъп до интернет за всички европейски граждани, включвайки използването на Европейските структурни фондове и цифровия дивидент за разширяване на покритието с мобилен широколентов интернет и неговото качество; освен това призовава държавите-членки да дадат нов импулс на стратегията на ЕС за високоскоростен широколентов достъп до интернет, по-специално посредством актуализиране на националните цели за покритие с широколентов и високоскоростен интернет;

4.  Отбелязва, че съществуват неясноти в правилата за държавна помощ, които могат да засегнат широколентови услуги, подкрепяни от Общността, особено по отношение на способността на публичните органи да консолидират собствените си потребности относно комуникационните мрежи като основа за нови инвестиции; обръща се към Комисията с искане спешно да разгледа тези въпроси;

5.  Припомня, че следва да се обърне специално внимание на селските райони, засегнати от индустриалния преход, и на регионите, които се характеризират със сериозни и постоянни природни или демографски несъвършенства, по-специално крайно отдалечените региони; счита, че подходящо решение за гарантирането на ефективна доставка и достъп на гражданите на тези региони до широколентов интернет в рамките на приемлив срок и срещу разумна цена, би могло да бъде извършването му чрез безжични технологии като сателит, който позволява незабавна свързаност към интернет;

6.  Припомня, че задълженията за предоставяне на универсална услуга съответстват на минималния набор от услуги със съответното качество, до които крайните потребители следва да имат достъп на достъпна цена, без да се нарушава конкуренцията и да се налага допълнителен товар на потребителите и операторите; настоятелно приканва Комисията да състави незабавно дългоочаквания й преглед на универсалната услуга;

7.  Подчертава, че е важно да се гарантира за крайните потребители с увреждания достъп на равнище, еднакво с равнището на достъп, предоставян на другите крайни потребители, както настоятелно призовава Европейският парламент в своя преглед на директивата за универсалната услуга и за правата и защитата на потребителите; отправя искане към Комисията да отдели възможно най-голямо внимание на потребностите на потребителите с увреждания в „програмата 2015.eu“;

8.  Призовава Комисията да извърши оценка на въздействието, за да проучи как може да бъде осъществена преносимост на номерата в целия ЕС;

9.  Подчертава, че е важно Европа да продължи да бъде континентът на мобилните комуникации в света и да се гарантира, че 75 % от абонатите на мобилни телекомуникационни услуги и потребителите на мобилни широколентови услуги имат достъп до високоскоростни безжични услуги до 2015 г.;

10.  Припомня необходимостта от ускоряване на хармонизираното развиване на спектъра на цифровия дивидент по недискриминационен начин и без да се засягат съществуващите и подобрените услуги за радио и телевизионно разпространение;

11.  Призовава Комисията, посредством Комитета по радиочестотния спектър, да се заеме с практическите и техническите изисквания, за да гарантира своевременната достъпност на спектър с достатъчна гъвкавост, за да даде възможност за развиване на нови технологии и услуги като мобилен широколентов достъп до интернет; призовава комисията да докладва относно осъществения напредък в областта на конкуренцията и спектъра на пазара;

12.  Подчертава необходимостта от допълнителна оценка и проучване на потенциалния сблъсък между съществуващите и бъдещи ползватели на спектъра, така че да бъдат намалени потенциалните отрицателни последици за потребителите;

13.  Счита, че тъй като процентът на достъп до интернет расте, държавите-членки следва да се стремят да постигнат свързване на 50% от домакинствата в ЕС към високоскоростни мрежи до 2015 г. и 100% до 2020 г., позволявайки надеждни и обогатени познания на крайния потребител в съответствие с очакванията и нуждите на потребителя; припомня, че за постигането на тези цели е от съществено значение наличието на подходяща политическа рамка, която да позволи частните инвестиции, като същевременно запази конкуренцията и даде тласък на избора на потребителите;

14.  Настоятелно приканва държавите-членки да въведат в националните си законодателства новата регулаторна рамка относно електронните технологии преди определения срок и изцяло да я приложат, както и да предоставят съответните правомощия на националните регулатори; изтъква, че тази нова рамка предвижда предвидима и последователна регулаторна среда, която стимулира инвестирането и насърчава наличието на конкурентоспособни пазари за мрежи, продукти и услуги от ИКТ, които да дадат своя принос за укрепване на единния пазар за услуги на информационното общество; настоява, че всяко указание за прилагането на пакета за телекомуникациите спрямо мрежите за достъп от следващо поколение трябва да прилага изцяло концепциите, въведени в директивите за насърчаване на развиването на тези мрежи;

15.  Счита, че е необходимо да се увеличи ефективността на регулаторната координация чрез осигуряване на пълноценно функциониране на BEREC във възможно най-кратки срокове;

16.  Призовава заинтересованите страни да приемат открити модели за разгръщане на комуникационни мрежи, за да подпомогнат стимулиране на иновациите и за да стимулират търсенето;

17.  Припомня необходимостта от прозрачност и предвидимост на уредбата и призовава Комисията да продължи да интегрира принципите на по-добро регулиране при подготовката на законодателни и незаконодателни инициативи, по-специално чрез целенасочени и своевременни оценки на въздействието;

18.  Припомня, че оперативната съвместимост и достъпността са взаимно свързани и са градивните елементи за изграждането на ефективно информационно общество, за да могат продуктите, инфраструктурите и услугите да си взаимодействат така, че европейците да имат достъп до услуги и данни независимо от софтуера, който използват;

19.  Подчертава, че компетентността в областта на цифровите технологии е от решаващо значение за едно интегриращо общество и че на всички граждани на ЕС следва да се даде възможност и те следва да бъдат стимулирани да придобият необходимите умения; подчертава, че компетентността в областта на цифровите технологии би могла да бъде в помощ на хората в неравностойно положение (т.е. възрастните лица и тези с ниски доходи), като ги включи в обществото; призовава Комисията и държавите-членки да се заемат с неравенствата между различните обществени групи от гледна точка на компютърната грамотност и използването на интернет, т. нар. появяващото се второ цифрово разделение; подчертава съществения ангажимент за намаляване наполовина, до 2015 г., на празнотите по отношение на грамотността и компетентността в областта на цифровите технологии;

20.  Призовава към спазване на принципите на прозрачност, достъпност и равни възможности при използването на системите за ИКТ с оглед подобряване на удобството за ползване за възможно най-голям брой европейски граждани;

21.  Подчертава, че всички начални и средни училища трябва да имат надеждни, качествени интернет връзки до 2013 г. и високоскоростни интернет връзки до 2015 г. с подкрепата на регионалната и кохезионна политика, при необходимост; изтъква, че обучението във връзка с ИКТ и електронното обучение следва да се превърнат в съставна част от дейностите, свързани с ученето през целия живот, които позволяват провеждане на по-добри и по-достъпни програми за образование и обучение;

22.  Признава значението на електронното обучение като образователен метод, адаптиран към нововъведенията в ИКТ, който може да отговори на потребностите на хората без непосредствен достъп до конвенционални образователни методи, но подчертава, че необходимостта от обмен на информация между преподаватели, ученици и други заинтересовани страни е съществено предварително условие; счита, че международният обмен трябва също да се насърчава, за да могат учебните заведения да възстановят своята важна роля за насърчаването на разбирането между народите;

23.  Препоръчва въвеждане на понятието „грамотност в областта на цифровите технологии“ в образователните системи, като се започне още в предучилищното обучение, успоредно с чуждите езици, с цел произвеждането на грамотни потребители възможно най-рано;

24.  Отбелязва колко е важно гражданите на ЕС да придобиват умения в областта на цифровите технологии, което да им позволява пълноценно да използват предимствата на участието в цифровото общество; потвърждава необходимостта да се гарантира, че знанията, уменията, компетентността и творческата насоченост на европейската работна сила отговарят на най-високите глобални стандарти и постоянно се актуализират; вярва, че грамотността по отношение на цифровите технологии и умения следва да бъде в центъра на политиките на ЕС, тъй като тя е основната движеща сила на европейското иновативно общество;

25.  Предлага да се стартира план за действие по отношение на грамотността и интеграцията в областта на цифровите технологии на равнище ЕС и държави-членки, включващ по-специално: специфични възможности за обучение за придобиване на грамотност в областта на цифровите технологии за незаетите лица и за групите, застрашени от изключване; стимули за инициативи в частния сектор с цел обучение за придобиване на познания и умения в областта на цифровите технологии от всички служители, инициатива на европейско равнище „Бъдете интелигентни онлайн“ за запознаване на всички студенти, включително тези, които са ангажирани с учене през целия живот и с професионално обучение, с безопасното използване на ИКТ и онлайн услугите, както и обща система за сертифициране на ИКТ на европейско равнище;

26.  Призовава държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да вдъхновят младите специалисти, които да изберат ИКТ за своя професионална насоченост; призовава държавите-членки междувременно да обърнат повече внимание в своите национални образователни програми на предметите по естествени науки, като математика и физика, за учениците в основните училища; счита, че, тъй като има действителна и спешна нужда от действия, за да бъдат задоволени нуждите от умения в областта на ИКТ в Европа в дори кратко- към средносрочен аспект, ще бъде необходима по-добра база данни за наблюдение на електронните умения; призовава институциите на ЕС да предприемат последващи действия за създаването на тази база данни;

27.  Подчертава, че всички граждани на ЕС следва да са запознати с основните си цифрови права и задължения благодарение на Европейска харта за правата на гражданите и потребителите в дигиталната среда; вярва, че тази Харта следва да консолидира достиженията на правото на Общността, като включи по-специално правата на потребителите, свързани със защитата на личните данни, на уязвимите потребители и на цифровото съдържание, както и като гарантира адекватна оперативна съвместимост; потвърждава, че правата в цифровата среда следва да бъдат разглеждани в рамките на цялостната рамка за основните права;

28.  Изразява твърдата си увереност, че защитата на личния живот представлява основна ценност и че всички потребители следва да имат контрол върху личните си данни, включително „правото да бъдеш забравен“; приканва настоятелно Комисията да вземе предвид не само въпросите за защита на данните и личния живот по същество, но по-специално специфичните нужди на непълнолетните и младежите по отношение на тези въпроси; призовава Комисията да внесе предложение за адаптиране на директивата за защита на данните към настоящата цифрова среда;

29.  Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат допълнителни действия за подобряване на дигиталната сигурност, за борба срещу киберпрестъпността и нежелателната електронна поща (спам), да увеличат доверието на потребителите и да защитят кибепространството на Европейския съюз срещу всякакви видове престъпления; призовава Комисията и държавите-членки да се ангажират ефективно и да засилят международното сътрудничество в тази област; припомня на държавите-членки, че почти половината от тях все още не са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа относно киберпрестъпността и призовава настоятелно всички държави-членки да ратифицират и приложат тази конвенция;

30.  Призовава държавите-членки да предприемат стъпки с оглед осигуряването на достъп до сигурна електронна идентификация на всеки в Европа;

31.  Настоява за запазването на открит интернет, в който гражданите и бизнес потребителите имат право на достъп и на разпространение на информация или ползване на приложения и услуги по техен избор, както предвижда новата регулаторна рамка; призовава Комисията, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и националните регулаторни органи да насърчават разпоредбите за „неутралност на мрежата“, да следят отблизо тяхното прилагане и да докладват на Европейския парламент преди края на 2010 г.; счита, че законодателството на ЕС следва да се запази разпоредбата за „обикновен пренос“, установена в Директивата за електронната търговия (2000/31/ЕО), която е от ключово значение за осигуряване на свободна и отворена конкуренция на дигиталния пазар;

32.  Подчертава, че плурализмът, свободата на пресата и зачитането на културното многообразие са основни ценности и крайни цели на Европейския съюз; поради това призовава Европейската комисия да гарантира, че всички предлагани политики на ЕС съответстват на тези ценности и цели;

33.  Приветства бързото прилагане на законодателството относно роуминга; подчертава допълнителната необходимост от постоянно наблюдение на цените на роуминга в ЕС, включително цените за роуминга на данни; призовава Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да проведе независим анализ за методите, различни от регулирането на цените, които могат да бъдат използвани за създаването на конкурентоспособен вътрешен пазар за роуминга; призовава Комисията, въз основа на анализа, проведен от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, да предложи преди 2013 г. дългосрочно решение на проблема с роуминга, за да гарантира добре функциониращ, насочен към потребителите и конкурентен пазар за роуминга, като по този начин доведе до по-ниски цени;

34.  Подчертава, че цифровите услуги могат да допринесат за пълноценното използване от страна на Европа на вътрешния пазар; призовава за ефективна политика за единен дигитален пазар, който да превърне онлайн услугите в Европа в по-конкурентоспособни, достъпни, трансгранични и прозрачни, който да предостави възможно най-високата степен на защита за потребителите и да сложи край на териториалната дискриминация; призовава институциите на ЕС да отстранят основните регулаторни и административни пречки пред трансграничните онлайн операции до 2013 г.; призовава Комисията да продължи текущото оценяване на достиженията на правото на Общността, засягащо единния дигитален пазар, и да предложи целенасочени законодателни действия по отношение на основните препятствия;

35.  Призовава да се извърши проучване във връзка с хармонизираните правила в рамките на ЕС за насърчаване на единен пазар в областта на „изчислителните облаци“ (cloud computing) и електронната търговия;

36.  Призовава Комисията да разгледа мерки за увеличаване на прозрачността на условията и предпоставките за трансгранична онлайн търговия и за ефективност на трансграничното правоприлагане и правна защита; подчертава, че за успешното развитие на електронната търговия е необходимо ефективно разпределение на продукти и стоки, и следователно изтъква необходимостта от бързо прилагане на Третата директива за пощенските услуги (2008/6/EО);

37.  Вярва, че държавите-членки следва да осигурят необходимата дигитална среда за предприятията, особено по отношение на МСП; призовава за въвеждането на „обслужване на едно гише“ по отношение на ДДС във всяка държава-членка с цел улесняване на трансграничната електронна търговия за малките и средните предприятия и предприемачите, и призовава също така Комисията да подкрепи широкото използване на електронни фактури;

38.  Призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че до 2015 г. поне 50º% от всички обществени поръчки ще бъдат електронни съгласно Плана за действие, договорен на Министерската конференция по електронно правителство, проведена в Манчестър през 2005 г.;

39.  Счита, че почти десет години след тяхното приемане директивите относно правната рамка за информационното общество се оказват неактуални поради повишената комплексност на онлайн средата, въвеждането на нови технологии и поради факта, че все по-голяма част от данните на гражданите на ЕС се обработват извън ЕС; вярва, че докато юридическите проблеми, произтичащи от определени директиви, могат да бъдат решение посредством постепенно актуализиране, то за други директиви се налага по-основно преразглеждане и че е необходимо приемането на международна рамка за защита на данните;

40.  Подчертава интересът, който дигитализирането на обществените услуги (електронното правителство) може да представлява за гражданите и предприятията, за да се гарантира по-ефективно и персонализирано предоставяне на обществени услуги; призовава държавите-членки да се възползват от инструментите на ИКТ, за да подобрят прозрачността и отчетността на действията на правителството и да допринесат за постигането на демокрация с по-голямо участие на всички социални и икономически групи, за повишаване на осведомеността на новите потребители и изграждане на доверие; призовава държавите-членки да разработят национални планове за дигитализиране на обществените услуги, включващи цели и мерки с оглед на това до 2015 г. всички обществени услуги да са на разположение онлайн и да са достъпни за хората с увреждания;

41.  Подчертава значимостта на широколентовия достъп до интернет за здравето на европейските граждани, тъй като той дава възможност за използването на ефективни здравни информационни технологии, които подобряват качеството на грижата, разширяват географския обхват на здравеопазването в селски, островни, планински и рядко населени райони, улесняват домашните грижи и намалят ненужните манипулации и скъпите прехвърляния на пациенти; припомня, че широколентовия достъп до интернет може да допринесе за защитата на гражданите на ЕС чрез улесняване на разпространението на информация, свързана с обществената сигурност, различни процедури, реагирането при бедствия и аварии и възстановяването;

42.  Подчертава, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са особено важни за лицата с увреждания, които имат по-големи потребности в сравнение с повечето хора във връзка с технологичната помощ в техните ежедневни дейности; счита, че лицата с увреждания имат право да се ползват по равноправен начин от бързото развитие на продуктите и услугите, които са резултат от новите технологии, тъй като това ще им предостави възможност да участват в информационно общество с приобщаващ характер без граници;

43.  Подчертава необходимостта от „Пета свобода“, която да позволи свободното движение на съдържание и знания и да се създаде до 2015 г. проста и лесна за използване от потребителя правна рамка за достъп до цифровото съдържание в Европа; тази рамка ще подобри сигурността за потребителите и ще осигури справедлив баланс между правата на носителите на права и достъпа на широката общественост до съдържанието и знанията; настоятелно призовава ЕС, с оглед съответствието с технологичното развитие, да засили разискванията относно авторските права и да анализира въздействието на авторското право на ЕС по член 118 от Договора за функционирането на ЕС за осигуряването на единна защита на правата върху интелектуалната собственост в рамките на целия ЕС както в мрежата, така и извън нея;

44.  Признава, че европейската творческа и културна индустрия играе съществена роля не само за насърчаването на културното многообразие, медийния плурализъм и демокрацията на участието в Европа, но представлява и важен двигател за устойчивия растеж на континента, във връзка с което може да изиграе решаваща роля за икономическото възстановяване на ЕС; признава необходимостта от насърчаване на среда, която да продължи да стимулира творческата индустрия; във връзка с това призовава Комисията да прилага Конвенцията на Юнеско за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване във всички политически инициативи, свързани с програмата за цифровите технологии;

45.  Подчертава, че една европейска програма за цифровите технологии трябва да насърчава създаването и разпространяването на висококачествено и разнообразно в културно отношение съдържание в ЕС, с цел стимулиране на всички граждани на ЕС да възприемат цифровите технологии, като например интернет, и да се увеличат максимално културните и социалните ползи, които гражданите на ЕС могат да извлекат от тях; препоръчва поставянето на начало на информационна кампания на равнището на ЕС, с цел постигане на по-висока степен на осведоменост, по-специално чрез разработването и разпространението на дигитално културно съдържание; призовава Комисията да разгледа, в рамките на своята законодателна работна програма, възможността да се предостави право на държавите-членки да прилагат намалена ставка на ДДС по отношение на разпространението на онлайн стоки с културна стойност;

46.  Изтъква, че интернет, който предлага редица нови възможности за движение и достъп до продукти на творческата дейност, поставя също така нови предизвикателства за защитаването на киберпространството на ЕС срещу всякакви видове престъпления; отбелязва, че санкциите, като един от възможните инструменти в областта на прилагането на авторските права, трябва по принцип да бъдат насочени първо към ползвателите с търговска цел, а след това към отделните граждани;

47.  Счита, че в светлината на новите технологии, новите дигитални методи на доставка и променящото се поведение на потребителите, ЕС трябва да насърчава политиките, насочени към предлагането и да разгледа по-нататъшното развитие на правилата за лицензиране и предоставяне авторски права; призовава за подобрена, по-ефективна и по-последователна по отношение на прозрачността на управлението и изясняването на правата система за музикалните и аудиовизуалните творби и за по-голяма прозрачност и конкуренция между организациите за събиране и управление на права;

48.  Подчертава, че в новата програма за цифровите технологии трябва да се обърне по-голямо внимание на дигитализацията на уникалното културно наследство на Европа и на подобряването на достъпа на гражданите до него; настоятелно приканва държавите-членки да предоставят подходяща финансова помощ за политиката на ЕС за дигитализиране, като същевременно насърчава както Комисията, така и държавите-членки да намерят подходящи решения на текущи пречки от правно естество;

49.  Изразява дълбока загриженост относно бъдещето на проекта за Европейска дигитална библиотека ако не настъпят радикални промени в дигиталния формат на библиотеката, управлението, практическата осъществимост, ползата и широкото популяризиране на проекта в медиите;

50.  Счита, че наред със системното развиване на ИКТ е от основно значение насърчаването на високите научни постижения в областта на ИКТ и на обществените и частни инвестиции във високорискови изследвания и иновации, провеждани съвместно в областта на ИКТ; подчертава, че Европа следва да бъде сред водещите при развитието на интернет технологии, „изчислителни облаци“ (cloud computing), интелигентни среди и суперкомпютри, както и ИКТ приложения с ниски емисии на СО2; предлага в новата финансова перспектива бюджетът на ЕС за изследвания в областта на ИКТ да бъде удвоен, а бюджетът за въвеждането на ИКТ да се увеличи четири пъти;

51.  Изразява съжаление относно факта, че по отношение на привличането, развитието и задържането на академичен таланти в ИКТ Европа продължава да изостава от други водещи пазари и е подложена на значително изтичане на мозъци поради по-добрите условия за работа в САЩ за научните работници и изследователи; подчертава, че за разрешаването на този проблем е необходимо Европа да работи както с научните работници така и с промишлеността за разработването на привлекателна програма за професионално развитие, която подкрепя важната роля на научноизследователската общност в една широкомащабна и новаторска програма в областта на ИКТ от световна класа;

52.  Счита, че до 2015 г. всички европейски изследователски институти и инфраструктури трябва да бъдат свързани от ултра-високоскоростни преносни мрежи, чиято скорост се измерва в Gbps, създавайки локална мрежа на европейската изследователска общност;

53.  Призовава за по-големи инвестиции по отношение на използването на софтуер с отворен код в ЕС;

54.  Призовава за нови инвестиции в изследователска дейност с цел подобряване прилагането на съществуващите цифрови инструменти и за гарантиране на достъпа на всички граждани до културни продукти;

55.  Изразява загриженост по повод на бюрократичните аспекти в рамковата програма на ЕС; призовава Комисията да премахне бюрокрацията, като преструктурира процесите на рамковата програма, без да я застрашава, и създаде комитет на ползвателите;

56.  Призовава Комисията да оцени съвместно с държавите-членки по какъв начин Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО относно възлагането на обществени поръчки за строителство и тяхното транспониране подпомагат научноизследователската дейност и иновациите и, по целесъобразност, да установи най-добри практики; призовава Комисията и държавите-членки да разгледат разработването на показатели за иновации в областта на договорите за обществени поръчки;

57.  Припомня, че конкурентоспособността на Европа в бъдеще и способността й да се възстанови от настоящата икономическа криза до голяма степен зависят от нейната способност да улесни всеобщото и ефективно внедряване на ИКТ в предприятията; независимо от това отбелязва, че МСП все още са доста по-изостанали от големите предприятия и обръща особено внимание на гаранциите, които следва да бъдат дадени на микропредприятията и малките предприятия, за да се гарантира, че те не са лишени от ползите, свързани с развитието на ИКТ; призовава държавите-членки и Комисията да засилят подпомагането за МСП по отношение на използването на ИКТ инструменти за увеличаване на производителността;

58.  Призовава Комисията да представи цифров план, който да насърчи възможностите за онлайн бизнес, насочен основно към предлагане на алтернативи на тези, които наскоро са останали безработни в контекста на финансовата криза; счита, че този план следва да се състои от предоставяне на достъпен софтуер и хардуер заедно с безплатна интернет връзка и безплатно консултиране;

59.  Счита, че „програма 2015.eu“ следва да се стреми към интегрирането на ИКТ за целите на нисковъглеродната икономика; призовава използването на ИКТ технологиите да отговорят на целите 20-20-20 на стратегията за борба срещу изменението на климата; смята, че въвеждането на приложения като интелигентни електрически мрежи, интелигентни уреди за измерване, интелигентна мобилност, интелигентни автомобили, интелигентно управление на водите и електронно здравеопазване следва да бъдат ключови инициативи на „програма 2015.eu“; отбелязва, че отпечатъкът на отрасъл ИКТ следва да бъде намален с 50 % до 2015 г.;

60.  Счита, че международната търговия следва да се основава на принципа на лоялната търговия с цел постигане на правилно равновесие между отварянето на пазарите и законната защита на различни икономически сектори, с особен акцент върху работните и социалните условия;

61.  Счита, че ангажиментът към „програма 2015.eu“ на всички политически и географски равнища (ЕС, национални и регионални) в духа на многопластовото управление, както и политическата видимост са важни условия за ефективното й изпълнение; предлага в тази връзка периодичното организиране на срещи на високо равнище за дигиталната програма за преглед на напредъка, постигнат на равнището на Съюза и на отделните държави-членки и за даване на нов политически тласък;

62.  Обръща специално внимание на Комисията за необходимостта от поставяне на интелигентни (конкретни, измерими, подходящи, реалистични и обвързани със срокове) цели и задачи и от приемане на план за действие, който да мобилизира всички подходящи инструменти на ЕС: финансиране, актове с незадължителна юридическа сила и, когато е необходимо, конкретно законодателство във всички съответни области на политиките (т.е. електронни комуникации, образование, изследователска и новаторска дейност, политика за сближаване); призовава Комисията да провежда редовен преглед на постигнатото по стратегията на „програма 2015.eu“ въз основа на широк набор от показатели, позволяващи количествен и качествен анализ на социалното и икономическото въздействие; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират подходяща координация между програмите на равнище ЕС, националните и регионалните програми в тази област;

63.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на държавите-членки.

(1) OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стp. 133.
(2) OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стp. 364.
(3) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стp. 87.
(4) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стp. 370.

Правна информация - Политика за поверителност