Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2225(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0066/2010

Teksty złożone :

A7-0066/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.43
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0133

Teksty przyjęte
PDF 169kWORD 108k
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela
Nowa agenda cyfrowa dla Europy: 2015.eu
P7_TA(2010)0133A7-0066/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy: 2015.eu (2009/2225(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych – najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005-2009” (COM(2009)0390),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie europejskiej polityki w zakresie widma radiowego(2),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie opracowania europejskiej polityki w zakresie łączy szerokopasmowych(3),

–   mając na uwadze swoją rezolucję z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zaufania konsumentów do środowiska cyfrowego(4),

–   uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A7-0066/2010),

A.   mając na uwadze, że technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) są obecne w praktycznie wszystkich aspektach życia codziennego i nierozerwalnie związane z dążeniem do dobrobytu i konkurencyjności gospodarki, do ochrony środowiska naturalnego oraz do bardziej demokratycznego i otwartego społeczeństwa integracyjnego,

B.   mając na uwadze, że Europa powinna ogrywać przewodnią rolę w tworzeniu i stosowaniu TIK, zapewniając większą wartość swoim obywatelom i przedsiębiorstwom; mając na uwadze, że wykorzystywanie TIK przyczynia się do tworzenia podstaw obecnych wyzwań strukturalnych, przynosząc trwały wzrost gospodarczy,

C.   mając na uwadze, że Europa będzie czerpać korzyści z tej cyfrowej rewolucji tylko wtedy, gdy wszyscy obywatele UE zostaną zachęceni i uprawnieni do pełnego uczestnictwa w nowym społeczeństwie cyfrowym, a człowiek znajdzie się w centrum działań politycznych; mając na uwadze, że rewolucja cyfrowa nie może być dłużej uważana za ewolucję bazującą na przemysłowej przeszłości, ale za proces radykalnej transformacji,

D.   mając na uwadze, że rozwój społeczeństwa cyfrowego powinien mieć charakter integracyjny i otwarty dla wszystkich obywateli UE, a także powinien być wspierany przez skuteczną politykę ukierunkowaną na usunięcie przepaści cyfrowej w UE, co spowoduje wyposażenie większej liczby obywateli w umiejętności informatyczne pozwalające na pełne korzystanie z możliwości oferowanych przez TIK,

E.   mając na uwadze, że o ile w UE ponad 90% ludności ma dostęp do łącza szerokopasmowego, o tyle korzysta z niego tylko 50% gospodarstw domowych,

F.   mając na uwadze, że konkurencyjne rynki łączności odgrywają ważną rolę w zapewnianiu użytkownikom maksymalnych korzyści pod względem wyboru, jakości i przystępnych cen,

G.   mając na uwadze, że potencjał Europy jest nierozerwalnie powiązany z umiejętnościami jej mieszkańców, siły roboczej i organizacji; mając na uwadze, że bez umiejętności technologie oraz infrastruktura informacyjno-komunikacyjna mogą przynieść jedynie ograniczone dodatkowe korzyści gospodarcze i społeczne,

H.   mając na uwadze, że TIK mogą w znacznym stopniu wspomagać wysiłki zmierzające do zapewnienia pozytywnego i zrównoważonego rozwoju w krajach na całym świecie oraz do zwalczania ubóstwa i nierówności społecznej i gospodarczej,

I.   mając na uwadze, że obywatele będą powstrzymywać się od kontaktów, od swobodnego wyrażania opinii i od zawierania transakcji, jeśli nie będą mieli wystarczającego zaufania do ram prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; mając na uwadze, że gwarantowanie i wykonywanie praw podstawowych jest w tym kontekście podstawowym warunkiem zaufania ze strony obywateli; mając na uwadze, że zagwarantowanie ochrony praw własności intelektualnej i innych praw jest podstawowym warunkiem zaufania ze strony przedsiębiorstw,

J.   mając na uwadze, że cyberprzestępczość – np. zachęcanie do ataków terrorystycznych, przestępstwa motywowane nienawiścią, pornografia dziecięca – nasiliła się i zagraża poszczególnym jednostkom, w tym dzieciom,

K.   mając na uwadze, że europejskie sektory kulturalne i twórcze nie tylko odgrywają podstawową rolę w propagowaniu w Europie różnorodności kulturalnej, pluralizmu medialnego i demokracji partycypacyjnej, lecz również są głównym bodźcem dla zrównoważonego rozwoju i naprawy gospodarczej w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że w czasie debaty nad stworzeniem jednolitego rynku w sektorze twórczym należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzne aspekty kulturalne i językowe,

L.   mając na uwadze, że europejskie społeczeństwo demokratyczne, udział obywateli w debacie publicznej oraz dostęp do informacji w cyfrowym świecie zależą od prężnie działającego i konkurencyjnego sektora prasy, będącego czwartym filarem demokracji,

M.   mając na uwadze, że brak postępu w tworzeniu, rozpowszechnianiu i stosowaniu TIK powoduje hamowanie wzrostu i wydajności oraz że młode przedsiębiorstwa o znacznym potencjalne wzrostu działające w dziedzinie innowacji z zakresu TIK znajdują się pod silną presją osiągnięcia trwałej pozycji na rynku,

N.   mając na uwadze, że sektory prywatny i publiczny muszą inwestować w nowe innowacyjne platformy i usługi, takie jak np. chmury obliczeniowe (ang. cloud computing), e-zdrowie, inteligentne liczniki, inteligentna mobilność itp.; mając na uwadze, że wzmocnienie wspólnego rynku europejskiego zwiększy zainteresowanie inwestycjami w europejską gospodarkę i rynki oraz przyniesie dodatkowe korzyści skali,

O.   mając na uwadze, że nie udało nam się jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego usług internetowych i łączności w Europie; mając na uwadze, że swobodny przepływ usług cyfrowych i transgraniczny handel elektroniczny jest dziś poważnie utrudniony przez niejednolite zasady na poziomie krajowym; mając na uwadze, że europejskie przedsiębiorstwa i usługi publiczne odniosą korzyści gospodarcze i społeczne dzięki wykorzystaniu zaawansowanych usług i aplikacji z zakresu TIK,

P.   mając na uwadze, że chociaż internet jest najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży detalicznej, przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym w UE zwiększa się; mając na uwadze, że obywatele UE mają znaczne możliwości oszczędzania dzięki transgranicznemu handlowi elektronicznemu, jak stwierdzono w komunikacie Komisji w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego w UE (COM(2009)0557),

1.   wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie ambitnej agendy cyfrowej i planu działania, który pozwoliłby Europie na poczynienie postępów na drodze ku otwartemu i dostatniemu społeczeństwu cyfrowemu oraz otwierałby przed wszystkimi obywatelami możliwości gospodarcze, społeczne i kulturalne; proponuje, aby tę nową agendę cyfrową nazwać „agendą 2015.eu”, wzorując ją na pozytywnej spirali 2015.eu;

2.   podkreśla znaczenie kontynuowania wysiłków na rzecz powszechnego i szybkiego dostępu wszystkich obywateli i konsumentów do stacjonarnego i mobilnego łącza szerokopasmowego, w tym poprzez ochronę konkurencji w interesie konsumentów; zaznacza, że wymaga to celowej polityki, która promowałaby konkurencję oraz skuteczne inwestycje i innowacje w zakresie nowej i wzmocnionej infrastruktury dostępowej oraz wybór konsumentów przy udzielaniu dostępu, na uczciwych zasadach i po konkurencyjnych cenach dla wszystkich obywateli niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu żadnemu obywatelowi w Europie nie groziłoby wykluczenie;

3.   uważa, że do 2013 r. każde gospodarstwo domowe w UE powinno uzyskać dostęp do szerokopasmowego internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wspierały wszelkie dostępne instrumenty polityczne służące zapewnieniu wszystkim obywatelom europejskim łącza szerokopasmowego, w tym wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i dywidendy cyfrowej w celu zwiększenia penetracji i jakości mobilnych łączy szerokopasmowych; ponadto wzywa państwa członkowskie do nadania nowego impulsu europejskiej strategii szybkich sieci szerokopasmowych, w szczególności poprzez aktualizację krajowych celów w zakresie penetracji szybkich łączy szerokopasmowych;

4.   zauważa, że w przepisach dotyczących pomocy państwowej występują pewne dwuznaczności, które mogą wpływać na usługi szerokopasmowe wspierane przez Wspólnotę, szczególnie pod względem zdolności organów publicznych do konsolidacji własnych potrzeb sieciowych jako podstawy nowych inwestycji; zwraca się do Komisji o pilne zajęcie się tymi problemami;

5.   przypomina, że szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, obszary dotknięte przemianami przemysłowymi oraz regiony doświadczające poważnych i stałych utrudnień naturalnych lub demograficznych, w szczególności regiony najbardziej oddalone; uważa, że odpowiednim rozwiązaniem, zapewniającym skuteczne podłączenie i dostępność szerokopasmowego internetu dla obywateli tych regionów w dopuszczalnych ramach czasowych i za rozsądną cenę, jest wykorzystanie technologii bezprzewodowych, w tym satelitarnych, które umożliwiają natychmiastowy powszechny dostęp do szkieletowej sieci internetowej;

6.   przypomina, że obowiązki świadczenia usługi powszechnej obejmują minimalny zbiór usług określonej jakości, do których wszyscy użytkownicy końcowi powinni mieć dostęp w przystępnej cenie, bez zakłócania konkurencji i nakładania dodatkowego obciążenia na konsumentów i operatorów; apeluje do Komisji o bezzwłoczne przedstawienie długo oczekiwanego przeglądu dotyczącego usługi powszechnej;

7.   podkreśla, że istotne znaczenie ma zagwarantowanie niepełnosprawnym użytkownikom końcowym dostępu równorzędnego z dostępem, jaki posiadają inni użytkownicy końcowi, na co nalega Parlament Europejski w przeglądzie dyrektywy w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników; zwraca się do Komisji, aby w najwyższym stopniu uwzględniła potrzeby użytkowników niepełnosprawnych w 'agendzie 2015.eu„;

8.   wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny skutków w celu przeanalizowania sposobu zapewnienia możliwości przenoszenia numeru w całej UE;

9.   podkreśla, że ważne jest, aby utrzymać status Europy jako „kontynentu usług mobilnych” na świecie i zadbać o to, aby do 2015 r. 75% abonentów sieci komórkowych stało się użytkownikami łączy szerokopasmowych z dostępem do bezprzewodowych usług o dużej szybkości;

10.   przypomina o konieczności przyspieszenia zharmonizowanego wykorzystania zakresów częstotliwości stanowiących dywidendę cyfrową w sposób niedyskryminacyjny, bez szkody dla istniejących i ulepszonych usług nadawczych;

11.   wzywa Komisję do zajęcia się, poprzez Komitet ds. Widma Radiowego, praktycznymi i technicznymi wymogami w celu zapewnienia terminowej dostępności widma, przy wystarczającej elastyczności, z myślą umożliwieniu wykorzystywania nowych technologii i usług, takich jak mobilne łącza szerokopasmowe; wzywa Komisję do składania sprawozdań na temat konkurencji i rozwoju rynku częstotliwości;

12.   podkreśla potrzebę przeprowadzenia dodatkowej oceny i badań nad ewentualnymi zakłóceniami między istniejącymi a przyszłymi użytkownikami widma, w celu złagodzenia potencjalnego negatywnego wpływu na konsumentów;

13.   uważa, że ze względu na wzrost cen dostępu do internetu państwa członkowskie powinny dążyć do tego, aby 50% gospodarstw domowych w UE zostało podłączonych do sieci o bardzo dużej szybkości do 2015 r., a 100% – do 2020 r., co umożliwi użytkownikom końcowym korzystanie z niezawodnych i ulepszonych usług dostępu do sieci zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami konsumentów; przypomina, że do realizacji tych celów konieczne są odpowiednie ramy polityczne, pozwalające na inwestycje prywatne, a jednocześnie chroniące konkurencję i poszerzające możliwości dokonywania wyboru przez konsumentów;

14.   apeluje do państw członkowskich, aby dokonały transpozycji nowych ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej w ustalonym terminie i w pełni je stosowały oraz aby udzieliły odpowiednio uprawnień krajowym organom regulacyjnym; podkreśla, że nowe ramy zapewniają przewidywalne i spójne środowisko regulacyjne, które stymuluje inwestycje i wspiera konkurencyjne rynki sieci, produktów i usług TIK, przyczyniając się do umocnienia jednolitego rynku usług dla społeczeństwa informacyjnego; nalega, aby wszystkie wytyczne dotyczące stosowania pakietu telekomunikacyjnego w odniesieniu do dostępu nowej generacji w pełni spełniały koncepcje wprowadzone w dyrektywach w celu pobudzania do wykorzystania tych sieci;

15.   uważa, że konieczne jest zwiększenie skuteczności koordynacji regulacyjnej poprzez jak najszybsze zagwarantowanie pełnej operacyjności BEREC;

16.   wzywa zainteresowane strony do przyjęcia otwartych modeli wykorzystywania sieci komunikacyjnych, co pomoże pobudzaniu innowacyjności i napędzaniu popytu;

17.   przypomina, że należy zapewnić przejrzystość i przewidywalność uregulowań, i wzywa Komisję do dalszego uwzględniania zasad dotyczących lepszego stanowienia prawa podczas przygotowywania inicjatyw legislacyjnych i nielegislacyjnych, w szczególności za pomocą celowych i terminowych ocen skutków;

18.   przypomina, że interoperacyjność i dostępność są ze sobą powiązane i stanowią podstawę, na której zostanie zbudowane sprawnie działające społeczeństwo informacyjne, w celu zapewnienia interoperacyjności produktów, infrastruktur i usług, aby Europejczycy mieli dostęp do usług i danych niezależnie od wykorzystywanego przez nich oprogramowania;

19.   podkreśla, że kompetencje informatyczne mają kluczowe znaczenie dla integracyjnego społeczeństwa cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE powinni być wyposażeni w odpowiednie umiejętności informatyczne oraz zachęcani do ich rozwijania; podkreśla, że kompetencje informatyczne mogłyby pomóc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji (np. osobom starszym i osobom o niskich dochodach) w integracji społecznej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwiązania problemu dysproporcji między różnymi grupami społecznymi pod względem umiejętności informatycznych i korzystania z internetu (tzw. powstająca druga przepaść cyfrowa); podkreśla istotne zobowiązanie do zmniejszenia do 2015 r. o połowę braków w zakresie umiejętności i kompetencji informatycznych;

20.   wzywa do przestrzegania zasad przejrzystości, dostępności i równości szans przy stosowaniu systemów TIK, z myślą o poprawie ich przyjazności dla jak największej liczby użytkowników w Europie;

21.   podkreśla, że wszystkie szkoły podstawowe i średnie muszą zostać wyposażone w niezawodne, wysokiej jakości łącza internetowe do 2013 r., a w bardzo szybkie łącza internetowe do 2015 r., przy wsparciu polityki regionalnej i polityki spójności w stosownych przypadkach; podkreśla, że szkolenia z zakresu TIK i nauczanie za pośrednictwem nośników elektronicznych powinny stać się integralną częścią działań w dziedzinie nauki przez całe życie, umożliwiając prowadzenie lepszych i dostępnych programów edukacyjnych i szkoleniowych;

22.   uznaje rolę nauczania za pośrednictwem technologii informatycznych, stanowiącego metodę edukacyjną przystosowaną do innowacji w zakresie TIK, które to innowacje mogą zaspokoić potrzeby osób bez łatwego dostępu do konwencjonalnych metod edukacyjnych, ale podkreśla, że niezbędnym warunkiem wstępnym jest konieczność wymiany informacji między nauczycielami, uczniami i innymi zainteresowanymi stronami; uważa, że należy też wspierać wymiany międzynarodowe, aby placówki edukacyjne mogły odzyskać istotną rolę polegającą na promowaniu porozumienia między narodami;

23.   zaleca wprowadzenie pojęcia umiejętności informatycznych do systemów edukacyjnych, począwszy już od poziomu przedszkolnego, równolegle z językami obcymi, w celu jak najwcześniejszego wykształcenia kompetentnych użytkowników;

24.   zauważa znaczenie wyposażenia obywateli UE w umiejętności informatyczne, co pomoże im w pełnym czerpaniu korzyści z udziału w społeczeństwie cyfrowym; ponownie stwierdza potrzebę zadbania o to, aby wiedza, umiejętności, kompetencje i kreatywność europejskiej siły roboczej spełniały najwyższe światowe standardy i były stale uaktualniane; uważa, że umiejętności i kompetencje cyfrowe powinny stanowić centralny element polityki UE, gdyż są główną siłą napędową innowacyjnego społeczeństwa Europy;

25.   proponuje wprowadzenie „planu działania na rzecz umiejętności informatycznych i integracji” na szczeblu UE i państw członkowskich, obejmującego w szczególności: specjalne możliwości kształcenia w zakresie umiejętności informatycznych dla osób bezrobotnych i grup zagrożonych wykluczeniem; zachęty dla inicjatyw sektora prywatnego na rzecz zapewnienia szkoleń informatycznych wszystkim pracownikom; ogólnoeuropejską inicjatywę „Poznaj tajniki internetu!”, mającą na celu zapoznanie wszystkich uczniów – w tym uczniów uczących się w trybie nauki przez całe życie i w ramach szkoleń zawodowych – z bezpiecznym korzystaniem z usług z zakresu TIK oraz usług on-line; wspólny dla całej UE system certyfikacji z zakresu TIK;

26.   wzywa państwa członkowskie do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych środków, aby zainspirować młodych pracowników do rozwijania kariery w dziedzinie TIK; wzywa państwa członkowskie, aby w międzyczasie położyły większy nacisk na swoje krajowe programy edukacyjne w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w tym matematyki i fizyki, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych; uważa, że ze względu na to, iż istnieje rzeczywista i pilna potrzeba podjęcia działań w celu zaspokojenia zapotrzebowania na umiejętności w zakresie TIK w Europie nawet w perspektywie krótko- lub średnioterminowej, konieczne będzie stworzenie lepszej bazy danych w celu monitorowania umiejętności informatycznych; wzywa instytucje UE do podjęcia dodatkowych działań w celu stworzenia takiej bazy danych;

27.   podkreśla, że wszyscy obywatele UE powinni być świadomi swoich podstawowych praw i obowiązków cyfrowych dzięki europejskiej karcie praw obywatelskich i konsumenckich w środowisku cyfrowym; uważa, że ta karta powinna utrwalać dorobek prawny Wspólnoty, w tym w szczególności prawa użytkowników związane z ochroną prywatności, z użytkownikami narażonymi na naruszenia praw oraz z treściami cyfrowymi, a także gwarantujące odpowiednią efektywność w zakresie interoperacyjności; ponownie stwierdza, że prawa w środowisku cyfrowym powinny być rozpatrywane w ogólnych ramach praw podstawowych;

28.   wyraża głębokie przekonanie, że ochrona prywatności stanowi podstawową wartość i że wszyscy użytkownicy powinni mieć kontrolę nad swymi danymi osobowymi, w tym „prawo do zostania zapomnianym”; wzywa Komisję, aby uwzględniła nie tylko kwestie związane z ochroną danych i prywatnością jako takie, lecz zwłaszcza specjalne potrzeby osób nieletnich i młodych osób dorosłych w zakresie tych kwestii; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego dostosowania dyrektywy o ochronie danych osobowych do aktualnego środowiska cyfrowego;

29.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa cyfrowego, zwalczanie przestępczości internetowej i spamu, wzmocnienie zaufania użytkowników oraz zabezpieczenie cyberprzestrzeni Unii Europejskiej przed wszelkiego rodzaju przestępstwami i wykroczeniami; wzywa Komisję i państwa członkowskie do skutecznego nawiązania i zacieśnienia współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie; przypomina państwom członkowskim, że prawie połowa z nich dotąd nie ratyfikowała konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości i apeluje do wszystkich państw członkowskich o ratyfikację i wdrożenie tej konwencji;

30.   wzywa państwa członkowskie do poczynienia kroków w celu udostępnienia systemu bezpiecznej identyfikacji elektronicznej wszystkim mieszkańcom Europy;

31.   nalega na zagwarantowanie otwartego internetu, w którym obywatele mają prawo, a użytkownicy biznesowi możliwość dostępu do informacji i rozpowszechniania informacji lub uruchamiania aplikacji i usług według własnego wyboru, zgodnie z w nowymi ramami regulacyjnymi; wzywa Komisję, Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) i krajowe organy regulacyjne do promowania przepisów dotyczących „neutralności sieci”, do dokładnego monitorowania ich wdrażania oraz do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania przed końcem 2010 r.; uważa, że prawodawstwo UE powinno zachowywać zasadę „zwykłego przekazu” ustanowioną w dyrektywie w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE), stanowiącą podstawowy sposób umożliwienia swobodnej i otwartej konkurencji na rynku cyfrowym;

32.   podkreśla, że pluralizm, wolność prasy i poszanowanie różnorodności kulturowej są fundamentalnymi wartościami i ostatecznymi celami Unii Europejskiej; wzywa zatem Komisję Europejską do zadbania, aby wszystkie proponowane strategie polityczne UE respektowały te wartości i cele;

33.   z zadowoleniem przyjmuje szybkie wprowadzenie w życie przepisów w sprawie roamingu; podkreśla, że nadal potrzebne jest stałe monitorowanie cen roamingu w sieciach telefonii ruchomej w UE, w tym cen roamingu danych; wzywa BEREC do przeprowadzenia niezależnej analizy metod innych niż regulacja cen, które to metody można by zastosować w celu stworzenia konkurencyjnego wewnętrznego rynku roamingu; wzywa Komisję, aby na podstawie analizy przeprowadzonej przez BEREC oraz własnego przeglądu zaproponowała do 2013 r. długoterminowe rozwiązanie problemu roamingu w celu zapewnienia dobrze funkcjonującego, ukierunkowanego na konsumentów i konkurencyjnego rynku roamingu, co doprowadzi do obniżki cen;

34.   podkreśla, że usługi cyfrowe mogą pomóc Europie w pełnym wykorzystaniu rynku wewnętrznego; wzywa do prowadzenie skutecznej polityki dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego, który sprawiłby, że usługi on-line w Europie stałyby się bardziej konkurencyjne, dostępne, transgraniczny i przejrzyste, zapewniając jak najwyższy poziom ochrony konsumentów i likwidując dyskryminację terytorialną; wzywa instytucje UE, aby do 2013 r. usunęły główne bariery regulacyjne i administracyjne dla transgranicznych transakcji internetowych; wzywa Komisję do kontynuacji prowadzonej oceny wspólnotowego dorobku prawnego mającego wpływ na jednolity rynek cyfrowy oraz do zaproponowania działań legislacyjnych ukierunkowanych na główne przeszkody;

35.   wzywa do przeprowadzenia badania w sprawie zharmonizowanych zasad w UE w celu wspierania wspólnego rynku w zakresie chmur obliczeniowych i handlu elektronicznego;

36.   wzywa Komisję do rozważenia środków mających dalej zwiększać przejrzystość warunków transgranicznego handlu on-line oraz skuteczność transgranicznego egzekwowania i dochodzenia roszczeń; podkreśla, że pomyślny rozwój handlu on-line wymaga skutecznego rozpowszechniania produktów i towarów, w związku z czym wskazuje na potrzebę pilnego wdrożenia trzeciej dyrektywy pocztowej (2008/6/WE);

37.   uważa, że państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne środowisko cyfrowe dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP; wzywa państwa członkowskie do ustanowienia punktów kompleksowej obsługi zajmujących się podatkiem VAT w celu ułatwienia MŚP i przedsiębiorcom transgranicznego handlu elektronicznego oraz wzywa Komisję do wspierania powszechnego stosowania elektronicznych faktur;

38.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania, aby do 2015 r. co najmniej 50% wszystkich zamówień publicznych było realizowanych za pośrednictwem środków elektronicznych, jak ustalono w planie działania uzgodnionym na konferencji ministerialnej w sprawie administracji elektronicznej, w 2005 r. w Manchesterze;

39.   jest zdania, że dyrektywy stanowiące ramy prawne dla społeczeństwa informacyjnego prawie dziesięć lat po ich przyjęciu okazują się nieaktualne ze względu na rosnącą złożoność środowiska internetowego, wprowadzanie nowych technologii oraz to, że dane obywateli UE są w coraz większym stopniu przetwarzane poza granicami UE; uważa, że chociaż kwestie prawne związane z niektórymi dyrektywami można rozwiązać drogą stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy wymagają bardziej dogłębnego przeglądu oraz że potrzebne jest przyjęcie międzynarodowych ram ochrony danych;

40.   podkreśla potencjalne znaczenie cyfryzacji usług publicznych (e-administracji) dla obywateli i przedsiębiorstw, umożliwiającej bardziej wydajne i spersonalizowane świadczenie usług publicznych; wzywa państwa członkowskie, aby posłużyły się narzędziami z zakresu TIK w celu poprawy przejrzystości i odpowiedzialności działań rządowych oraz w celu przyczynienia się do bardziej partycypacyjnej demokracji obejmującej wszystkie grupy społeczno-ekonomiczne, podnosząc wiedzę nowych użytkowników oraz budując pewność i zaufanie; wzywa państwa członkowskie do opracowania krajowych planów przejścia na cyfrowe usługi publiczne, które to plany powinny obejmować cele i środki odnoszące się do udostępnienia wszystkich usług publicznych w Internecie oraz do zapewnienia ich dostępności dla osób niepełnosprawnych do 2015 r.;

41.   podkreśla, że dla zdrowia obywateli europejskich istotne znaczenie mają łącza szerokopasmowe, które umożliwiają korzystanie z wydajnych technologii w zakresie informacji zdrowotnych, poprawiają jakość opieki, rozszerzają zasięg geograficzny opieki zdrowotnej na wiejskie obszary wyspiarskie, górskie i słabo zaludnione, ułatwiają opiekę domową oraz ograniczają zbędne leczenie i kosztowne przenoszenie pacjentów; przypomina, że dostęp do łączy szerokopasmowych może również pomóc chronić europejskich obywateli, ułatwiając i wspierając informacje dotyczące bezpieczeństwa publicznego, procedury, zdolność do reagowania w przypadku katastrof i odbudowę;

42.   zauważa, że TIK są szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych, które w większym stopniu niż większość wymagają wsparcia technologicznego w codziennych czynnościach; uważa, że osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania w równym stopniu z szybkiego rozwoju produktów i usług powstających na bazie nowych technologii, ponieważ umożliwi im to uczestniczenie w integracyjnym społeczeństwie informacyjnym bez barier;

43.   podkreśla, że należy wypracować tzw. „piątą swobodę”, umożliwiającą swobodny przepływ treści i wiedzy, oraz do 2015 r. przygotować spójne, przyjazne dla konsumenta ramy prawne dotyczące dostępu do zasobów cyfrowych w Europie, które to ramy poprawiłyby zaufanie konsumentów oraz zapewniły uczciwą równowagę między prawami właścicieli praw a powszechnym publicznym dostępem do treści i wiedzy; w związku z tempem rozwoju technologicznego apeluje do UE o przyspieszenie debaty na temat praw autorskich oraz przeanalizowanie skutków wprowadzenia tytułu prawnego do praw autorskich zgodnie z art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu UE w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw własności intelektualnej w całej Unii, zarówno w sieci, jak i poza nią;

44.   uznaje, że europejskie sektory kreatywne i kulturalne nie tylko odgrywają istotną rolę we wspieraniu różnorodności kulturowej, pluralizmu medialnego i demokracji partycypacyjnej w Europie, lecz także są istotną siłą napędową trwałego wzrostu gospodarczego w Europie, a tym samym mogą pełnić decydującą rolę w ożywieniu gospodarczym UE; uznaje potrzebę sprzyjania środowisku, które będzie nadal wspierało sektor kreatywny; w związku z tym wzywa Komisję, aby wszelkie inicjatywy polityczne związane z agendą cyfrową były prowadzone z zastosowaniem Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego;

45.   podkreśla, że europejska agenda cyfrowa powinna wspierać produkcję i rozpowszechnianie w UE wysokiej jakości zróżnicowanych kulturowo treści, aby zachęcać wszystkich obywateli UE do stosowania technologii cyfrowych, takich jak internet, oraz maksymalizować kulturalne i społeczne korzyści, jakie obywatele UE mogą czerpać z tych technologii; zaleca, aby rozpoczęto kampanię informacyjną na szczeblu UE w celu uzyskania wyższego poziomu znajomości tej problematyki, zwłaszcza poprzez tworzenie i upowszechnianie treści cyfrowych o charakterze kulturalnym; wzywa Komisję, aby w ramach programu prac ustawodawczych rozważyła możliwość zastosowania przez państwa członkowskie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do rozpowszechniania dóbr kultury on-line;

46.   podkreśla, że internet, który oferuje wiele nowych możliwości w zakresie obiegu i dostępności rezultatów pracy twórczej, niesie też nowe wyzwania związane z zabezpieczeniem cyberprzestrzeni Unii Europejskiej przed nowymi rodzajami przestępstw i wykroczeń; uważa, że sankcje, jako jedno z potencjalnych narzędzi w dziedzinie stosowania prawa autorskiego, muszą być z zasady wymierzone raczej w podmioty czerpiące zyski z handlu niż w indywidualnych obywateli;

47.   uważa, że – w świetle nowych technologii, nowych środków umożliwiających świadczenia cyfrowe i zmieniającego się zachowania konsumentów – UE powinna wspierać politykę nastawioną na podaż oraz rozważyć dalsze dopracowanie zasad odnoszących się do licencji na korzystanie z praw autorskich oraz do ustalania praw autorskich; wzywa do stworzenia lepszego, skuteczniejszego i spójniejszego przejrzystego systemu zarządzania prawami i ich ustalania zarówno w odniesieniu do utworów muzycznych, jak i audiowizualnych, a także wzywa do większej przejrzystości i konkurencji między organizacjami zarządzającymi pobieraniem opłat;

48.   podkreśla, że w nowej agendzie cyfrowej należy zwrócić większą uwagę na cyfryzację unikalnego dziedzictwa kulturowego Europy oraz na poprawę jego dostępności dla obywateli; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego unijnej polityce cyfryzacji przy jednoczesnym zachęcaniu zarówno Komisji jak i państw członkowskich do znalezienia odpowiednich rozwiązań dla obecnych przeszkód prawnych.

49.   wyraża głębokie zaniepokojenie przyszłością projektu europejskiej biblioteki cyfrowej, jeśli nie zostaną wprowadzone radykalne zmiany w obszarach cyfrowego formatu biblioteki, zarządzania, wydajności, wykonalności, użyteczności i wykorzystania w ramach tego projektu technologii komunikacyjnych na szeroką skalę;

50.   uważa, że oprócz konsekwentnego wdrażania TIK niezbędne jest promowanie doskonałości w zakresie badań nad TIK oraz wspieranie inwestycji publicznych i prywatnych we wspólne badania naukowe i innowacje o dużym stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa powinna być w czołówce rozwoju technologii internetowych, chmur obliczeniowych, inteligentnych środowisk i superkomputerów oraz niskoemisyjnych zastosowań TIK; proponuje podwojenie w następnej perspektywie finansowej budżetu UE przeznaczonego na badania nad TIK oraz czterokrotne zwiększenie budżetu na zastosowania TIK;

51.   ubolewa, że w odniesieniu do przyciągania, rozwijania i zatrzymywania talentów naukowych w dziedzinie TIK Europa wciąż pozostaje w tyle za innymi przodującymi rynkami i doświadcza poważnego drenażu mózgów z uwagi na lepsze warunki pracy dla nauczycieli akademickich i naukowców w USA; podkreśla, że aby rozwiązać ten problem, Europa musi współpracować ze środowiskami akademickimi, jak również z przemysłem, aby opracować intensywny program rozwoju kariery zawodowej wspierający kluczową rolę środowisk zajmujących się badaniami naukowymi w ramach światowej klasy, zakrojonej na szeroką skalę innowacyjnej strategii w zakresie TIK;

52.   uważa, że do 2015 r. wszystkie europejskie instytuty badawcze i infrastruktury muszą być połączone bardzo szybkimi gigabitowymi sieciami przesyłowymi i tworzyć intranet europejskiego środowiska naukowego;

53.   wzywa do większych inwestycji w stosowanie w UE otwartego oprogramowania;

54.   wzywa do nowych inwestycji w badania naukowe w celu poprawy wdrażania istniejących instrumentów cyfrowych, z myślą o zagwarantowaniu wszystkim obywatelom dostępu do produktów kultury;

55.   wyraża zaniepokojenie biurokracją w programie ramowym UE; wzywa Komisję do zlikwidowania biurokracji przez przekształcenie procesów programu ramowego bez zagrażania mu i utworzenie platformy użytkowników;

56.   wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi przeprowadziła ocenę sposobu, w jaki dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane i ich transpozycja wspierają badania naukowe i innowacyjność, a także do określenia w stosownych przypadkach najlepszych praktyk; wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozważenia opracowania wskaźników innowacyjności zamówień publicznych na roboty budowlane;

57.   przypomina, że przyszła konkurencyjność Europy i jej zdolność do wyjścia z obecnego kryzysu gospodarczego zależą w dużej mierze od jej zdolności do ułatwiania przedsiębiorstwom powszechnego i skutecznego wykorzystywania TIK; zauważa jednak, że MŚP wciąż pozostają daleko w tyle za dużymi przedsiębiorstwami oraz zwraca szczególną uwagę na gwarancje, jakich należy udzielić mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom, aby nie zostały pozbawione korzyści płynących z rozwoju TIK; wzywa państwa członkowskie i Komisję do zwiększenia wsparcia dla MŚP w odniesieniu do wykorzystania narzędzi z zakresu TIK w celu zwiększenia produktywności;

58.   wzywa Komisję, aby przedstawiła cyfrowy plan wspierania możliwości prowadzenie działalności gospodarczej on-line, ukierunkowany przede wszystkim na oferowanie alternatywnych rozwiązań dla osób, które niedawno straciły pracę związku z kryzysem finansowym. uważa, że plan ten powinien obejmować udostępnianie oprogramowania i sprzętu po przystępnych cenach, jak również darmowe łącze internetowe i nieodpłatne doradztwo;

59.   uważa, że „agenda 2015.eu” powinna mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do wykorzystania technologii TIK do realizacji celów 20-20-20 w ramach strategii dotyczącej zmiany klimatu; uważa, że wdrożenie takich zastosowań, jak inteligentne sieci energetyczne, inteligentne liczniki, inteligentna mobilność, inteligentne pojazdy, inteligentne zarządzanie wodą i e-zdrowie powinny być kluczowymi inicjatywami „agendy 2015.eu”; podkreśla również, że emisję dwutlenku węgla w sektorze TIK należy do 2015 r. zmniejszyć o 50%;

60.   uważa, że w handlu międzynarodowym należy kierować się zasadą sprawiedliwego handlu w celu osiągnięcia odpowiedniej równowagi między otwieraniem się rynków a ochroną prawną poszczególnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem warunków pracy i warunków socjalnych;

61.   uważa, że przyjęcie odpowiedzialności za „agendę 2015.eu” na wszystkich szczeblach politycznych i geograficznych (UE, krajowym i regionalnym) w kontekście wielopoziomowego zarządzania, jak również eksponowanie polityczne mają zasadnicze znaczenie dla jej skutecznego wdrażania; proponuje w związku z tym okresowe organizowanie szczytów dotyczących agendy cyfrowej, mających na celu dokonywanie przeglądu postępów na szczeblu Unii i państw członkowskich oraz nadawanie nowego bodźca politycznego;

62.   zwraca szczególną uwagę Komisji, że konieczne jest wytyczenie inteligentnych (konkretnych, mierzalnych, odpowiednich, realistycznych i określonych w czasie) celów i zadań oraz przyjęcie planu działania uruchamiającego wszystkie odpowiednie instrumenty UE, takie jak: finansowanie, miękkie prawo, egzekwowanie i w razie potrzeby konkretne akty prawne we wszystkich właściwych obszarach polityki (tj. łączność elektroniczna, edukacja, badania naukowe, innowacyjność, polityka spójności); wzywa Komisję do dokonywania regularnych przeglądów osiągnięć strategii 2015.eu na podstawie większego zestawu wskaźników, umożliwiającego ilościową i jakościową analizę skutków społecznych i gospodarczych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniej koordynacji programów UE oraz programów krajowych i regionalnych w tej dziedzinie;

63.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz państwom członkowskim.

(1) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 133.
(2) Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 364.
(3) Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 87.
(4) Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 370.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności