Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2073(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0080/2010

Внесени текстове :

A7-0080/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0137

Приети текстове
PDF 295kWORD 62k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет
P7_TA(2010)0137A7-0080/2010
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г.относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0177/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0080/2010),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2008 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид годишните отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7-0177/2009)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 от и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A7-0080/2010),

А.   като има предвид, че „гражданите имат правото да знаят по какъв начин се изразходват платените от тях данъци и как се прилага поверената на политическите органи власт“(6);

1.  Отбелязва, че през 2008 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 118 милиона евро (116 милиона евро през 2007 г.), при степен на усвояване от 95,64 %, което се равнява на средната стойност за другите институции (95,67%);

2.  Изтъква, че в годишния си доклад Сметната палата посочва, че одитът не води до никакви значителни забележки по отношение на ЕИСК;

3.  Отбелязва незначителното увеличение на разпределените на ЕИСК постоянни длъжности (700 длъжности през 2008 г.; 695 длъжности през 2007 г.) и факта, че почти всички са заети (14 незаети длъжности през 2008 г.; 8 незаети длъжности през 2007 г.); приветства приемането и прилагането на средносрочния план (стратегия за 2008–2013 г.) за насърчаване на равните възможности и многообразието в секретариата, в частност чрез бъдещото въвеждане на общи разпоредби за гъвкаво работно време, както и на средносрочен план за обучение (2008–2010 г.), и разработването на политика на мобилност на персонала, и очаква да получи докладите за напредъка в областта на политиката за човешки ресурси;

4.  Посочва забележката на Сметната палата в приложение 11.2 от нейния годишен доклад относно различния подход на ЕИСК (както и на Парламента) при прилагането на разпоредбите на Правилника за длъжностните лица относно коефициента за умножение; посочва, че по този начин ЕИСК дава на служителите си финансово предимство, което служителите в останалите институции не получават, и това води до по-големи разходи; отново отбелязва, че разпоредбите на Правилника за длъжностните лица относно коефициента за умножение следва да бъдат тълкувани и прилагани по еднакъв начин от всички институции; отбелязва намерението на ЕИСК да приведе практиката си в съответствие с очакваното решение на Съда за публичната служба;

5.  Приветства прилагането на споразумението за административно сътрудничество между ЕИСК и Комитета на регионите (КР) за периода 2008–2014 г. и приканва ЕИСК и КР да оповестят постигнатия напредък по отношение на хармонизирането на собствените им стандарти за вътрешен контрол, както и съответните финансови процедури, свързани със съвместните служби; отбелязва удовлетворяващото и двата комитета решение за разпределяне на проверките в съвместните служби въз основа на „произхода“ на отговорния разпоредител с бюджетни кредити в един от двата комитета;

6.  Припомня, че разделението в резултат на споразумението за административно сътрудничество следва да няма отражение върху бюджета и очаква средносрочния преглед на споразумението, който трябва да бъде проведен през 2011 г. и, като част от него, съвместния анализ на ЕИСК и КР;

7.  Приветства резултатите от оценката на мини-споразуменията за сътрудничество в областите, засегнати от разделението, извършена съвместно от ЕИСК и КР, по-специално техните заключения, че новата структура на управление е подобрила административното сътрудничество между комитетите, че разделените услуги са запазили нивото на качеството си и са подобрили ефикасността си и че не са били необходими допълнителни бюджетни средства; отбелязва също така заключението, че някои практически аспекти на сътрудничеството следва да бъдат подобрени в бъдеще;

8.  Приветства усилията на ЕИСК в областта на междуинституционалното сътрудничество в сферата на информационните системи, по-специално преговорите на ЕИСК и КР с Комисията относно употребата на системата за управление на данни на персонала Sysper2;

9.  Отбелязва уверенията на ЕИСК по отношение на проверките и, в частност, че вътрешните правила на ЕИСК предвиждат систематична предварителна проверка, допълнена със случайни последващи проверки, най-вече в областите с голям обем дейности;

10.  Приветства успешната дейност на одитния комитет на ЕИСК, извършените одити и предприетите последващи действия по одобрените планове за действие, както и продължаващото разработване на ключови показатели за дейността и изпълнението през 2008 г. от отдела за вътрешен одит и готовността на ЕИСК да помогне на други институции с информация за опита, придобит в разработването на ключови показатели за дейността и изпълнението;

11.  Припомня, че членовете на ЕИСК не декларират финансовите си интереси, нито разкриват съответна информация относно упражняване на професионални дейности, подлежащи на деклариране, и заемане на платени длъжности или извършване на дейности срещу възнаграждение; изисква ЕИСК да въведе без забавяне това задължение за всички свои членове;

12.  Освен това настоятелно призовава пътните разноски на членовете на ЕИСК да се базират само на реалните пътни разходи; в допълнение предлага дневните надбавки да бъдат равни на получаваните от членовете на Европейския парламент; призовава генералния секретар на ЕИСК да представи до септември 2010 г. доклад пред комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент относно съответните нови вътрешни правила, които следва да бъдат приети;

13.  Отбелязва факта, че ad hoc групата на Бюрото на ЕИСК, която отговаря за изготвянето на предложения за преразглеждане на финансовия статут на членовете, е приключила своята работа и в момента предложението се обсъжда от съответните органи; настоятелно призовава ЕИСК да съобщи резултатите от този процес;

14.  Припомня своята забележка, че разпоредбите на Финансовия регламент по отношение на възлагането на обществени поръчки все още са прекомерно тежки за по-малките институции; припомня на Комисията своето искане за провеждане на подробни консултации с ЕИСК в хода на предварителната й работа по изготвянето на евентуални бъдещи предложения за изменение на Финансовия регламент, с цел да се гарантира, че безпокойствата на ЕИСК се отчитат напълно;

15.  Поздравява ЕИСК за качеството на неговия годишен отчет за дейността и приветства включването на изрични последващи мерки в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

(1) ОВ L 71, 14.3.2008 г.
(2) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(4) ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) Европейската инициатива за прозрачност, на http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Правна информация - Политика за поверителност