Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2073(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0080/2010

Předložené texty :

A7-0080/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0137

Přijaté texty
PDF 219kWORD 58k
Středa, 5. května 2010 - Brusel
Udělení absolutoria za rok 2008: Evropský hospodářský a sociální výbor
P7_TA(2010)0137A7-0080/2010
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0177/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0080/2010),

1.   uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(2) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


2.Usnesení evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0177/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0080/2010),

A.   vzhledem k tomu, že „občané mají právo vědět, jakým způsobem se nakládá s jejich daněmi a jak se zachází s pravomocí, jež byla svěřena politickým orgánům“(6),

1.   bere na vědomí, že v roce 2008 měl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 118 milionů EUR (116 milionů v roce 2007), přičemž míra jejich využití činila 95,64 %, což odpovídá průměru u ostatních institucí (95,67 %);

2.   konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o EHSV, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky;

3.   bere na vědomí mírné zvýšení počtu trvalých pracovních míst (700 míst v roce 2008, 695 míst v roce 2007), které byly vytvořeny pro EHSV, a skutečnost, že téměř všechna tato pracovní místa byla obsazena (14 neobsazených pracovních míst v roce 2008; 8 neobsazených pracovních míst v roce 2007); vítá přijetí a provádění střednědobého plánu (strategie na období 2008–2013), jehož cílem je prosazování rovných příležitostí a různorodého přístupu v rámci sekretariátu, zejména zavedení obecně platného flexibilního uspořádání pracovní doby v následujících letech, a dále vítá střednědobý vzdělávací plán (na období 2008–2010) a vytvoření politiky mobility zaměstnanců; očekává zprávy o pokroku dosaženém v politice řízení lidských zdrojů;

4.   upozorňuje na poznámku Účetního dvora v příloze 11.2 jeho výroční zprávy, podle níž EHSV (stejně jako Parlament) používá odlišný přístup při uplatňování ustanovení služebního řádu týkajících se koeficientu násobení platů; poznamenává, že EHSV tímto poskytuje svým zaměstnancům finanční výhody, které ostatní instituce neposkytují, a dochází tím také ke zvýšeným nákladům; znovu opakuje, že ustanovení služebního řádu týkající se koeficientu násobení platů by mělo být vykládáno a prováděno všemi institucemi stejně; bere na vědomí záměr EHSV přizpůsobit své postupy v souladu s rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu;

5.   vítá uplatňování dohody o administrativní spolupráci mezi EHSV a Výborem regionů na období 2008–2014 a žádá EHSV a Výbor regionů, aby informovaly o dosaženém pokroku, pokud jde o harmonizaci jejich standardů vnitřní kontroly a příslušných finančních postupů používaných společnými službami; bere na vědomí vzájemně vyhovující řešení rozdělení ověřování v rámci společných služeb podle toho, zda odpovědná schvalující osoba pochází z jednoho či druhého výboru;

6.   připomíná, že rozdělení služeb vyplývající z dohody o administrativní spolupráci by nemělo mít dopad na rozpočet, a očekává přezkum dohody v polovině období, který má proběhnout v roce 2011, a s tím také společnou analýzu, kterou vypracuje EHSV a Výbor regionů;

7.   vítá výsledky hodnocení minidohod o spolupráci v oblastech, kterých se týká rozdělení služeb, jež provedly společně EHSV a Výbor regionů, zejména pak jejich závěr, že nový systém řízení zajistil lepší administrativní spolupráci mezi oběma výbory, že rozdělené služby dokázaly zachovat stejnou kvalitu a zvýšily efektivnost a že nebylo zapotřebí žádných dodatečných rozpočtových prostředků; také bere na vědomí závěr, že některá praktická hlediska spolupráce by měla být v budoucnu vylepšena;

8.   vítá úsilí EHSV v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti systémů IT, zejména jednání EHSV a Výboru regionů s Komisí o využití systému personálního řízení Sysper2;

9.   bere na vědomí ujištění EHSV, pokud jde o kontroly, zejména že vnitřní předpisy EHSV stanoví systematické ověřování ex-ante, a že toto ověřování je umocněno náhodnými kontrolami ex-post, zejména v oblastech s velkým objemem prostředků;

10.   vítá úspěšné fungování výboru EHSV pro audit, provedené kontroly a následná opatření navazující na schválené akční plány a dále vítá další rozvoj klíčových ukazatelů činnosti a výkonnosti (KAPI) v roce 2008, o nějž se zasloužilo oddělení interního auditu, a připravenost EHSV podpořit další instituce poskytováním informací o získaných zkušenostech při vývoji ukazatelů KAPI;

11.   připomíná, že členové EHSV nezveřejňují své finanční zájmy ani neposkytují příslušné informace o relevantních profesionálních činnostech a placených funkcích nebo činnostech; žádá, aby EHSV neprodleně zavedl tuto povinnost pro své členy;

12.   naléhavě také žádá, aby cestovní náklady členů EHSV vycházely pouze ze skutečných nákladů; dále navrhuje, aby denní příspěvky odpovídaly příspěvkům, které jsou poskytovány poslancům Evropského parlamentu; žádá generálního tajemníka EHSV, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu nejpozději do září 2010 o příslušných nových vnitřních předpisech, které mají být přijaty;

13.   bere na vědomí skutečnost, že ad hoc skupina předsednictva EHSV odpovědná za vypracování návrhů na revizi finančního statutu členů dokončila svou práci a návrh je nyní projednáván v příslušných orgánech; naléhavě žádá EHSV, aby sdělil výsledky tohoto procesu;

14.   opakuje svou připomínku, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek vyplývající z finančního nařízení jsou pro menší instituce nadměrně komplikovaná; připomíná Komisi svůj požadavek, aby při přípravě, která předchází vypracování jakýchkoli budoucích návrhů změn finančního nařízení, věc podrobně konzultovala s EHSV, aby jeho připomínky byly plně zohledněny;

15.   chválí EHSV za kvalitní zpracování jeho výroční zprávy o činnosti a vítá skutečnost, že zpráva hovoří i o konkrétních opatření navazujících na předchozí rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

(1) Úř. věst. L 71, 14.3.2008.
(2) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) The European Transparency Initiative, viz http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Právní upozornění - Ochrana soukromí