Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2073(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0080/2010

Pateikti tekstai :

A7-0080/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0137

Priimti tekstai
PDF 307kWORD 61k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
P7_TA(2010)0137A7-0080/2010
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7–0177/2009)(2),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 bei 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7–0080/2010),

1.   patvirtina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 71, 2008 3 14.
(2) OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
(3) OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
(4) OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


2. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą Europos Parlamento sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo (VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas) dalį (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7–0177/2009)(2),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7–0080/2010),

A.   kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiami jų sumokėti mokesčiai ir kaip politiniai organai naudojasi suteiktais įgaliojimais(6),

1.   pažymi, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (toliau – EESRK) turimi įsipareigojimų asignavimai 2008 m. sudarė iš viso 118 mln. eurų (2007 m. – 116 mln. eurų), iš kurių 95,64 % buvo panaudoti; taigi panaudojimas atitiko kitų institucijų panaudojimo vidurkį (95,67 %);

2.   pažymi, jog Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad atlikus EESRK auditą reikšmingų pastabų teikti nereikėjo;

3.   atkreipia dėmesį į tai, kad šiek tiek padaugėjo nuolatinių etatų skaičius (2008 m. − 700 etatų, 2007 m. − 695 etatai) ir kad beveik visi šie etatai buvo užpildyti (2007 m. buvo 14 laisvų etatų, 2006 m. − 8 laisvi etatai); džiaugiasi, kad priimtas ir įgyvendinamas vidutinės trukmės laikotarpio veiklos planas (2008−2013 m. strategija), kuriuo siekiama skatinti lygių galimybių politiką ir įvairovę sekretoriate, visų pirma įvedant ateityje bendras taisykles dėl darbo pagal lankstų grafiką ir vidutinės trukmės laikotarpio mokymo planą (2008−2010 m.) bei plėtojant darbuotojų judumo politiką, bei laukia ataskaitų, kuriose būtų nurodyta, kokia pažanga pasiekta vykdant žmogiškųjų išteklių politiką;

4.   atkreipia dėmesį į Audito Rūmų metinės ataskaitos 11.2 priede pateiktą pastabą dėl to, kad taikydamas Pareigūnų tarnybos nuostatų taisykles dėl daugiklio EESRK (kaip ir Parlamentas) vadovaujasi skirtingu požiūriu; pabrėžia, kad dėl šios priežasties EESRK savo darbuotojams užtikrina finansinį pranašumą, kurio nesuteikia kitos institucijos, ir kad todėl padidėja išlaidos; pakartoja, kad visos institucijos Pareigūnų tarnybos nuostatų taisykles dėl daugiklio turėtų aiškinti ir įgyvendinti vienodai; atkreipia dėmesį į tai, kad EESRK ketina, atsižvelgdamas į laukiamą Tarnautojų teismo sprendimą, atitinkamai pakeisti praktiką;

5.   džiaugiasi tuo, kad įgyvendinamas EESRK ir Regionų komiteto (toliau – RK) administracinio bendradarbiavimo susitarimas laikotarpiui nuo 2008 m. iki 2014 m., ir ragina EESRK ir RK pranešti apie tai, kokia pažanga padaryta šių dviejų komitetų vidaus kontrolės standartų ir atitinkamų finansinių procedūrų, susijusių su bendromis tarnybomis, suderinimo srityje; atkreipia dėmesį į abipusiškai priimtiną sprendimą dėl tikrinimo funkcijų paskirstymo bendrose tarnybose, atsižvelgiant į tai, kuriam iš šių dviejų komitetų priklauso atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas;

6.   primena reikalavimą, kad su administracinio bendradarbiavimo susitarimu susijęs paslaugų atskyrimas neturėtų daryti įtakos biudžetui, ir laukia 2011 m. turinčios įvykti susitarimo laikotarpio vidurio peržiūros ir bendros EESRK ir RK analizės, kuri pateikiama kaip šios peržiūros dalis;

7.   džiaugiasi EESRK ir RK bendrai atlikto mažųjų bendradarbiavimo susitarimų srityse, kurios susijusios su paslaugų atskyrimu, įvertinimo rezultatais, ypač komitetų išvadomis, kad atsižvelgiant į naują valdymo struktūrą pagerėjo administracinis komitetų bendradarbiavimas, kad atskyrus paslaugas buvo išsaugota jų kokybė ir padidintas veiksmingumas, taip pat, kad nereikėjo papildomų biudžeto lėšų; taip pat atkreipia dėmesį į išvadą, kad ateityje reikėtų tobulinti kai kuriuos praktinius bendradarbiavimo aspektus;

8.   palankiai vertina EESRK pastangas vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą informacinių technologijų sistemų srityje, visų pirma EESRK ir RK derybas su Komisija dėl duomenų apie darbuotojus tvarkymo programos „Sysper 2“ naudojimo;

9.   atkreipia dėmesį į EESRK patikinimą dėl kontrolės, ypač į tai, kad šio komiteto vidaus taisyklėse numatyti sisteminiai ex ante tikrinimai, ir kad tikrinimų padaugėjo atliekant atsitiktinę ex-post kontrolę, ypač srityse, kuriose vykdoma didelio masto veikla;

10.   palankiai vertina sėkmingą EESRK audito komiteto veiklą, atliktus auditus ir tolesnes priemones dėl sutartų veiksmų planų, taip pat džiaugiasi tuo, kad 2008 m. vidaus audito skyrius toliau plėtojo pagrindinius veiklos ir rezultatų rodiklius ir kad EESRK pasirengęs padėti kitoms institucijoms teikdamas informaciją apie patirtį, sukauptą kuriant pagrindinius veiklos ir rezultatų rodiklius;

11.   primena, kad EESRK nariai nedeklaruoja savo finansinių interesų ir neatskleidžia informacijos atitinkamos informacijos apie deklaruotiną profesinę veiklą ir atlyginamas pareigas arba veiklą; reikalauja, kad EESRK nedelsdamas nustatytų savo nariams šią pareigą;

12.   be to, ragina, kad EESRK narių kelionės išlaidos būtų grindžiamos tik faktinėmis kelionių išlaidomis, taip pat siūlo, kad dienpinigiai prilygtų Europos Parlamento narių dienpinigiams; ragina EESRK generalinį sekretorių iki 2010 m. rugsėjo mėn. pateikti Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui ataskaitą apie naujas vidaus taisykles, kurios turi būti priimtos;

13.   atkreipia dėmesį į tai, kad EESRK biuro ad hoc grupė, kuriai pavesta parengti pasiūlymus dėl narių finansinio statuto peržiūros, užbaigė darbą ir jos pasiūlymą šiuo metu svarstomi atitinkamuose organuose; ragina EESRK informuoti apie šio proceso rezultatus;

14.   primena savo pastabą, kad Finansiniame reglamente nustatytos viešųjų pirkimų taisyklės pernelyg sudėtingos mažesnėms institucijos; primena Komisijai prašymą, kad prieš rengiant būsimus pasiūlymus dėl Finansinio reglamento pakeitimų, atliekamo parengiamojo darbo metu būtų kuo dažniau konsultuojamasi su EESRK siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į šiam komitetui rūpimus klausimus;

15.   giria EESRK už kokybišką metinę veiklos ataskaitą ir palankiai vertina tai, kad šioje ataskaitoje aiškiai nurodyta, kokių tolesnių priemonių imtasi atsižvelgiant į ankstesnius Parlamento sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

(1) OL L 71, 2008 3 14.
(2) OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
(3) OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
(4) OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) Europos skaidrumo iniciatyva: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Teisinė informacija - Privatumo politika