Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2073(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0080/2010

Predkladané texty :

A7-0080/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0137

Prijaté texty
PDF 221kWORD 57k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
Absolutórium za rok 2008: Európsky hospodársky a sociálny výbor
P7_TA(2010)0137A7-0080/2010
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7-0177/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0080/2010),

1.   udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2008;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7-0177/2009)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre orgán udeľujúci absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(4),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0080/2010),

A.   keďže „občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom“(6),

1.   konštatuje, že v roku 2008 mal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 118 miliónov EUR (v roku 2007: 116 miliónov EUR) s mierou využitia 95,64 %, rovnakou ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);

2.   poukazuje na to, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že čo sa týka EHSV, audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky;

3.   berie na vedomie mierny nárast v počte stálych pracovných miest (700 pracovných miest v roku 2008; 695 pracovných miest v roku 2007) pridelených EHSV a skutočnosť, že takmer všetky tieto pracovné miesta sa zaplnili (14 voľných pracovných miest v roku 2008; 8 voľných pracovných miest v roku 2007); víta prijatie a implementáciu strednodobého plánu zo strany sekretariátu (stratégia na obdobie 2008 – 2013) na podporu rovnakých príležitostí a rozmanitosti, najmä zavedenie všeobecných pravidiel flexibilnej pracovnej doby v budúcnosti, ako aj strednodobý plán odbornej prípravy (2008 – 2010) a rozvoj politiky mobility pracovníkov, a s potešením očakáva správy o pokroku v politike ľudských zdrojov;

4.   poukazuje na poznámku Dvora audítorov v prílohe 11.2 výročnej správy o rozdielnom prístupe EHSV (ako aj Európskeho parlamentu) pri uplatňovaní ustanovení služobného poriadku, pokiaľ ide o multiplikačný faktor; zdôrazňuje, že EHSV týmto udeľuje svojim zamestnancom finančnú výhodu, ktorú ostatné inštitúcie neudeľujú, a že výsledkom toho sú vyššie výdavky; opakuje, že ustanovenia služobného poriadku týkajúce sa multiplikačného faktora by mali všetky inštitúcie interpretovať a implementovať rovnako; berie na vedomie, že EHSV mieni dať svoju prax do súladu s očakávaným rozsudkom Súdu pre verejnú službu;

5.   víta plnenie Dohody o administratívnej spolupráci medzi EHSV a Výborom regiónov (VR) v období 2008 – 2014 a vyzýva EHSV a VR, aby informovali o pokroku v harmonizácii svojich noriem vnútornej kontroly, ako aj o príslušných finančných postupoch súvisiacich so spoločnými službami; berie na vedomie vzájomne uspokojivé riešenie rozdelenia overovacej funkcie v rámci spoločných služieb na základe „pôvodu“ povoľujúceho úradníka zodpovedného za danú oblasť z jedného alebo druhého výboru;

6.   pripomína, že rozdelenie vyplývajúce z Dohody o administratívnej spolupráci by nemalo mať vplyv na rozpočet, a očakáva správu o tejto dohode v polovici trvania, ktorá bude vypracovaná v roku 2011, a konkrétne spoločnú analýzu EHSV a VR;

7.   víta výsledky hodnotenia uskutočneného spoločne EHSV a VR týkajúceho sa malých dohôd o spolupráci v oblastiach, ktorých sa týka rozdelenie, a najmä ich závery, z ktorých vyplynulo, že nová riadiaca štruktúra zlepšila administratívnu spoluprácu medzi výbormi, že oddelené služby si udržali kvalitnú úroveň a zlepšili efektívnosť a že neboli potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky; berie tiež na vedomie záver, že niektoré praktické aspekty spolupráce by sa v budúcnosti mali zlepšiť;

8.   víta úsilie, ktoré vynaložil EHSV v oblasti medziinštitucionálnej spolupráce v rámci IT systémov, predovšetkým v rokovaniach EHSV a VR s Komisiou o využívaní systému riadenia ľudských zdrojov Sysper2;

9.   berie na vedomie záruku EHSV týkajúcu sa kontrol, najmä že vnútorné pravidlá EHSV rátajú so systematickým overovaním ex-ante a že toto overovanie sa zvyšuje prostredníctvom náhodných kontrol ex-post, najmä v oblastiach s veľkým objemom;

10.   víta úspešné fungovanie audítorského výboru EHSV, uskutočnené audity a nadväzné opatrenia k odsúhlaseným akčným plánom, ako aj ďalší rozvoj ukazovateľov kľúčovej aktivity a výkonnosti (KAPI) v roku 2008, ktorý uskutočnil útvar vnútorného auditu, a pripravenosť EHSV podporovať ostatné inštitúcie informovaním o skúsenostiach získaných pri rozvoji KAPI;

11.   pripomína, že členovia EHSV nevydávajú vyhlásenia o svojich finančných záujmoch ani nezverejňujú príslušné informácie o deklarovateľných profesionálnych činnostiach a odmeňovaných funkciách alebo činnostiach; požaduje, aby EHSV bezodkladne zaviedol túto povinnosť pre svojich členov;

12.   naliehavo tiež žiada, aby cestovné výdavky členov EHSV vychádzali len zo skutočných nákladov na cesty; ďalej navrhuje, aby sa diéty rovnali diétam, ktoré sú poskytované poslancom Európskeho parlamentu; vyzýva generálneho tajomníka EHSV, aby do septembra 2010 informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu o príslušných nových interných predpisoch, ktoré sa majú prijať;

13.   berie na vedomie skutočnosť, že ad hoc skupina predsedníctva EHSV zodpovedná za vypracovanie návrhov o revízii finančného štatútu členov ukončila svoju prácu a návrh sa preskúmava v príslušných orgánoch; nalieha na EHSV, aby oznámil výsledok tohto postupu;

14.   opätovne poukazuje na svoju pripomienku, že pravidlá obstarávania podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sú príliš ťažkopádne pre menšie inštitúcie; pripomína Komisii svoju požiadavku, aby viac využívala konzultácie s EHSV pri uskutočňovaní predbežných prác pred vypracúvaním akýchkoľvek budúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k nariadeniu o rozpočtových pravidlách s cieľom zaistiť, že sa plne zohľadnia obavy EHSV;

15.   chváli EHSV za kvalitný obsah výročnej správy o činnosti a víta zaradenie konkrétnych opatrení nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu.

(1) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(2) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122.
(5) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti – pozri http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia