Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2213(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0111/2010

Predkladané texty :

A7-0111/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 8
CRE 20/04/2010 - 8

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.51
CRE 05/05/2010 - 13.51
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0141

Prijaté texty
PDF 409kWORD 109k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou
P7_TA(2010)0141A7-0111/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (2009/2213(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenia piatich samitov hláv štátov a predsedov vlád krajín Latinskej Ameriky a Karibiku a Európskej únie, ktoré sa doposiaľ konali v Riu de Janeiro (28. a 29. júna 1999), Madride (17. a 18. mája 2002), Guadalajare (28. a 29. mája 2004), Viedni (12. a 13. mája 2006) a Lime (16. a 17. mája 2008),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 14. stretnutia ministrov skupiny Rio a Európskej únie, ktoré sa konalo 13. – 14. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo stretnutia ministrov v rámci dialógu iniciovanom v San José medzi trojkou Európskej únie a ministrami krajín Strednej Ameriky, ktoré sa konalo 14. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na vyhlásenie z 19. iberoamerického samitu hláv štátov a predsedov vlád, ktorý sa konal 29. novembra – 1. decembra 2009 v portugalskom Estorile (lisabonské vyhlásenie),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. septembra 2009 s názvom Európska únia a Latinská Amerika: partnerstvo globálnych hráčov (KOM(2009)0495),

–   so zreteľom na závery Rady Európskej únie z 8. decembra 2009 pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou,

–   so zreteľom na uznesenia Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia (EuroLat), a predovšetkým na uznesenie z 20. decembra 2007 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou v súvislosti s 5. samitom v Lime, najmä pokiaľ ide o demokratické vládnutie, na uznesenie z 8. apríla 2009 o Euro-latinskoamerickej charte pre mier a bezpečnosť a na návrh uznesenia z 15. októbra 2009 o partnerstve medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou v súvislosti so 6. samitom v Madride v máji 2010,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 15. novembra 2001 o globálnom partnerstve a spoločnej stratégii pre vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou(1), z 27. apríla 2006 o posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou(2) a z 24. apríla 2008 o 5. samite Latinskej Ameriky a Karibiku a Európskej únie (LAK-EÚ) v Lime(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 10. februára 2010 o zemetrasení na Haiti, z 11. februára 2010 o Venezuele a z 11. marca 2010 o väzňoch svedomia na Kube,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vraždení žien v Mexiku a Strednej Amerike a úlohe Európskej únie v boji proti tomuto javu(4),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A7-0111/2010),

A.   keďže dvojregionálne strategické partnerstvo medzi EÚ a Latinskou Amerikou má zásadný význam a je dôležité, aby oba regióny toto partnerstvo naďalej prehlbovali a zlepšovali,

B.   keďže posilnenie vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou patrí k prioritám španielskeho predsedníctva EÚ a budúcich predsedníctiev Belgicka a Maďarska,

C.   keďže od svojho prvého samitu v roku 1999 toto dvojregionálne strategické partnerstvo dosiahlo značný pokrok, najmä tým, že na viedenskom samite bolo založené zhromaždenie EuroLat ako parlamentná vetva dvojregionálneho strategického partnerstva, no keďže stále treba podniknúť ďalšie kroky a čeliť ďalším výzvam,

D.   keďže jedným z hlavných cieľov dvojregionálneho strategického partnerstva je regionálna integrácia prostredníctvom uzavretia subregionálnych a dvojstranných dohôd o partnerstve a strategických partnerstvách,

E.   keďže Únia juhoamerických národov (UNASUR) môže zohrávať podnetnú úlohu v rámci týchto integračných procesov, aj napriek tomu, že sa svojím charakterom líši od rôznych integračných procesov na juhoamerickom kontinente (CAN, MERCOSUR, SICA),

F.   keďže vzhľadom na možné medziamerické konflikty, či už súčasné alebo budúce, je vhodné, aby príslušné vlády využívali na základe zásady subsidiarity najskôr latinskoamerické súdne inštancie pred tým, než sa obrátia na iné inštitúcie mimo kontinentu Latinskej Ameriky,

G.   keďže v posledných rokoch sa výrazne zvýšili vojenské výdavky tak v Latinskej Amerike, ako aj v Európe,

H.   keďže vďaka tomuto dvojregionálnemu strategickému partnerstvu sa posilnila koordinácia medzi oboma stranami v rámci medzinárodných fór a inštitúcií a keďže okrem stanovenia spoločného programu treba so zreteľom na záujmy a problémy oboch strán koordinovať aj pozície k otázkam celosvetového významu,

I.   so zreteľom na historický úspech, ktorým je nedávna ratifikácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskou úniou, a na to, čo môže znamenať jeho vykonávanie pre účinné uplatňovanie občianskych a sociálnych práv a presadzovanie rovnosti príležitostí pre viac než 60 miliónov osôb so zdravotným postihnutím žijúcich v regióne Latinskej Ameriky,

J.   keďže v Spojených štátoch nastúpila nová vláda, ktorá vyvolala veľké očakávania,

K.   keďže Latinská Amerika je oblasťou, v ktorej žije viac ako 600 miliónov ľudí a ktorá sa podieľa 10 % na celosvetovom HDP, v ktorej sa vyskytuje 40 % všetkých rastlinných druhov planéty a ktorá disponuje mimoriadnym ľudským kapitálom,

L.   keďže vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou sú založené na spoločných hodnotách a keďže dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd predstavuje podstatný prvok strategického partnerstva,

M.   keďže rozvíjanie vzťahov s Latinskou Amerikou predstavuje spoločný záujem a možné výhody tak pre všetky členské štáty EÚ, ako aj pre všetky krajiny Latinskej Ameriky,

N.   keďže zohľadňovanie rodového hľadiska vo všetkých politikách môže prispieť k tomu, aby sa spoločnosti stali spravodlivejšími a demokratickejšími a aby v nich boli ženy aj muži považovaní za rovných vo všetkých aspektoch života,

O.   keďže EÚ a Latinská Amerika a Karibik spolu zahŕňajú viac ako miliardu obyvateľov a tvoria jednu tretinu členských štátov Organizácie Spojených národov,

P.   keďže EÚ je hlavným poskytovateľom rozvojovej pomoci, hlavným investorom a druhým najvýznamnejším obchodným partnerom v Latinskej Amerike – a hlavným obchodným partnerom v prípade Mercosuru a v Chile – a keďže od vzniku dvojregionálneho strategického partnerstva v roku 1999 EÚ financovala projekty a programy v celkovej hodnote presahujúcej 3 miliardy EUR,

Q.   keďže hospodárska obnova po celosvetovej recesii bude aj v roku 2010 stále pomalá; keďže aj napriek tomu, že Latinská Amerika odolala kríze lepšie ako iné, vyspelé, ekonomiky a jej hospodársky rast v roku 2010 dosiahne v priemere takmer 3%, obnova bude veľmi nevyrovnaná a úroveň rastu nebude dostatočná na to, aby sa výrazne zlepšili sociálne podmienky obyvateľstva, ktorému sa dostáva oveľa menšia sociálna ochrana ako obyvateľstvu Európy,

R.   keďže v niektorých veľkých latinskoamerických krajinách a členských štátoch EÚ je vysoká úroveň nezamestnanosti mládeže,

S.   keďže aj napriek značnému pokroku vyvoláva miera úmrtnosti detí a matiek v regióne znepokojenie,

T.   keďže produkcia drog a obchod s drogami sú v tomto regióne naďalej veľmi závažným problémom; keďže pestovanie koky zaznamenalo v Južnej Amerike nárast a keďže existuje politický a kultúrny rozpor medzi dohovormi a rezolúciami Organizácie Spojených národov, ktorú ju považujú za zakázanú plodinu, a oficiálnym postojom niektorých vlád, ktoré túto plodinu považujú za súčasť pôvodnej kultúry,

U.   so zreteľom na chudobu, nerovnosť a diskrimináciu, ktoré sú charakteristickými znakmi určitých spoločenstiev pôvodných obyvateľov v mnohých latinskoamerických štátoch,

V.   keďže je potrebné pokročiť mnoho ďalej napríklad v odvetviach energetiky, vodárenstva, infraštruktúry a komunikácií, aby sa dosiahol rovnaký pokrok ako v odvetví telekomunikácií,

W.   keďže región Latinskej Ameriky sa nebude ďalej rozvíjať a nebude sa môcť podieľať na integračných procesoch, pokiaľ nebude riadne prispôsobená infraštruktúra,

X.   keďže prisťahovalecká politika EÚ vyvoláva v Latinskej Amerike veľké obavy a je potrebné dospieť k dohodám, ktoré by zohľadňovali legitímne záujmy euro-latinskoamerických partnerov v tejto veľmi citlivej otázke,

Y.   keďže Európska investičná banka (EIB) začala v Latinskej Amerike uskutočňovať svoje operácie v roku 1993 a keďže na súčasné funkčné obdobie (2007 – 2013) má k dispozícii 2,8 miliárd EUR na financovanie projektov v tomto regióne,

Z.   keďže podľa konštatovaní ostatného iberoamerického samitu predstavujú inovácie a rast základné nástroje na odstránenie chudoby, boj proti hladu a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja,

AA.   keďže v štúdii, ktorú nedávno vypracovali Organizácia iberoamerických štátov pre vzdelanie, vedu a kultúru (OEI) a Hospodárska komisia pre Latinskú Ameriku a Karibik (CEPAL), bola na 55 miliárd EUR stanovená výška rozpočtu určeného na to, aby sa v období desiatich rokov (2011 – 2021) splnili vzdelávacie ciele 2021 zamerané na preklenutie obrovských existujúcich rozdielov, odstránenie negramotnosti, zaručenie školskej dochádzky pre 15 miliónov detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré k nej nemajú prístup, vytvorenie stabilných a účinných systémov odborného vzdelávania a na výrazné zlepšenie podmienok prijímania študentov na univerzity,

1.   víta oznámenie Komisie s názvom Európska únia a Latinská Amerika: partnerstvo globálnych hráčov, ktorého cieľom je stanoviť, zhodnotiť a predložiť operatívne návrhy na dosiahnutie plného dvojregionálneho strategického partnerstva;

2.   víta úsilie španielskeho predsedníctva dosiahnuť podpísanie dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou a mnohostranných obchodných dohôd s Kolumbiou a Peru, ako aj pevné odhodlanie a záujem o obnovenie rokovaní medzi EÚ a združením Mercosur;

3.   zdôrazňuje, že podpora jednotlivým procesom regionálnej integrácie v Latinskej Amerike je základnou zásadou dvojregionálneho strategického partnerstva a verí, že vďaka tomuto dvojregionálnemu strategickému partnerstvu sa posilní koordinácia pozícií voči krízovým situáciám a otázkam svetového významu týkajúcich sa vzájomných hodnôt, záujmov a problémov;

4.   berie na vedomie politické zmeny, ku ktorým došlo v oboch regiónoch, a upozorňuje, že je dôležité dbať na vývoj udalostí, aby sa latinskoamerická politika Únie mohla prípadne preorientovať a prispôsobiť novým okolnostiam;

5.   zdôrazňuje význam zásad a hodnôt, na ktorých sa zakladá dvojregionálne strategické partnerstvo, ako sú napríklad pluralitná a zastupiteľská demokracia, dodržiavanie ľudských práv (politických, hospodárskych a sociálnych) a základných slobôd, sloboda prejavu, zásada právneho štátu, vláda zákona, dodržiavanie pravidiel, právna istota a odsúdenie všetkých foriem diktatúry či autoritatívnosti;

6.   vyzýva všetkých tých, ktorí sú zapojení do dvojregionálneho strategického partnerstva, aby prevzali zodpovednosť, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných a sociálnu spravodlivosť;

Strategický pohľad EP na dvojregionálne strategické partnerstvo medzi EÚ a Latinskou Amerikou

7.   opätovne potvrdzuje, že konečným cieľom dvojregionálneho strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou je vytvorenie zóny Euro-latinskoamerického globálneho medziregionálneho partnerstva v politickej, hospodárskej, obchodnej, sociálnej a kultúrnej oblasti približne do roku 2015, ktorej cieľom je zaručiť trvalo udržateľný rozvoj obom regiónom;

Prostriedky splnenia cieľov zóny Euro-latinskoamerického globálneho medziregionálneho partnerstva:
V politickej oblasti dvojregionálneho strategického partnerstva

8.   žiada, aby sa v prospech dvojregionálneho strategického partnerstva využívali nové možnosti vyplývajúce z uplatňovania Lisabonskej zmluvy;

9.   vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby zabezpečila jednotu, súdržnosť a účinnosť zahraničného pôsobenia Únie vo vzťahu k Latinskej Amerike s pomocou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a tiež aktívnou účasťou na nadchádzajúcom samite medzi EÚ a Latinskou Amerikou a Karibikom, ktorý sa bude konať v máji 2010 v Madride;

10.   vyzýva osobitne podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a Radu, aby stanovila jednoznačné pokyny pre najlepší spôsob úzkej vzájomnej spolupráce zameranej na podporu účinného multilateralizmu, zabezpečenie ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov, boj proti zmene klímy, posilnenie kapacity Spojených národov v súvislosti so zachovávaním a upevňovaním mieru a zabezpečenie splnenia cieľov tisícročia a v rámci medzinárodného práva na riešenie spoločných hrozieb mieru a bezpečnosti vrátane obchodu s drogami a zbraňami a organizovaného zločinu a terorizmu, ako sa o tom rozhodlo v Lime;

11.   zároveň žiada, aby sa ustanovili primerané mechanizmy inštitucionálnej spolupráce medzi zhromaždením EuroLat a jednotlivými inštanciami EÚ, ako sa stanovilo v záveroch samitu v Lime;

12.   zdôrazňuje, že budúca Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa musí ubezpečiť o tom, že EP sa môže spoľahnúť v zastupiteľstvách EÚ a predovšetkým v kľúčových regiónoch, akým je Latinská Amerika, na plnohodnotných partnerov, vďaka ktorým bude možné zaručiť plnú spoluprácu s Parlamentom;

13.   odporúča, aby sa prijala euro-latinskoamerická charta pre mier a bezpečnosť, ktorá bude na základe charty Organizácie spojených národov a súvisiacich medzinárodných právnych predpisov zahŕňať stratégie a smery spoločnej politickej a bezpečnostnej činnosti s cieľom čeliť spoločným výzvam, ktoré stoja pred partnermi dvojregionálneho strategického partnerstva;

14.   blahoželá Únii juhoamerických národov (UNASUR) k uskutočnenej práci a diplomatickým úspechom, ktoré zaznamenala v Južnej Amerike;

15.   opätovne vyjadruje svoje presvedčenie, že vnútorná stabilita mnohých latinskoamerických partnerov naďalej závisí od reformy štátu, ktorá musí zahŕňať úplné a účinné začlenenie všetkých pôvodných obyvateľov a ďalších menšín do procesov rozhodovania, aby sa tak zabránilo všetkým druhom diskriminácie a podporili sa ich kultúrne práva a tradície, pretože sa tým väčšmi obohatí spoločnosť a posilní sa demokratická správa verejných vecí;

16.   poukazuje na to, že efektívne a nezávislé súdnictvo a účinná politika rešpektovania ľudských práv poskytujú v rámci zodpovednej, kontrolovateľnej a transparentnej administratívy občanom bezpečnosť, pomáhajú zvyšovať ich dôveru v zastupiteľský parlamentný systém a bránia rozvoju ľahostajnosti voči tomuto systému;

17.   žiada, aby sa pokračovalo v konštruktívnom dialógu o otázkach migrácie v euro-latinskoamerickej oblasti a aby sa tento dialóg naďalej prehlboval, a to tak s cieľovými krajinami, ako aj s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami; v tejto súvislosti podporuje štruktúrovaný globálny dvojregionálny dialóg o migrácii medzi EÚ a Latinskou Amerikou a Karibikom, ktorý sa začal 30. júna 2009 a ktorý dal podnet na plnenie záväzkov stanovených na samite v Lime; takisto víta vytvorenie pracovnej skupiny pre migráciu v rámci parlamentného zhromaždenia EuroLat s cieľom vytvoriť priestor pre dialóg a návrhy v tejto oblasti, berúc do úvahy skutočnosť, že táto téma je pre oboch partnerov citlivá;

18.   odporúča, aby sa v prípade aktuálne prebiehajúcich projektov v Peru, Kolumbii a Bolívii zvýšili finančné prostriedky určené na financovanie programov na odstránenie pestovania narkotík prostredníctvom programov alternatívneho rozvoja tak, aby sa pritom hľadali možnosti zapojenia príslušného obyvateľstva;

19.   odsudzuje skutočnosť, že v niektorých štátoch sa finančné prostriedky využili na neúmerné zvyšovanie vojenských výdavkov, pričom tieto financie sú nevyhnutne potrebné na znižovanie dôsledkov nízkej zamestnanosti, chudoby, pandémií, podvýživy, zločinnosti a prírodných katastrof;

20.   trvá na tom, aby zmena klímy a globálne otepľovanie boli naďalej prioritou politickej agendy medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku; zdôrazňuje, že je potrebné dospieť k spoločným pozíciám na rôznych fórach pre diskusie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, predovšetkým v rámci OSN, a zároveň podporuje samit, ktorý sa bude konať koncom roku 2010 v Mexiku; vyzýva tiež na pokračovanie stretnutí ministrov životného prostredia oboch regiónov v nadväznosti na prvé stretnutie v Bruseli v marci 2008; okrem toho zdôrazňuje, že prvými obeťami nepriaznivých účinkov zmeny klímy a globálneho otepľovania sa stávajú tí najchudobnejší, predovšetkým pôvodné obyvateľstvo; dúfa tiež, že investičný nástroj pre Latinskú Ameriku (LAIF) sa bude môcť zamerať, okrem iného, na podporu projektov, ktorých cieľom je boj proti vplyvom zmeny klímy, podpora miestnej verejnej dopravy a elektrických vozidiel, projektu Yasuní ITT v Ekvádore atď.;

V hospodárskej a obchodnej oblasti dvojregionálneho strategického partnerstva

21.   opakuje svoj návrh na vytvorenie euro-latinskoamerickej zóny globálneho medziregionálneho združenia založenej na zlučiteľnom modeli „WTO – regionalizmus“ v dvoch etapách;

22.   rozhodne v záujme zavŕšenia prvej etapy podporuje opätovné otvorenie rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a Mercosurom – vzhľadom na to, že dohoda o pridružení tohto typu, ktorá má mimoriadny význam a dosah na 700 miliónov ľudí, by sa v prípade, že bude rýchlo uzavretá, stala najambicióznejšou dvojregionálnou dohodou na svete – ďalej podporuje ukončenie rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou pred samitom v Madride, revíziu dohody o politike a spolupráci s Andským spoločenstvom z roku 2003 a prehĺbenie platných dohôd o pridružení s Mexikom a Čile; konštatuje, že rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a strednou Amerikou, ako aj o mnohostrannej obchodnej dohode medzi EÚ a krajinami Andského spoločenstva boli úspešne ukončené; bude sa usilovať o ratifikáciu týchto dohôd v riadnom parlamentnom postupe s cieľom zabezpečiť, aby pozitívne vplývali na všetky aspekty spoločných záujmov;

23.   pripomína, že rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou začali na základe princípu medziregionálnych vzťahov a zdôrazňuje, že by sa mali uzavrieť rovnakým spôsobom, pričom by sa malo zabezpečiť, aby žiadna krajina nezaostávala;

24.   v záujme zavŕšenia druhej etapy a s cieľom dosiahnuť dohodu o globálnom medziregionálnom partnerstve okolo roku 2015 žiada, aby sa poskytla právna a inštitucionálna podpora a plné geografické pokrytie jednotlivých aspektov dvojregionálneho strategického partnerstva a aby sa stanovili spoločné ustanovenia a pravidlá všeobecného dosahu, ktorými sa umožní výkon rôznych slobôd, a to takým spôsobom, aby sa načrtlo čo najširšie možné partnerstvo prostredníctvom prehĺbenia dohôd o integrácii do vnútrozemia Latinskej Ameriky na jednej strane a na druhej strane prostredníctvom procesu pridruženia Únie k rozličným krajinám a regionálnym skupinám;

V sociálnej oblasti dvojregionálneho strategického partnerstva

25.   odporúča koordináciu pozícií oboch regiónov v tom, ako dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia, v záujme zosúladeného konania na schôdzi OSN na vysokej úrovni, ktorá je naplánovaná na september 2010, najmä ciele, ktoré sa týkajú boja proti chudobe, tvorby stabilných a kvalitných pracovných miest a sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín, predovšetkým skupín pôvodného obyvateľstva, detí, žien a osôb so zdravotným postihnutím;

26.   považuje rozvojové ciele tisícročia (RCT) za jeden z najdôležitejších cieľov, ktorý treba dosiahnuť do roku 2015 zameraním investícií na najchudobnejšie krajiny a najzraniteľnejšie národy, a žiada oba regióny, aby našli spoločné východisko ešte pred schôdzou o RCT na vysokej úrovni, ktorá sa bude konať v septembri 2010;

27.   verí, že otvorenie seriózneho a dôkladného dialógu na témy súvisiace s vedou, technológiou a inováciou môže podnietiť vytvorenie euro-latinskoamerického priestoru pre inovácie a vedomosti, pričom ako príklad môže slúžiť dohoda o inovácii, ktorá bola uzavretá s Čile;

28.   opäť pripomína, že vzdelanie a investície do ľudského kapitálu sú základom sociálnej súdržnosti a sociálno-ekonomického rozvoja, a žiada, aby sa vynaložilo rozhodné úsilie a primerané finančné prostriedky na boj proti negramotnosti, ktorá je v niektorých krajinách regiónu stále vysoká, najmä u dievčat a žien, a aby sa zabezpečil prístup k bezplatnému základnému a stredoškolskému verejnému vzdelávaniu, ktoré je v súčasnosti obmedzené v dôsledku nedostatku potrebných finančných zdrojov v rozpočtoch niektorých štátov; v tejto súvislosti podporuje projekt pripravovaný Organizáciou iberoamerických štátov pre vzdelanie, vedu a kultúru (OEI) s názvom Vzdelávacie ciele 2021: vzdelanie, ktoré si želáme pre generáciu dvojstoročnice;

29.   zdôrazňuje, že bez podstatnej zmeny sociálno-hospodárskeho prostredia nie je možné, aby sa Latinská Amerika plne začlenila do znalostnej spoločnosti, ktorá je najdôležitejším strategickým činiteľom rozvoja;

30.   s potešením víta iniciatívy na podporu a výmenu vedomostí a najlepších postupov v oblasti práva, akou je nedávne vytvorenie Centra pre výskum, rozvoj a právne inovácie pre Latinskú Ameriku; víta vytvorenie skupiny 100 a zastáva názor, že takéto iniciatívy môžu byť mimoriadne užitočným nástrojom na podporu úsilia, ktoré vynaložila Komisia na vytvorenie dvojregionálneho strategického partnerstva,

31.   navrhuje latinskoamerickým krajinám, ktoré by sa mohli ocitnúť v spornej situácii so susednými krajinami, alebo sa v takejto situácii nachádzajú, či už sa spor týka hraníc alebo iných otázok, aby sa snažili čo najviac obracať sa na tribunály zriadené v rámci jednotlivých procesov integrácie alebo na súdy, ktoré sa zaoberajú záležitosťami Latinskej Ameriky, a aby sa vyhýbali predkladaniu týchto vecí súdom mimo južnej pologule;

32.   víta úsilie vynaložené v oblasti rodovej rovnosti a žiada, aby sa toto úsilie zintenzívnilo; odporúča, aby sa rozvíjali politiky spolupráce medzi EÚ a Latinskou Amerikou, ktoré podporia posilnenie právneho postavenia žien, rovnaký prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu, ako aj ľudské a sociálne práva, a vyzýva vlády a príslušné organizácie pre spoluprácu, aby podporovali tieto iniciatívy primeranými ľudskými, finančnými a technickými zdrojmi;

33.   vyzýva príslušné inštitúcie, aby v rámci strategického partnerstva primeranými finančnými a technickými prostriedkami podporovali politiku prevencie a ochrany v oblasti násilia páchaného na ženách;

34.   víta nedávny rozsudok Medziamerického súdu pre ľudské práva v prípade vrážd žien v mexickom Campo Algodonero ako precedens pre celý región; vyzýva vlády krajín EÚ, Latinskej Ameriky a Karibiku, aby rozsudok využili ako usmernenie pre svoju budúcu prácu a aby zabezpečili, že ich dôrazné odsúdenie násilia páchaného voči ženám budú sprevádzať primerane financované programy v oblasti ochrany, prevencie a restoratívnej justície; požaduje tiež pevný záväzok bojovať proti rodovému násiliu všeobecne a primerané investície do reprodukčného zdravia a programov určených na podporu rodovej rovnosti, sexuálneho vzdelávania a prístupu k metódam plánovania rodiny v súlade s akčným programom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (1994);

35.   víta úsilie v oblasti sociálnej súdržnosti, ktoré za posledné roky vynaložila Európska komisia, Medziamerická rozvojová banka, Rozvojový program Organizácie spojených národov, Hospodárska komisia pre Latinskú Ameriku a Karibik (CEPAL), Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka, a odporúča obnovu a zintenzívnenie programov Eurosocial, URB-AL a EUrocLIMA, ako aj dohľad nad správnym vykonávaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v budúcnosti v záujme podpory rovnosti príležitostí pre viac než 60 miliónov občanov, ktorí – bez ohľadu na to, aké je ich postihnutie – sú v regióne Latinskej Ameriky vystavení výrazným rizikám sociálneho vylúčenia;

36.   opäť pripomína, že výmena skúsenosti v otázkach spoločného záujmu, akou je sociálna súdržnosť, je dôležitá pre boj proti chudobe a na znižovanie nerovnosti; víta v tomto zmysle fórum EÚ – LAK o sociálnej súdržnosti na ministerskej úrovni, ktoré sa konalo v Lime od 8. do 10. februára 2010 a ktoré sa zameralo na tému Podpora dôstojnej práce pre mladých ľudí: ako podporovať sociálnu súdržnosť, a víta aj vyhlásenie z Bahíe zo štvrtého medzinárodného stretnutia sietí Eurosocial, ktoré sa konalo 25. júna 2009;

37.   víta budúce stretnutie EÚ – LAK medzi ministrami a najvyššími predstaviteľmi zodpovednými za oblasť sociálneho zabezpečenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sa uskutoční 13. a 14. mája 2010 v Alcalá de Henares (pri Madride), a podporuje aj činnosti Iberoamerickej organizácie sociálneho zabezpečenia (OISS), ktoré napomáhajú dobré hospodárske a sociálne podmienky prostredníctvom koordinácie a výmeny vzájomných skúseností v oblasti sociálneho zabezpečenia a žiada, aby tak ministri, ako aj OISS predložili kreatívne návrhy na zaručenie maximálneho sociálneho zabezpečenia pre príslušné obyvateľstvo;

38.   poukazuje na to, že regionálna integrácia, o ktorú sa snažia mnohé latinskoamerické vlády a ktorú podporuje EÚ, čelí vážnym problémom nedostatočnej infraštruktúry, nedostatočného obchodu v rámci regiónu a nedostatku informácií o vedúcich politických, sociálnych a hospodárskych činiteľoch iných krajín;

39.   pripomína, že stratégia založená na praktických opatreniach v prospech integrácie (výstavba ciest, železníc, ropovodov a plynovodov, spolupráca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, podpora medziregionálneho obchodu a pod.) a informovanie o vedúcich aktéroch pôsobiacich v regióne by napomohli integráciu a posilnili pocit spolupatričnosti v regióne;

40.   zdôrazňuje, že na to, aby sa zabránilo stagnácii rastu v regióne a brzdeniu trvalo udržateľného rozvoja, je potrebná koordinovaná stratégia v odvetviach energetiky, vody a komunikácií;

41.   odporúča latinskoamerickým vládam – pričom verí, že Európska únia ponúkne v tejto náročnej úlohe maximálnu možnú podporu, a má na pamäti aj ťažkú sociálnu situáciu napriek primerane dobrým hospodárskym vyhliadkam – aby prijali rozhodné a konzistentné politiky, napríklad v oblasti investícií do verejných prác, posilnenia vnútorného trhu, podpory malých a stredných podnikov, rozšírenia poskytovania úverov, zvyšovania investícií do zdravotníctva a vzdelávania, rozhodnejších opatrení v riešení nezamestnanosti mladých a rodovej diskriminácie v zamestnaní;

42.   pripomína v tejto súvislosti, že hoci nie je ľahké získať primerané financie na dosiahnutie uvedených cieľov, je potrebné vytvoriť spravodlivý, objektívny a moderný daňový systém, ktorý umožní boj proti daňovým únikom, ako aj kontrolu nadmerných vojenských výdavkov;

43.   naliehavo žiada EÚ a latinskoamerické krajiny, v ktorých žije pôvodné obyvateľstvo, aby v úzkej spolupráci zaviedli plnenie účinných plánov na boj proti hladu, zaostalosti, negramotnosti a chronickým chorobám;

44.   domnieva sa, že cieľ sociálnej súdržnosti partnerstva EÚ – LAK sa bude môcť uskutočniť len vtedy, ak povedie k vysokej miere rozvoja a spravodlivému rozdeleniu príjmov a bohatstva, a že tento cieľ vyžaduje, aby sa prijali konkrétne opatrenia na odstránenie chudoby v súlade s rozvojovými cieľmi tisícročia a na posilnenie súdneho systému v krajinách LAK;

45.   zdôrazňuje význam potravinovej bezpečnosti pre krajiny LAK a dostatočných kapacít na skladovanie potravín, aby bolo možné čeliť budúcim problémom s dodávkami potravín;

46.   vyzýva EÚ, aby zaviazala nadnárodné spoločnosti so sídlom v EÚ, aby uplatňovali v krajinách LAK ako minimálne štandardy ekologické a sociálne normy stanovené medzinárodnými dohodami, ako je napríklad program Medzinárodnej organizácie práce týkajúci sa dôstojnej práce, a aby ich neobchádzali;

Mechanizmy na dosiahnutie konečných cieľov strategického partnerstva:
Inštitucionálne mechanizmy

47.   odporúča, aby sa zachovalo konanie samitov každé dva roky, ale zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa vzťah s Latinskou Amerikou neobmedzoval iba na dvojročné obdobie: je potrebné posilniť tento vzťah dlhodobým výhľadom;

48.   navrhuje, aby sa otvoril dvojregionálny politický dialóg s novým trojstranným prístupom k témam, oblastiam a otázkam spoločného záujmu, ktoré sa budú týkať EÚ – LAK – Ázie, EÚ – LAK – Afriky a EÚ – LAK – USA, s cieľom vytvoriť euro-atlantický priestor, ktorý by spájal Spojené štáty americké, Latinskú Ameriku a EÚ;

49.   opäť pripomína svoj návrh na vytvorenie nadácie Európa – Latinská Amerika a Karibik, ktorej hlavným cieľom by bola pomoc pri príprave samitov, následných opatrení po prijatí rozhodnutí a smerov politickej činnosti na samitoch a ktorá by mala slúžiť ako fórum pre dialóg a koordináciu v období medzi samitmi pre všetky politické, hospodárske, inštitucionálne a ademické subjekty a subjekty občianskej spoločnosti, ktoré sa snažia o posilnenie európsko-latinskoamerických vzťahov, vrátane zhromaždenia EuroLat;

50.   navrhuje, aby sa organizačná štruktúra tejto nadácie inšpirovala štruktúrou Nadácie Anny Lindhovej, ktorú tvoria predseda a poradná rada, ktorá vypracúva odporúčania o strategickej orientácii nadácie pre riadiacu radu, riaditeľa a národné siete a postupuje tieto odporúčania na všetky zainteresované úrovne;

51.   zdôrazňuje, že rozpočet nadácie by mal byť limitovaný, ale postačujúci na plnenie jej úloh, mal by byť financovaný z príspevkov jej členských štátov z EÚ a Latinskej Ameriky, z rozpočtu EÚ a z vlastných zdrojov, ktoré si vytvorí nadácia, alebo ktoré jej poskytnú sponzorské subjekty spojené s euro-latinskoamerickou oblasťou;

52.   navrhuje, aby sa pod dohľadom a za koordinácie uvedenej nadácie vytvorilo stredisko pre monitorovanie migrácie v euro-latinskoamerickom priestore, ktoré by bolo zodpovedné za sústavné a podrobné sledovanie všetkých otázok spojených s migračnými tokmi v danej oblasti; aby sa vytvorilo dvojregionálne centrum pre predchádzanie konfliktom, ktorého úlohou by bolo vypátrať včas príčiny možných násilných a ozbrojených konfliktov a zistiť, ako možno predchádzať ich vypuknutiu a zabrániť ich vyostreniu, a dvojregionálne centrum pre prevenciu katastrof – najmä vzhľadom na dramatickú situáciu, ktorá vznikla na Haiti po zničujúcom zemetrasení 12. januára 2010 a v Čile po zemetrasení a cunami 27. februára 2010 – ktorého cieľom by bolo vypracovať spoločné stratégie a systém varovania pre núdzové situácie so zameraním na zníženie obojstrannej zraniteľnosti v prípade prírodných katastrof spôsobených zmenou klímy alebo technologickými zmenami;

53.   zdôrazňuje, že je potrebné uzavrieť subregionálne dohody o partnerstve, o ktorých sa rokuje, a ľutuje, že niektoré z nich sú v súčasnosti z rôznych dôvodov pozastavené; upozorňuje však na to, že v prípade neprekonateľných rozdielov treba hľadať alternatívne riešenia – bez toho, aby sa zo zreteľa strácala celková strategická vízia – aby sa neizolovali krajiny, ktoré chcú nadviazať užšie politické, obchodné a sociálne vzťahy s EÚ;

54.   pripomína podporu, ktorú EÚ poskytuje regionálnym integračným procesom, a rokovania v jednotlivých blokoch, ktoré EÚ uskutočňuje prostredníctvom asociačných dohôd, napríklad v prípade Strednej Ameriky; uznáva však, že krajiny, ktoré majú záujem posilniť svoje vzťahy s EÚ, by nemali byť znevýhodňované vnútornými problémami v rámci regionálnych integračných procesov, ako je to v prípade Andského spoločenstva, ani nezávislými rozhodnutiami ich jednotlivých členov, nech sú akokoľvek opodstatnené;

Finančné mechanizmy

55.   podporuje investičný nástroj pre Latinskú Ameriku (LAIF), ktorý navrhla Komisia, ako konkrétne vyjadrenie záväzku EÚ pri upevňovaní regionálnej integrácie a vzájomnej prepojenosti v Latinskej Amerike a dúfa, že prispeje k diverzifikácii krajín a odvetví, do ktorých smerujú európske investície; berie na vedomie, že do roku 2013 je z rozpočtu Spoločenstva vyčlenených 100 miliónov EUR, a to okrem iných možných dodatočných príspevkov a dotácií zo strany členských štátov;

56.   s potešením víta podpísanie memoranda o porozumení medzi Európskou investičnou bankou (EIB) a Interamerickou rozvojovou bankou, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2009, a podporuje úsilie EIB vynaložené na financovanie projektov v Latinskej Amerike; zároveň však upozorňuje, že EIB bude potrebovať viac fondov a príspevkov od EÚ a jej členských štátov, aby mohla plniť svoje ciele;

57.   zdôrazňuje dôležitosť jednotlivých finančných nástrojov EÚ, ale trvá na tom, že je potrebné prekonať čisto asistenčné zameranie rozvojovej spolupráce s Latinskou Amerikou, aby sa finančné prostriedky z nástroja rozvojovej spolupráce sústredili do najchudobnejších krajín a do najzraniteľnejších skupín, a stanoviť nové formy spolupráce s rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami a krajinami so strednými príjmami v Latinskej Amerike prostredníctvom nástroja pre priemyselne vyspelé krajiny (ICI +); na tento účel naliehavo vyzýva, aby sa kritériá a zásady uvedené v článku 32 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zahrnuli do politiky spolupráce Únie s týmto regiónom v záujme presadzovania a podpory aktívnych politík zameraných na účinnú sociálnu integráciu týchto osôb;

58.   zdôrazňuje, že je dôležité a želateľné naďalej usilovať sa o harmonizáciu v oblasti regulácie a dohľadu rôznych latinskoamerických finančných systémov, aby sa prepojili a v rámci možností zladili s európskym systémom, ktorý dosiahol konkrétne výsledky v rozvoji pokročilých modelov dohľadu nad cezhraničnými subjektmi;

o
o   o

59.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov EÚ a krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Latinskoamerickému parlamentu, Stredoamerickému parlamentu, Andskému parlamentu a parlamentu združenia Mercosur.

(1) Ú. v. ES C 140 E, 16.3.2002, s. 569.
(2) Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 123.
(3) Ú. v. EÚ C 259 E, 29.10.2009, s. 64.
(4) Ú. v. EÚ C 227E, 4.9.2008, s. 140.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia