Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0172(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0142/2010

Arutelud :

PV 19/05/2010 - 12
CRE 19/05/2010 - 12

Hääletused :

PV 20/05/2010 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0142
P7_TA(2010)0188

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 37k
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel
ELi ja Kanada tippkohtumine
P7_TA(2010)0142RC-B7-0233/2010

Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioon ELi ja Kanada eelseisva tippkohtumise kohta 5. mail 2010

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu üle peetavaid läbirääkimisi, mida alustati ELi ja Kanada 6. mail 2009 Prahas toimunud tippkohtumisel;

–   võttes arvesse oma 9. veebruari 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks õigusloomeperioodiks;

–   võttes arvesse Kanadaga suhtlemise delegatsiooni edukalt kulgenud 32. parlamentidevahelist kohtumist, mis toimus novembril 2009 Brüsselis;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 218 sätestatud nõusolekumenetlust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A.   arvestades, et Kanada on üks Euroopa Liidu vanimatest ja lähimatest partneritest ning nende ametlikud suhted algasid juba 1959. aastal;

B.   arvestades, et käimasolevad läbirääkimised ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimiseks võivad tugevdada ELi ja Kanada suhteid;

C.   arvestades, et märtsiks 2010 ei ole veel tehtud põhjalikku mõjuhinnangut ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sotsiaalsete, keskkondlike ja majanduslike mõjude kohta;

D.   arvestades, et 2010. aastal juhib Kanada G8 rühma ja järgmine G20 tippkohtumine toimub Kanadas;

E.   arvestades, et eelseisev ELi ja Kanada tippkohtumine 5. mail 2010 Brüsselis keskendub eeldatavasti kahe partneri vaheliste niigi tihedate poliitiliste suhete tugevdamisele, käsitledes eelkõige järgmiseid ühiseid ülesandeid: läbirääkimised ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimiseks; välis- ja julgeolekupoliitilised kohustused, eeskätt Afganistan ja Pakistan; edasine ühine lähenemisviis Iraanile; tuumarelva leviku tõkestamine; Haiti ja New Yorgi doonorriikide konverentsi järelmeetmed; arengukoostöö; kooskõlastatud vastumeetmed finants- ja majanduskriisile; kliimamuutus ja energia; ülemaailmsete kaubandusläbirääkimiste Doha vooru jätkamine;

F.   arvestades, et EL ja Kanda jagavad ühiseid väärtusi ja kindlat tahet töötada mitmepoolsel tasandil oluliste probleemide lahendamisel,

1.   tunneb heameelt komisjoni avalduse üle, milles edasiminekut läbirääkimistel ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimiseks nimetatakse põhipunktiks ELi ja Kanada majandussuhetes; on sellega seoses veendunud, et ELi ja Kanada tippkohtumine 5. mail 2010. aastal Brüsselis annab hea võimaluse nende läbirääkimiste kiirendamiseks;

2.   märgib Kanada majanduse, eriti pangasektori tugevust majanduskriisi ajal; väljendab oma tahet teha Kanadaga tihedat koostööd G20 raames, et saavutada maksupoliitiliste stiimulite ja eelarve konsolideerimise osas kooskõlastatud ülemaailmne lähenemisviis, mistõttu peaks ülemaailmsel tasandil panga- või tehingumaksu sisseviimise küsimus olema Torontos toimuva järgmise G20 tippkohtumise üks prioriteete;

3.   märgib, et nii Kanada kui ka EL on kindlalt kohustunud võtma koordineeritud, ühtseid ja terviklikke meetmeid Haiti kiirete ja pikemaajaliste vajaduste rahuldamiseks ja uue Haiti ehitamiseks, mis vastab haitilaste õigustatud ja pikaajalistele soovidele oma riigi osas, samas tagatakse Haiti riiklik vastutus ülesehitusprotsessis;

4.   tunneb heameelt Kanada kindralkuberneri Kanada parlamendis hiljuti peetud kõnes esitatud kavatsuse üle avada Kanada telekommunikatsioonitööstus väliskonkurentsile;

5.   võtab teadmiseks kavatsuse viia läbi Kanada kalavarude majandamise põhjalik reform, millesse kaasatakse ka Loode-Atlandi kalastusorganisatsioon (NAFO); väljendab oma pettumust Kanada valitsuse seisukoha üle ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osapoolte viimasel konverentsil seoses konventsiooni 1. lisa laiendamisega harilikule tuunale;

6.   kinnitab veel kord muret selle pärast, et Kanada nõuab Tšehhi Vabariigi, Rumeenia ja Bulgaaria kodanikelt endiselt viisat, ning nõuab selle viisanõude võimalikult kiiret tühistamist; märgib, et Tšehhi Vabariigi kodanikele kehtestas viisanõude Kanada valitsus romide massilise sisserände tõttu ja palub seetõttu liikmesriikidel leida romide olukorrale Euroopas sisuline lahendus; tunneb sellega seoses heameelt viisaosakonna avamise üle Kanada saatkonnas Prahas ja selle küsimusega tegeleva ekspertide töörühma loomise üle ning loodab, et Kanada põgenikesüsteemi põhjaliku läbivaatamise tulemusena viisanõue tühistatakse;

7.   rõhutab, et EL ja Kanada on lubanud kaasa aidata ülemaailmse madala süsinikusisaldusega majanduse ülesehitamisele, mis on ohutu ja säästev, ja tugevdada suutlikkust kohaneda kliimamuutuse mõjuga; rõhutab, et EL ja Kanada peavad jätkama kõrgel tasemel dialoogi keskkonnaküsimustes, mis hõlmab ka keskkonna, energia ja merendusega seotud koostööd Arktika piirkonnas ning väljavaateid rahvusvaheliste lepingute algatamiseks, et vastu võtta Arktika kaitse rahvusvaheline leping; väljendab heameelt Kanada kindralkuberneri hiljuti peetud kõnes antud lubaduse üle investeerida puhta energia tehnoloogiatesse, kindlustada oma ülemaailmne tähtsus puhta energia tootjana ning olla esirinnas roheliste töökohtade loomisel;

8.   väljendab muret õliliiva töötlemise mõju üle keskkonnale selle tootmisprotsessiga kaasnevate suurte CO2 heitkoguste ja ohu tõttu, mida see kujutab endast kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele;

9.   tuletab nõukogule ja komisjonile meelde, et alates Lissaboni lepingu jõustumisest peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku rahvusvahelistele lepingutele ning vahetult ja täielikult osalema rahvusvaheliste läbirääkimiste kõikides etappides, ja ootab komisjonilt aegsasti teatist selle kohta, kuidas ta kavatseb seda teha; tuletab sellega seoses meelde, et parlamendi esitatud probleemid seoses ELi ja Kanada vahelise broneeringuinfo lepinguga tuleb asjakohaselt ja ühiselt lahendada, enne kui parlament saab lepingule nõusoleku anda;

10.   loodab, et Kanada toetab ELi taotlusi teha võltsimisvastase kaubanduslepingu ACTA läbirääkimised avalikuks, nagu seda on nõutud parlamendi 10. märtsi 2010. aasta resolutsioonis, ja pidada neid läbirääkimisi rahvusvahelise organisatsiooni egiidi all, millest kõige sobivam on Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO);

11.   õnnitleb Vancouveri taliolümpiamängude korralduskomiteed 2010. aasta taliolümpia ja paraolümpia eduka läbiviimise puhul;

12.   märgib, et ELi ja Kanada suhete alane pädevus kuulub ainult föderaaltasandile, aga väljendab heameelt provintside ja territooriumide osalemise üle läbirääkimistel ulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimiseks ning mõnes muus ELi ja Kanada suhete aspektis;

13.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ELi roteeruvale eesistujariigile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja Kanada valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika