Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0172(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0142/2010

Debatai :

PV 19/05/2010 - 12
CRE 19/05/2010 - 12

Balsavimas :

PV 20/05/2010 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0142
P7_TA(2010)0188

Priimti tekstai
PDF 201kWORD 44k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas
P7_TA(2010)0142RC-B7-0233/2010

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 m. gegužės 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į derybas siekiant sudaryti išsamų ekonominį prekybos susitarimą, kurios buvo pradėtos 2009 m. gegužės 6 d. Prahoje vykusio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo metu,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 9 d. rezoliuciją dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimo, galiosiančio kitą teisėkūros kadenciją,

–   atsižvelgdamas į sėkmingą 32-ąjį Delegacijos ryšiams su Kanada tarpparlamentinį susitikimą, kuris vyko 2009 m. lapkričio mėn. Briuselyje,

–   atsižvelgdamas į pritarimo procedūrą, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi Kanada yra viena iš seniausių ir artimiausių Europos Sąjungos partnerių ir oficialūs santykiai su ja prasidėjo 1959 m.,

B.   kadangi vykstančios derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo galėtų sustiprinti ES ir Kanados santykius,

C.   kadangi iki 2010 m. kovo mėn. neatlikta nė vieno nuodugnaus tokio išsamaus ekonominio ir prekybos susitarimo poveikio socialinėje, aplinkos ir ekonomikos srityse vertinimo,

D.   kadangi 2010 m. Kanada pirmininkauja Didžiojo aštuoneto (G-8) šalių grupei ir kitas Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių aukščiausio lygio susitikimas vyks Kanadoje,

E.   kadangi tikimasi, kad 2010 m. gegužės 5 d. Briuselyje vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo metu daug dėmesio bus skiriama jau dabar glaudiems politiniams abiejų partnerių santykiam stiprinti, ypatingą dėmesį skiriant tokiems bendriems uždaviniams, kaip: derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo, uždaviniai užsienio reikalų ir saugumo srityje, ypač susiję su Afganistanu ir Pakistanu, bendra strategija Irano klausimu, branduolinių ginklų neplatinimas, Haitis ir tolesni veiksmai po Niujorke vykusios paramos teikėjų konferencijos, vystomasis bendradarbiavimas, suderinti veiksmai siekiant kovoti su finansų ir ekonomikos krize, klimato kaita ir energetika, pažanga pasaulio prekybos derybų Dohos raunde,

F.   kadangi ES ir Kanada puoselėja bendras vertybes ir tvirtai įsipareigojusios daugiašaliu lygmeniu spręsti pagrindines problemas,

1.   palankiai vertina Komisijos pareiškimą, kuriame derybose dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo pasiekta pažanga laikoma svarbiausiu ES ir Kanados ekonominių santykių aspektu; atsižvelgdamas į tai, mano, kad 2010 m. gegužės 5 d. Briuselyje vyksiantis ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas suteikia puikią galimybę paspartinti šias derybas;

2.   atkreipia dėmesį į Kanados ekonomikos, ypač bankų sektoriaus, atsparumą ekonomikos krizės metu; išreiškia ryžtą glaudžiai bendradarbiauti su Kanada Didžiojo dvidešimtuko lygmeniu tam, kad pasaulio mastu būtų imtasi suderintų veiksmų fiskalinių paskatų ir fiskalinio konsolidavimo srityje, ir mano, kad klausimas, susijęs su banko mokesčių arba operacijų mokesčio nustatymu pasaulio mastu, bus vienas svarbiausių Didžiojo dvidešimtuko aukščiausio lygio susitikimo Toronte metu;

3.   pažymi, kad Kanada ir ES yra pasiryžusios taikyti koordinuotą, vientisą ir visaapimantį požiūrį tam, kad patenkintų neatidėliotinus ir ilgalaikius Haičio poreikius, sukurtų naują Haitį, kuriame būtų įgyvendinti su gimtąja šalimi susiję teisėti ir ilgai puoselėti Haičio žmonių lūkesčiai, ir kartu užtikrintų, kad Haitis prisiimtų atsakomybę už savo šalies atkūrimo procesą;

4.   palankiai vertina neseniai Kanados parlamente pasakytoje Sosto kalboje paskelbtą ketinimą atverti Kanados telekomunikacijų pramonės rinką išorės konkurentams;

5.   atkreipia dėmesį į ketinimą pradėti svarbią Kanados žvejybos valdymo sistemos reformą, į kurią taip pat būtų įtraukta Žvejybos šiaurės Atlante organizacija (angl. NAFO); yra nusivylęs Kanados vyriausybės pozicija per paskutinę Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių konferenciją dėl melsvojo tuno įrašymo į CITES 1 priedą,

6.   dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Kanada vis dar taiko Čekijos Respublikos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams vizų reikalavimą, ir ragina nedelsiant šį reikalavimą panaikinti; pažymi, kad Kanados vyriausybė pradėjo taikyti vizų reikalavimą Čekijos Respublikos piliečiams po to, kai į Kanadą atvyko labai daug romų tautybės asmenų, ir todėl ragina valstybes nares tinkamai spręsti su romais susijusius klausimus Europoje; todėl palankiai vertina tai, kad Kanados ambasadoje Prahoje atidarytas vizų skyrius ir įsteigta ekspertų darbo grupė minėtuoju klausimu, ir tikisi, kad atlikus žadėtąją išsamią Kanados prieglobsčio sistemos peržiūrą bus panaikintas vizų reikalavimas;

7.   pabrėžia, kad ES ir Kanada pasiryžusios kurti mažai anglies dioksido išskiriančiomis technologijomis pagrįstą pasaulio ekonomiką, kuri būtų saugi ir tvari, ir didinti pajėgumus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių; pabrėžia, kad vykstant ES ir Kanados aukšto lygio dialogui svarbu toliau tęsti diskusijas aplinkos apsaugos tema, įskaitant bendradarbiavimo Arkties regione aplinkos, energetikos ir jūrų laivybos srityse klausimus ir galimybes pradėti tarptautines derybas siekiant priimti tarptautinę sutartį dėl Arkties regiono apsaugos; palankiai vertina Kanados ryžimą, kaip neseniai skelbta Sosto kalboje, investuoti į ekologiškos energijos technologijas, užsitikrinti savo vietą pasaulyje kaip ekologiškos energijos supervalstybė ir pirmauti kuriant ekologiškas darbo vietas;

8.   yra susirūpinęs dėl bituminio smėlio gavybos poveikio pasaulio aplinkai, nes gavybos metu į aplinką išskiriama daug CO2, ir dėl grėsmės vietos biologinei įvairovei;

9.   primena Tarybai ir Komisijai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas turi duoti pritarimą sudaryti tarptautinius susitarimus ir turi dalyvauti visais jų sudarymo procedūros etapais, taigi laukia išankstinio Komisijos pranešimo apie tai, kaip ji ketina vykdyti šį reikalavimą; atsižvelgdamas į tai primena, kad jo pateikti susirūpinimą keliantys klausimai dėl ES ir Kanados susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų (angl. PNR) turės būti tinkamai ir kartu apsvarstyti ir tik po to bus galima duoti pritarimą;

10.   tikisi, kad Kanada visiškai pritars ES prašymui numatyti galimybę viešai įvertinti Kovos su klastojimu prekybos susitarimą (KKPS), kaip reikalaujama jo 2010 m. kovo 10 d. rezoliucijoje, ir vykdyti šias derybas globojant tarptautinei organizacijai, iš kurių tinkamiausia būtų Pasaulio prekybos organizacija;

11.   sveikina Vankuverio olimpiados organizacinį komitetą su 2010 m. žiemos olimpinių ir paraolimpinių žaidynių sėkme;

12.   pabrėžia, kad ES ir Kanados santykiai nustatomi tik federacijos lygmeniu, tačiau palankiai vertina tai, kad provincijos ir teritorijos dalyvauja derantis dėl išsamaus ekonominio ir prekybos susitarimo ir sprendžiant dėl kai kurių kitų ES ir Kanados santykių aspektų;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, pagal rotacijos principą ES pirmininkaujančiai šaliai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Kanados vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika