Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0172(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0142/2010

Debaty :

PV 19/05/2010 - 12
CRE 19/05/2010 - 12

Głosowanie :

PV 20/05/2010 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0142
P7_TA(2010)0188

Teksty przyjęte
PDF 208kWORD 44k
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela
Szczyt UE-Kanada
P7_TA(2010)0142RC-B7-0233/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r.

Parlament Europejski,

–   uwzględniając negocjacje w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej, które rozpoczęły się na szczycie UE-Kanada w dniu 6 maja 2009 r. w Pradze,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską na następną kadencję,

–   uwzględniając udane 32. posiedzenie międzyparlamentarne delegacji do spraw stosunków z Kanadą, które odbyło się w listopadzie 2009 r. w Brukseli,

–   uwzględniając procedurę zgody przewidzianą w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Kanada jest jednym z najstarszych i najbliższych partnerów Unii Europejskiej, a wzajemne relacje sięgają 1959 r.,

B.   mając na uwadze, że trwające negocjacje w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej mogą wzmocnić stosunki między UE a Kanadą,

C.  mając na uwadze, że w do marca 2010 r. nie przeprowadzono dokładnej oceny oddziaływania skutków, jakie taka kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa będzie miała dla sfery społecznej, środowiskowej i gospodarczej,

D.   mając na uwadze, że w 2010 r. Kanada sprawuje przewodnictwo w grupie krajów G8 i będzie organizowała u siebie następny szczyt grupy G20,

E.   mając na uwadze, że podczas zbliżającego się szczytu UE-Kanada, który odbędzie się 5 maja 2010 r. w Brukseli, główny nacisk ma zostać położony na wzmocnienie istniejących bliskich stosunków politycznych między tymi dwoma partnerami, w szczególności zaś uwzględnione zostaną następujące wspólne wyzwania: negocjacje w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej, wyzwania w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w szczególności sprawa Afganistanu/ Pakistanu, wspólne dalsze działania w sprawie Iranu, kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej, sprawa Haiti i dalsze działania w następstwie konferencji darczyńców w Nowym Jorku, współpraca na rzecz rozwoju, skoordynowana odpowiedź na kryzys finansowy i gospodarczy, zmiany klimatu i kwestie zaopatrzenia w energię oraz prowadzenie dalszych działań w ramach dauhańskiej rundy światowych negocjacji handlowych,

F.   mając na uwadze, że UE i Kanada wyznają wspólne wartości i wykazują silne zaangażowanie w wielostronne działanie na rzecz stawiania czoła poważnym wyzwaniom,

1.   z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji, w którym jest mowa o postępie w negocjacjach w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej jako podstawie stosunków gospodarczych między UE a Kanadą; w tym kontekście uważa, że szczyt UE-Kanada w Brukseli w dniu 5 maja 2010 r. stanowi dobrą okazję do przyspieszenia tych negocjacji;

2.   zwraca uwagę na stabilność kanadyjskiej gospodarki podczas kryzysu gospodarczego, w szczególności jej sektora bankowego; wyraża wolę ścisłej współpracy z Kanadą w kontekście grupy G20 w celu wypracowania skoordynowanego, globalnego podejścia w zakresie bodźców fiskalnych i konsolidacji fiskalnej, przy czym kwestia wprowadzenia podatku bankowego lub podatku od transakcji finansowych na poziomie globalnym będzie jednym z priorytetów na kolejnym szczycie grupy G20 w Toronto;

3.   zwraca uwagę, że Kanada i UE są w pełni zaangażowane w realizację skoordynowanych, spójnych i kompleksowych działań w celu zaspokojenia bieżących i długoterminowych potrzeb Haiti oraz w proces budowania nowego Haiti, który spełni uzasadnione i żywione od dawna aspiracje ludności Haiti względem swojego kraju, przy jednoczesnym zagwarantowaniu Haitańczykom możliwości przejęcia odpowiedzialności za proces odbudowy;

4.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar wyrażony niedawno w mowie tronowej wygłoszonej w kanadyjskim parlamencie przy okazji otwarcia kanadyjskiego przemysłu telekomunikacyjnego na konkurencję z zewnątrz;

5.   odnotowuje zamiar zainicjowania głębokiej reformy kanadyjskiego systemu zarządzania rybołówstwem, angażującej również Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO); wyraża rozczarowanie stanowiskiem rządu kanadyjskiego na ostatniej konferencji stron konwencji CITES w odniesieniu do rozszerzenia zakresu Załącznika 1, tak aby obejmował tuńczyka błękitnopłetwego;

6.   ponownie wyraża zaniepokojenie w związku z wciąż obowiązującym wymogiem wizowym w odniesieniu do obywateli Republiki Czeskiej, Rumunii i Bułgarii i apeluje o jak najszybsze zniesienie tego wymogu; zauważa, że wymóg wizowy dla obywateli Czech został wprowadzony przez rząd Kanady w odpowiedzi na ogromny napływ ludności romskiej do Kanady i w związku z tym zwraca się odpowiednio do państw członkowskich o podjęcie właściwych działań w celu znalezienia rozwiązania dla sytuacji ludności romskiej w Europie; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt otwarcia biura wizowego w ambasadzie Kanady w Pradze i utworzenia eksperckiej grupy roboczej zajmującej się tą kwestią oraz wyraża nadzieję, że obiecany kompleksowy przegląd kanadyjskiego systemu uchodźców doprowadzi do zniesienia wymogu wizowego;

7.   podkreśla, że UE i Kanada zobowiązały się do budowania bezpiecznej i zrównoważonej światowej gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zwiększaniu potencjału w zakresie dostosowywania się do skutków zmiany klimatu; podkreśla znaczenie kontynuowania dyskusji na tematy środowiskowe w ramach dialogu na wysokim szczeblu między UE a Kanadą w sprawach dotyczących środowiska, obejmującego współpracę ekologiczną, energetyczną i morską w regionie arktycznym oraz perspektywy rozpoczęcia międzynarodowych negocjacji na temat przyjęcia międzynarodowego traktatu na rzecz ochrony Arktyki; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Kanady, wyrażone niedawno w mowie tronowej, dotyczące inwestowania w czyste technologie energetyczne, zabezpieczenia swojej pozycji supermocarstwa w produkcji czystej energii i bycia liderem w tworzeniu zielonych miejsc pracy;

8.  wyraża zaniepokojenie z powodu wpływu procesu wydobywania piasku roponośnego na środowisko na świecie z uwagi na wysoki poziom emisji CO2 podczas procesu produkcyjnego i zagrożenie, jakie stanowi on dla lokalnej różnorodności biologicznej;

9.   przypomina Radzie i Komisji, że od wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski musi udzielić zgody na umowy międzynarodowe i musi być niezwłocznie i w pełni angażowany na wszystkich etapach negocjacji międzynarodowych i oczekuje, że Komisja wyda wkrótce oświadczenie odnośnie sposobu, w jaki zamierza się do tego zastosować; przypomina w związku z tym,, że jego wątpliwości dotyczące umowy w sprawie udostępniania danych osobowych pasażerów (PNR) między UE a Kanadą będą musiały zostać należycie i wspólnie rozpatrzone, zanim Parlament wyrazi stosowną zgodę;

10.  ma nadzieję, że Kanada w pełni poprze wniosek UE dotyczący otwarcia negocjacji ACTA i poddania ich kontroli publicznej, czego PE domagał się w rezolucji z dnia 10 marca 2010 r., oraz że negocjacje te będą prowadzone pod egidą którejś z organizacji międzynarodowych, z których najbardziej odpowiednia jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO);

11.   gratuluje komitetowi organizacyjnemu igrzysk w Vancouver sukcesu Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2010;

12.   zauważa, że właściwym do spraw stosunków UE-Kanada pozostaje jedynie szczebel federalny, lecz z zadowoleniem przyjmuje udział prowincji i terytoriów w negocjacjach dotyczących kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej, a także w niektórych aspektach stosunków UE-Kanada;

13.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, obecnej prezydencji UE, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządowi Kanady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności