Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0243/2010

Внесени текстове :

B7-0243/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0143

Приети текстове
PDF 297kWORD 66k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
SWIFT
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно Препоръката на Комисията към Съвета да разреши започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати(1),

–   като взе предвид Препоръката на Комисията към Съвета да разреши започване на преговори за международно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране(2),

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 11 февруари 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (05305/1/2010REV1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 218, параграф 6, буква а), заедно с член 82, параграф 1, буква г) и член 87, параграф 2, буква а) от ДФЕС (C7-0004/2010),

–   като взе предвид резолюцията си от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на терористи(4),

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0703 и 05305/1/2010 REV 1),

–   като взе предвид текста на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (16110/2009),

–   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 12 април 2010 г. (с ограничено разпространение),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Парламентът приветства Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати и „Декларацията от Вашингтон“ относно засилване на трансатлантическото сътрудничество в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в контекста на зачитане на правата на човека и гражданските свободи, приета на срещата на министерската тройка ЕС–САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешните работи на 28 октомври 2009 г.;

Б.   като има предвид, че ЕП подчертава настоятелно необходимостта от трансатлантическо сътрудничество;

В.   като има предвид, че на 30 ноември 2009 г. Съветът подписа временно споразумение между ЕС и САЩ относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, което ще се прилага временно от 1 февруари 2010 г. и изтича най-късно на 31 октомври 2010 г.;

Г.   като има предвид, че съгласно Договора от Лисабон се изисква официално одобрение за сключването на това временно споразумение;

Д.   като има предвид, че на 11 февруари 2010 г. ЕП взе решение да не даде одобрението си за сключването на споразумението относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения;

Е.   като има предвид, че Парламентът изиска от Комисията незабавно да представи на Съвета препоръки с оглед на сключването на дългосрочно споразумение със Съединените американски щати за предотвратяване на финансирането на тероризма;

Ж.   като има предвид, че Парламентът припомни, че всяко ново споразумение в тази област следва да бъде в съответствие с новата правна рамка, установена от Договора от Лисабон, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която вече има задължителна сила;

З.   като има предвид, че Парламентът поднови исканията, отправени в неговата резолюция от 17 септември 2009 г., по-специално в параграфи 7‐13;

И.   като има предвид, че на 24 март 2010 г. Комисията прие нова препоръка относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма и директивите за преговори;

Й.   като има предвид, че се очаква Съветът да вземе решение относно приемането на директивите за преговори на 22 април 2010 г.;

К.   като има предвид, че директивите за преговори отразяват важни елементи, които се съдържат в съответните резолюции на Европейския парламент по този въпрос;

1.  Приветства новия дух на сътрудничество, проявен от Комисията и Съвета, и тяхното желание да се ангажират с Парламента, като вземат предвид своите задължения съгласно Договора да предоставят незабавно изчерпателна информация на Парламента на всички етапи на процедурата; отново заявява своята готовност да одобри споразумение, което да помогне както на Европа, така и на Съединените американски щати да активизират своята борба срещу тероризма в интерес на сигурността на своите граждани, без да се застрашават принципите на правовата държава;

2.  Разчита на продължаване на ангажираността и духа на конструктивно сътрудничество и справедливост, демонстрирани от представителите на правителството на САЩ при подготовката на гласуването на Парламента на 11 февруари 2010 г. и след това;

3.  Припомня своята твърда решимост за борба срещу тероризма и своето убеждение, че рамката на трансатлантическото сътрудничество за борба с тероризма следва да бъде доразвита и усъвършенствана; същевременно изразява своето убеждение, че европейските законови изисквания за справедливо, съразмерно и законно обработване на лични данни са от първостепенно значение и трябва да бъдат подкрепяни във всички случаи;

4.  Отново подчертава, че правилата на ЕС относно проследяването на дейностите за финансиране на тероризма се основават на докладване за подозрителни или незаконни транзакции от страна на отделни финансови оператори;

5.  Подчертава, че ЕС все още не е установил необходимите основни принципи, определящи начините, по които той като цяло ще сътрудничи със САЩ, с цел борба с тероризма, и приноса, който може да се изисква от доставчиците на данни за финансови съобщения, за тази борба или по-общо за използването на данни, събрани за търговски цели, във връзка с прилагането на правото;

6.  Отново подчертава „ограничаването на целта“ на споразумението с цел да се гарантира, че всеки обмен на информация е строго ограничен в рамките на необходимото за целите на борбата с тероризма и че това се прави на основата на общата дефиниция за това, какво представлява „терористична дейност“;

7.  Подчертава, че принципите на пропорционалност и необходимост са ключови за предвиденото споразумение, и посочва, че проблемът, свързан с невъзможността (поради технически и/или административни причини) доставчиците на данни за финансови съобщения да проверяват „съдържанието“ на съобщенията, което води до изпращането на масиви от данни, не може да бъде решен чрез механизми на последващ преглед и контрол, тъй като основните принципи на законодателството за защита на данните вече са нарушени,

8.  Отново изразява своето становище, че изпращането на масиви от данни бележи отклонение от принципите, заложени в основата на законодателството и практиката на ЕС, и призовава Комисията и Съвета да обсъдят въпроса надлежно по време на преговорите, като имат предвид, че програмата за проследяване на финансирането на тероризма в настоящия й вид не позволява целеви обмен на данни; решенията следва да включват ограничаване на обхвата на предаваните данни и изготвяне на списък с видовете данни, които определените доставчици на данни могат да филтрират и извличат, както и видовете данни, които могат да бъдат предавани;

9.  Счита, че Споразумението относно правната взаимопомощ не е подходящо основание за исканията за получаване на данни за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма, по-конкретно поради това, че не се прилага спрямо банкови преводи между трети страни и че така или иначе за него се изисква предварителното идентифициране на конкретна банка, а програмата за проследяване на финансирането на тероризма се основава на целево търсене на парични преводи; бъдещите преговори следва да са насочени към намирането на решение за осигуряване на съвместимостта на двете;

10.  Заема становището, че след определянето на мандат следва да се посочи публичен съдебен орган в ЕС, който да отговаря за получаването на искания от Министерството на финансите на Съединените американски щати; посочва, че е от първостепенно значение да се даде ясно определение на естеството на този орган и на режима на съдебен контрол;

11.  Поради това настоятелно приканва Съвета и Комисията да проучат начините за създаване на прозрачна и юридически издържана процедура за разрешаване на изпращането и извличането на съответните данни, както и за извършването и надзора на обмена на данни; подчертава, че подобни стъпки следва да се предприемат при пълно съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност и правовата държава при пълно зачитане на изискванията, свързани с основните права съгласно правото на ЕС, като европейски орган получи роля, която ще предостави възможност за цялостно прилагане на съответното европейско законодателство;

12.  Отстоява своята позиция, че ако горепосочените мерки не са осъществими в краткосрочен план, следва да се приложи двупистов подход, който разграничава, от една страна, строгите защитни мерки, които следва да се включат в предвиденото споразумение между ЕС и САЩ, от основните политически решения в дългосрочен план, които ЕС трябва да вземе, от друга; отново подчертава, че всяко едно споразумение между ЕС и САЩ трябва да включва строги мерки за прилагане и контрол, за които да следи подходящ орган, определен от ЕС, във връзка с ежедневния достъп и извличането и използването от органите на САЩ на всички данни, които им се изпращат съгласно споразумението;

13.  В това отношение посочва, че възможността, която предлага най-високо равнище на гаранции, е да се позволи извличането на данни да се извършва на територията на ЕС в обекти на ЕС или в съвместни обекти на ЕС и САЩ, и отправя искане към Комисията и Съвета паралелно да проучат въпроса за:

   начини за преминаване към средносрочно решение, при което се дават правомощия на съдебен орган на ЕС да извършва надзор върху извличането на данни в ЕС от името на държавите-членки, след средносрочен парламентарен преглед на споразумението;
   начини междувременно да се гарантира, че избрани служители от ЕС – от органите или организациите на ЕС, включително например, наред с други, от Европейския надзорен орган по защита на данните, или съвместни разследващи екипи на ЕС и САЩ – с високо разрешено равнище на достъп до информация, вземат участие наред с длъжностните лица от SWIFT в надзора на процеса на извличане в САЩ;

14.  Подчертава факта, че всяко едно споразумение между ЕС и САЩ, независимо от избрания механизъм за прилагане, следва да има ограничен срок на действие и да предвижда ясен ангажимент от страна на Съвета и Комисията за предприемане на всички необходими мерки за намиране на трайно и юридическо издържано решение на европейско равнище на въпроса, свързан с извличането на изисканите данни на европейска територия; в споразумението следва също да се предвидят оценки и преразглеждане на защитните мерки от страна на Комисията в определени срокове по време на неговото прилагане;

15.  Предлага действието на споразумението да се прекрати незабавно при неизпълнение на което и да е от задълженията;

16.  Изтъква, че при наличието на действително сътрудничество на реципрочна основа от органите на САЩ би се изисквало да разрешават както на органите на ЕС, така и на компетентните органи на държавите-членки да получават и използват данни за финансови съобщения и свързани с тях данни, съхранявани на сървъри в САЩ, при същите условия, каквито се прилагат спрямо органите на САЩ;

17.  Изисква цялата съответна информация и документи, включително сведенията, на които те се базират, да се предоставят за разискване на Европейския парламент, в съответствие с приложимите правила за поверителност, с цел да се докаже необходимостта от тази схема по отношение на вече съществуващите инструменти; освен това отправя искане към Комисията да докладва редовно относно функционирането на споразумението и подробно да информира Парламента относно всички механизми за преразглеждане, създавани съгласно въпросното споразумение;

18.  Отправя искане да получи пълна и подробна информация относно конкретните права на европейските граждани и гражданите на САЩ (напр. достъп, корекции, заличаване, обезщетения и защита) и относно това, дали предвиденото споразумение осигурява защита на „правата“ по недискриминационен начин, независимо от гражданството на лицата, чиито данни са обработвани съгласно това споразумение, и отправя искане към Комисията да представи обзор на съответните права на Парламента;

19.  Изразява загриженост във връзка с това, че търговската позиция на един конкретен доставчик на данни за финансови съобщения беше ‐ и ще продължава да бъде ‐ изложена на риск, ако той продължава да бъде предмет на специално третиране;

20.  Подчертава, че предвиденото споразумение трябва да гарантира, че личните данни, извлечени от базата данни на програмата за проследяване на финансирането на тероризма, се съхраняват на базата на стриктно тълкуване на принципа на необходимост и за срок, който не надхвърля необходимото време за провеждане на конкретното разследване или съдебно преследване, във връзка с което е предоставен достъп до тях в рамките на програмата за проследяване на финансирането на тероризма;

21.  Изтъква, че понятието „неизвлечени данни“ не се разбира от само себе си и поради това следва да се поясни; призовава да се въведе максимален срок на съхранение, който следва да бъде възможно най-къс и във всички случаи не по-дълъг от пет години;

22.  Подчертава значението на принципите на неразкриване на трети страни на данните, ако не се представени конкретни причини по отношение на дадено искане, както и на разкриване пред трети страни на информация относно терористична дейност само при строги условия и подходящи гаранции, включително оценка на неговата целесъобразност;

23.  Отново подчертава, че наличието на обвързващо международно споразумение между ЕС и САЩ относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните в рамките на обмена на информация за целите на правоприлагането продължава да бъде от първостепенно значение;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и Конгреса и правителството на Съединените американски щати.

(1) OВ L 181, 19.7.2003 г., стp. 34.
(2) SEC(2010)0315 окончателен.
(3) Приети текстове, P7_TA(2010)0029.
(4) Приети текстове, P7_TA(2009)0016.

Правна информация - Политика за поверителност