Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2649(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0243/2010

Předložené texty :

B7-0243/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0143

Přijaté texty
PDF 230kWORD 66k
Středa, 5. května 2010 - Brusel
SWIFT
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o doporučení Komise Radě týkající se zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a financování terorismu a boje proti nim

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Dohodu o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými(1),

–   s ohledem na doporučení Komise Radě týkající se zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a financování terorismu a boje proti nim(2),

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. února 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 218 odst. 6 písm. a) ve spojení s čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0004/2010),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti němu(4),

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0703 a 05305/1/2010 REV 1),

–   s ohledem na znění dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely programu pro sledování financování terorismu (16110/2009),

–   s ohledem na stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 12. dubna 2010 (zúžené),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament přivítal Dohodu o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Washingtonskou deklaraci o posílení transatlantické spolupráce v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti v souvislosti s dodržováním lidských práv a občanských svobod schválenou dne 28. října 2009 na zasedání ministerské trojky EU-USA ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci,

B.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament klade na potřebu transatlantické spolupráce velký důraz,

C.   vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2009 Rada podepsala prozatímní dohodu mezi EU a USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích (FMDA) pro účely programu USA pro sledování financování terorismu (TFTP), která má být prozatímně uplatňována od 1. února 2010 a jejíž platnost skončí nejpozději 31. října 2010,

D.   vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy je pro oficiální uzavření této prozatímní dohody nezbytný souhlas Evropského parlamentu,

E.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament dne 11. února 2010 rozhodl neudělit souhlas s uzavřením dohody FMDA,

F.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament žádal Evropskou komisi, aby neprodleně předala Radě doporučení s cílem uzavřít dlouhodobou dohodu se Spojenými státy týkající se opatření pro prevenci financování terorismu;

G.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament znovu opakuje, že jakákoli nová dohoda v této oblasti by měla být v souladu s novým právním rámcem stanoveným Lisabonskou smlouvou a nyní již závaznou Listinou základních práv Evropské unie,

H.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament zopakoval své požadavky, které vznesl ve svém usnesení ze dne 17. září 2009, zejména v bodech 7 až 13,

I.   vzhledem k tomu, že Komise schválila dne 24. března 2010 nové doporučení ohledně TFPT a pokyny pro vyjednávání,

J.   vzhledem k tomu, že se očekává, že Rada přijme dne 22. dubna 2010 rozhodnutí o schválení nových pokynů pro vyjednávání,

K.   vzhledem k tomu, že pokyny pro vyjednávání odrážejí důležité prvky obsažené v příslušných usneseních Evropského parlamentu k těmto otázkám,

1.   vítá nový přístup Komise a Rady, jehož důkazem je snaha o spolupráci, a také jejich ochotu zapojit Parlament a respektovat svou povinnost vyplývající ze Smlouvy plně a okamžitě informovat Evropský parlament ve všech etapách postupu; opakuje, že je otevřen dohodě, která by pomohla Evropě i Spojeným státům posílit jejich boj proti terorismu v zájmu bezpečnosti jejich občanů, aniž by byl dotčen právní stát;

2.   očekává pokračování závazku, snahu o konstruktivní spolupráci a poctivost, které zástupci vlády USA předvedli v úvodu hlasování Parlamentu dne 11. února 2010 i po něm;

3.   opakuje své pevné odhodlání bojovat proti terorismu a své přesvědčení, že rámec transatlantické spolupráce pro boj proti terorismu je třeba dále rozvíjet a zdokonalovat; je zároveň přesvědčen, že evropské právní požadavky na spravedlivé, přiměřené a legální zpracování osobních údajů mají rozhodující význam a musí být vždy zachovány;

4.   znovu opakuje, že pravidla EU o sledování činností v oblasti financování terorismu jsou založena na hlášení podezřelých nebo nezvyklých operací jednotlivými finančními institucemi;

5.   zdůrazňuje, že je stále ještě zapotřebí, aby EU určila základní principy, jež stanoví, jak bude EU obecně spolupracovat s USA za účelem boje proti terorismu a jak bude možno od poskytovatelů údajů o finančních transakcích požadovat , aby přispívali k tomuto boji, nebo obecněji, k využívání údajů shromažďovaných ke komerčním účelům v souvislosti s vymáháním práva;

6.   opětovně klade důraz na „omezení účelu“ dohody s cílem zajistit, aby se veškerá výměna informací přísně omezila pouze na to, co je nezbytné pro účely boje proti terorismu, a aby se přitom vycházelo ze společné definice toho, co je to „teroristická činnost';

7.   zdůrazňuje, že zásada proporcionality a zásada nezbytnosti jsou klíčovými prvky plánované dohody, a upozorňuje na to, že problém, že poskytovatelé údajů o finančních transakcích (z technických a/nebo správních důvodů) nemají možnost vyhledávat „obsah“ zpráv, což vede k hromadnému přenosu údajů, nemohou napravit systémy dohledu a kontroly, neboť základní zásady práva v oblasti ochrany údajů již byly porušeny;

8.   opakuje svůj názor, že přenos hromadných údajů představuje odklon od zásad, jež tvoří základ právních předpisů a postupů Evropské unie, a žádá Komisi a Radu, aby se během jednání touto skutečností řádně zabývala a aby přitom zohlednila skutečnost, že program TFTP je v současné době navržen tak, že neumožňuje cílenou výměnu údajů; mezi řešení by mělo patřit omezení objemu přenášených údajů a vytvoření soupisu typů údajů, které jsou daní poskytovatelé schopni vyhledat a získat, a také typů údajů, které mohou být začleněny do přenosu;

9.   domnívá se, že Dohoda o vzájemné právní pomoci není vhodným základem pro žádosti o poskytnutí údajů pro účely programu TFTP, zejména proto, že se nevztahuje na bankovní převody mezi třetími zeměmi, a také proto, že by bylo v každém případě nezbytné žádat o předchozí identifikaci konkrétní banky, zatímco program TFTP je založen na cíleném vyhledávání finančních převodů; budoucí jednání by měla usilovat o nalezení řešení, jak zajistit slučitelnost jednoho systému s druhým;

10.   je toho názoru, že jakmile bude stanoven mandát, měl by být určen veřejný soudní orgán, který bude v EU pověřen odpovědností za přijímání žádostí od ministerstva financí Spojených států; upozorňuje, že je zcela nezbytné, aby byla jednoznačně stanovena povaha tohoto orgánu a způsob provádění soudního dohledu;

11.   naléhavě proto žádá Radu a Komisi, aby prozkoumaly možnosti, jak zajistit transparentní a právně závazný postup schvalování přenosu a získávání příslušných údajů a také provádění výměny údajů a dohled nad ním; zdůrazňuje, že tyto kroky je třeba provádět zcela v souladu se zásadou nezbytnosti a zásadou proporcionality a zásadou právního státu při plném dodržování požadavků v oblasti základních práv stanovených předpisy EU tím, že se přidělí úloha evropskému orgánu, který umožní plnou uplatnitelnost právních předpisů EU;

12.   trvá na tom, aby v případě, že nebude výše uvedený postup možný v krátkodobém výhledu, byl přijat dvojí přístup, který bude odlišovat na jedné straně přísná ochranná opatření, která budou začleněna do plánované dohody mezi EU a USA, a na druhé straně základní dlouhodobá politická rozhodnutí, která EU musí přijmout; znovu zdůrazňuje, že jakákoli dohoda mezi EU a USA musí zahrnovat přísná ochranná opatření týkající se provádění přenosu a dohledu nad ním, jež budou sledována příslušným pověřeným orgánem EU, kdykoli orgány USA získají, otevřou a použijí jakékoli údaje, které jim byly poskytnuty v rámci této dohody;

13.   v tomto ohledu zdůrazňuje, že variantou poskytující nejvyšší úroveň záruk by bylo umožnit, aby se údaje získávaly na půdě EU, v EU nebo v zařízeních společných pro EU a USA, a žádá Komisi, aby současně prozkoumala:

   způsoby, jakými by bylo možno ve střednědobém horizontu zavést postupně řešení, které umožní určitému soudnímu orgánu dohlížet jménem členských států nad získáváním údajů v EU, poté, co Parlament provede přezkum dohody v polovině období;
   způsoby, jakými se mezitím zajistí, aby se vybraný a náležitě prověřený personál EU – z orgánů nebo subjektů EU, mimo jiné i z EIOÚ nebo společných vyšetřovacích týmů EU a USA – připojil k referentům společnosti SWIFT a dohlížel s nimi nad postupem získávání údajů v USA;

14.   zdůrazňuje skutečnost, že jakákoli dohoda mezi EU a USA by měla být bez ohledu na zvolený způsob provádění časově omezená a měla by obsahovat jednoznačně stanovený závazek Rady a Komise, že přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se vytvořil trvalý, právně závazný postup EU pro získávání požadovaných údajů na území Evropy; dohoda by měla také obsahovat hodnocení a revizi ochranných opatření, která bude provádět Komise ve stanovených termínech v průběhu plnění dohody;

15.   požaduje, aby dohoda byla okamžitě přerušena, nebudou-li stanovené podmínky splněny;

16.   upozorňuje, že skutečná reciprocita bude orgány USA zavazovat k tomu, aby umožnily orgánům EU i příslušným orgánům členských států získávat a používat údaje o finančních transakcích a příslušné údaje uložené na serverech v USA za stejných podmínek, jaké se vztahují na orgány USA;

17.   žádá, aby všechny relevantní informace a dokumenty, včetně zpravodajských podkladů, byly povinně dostupné při všech jednáních Evropského parlamentu v souladu s platnými pravidly o důvěrnosti dokumentů, aby se poukázalo na nezbytnost tohoto systému v souvislosti s již stávajícími nástroji; zároveň žádá, aby Komise pravidelně poskytovala zprávy o fungování dohody a aby Evropský parlament plně informovala o jakýchkoli systémech revize, které budou ustanoveny v rámci příslušné dohody;

18.   požaduje, aby mu byly poskytnuty vyčerpávající a podrobné informace o konkrétních právech evropských občanů a občanů USA (např. přístup k údajům, jejich opravy a odstranění, kompenzace a opravná opatření) a také o tom, zda plánovaná dohoda zajistí práva za nediskriminačních podmínek bez ohledu na národnost kterékoli osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány v souladu s touto dohodou, a žádá Komisi, aby předložila přehled příslušných práv Parlamentu;

19.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že obchodní postavení jednoho konkrétního poskytovatele údajů je – a bude i nadále – porušováno, zůstane-li vyčleněn jako jediný;

20.   zdůrazňuje, že plánovaná dohoda musí zajistit, aby osobní údaje získané z databáze TFTP byly uchovávány na základě jednoznačného výkladu zásady nezbytnosti a pouze po nezbytně dlouhou dobu v rámci vyšetřování nebo soudního řízení, pro jejichž účely byly v rámci TFTP zpřístupněny;

21.   upozorňuje, že pojem „údaje, které nebyly použity,“ není jednoznačný, a měl by proto být objasněn; požaduje stanovení maximální doby ukládání údajů, která by měla být co nejkratší a v žádném případě by neměla být delší než 5 let;

22.   zdůrazňuje důležitost zásady neposkytování údajů třetím zemím, není-li k tomu poskytnut konkrétní důvod, a zásady odhalování teroristických spojek třetím zemím pouze za přísných podmínek, a budou-li poskytnuty odpovídající záruky, včetně posouzení adekvátnosti;

23.   opakuje, že závazná mezinárodní dohoda mezi EU a USA o ochraně soukromí a osobních údajů při výměně údajů pro účely vymáhání práva je i nadále nanejvýš důležitá;

24.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Kongresu a vládě Spojených států amerických.

(1) Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 34.
(2) SEK (2010) 0315 v konečném znění.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2010)0029.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2009)0016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí