Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2649(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0243/2010

Pateikti tekstai :

B7-0243/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0143

Priimti tekstai
PDF 219kWORD 60k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
SWIFT
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti pradėti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei su jais kovoti

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl savitarpio teisinės pagalbos(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai įgalioti pradėti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei su jais kovoti(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 11 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo (05305/1/2010 REV 1 C7-0004/2010 2009/0190(NLE))(3),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą suteikti pritarimą pagal Sutarties dėl ES veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punktą ir 82 straipsnio 1 dalies d punktą bei 87 straipsnio 2 dalies a punktą (C7-0004/2010),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl numatomo tarptautinio susitarimo, pagal kurį Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių mokėjimų pranešimų duomenys, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei kovoti su jais(4),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2009)0703 ir 05305/1/2010 REV),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais tekstą (16110/2009),

–   atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2010 m. balandžio 12 d. nuomonę (riboto naudojimo),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi Parlamentas palankiai įvertino Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl savitarpio teisinės pagalbos ir per JAV ir ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų trejeto susitikimą 2009 m. spalio 28 d. priimtą Vašingtono deklaraciją dėl transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimo teisingumo, laisvės ir saugumo srityse gerbiant žmogaus teises ir pilietines laisves,

B.   kadangi Europos Parlamentas itin pabrėžia transatlantinio bendradarbiavimo būtinybę,

C.   kadangi 2009 m. lapkričio 30 d. Taryba pasirašė ES ir JAV laikinąjį susitarimą dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo JAV terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) tikslais, kuris bus laikinai taikomas nuo 2010 m. vasario 1 d. ir baigs galioti ne vėliau kaip 2010 m. spalio 31 d.,

D.   kadangi pagal Lisabonos sutarties nuostatas oficialiam šio laikinojo susitarimo sudarymui turi pritarti Parlamentas,

E.   kadangi Parlamentas 2010 m. vasario 11 d. nusprendė nepritarti susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų sudarymui,

F.   kadangi Parlamentas paprašė Komisijos nedelsiant pateikti rekomendacijas Tarybai siekiant sudaryti ilgalaikį susitarimą su JAV dėl terorizmo finansavimo prevencijos,

G.   kadangi Parlamentas pakartojo, kad bet koks naujas šios srities susitarimas turėtų būti sudaromas laikantis Lisabonos sutartyje nustatytos naujos teisinės sistemos ir dabar jau privalomos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos,

H.   kadangi Parlamentas pakartojo prašymus, išdėstytus 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliucijoje, ypač 7–13 dalyse,

I.   kadangi Komisija 2010 m. kovo 24 d. priėmė naują TFSP skirtą rekomendaciją ir nurodymus dėl derybų,

J.   kadangi tikimasi, jog Taryba sprendimą dėl nurodymų dėl derybų priims 2010 m. balandžio 22 d.,

K.   kadangi nurodymuose dėl derybų pateikiami svarbūs aspektai, išdėstyti atitinkamose Europos Parlamento rezoliucijose šiuo klausimu,

1.   palankiai vertina Komisijos ir Tarybos parodytą naują bendradarbiavimo ryžtą ir jų norą į procesą įtraukti Parlamentą, atsižvelgiant į jų Sutartyje numatytas pareigas nedelsiant ir visapusiškai informuoti Parlamentą visais procedūros etapais; pakartoja, kad neprieštarauja susitarimui, kuris padėtų Europai ir Jungtinėms Valstijoms stiprinti kovą su terorizmu siekiant užtikrinti savo piliečių saugumą nepažeidžiant teisinės valstybės principų;

2.   tikisi, kad ir toliau bus rodomas ryžtas, noras konstruktyviai bendradarbiauti ir veikiama sąžiningai, kaip tai pademonstravo JAV vyriausybės atstovai prieš vykstant 2010 m. vasario 11 d. balsavimui ir vėliau;

3.   pakartoja, kad yra ryžtingai nusiteikęs kovoti su terorizmu ir kad yra įsitikinęs, jog transatlantinio bendradarbiavimo kovos su terorizmu tikslais sistema turėtų būti toliau plėtojama ir tobulinama; mano, kad tuo pat metu Europos teisiniai reikalavimai dėl asmeninės informacijos teisingo, proporcingo ir teisėto tvarkymo yra nepaprastai svarbūs ir būtina visada jų laikytis;

4.   pakartoja, kad ES taisyklės, pagal kurias reglamentuojamas teroristų finansinės veiklos sekimas, grindžiamos pranešimais apie įtartinus ir neteisėtus atskirų finansinės veiklos vykdytojų sandorius;

5.   pabrėžia, kad ES dar turi nustatyti pagrindinius principus ir nurodyti, kaip ji apskritai bendradarbiaus su JAV kovos su terorizmu tikslais ir kaip finansinių mokėjimų pranešimų duomenų teikėjai galėtų būti prašomi prisidėti prie šios kovos, arba apskritai nustatyti, kaip teisėsaugos institucijos turėtų naudotis komerciniais tikslais surinktais duomenimis;

6.   pakartotinai pabrėžia, jog susitarime turėtų būti numatytas naudojimo tikslų ribojimo principas, siekiant užtikrinti, kad bet koks keitimasis informacija griežtai apsiribotų tik tuo, kas yra reikalinga siekiant kovoti su terorizmu, ir tai būtų daroma remiantis bendra teroristinės veiklos apibrėžtimi;

7.   pabrėžia, kad proporcingumo ir reikalingumo principai yra svarbiausi numatomame susitarime, ir nurodo, jog problema, kad finansinių mokėjimų pranešimų duomenų teikėjai (dėl techninių ir (arba) valdymo priežasčių) negali vykdyti pranešimo turinių paieškos, todėl tuomet duomenys perduodami dideliais kiekiais, negali būti vėliau išspręsta taikant priežiūros ir kontrolės priemones, kadangi pagrindiniai duomenų apsaugos teisės principai jau būtų pažeisti;

8.   pakartoja savo nuomonę, kad duomenų perdavimas dideliais kiekiais – tai nuokrypis nuo principų, kuriais grindžiamos ES teisė ir praktika, ir ragina Komisiją ir Tarybą deramai apsvarstyti šį klausimą derybose atsižvelgiant į tai, kad terorizmo finansavimo sekimo programa šiuo metu yra tokia, kad keitimasis tiksliniais duomenimis nėra įmanomas; į sprendimus turėtų būti įtrauktas perduodamų duomenų apimties apribojimas, duomenų, kuriuos paskirtieji tiekėjai gali filtruoti ir atrinkti, rūšių ir duomenų, kurie potencialiai gali būti perduodami, rūšių išvardijimas;

9.   mano, kad susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos nėra tinkamas pagrindas prašyti duomenų TFSP tikslais, visų pirma dėl to, kad jis neapima trečiųjų šalių bankinių pavedimų, ir dėl to, kad pirmiausia bet kokiu atveju iš pradžių reikėtų nustatyti konkretų banką, o TFSP grindžiama tikslinėmis pervedamų lėšų paieškomis; būsimose derybose turėtų būti dedamos pastangos siekiant rasti spendimą, kaip suderinti abu dalykus;

10.   mano, kad, apibrėžus įgaliojimus, turėtų būti paskirta ES teisminė viešoji institucija, kuriai tektų atsakomybė gauti JAV Iždo departamento prašymus; nurodo, jog labai svarbu aiškiai apibrėžti šios institucijos pobūdį ir teisminės priežiūros organizavimą;

11.   taigi ragina Tarybą ir Komisiją ištirti būdus, kaip nustatyti skaidrią ir teisiškai pagrįstą procedūrą, pagal kurią būtų suteikiamas leidimas perduoti ir atrinkti atitinkamus duomenis, taip pat vykdomas keitimais duomenimis ir keitimosi duomenimis priežiūra; pabrėžia, kad išvardyti veiksmai turi būti atliekami visapusiškai laikantis reikalingumo ir proporcingumo, teisinės valstybės principų ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių reikalavimų pagal ES teisę, o Europos institucijai pavedama tam tikra užduotis, ir tai padėtų užtikrinti visapusišką atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų taikymą;

12.   nurodo, kad minėtųjų procedūrų neįmanoma įvykdyti per trumpą laiką laikantis dvejopo požiūrio, kuris išsiskiria atsižvelgiant į, viena vertus, griežtas apsaugos priemones, kurias reikia įtraukti į numatomą ES ir JAV susitarimą, ir, kitas vertus, į pagrindinius ilgalaikius politinius sprendimus, kurių ES turi paisyti; dar kartą pabrėžia, jog bet kokiame ES ir JAV susitarime turi būti numatytos griežtos įgyvendinimo ir priežiūros apsaugos priemonės, susijusios su kiekvieną dieną perduodamų duomenų atranka, JAV institucijų prieiga prie pagal susitarimą perduotų duomenų ir naudojimusi šiais duomenimis, o tai, kaip vykdomos šios priemonės, stebėtų atitinkama ES paskirta institucija;

13.   atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad viena iš galimybių, pagal kurią suteikiamos aukščiausiojo lygio garantijos, būtų leisti atrinkti duomenis ES teritorijoje, ES arba bendrais Europos Sąjungos ir JAV įrenginiais, ir prašo Komisijos ir Tarybos kartu ištirti:

   būdus, kuriais palaipsniui būtų pradėtas taikyti tarpinis sprendimas, pagal kurį ES teisinei institucijai būtų suteikti įgaliojimai prižiūrėti duomenų atrinkimą ES valstybių narių vardu po to, kai Parlamentas atliks šio susitarimo laikotarpio vidurio peržiūrą;
   būdus, kuriais tuo tarpu galima užtikrinti, kad ES išrinkti darbuotojai iš ES organų arba institucijų, įskaitant, pvz., Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno instituciją arba bendras ES ir JAV tyrimo komandas, griežtai patikrinti ir patvirtinti, prisijungtų prie SWIFT pareigūnų ir kartu prižiūrėtų duomenų atrinkimo procesą JAV;

14.   pabrėžia, kad bet koks ES ir JAV susitarimas, nepaisant pasirinktų įgyvendinimo mechanizmų, turėtų turėti būti sudaromas ribotam laikui ir jame turėtų būti numatytas aiškus Tarybos ir Komisijos įsipareigojimas imtis visų priemonių, reikalingų tam, kad būtų rastas ilgalaikis ir teisiškai pagrįstas Europos lygmens sprendimas Europoje prašomų duomenų atrankos klausimu; susitarime taip pat turėtų būti numatyta, kad vykdant susitarimą Komisija nustatytu laiku atliks vertinimus ir apsaugos priemonių peržiūrą;

15.   ragina, kad susitarimas būtų nedelsiant nutrauktas, jei kuris nors iš įsipareigojimų nebūtų vykdomas;

16.   nurodo, kad iš tiesų taikant savitarpiškumo principą JAV institucijos turėtų leisti ir ES institucijoms, ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos JAV institucijoms, gauti JAV serveriuose saugomus finansinių mokėjimų pranešimų ir susijusius duomenis ir naudotis jais;

17.   prašo, kad visa atitinkama informacija ir dokumentai, įskaitant susijusią žvalgybinę informaciją, būtų pateikti apsvarstyti Europos Parlamentui pagal galiojančias konfidencialumo taisykles siekiant parodyti sistemos, palyginti su jau esamomis priemonėmis, reikalingumą; taip pat prašo, kad Komisija reguliariai praneštų, kaip vykdomas susitarimas, ir Parlamentą visapusiškai informuotų apie visus priežiūros mechanizmus, kurie turėtų būti sukurti remiantis minėtuoju susitarimu;

18.   prašo, kad Parlamentui būtų teikiama visapusiška ir išsami informacija apie konkrečias Europos ir JAV piliečių teises, pvz., susijusias su prieiga, ištaisymu, išbraukimu, kompensacija ir žalos atlyginimu, ir informacija apie tai, ar numatomame susitarime teisės apsaugomos nediskriminuojant ir nepriklausomai nuo to, kokios pilietybės yra asmuo, kurio duomenys apdorojami pagal susitarimą, ir prašo Komisijos pateikti atitinkamų teisių apžvalgą Parlamentui;

19.   išreiškia susirūpinimą, kad konkretaus finansinių mokėjimų pranešimų duomenų teikėjo komercinė padėčiai buvo ir bus kenkiama, jei jis ir toliau bus išskiriamas;

20.   pabrėžia, jog pagal numatomą susitarimą turi būti užtikrinta, kad iš TFSP duomenų bazės atrinkti duomenys būtų laikomi atsižvelgiant į aiškiai apibrėžtą reikalingumo principą ir ne ilgiau nei reikalinga atliekant konkretų tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą, kuriems vykdyti šie duomenys paimti pagal TFSP;

21.   nurodo, kad neatrinktų duomenų koncepcija nėra savaime aiški, todėl ją reikėtų patikslinti; ragina, kad būtų nustatytas maksimalus laikymo laikotarpis, kuris būtų kaip galima trumpesnis ir bet kokiu atveju ne ilgesnis nei penkeri metai;

22.   pabrėžia duomenų neatskleidimo trečiosioms šalims principo svarbą, jei nesama konkrečių prašymo priežasčių, ir kad svarbu, jog informacija apie teroristinę veiklą trečiosioms šalims būtų suteikiama tik taikant griežtas sąlygas ir užtikrinus atitinkamas garantijas, įskaitant tinkamumo įvertinimą;

23.   pakartoja, kad privalomas tarptautinis susitarimas dėl privatumo ir asmens duomenų apsaugos keičiantis informacija teisėsaugos tikslais ir toliau yra labai svarbus;

24.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Amerikos Valstijų kongresui ir vyriausybei.

(1) OJ L 181, 2003 7 19, p.34.
(2) SEC(2010)0315 galutinis.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0029.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2009)0016.

Teisinė informacija - Privatumo politika