Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0243/2010

Predkladané texty :

B7-0243/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0143

Prijaté texty
PDF 238kWORD 61k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
SWIFT
P7_TA(2010)0143B7-0243/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o odporúčaní Komisie Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode o sprístupnení údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov v záujme predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode o sprístupnení údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov v záujme predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu(2),

–   so zreteľom na legislatívne uznesenie z 11. februára 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (05305/1/2010 REV 1 – C7-0004/2010 – 2009/0190(NLE))(3),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Európska rada predložila v súlade s článkom 218 ods. 6 písm. a) spolu s článkom 82 ods.  písm. d a 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ (C7-0004/2010),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa ministerstvu financií Spojených štátov sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim(4),

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0703 a 05305/1/2010 REV 1),

–   so zreteľom na text Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (16110/2009),

–   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 12. apríla 2010 (vyhradené),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže víta dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a Washingtonské vyhlásenie prijaté na zasadnutí ministerskej trojky EÚ a USA pre SVV dňa 28. októbra 2009 o rozšírení transatlantickej spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti v rámci dodržiavania ľudských práv a občianskych slobôd,

B.   keďže kladie veľký význam na potrebu transatlantickej spolupráce,

C.   keďže 30. novembra 2009 Rada podpísala dočasnú dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach (FMDA) na účely programu USA na sledovanie financovania terorizmu (TFTP), ktorá sa má dočasne uplatňovať od 1. februára 2010 a skončí najneskôr do 31. októbra 2010.

D.   keďže na základe Lisabonskej zmluvy si formálne uzavretie tejto dočasnej dohody vyžadovalo súhlas Európskeho parlamentu,

E.   keďže dňa 11. februára 2010 Európsky parlament rozhodol o neudelení súhlasu k uzavretiu FMDA,

F.   keďže Európsky parlament požiadal Európsku komisiu, aby bezodkladne predložila Rade odporúčania s cieľom dosiahnuť dlhodobú dohodu so Spojenými štátmi v oblasti predchádzania financovania terorizmu,

G.   keďže zdôraznil, že každá nová dohoda v tejto oblasti by mala byť v súlade s novým právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou a v súčasnosti už záväznou Chartou základných práv Európskej únie,

H.   keďže obnovil svoje požiadavky prednesené v uznesení zo 17. septembra 2009, predovšetkým v jeho odsekoch 7 až 13,

I.   keďže Komisia 24. marca 2010 prijala nové odporúčania a smernice na rokovania o TFTP,

J.   keďže sa očakáva, že Rada 22. apríla 2010 prijme rozhodnutie o prijatí smerníc na rokovania,

K.   keďže smernice na rokovania odrážajú významné prvky uvedené v príslušných uzneseniach Európskeho parlamentu o týchto otázkach,

1.   víta nové odhodlanie k spolupráci, ktoré prejavili Komisia a Rada, a ich ochotu k zapojeniu Parlamentu, pričom si uvedomujú svoju povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy, že Parlament má byť plne a bezodkladne informovaný vo všetkých fázach postupu; opakuje svoju otvorenosť k dohode, ktorá by pomohla Európe a Spojeným štátom posilniť boj proti terorizmu v záujme bezpečnosti svojich občanov bez toho, aby sa oslabovala zásada právneho štátu;

2.   spolieha sa na pokračovanie záväzkov, ducha konštruktívnej spolupráce a spravodlivosť, ktorú preukázali zástupcovia vlády USA v období pred hlasovaním Parlamentu 11. februára 2010 a po tomto období;

3.   opätovne zdôrazňuje svoje silné odhodlanie v boji proti terorizmu a svoje presvedčenie, že rámec transatlantickej spolupráce na účely boja proti terorizmu by sa mal naďalej rozširovať a zlepšovať; je zároveň presvedčený, že európske právne požiadavky na spravodlivé, primerané a zákonné spracovanie osobných údajov majú absolútny význam a treba ich vždy dodržiavať;

4.   pripomína, že pravidlá EÚ na sledovanie financovania teroristickej činnosti sú založené na tom, že jednotliví finanční operátori nahlasujú podozrivé alebo neobvyklé transakcie;

5.   zdôrazňuje, že je stále na EÚ, aby stanovila hlavné zásady a uviedla, ako by mohla vo všeobecnosti spolupracovať s USA v oblasti boja proti terorizmu a aký príspevok k tomuto boju sa má žiadať od poskytovateľov údajov obsiahnutých vo finančných správach, alebo všeobecnejšie, ako využiť údaje získané na obchodné účely na presadzovanie práva;

6.   opakuje, že kladie dôraz na to, aby dohoda bola obmedzená primerane k jej účelu, aby sa zaistilo, že akákoľvek výmena informácií je prísne obmedzená na úroveň, ktorá sa vyžaduje na účely boja proti terorizmu, a že k nej dochádza na základe spoločnej definície toho, čo zahŕňa teroristická činnosť;

7.   zdôrazňuje, že zásady proporcionality a nevyhnutnosti sú kľúčom k plánovanej dohode, a poukazuje na to, že problém, že poskytovatelia údajov obsiahnutých vo finančných správach nie sú schopní (z technických a/alebo riadiacich dôvodov) preskúmavať obsah správ, čo vedie k prenosu údajov hromadným spôsobom, nemožno následne napraviť pomocou mechanizmov dohľadu a kontroly, pretože už sa ustúpilo od hlavných zásad právnych predpisov na ochranu údajov;

8.   pripomína svoje stanovisko, že hromadný prenos údajov znamená odklon od zásad, o ktoré sa opiera legislatíva a postupy EÚ, a vyzýva Komisiu a Radu, aby tento problém dôkladne prerokovali, pričom by však brali na zreteľ, že TFTP je momentálne vypracovaná takým spôsobom, že neumožňuje cielenú výmenu údajov; riešením by mohlo byť obmedzenie rozsahu prevádzaných údajov a uvádzanie typov údajov, ktoré budú môcť vybraní operátori filtrovať a vyberať, ako aj typov údajov, ktoré sa budú môcť začleniť do prenosu;

9.   domnieva sa, že dohoda o vzájomnej právnej pomoci nie je primeraným základom na žiadosti o získanie údajov na účely TFTP, najmä preto, lebo sa neuplatňuje na bankové prevody medzi tretími krajinami a pretože by zakaždým bola vopred potrebná identifikácia špecifickej banky, keďže TFTP vychádza z cieleného vyhľadávania prevodu prostriedkov; budúce rokovania by sa mali sústrediť na nájdenie riešenia, aby došlo k vzájomnému zosúladeniu;

10.   zastáva názor, že hneď ako sa zriadi mandát, mal by sa určiť verejný súdny orgán, ktorý bude poverený zodpovednosťou za prijímanie žiadostí z Ministerstva financií USA; zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa charakter tohto orgánu a pravidlá súdneho dohľadu jasne definovali;

11.   nalieha preto na Radu a Komisiu, aby preskúmali spôsoby vytvorenia transparentného a právne podloženého postupu na autorizáciu prevodu a výberu dôležitých údajov, ako aj vykonávanie a dohľad nad výmenou údajov; zdôrazňuje, že takéto kroky treba prijať v plnom súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality a právneho štátu a za úplného dodržiavania požiadaviek základných práv v rámci predpisov EÚ, pričom by sa európskemu orgánu zverila úloha, ktorá by umožnila úplné uplatňovanie príslušných európskych právnych predpisov;

12.   trvá na tom, ak sa v krátkodobom horizonte nepodarí presadiť vyššie uvedené pravidlá, aby sa zaviedol dvojaký systém, ktorý by rozlišoval na jednej strane medzi prísnymi zárukami, ktoré sa majú začleniť do plánovanej dohody medzi EÚ a USA, a na druhej strane medzi zásadnými politickými rozhodnutiami z dlhodobého hľadiska, ktorými sa EÚ musí zaoberať; opätovne zdôrazňuje, že akákoľvek dohoda medzi EÚ a USA musí obsahovať prísne záruky, pokiaľ ide o vykonávanie a dohľad, ktoré bude monitorovať príslušný orgán menovaný EÚ, týkajúce sa každodenného výberu údajov, prístupu orgánov USA ku všetkým zasielaným údajom podľa dohody a ich využívania;

13.   v tejto súvislosti zdôrazňuje, že možnosť ponúkajúca najvyššiu úroveň záruk by umožnila uskutočňovanie výberu údajov na pôde EÚ, v EÚ alebo v spoločných zariadeniach EÚ a USA, a žiada, aby Komisia a Rada zároveň preskúmali:

   možnosti postupného zavedenia strednodobého riešenia posilnenia súdneho orgánu EÚ, ktorý by dohliadal na výber údajov v EÚ v mene členských štátov, a to po parlamentnom preskúmaní dohody v polovici trvania;
   možnosti, aby sa medzičasom zabezpečilo, že vybraní zamestnanci EÚ, z orgánov alebo grémií EÚ, ako napríklad z úradu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov alebo zo spoločných vyšetrovacích skupín EÚ a USA, s vysokou úrovňou bezpečnostnej previerky, sa pridajú k úradníkom zo SWIFT pri dohľade nad postupom výberu údajov v USA;

14.   zdôrazňuje skutočnosť, že akákoľvek dohoda medzi EÚ a USA, bez ohľadu na vybraný mechanizmus uplatňovania, by mala byť časovo obmedzená a poskytovať jasný záväzok zo strany Rady a Komisie o prijímaní všetkých opatrení potrebných na vypracovanie trvalého, legislatívne prístupného európskeho riešenia otázky výberu požadovaných údajov na európskej pôde; dohoda by mala tiež zabezpečiť hodnotenia a preskúmania záruk zo strany Komisie v určených lehotách počas jej realizácie;

15.   žiada, aby sa dohoda ukončila hneď, ak sa nesplní akýkoľvek záväzok;

16.   zdôrazňuje, že skutočná reciprocita by si vyžadovala, aby orgány USA umožnili orgánom EÚ a príslušným orgánov členských štátov získať a používať finančné platobné správy a súvisiace údaje uchovávané na serveroch v USA za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na orgány USA;

17.   žiada, aby boli na rokovaniach v Európskom parlamente k dispozícii všetky relevantné informácie a dokumenty vrátane súvisiacich informácií v súlade s platnými predpismi o dôvernosti informácií, aby sa mohla preukázať nevyhnutnosť systému vo vzťahu k už existujúcim nástrojom; ďalej žiada Komisiu, aby pravidelne podávala správu o fungovaní dohody a aby plne informovala Parlament o akomkoľvek mechanizme na preskúmanie, ktorý by sa mohol zriadiť v rámci spomenutej dohody;

18.   požaduje, aby bol plne a detailne oboznámený o osobitných právach európskych a amerických občanov (napr. právo na prístup, nápravu, vymazanie, kompenzáciu a opravné prostriedky) a o tom, či plánovaná dohoda bude zaručovať práva na nediskriminačnom základe bez ohľadu na národnosť akejkoľvek osoby, ktorej údaje sa podľa dohody budú spracovávať, a požaduje, aby Komisia predložila Parlamentu prehľad príslušných práv;

19.   vyjadruje obavy z toho, že podnikateľské pozícia konkrétneho poskytovateľa finančných správ je a naďalej bude narušená, ak sa s ním bude naďalej osobitne zaobchádzať;

20.   zdôrazňuje, že plánovaná dohoda musí zabezpečiť, že osobné údaje vybrané z databázy TFTP budú uchovávané na základe prísne interpretovanej zásady nevyhnutnosti, a nie na dlhší čas, než je potrebný na konkrétne vyšetrovanie alebo stíhanie, na základe ktorých sú sprístupnené v rámci TFTP;

21.   zdôrazňuje, že koncepcia neextrahovaných údajov nie je evidentná, a preto by sa mala objasniť; žiada, aby sa stanovila maximálna lehota uchovávania, ktorý by bola čo najkratšia, a v žiadnom prípade nie dlhšia než päť rokov;

22.   zdôrazňuje význam zásady nezverejňovania údajov tretím štátom, ak na to nebola vznesená osobitná požiadavka, a zásady zverejňovania indícií o teroristických aktivitách tretím štátom len na základe prísnych podmienok a primeraných záruk vrátane hodnotenia primeranosti;

23.   pripomína, že záväzná medzinárodná dohoda medzi EÚ a USA o ochrane súkromia a osobných údajov v rámci výmeny informácií na účely presadzovania práva má naďalej prvoradý význam;

24.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Kongresu a vláde Spojených štátov amerických.

(1) Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 34.
(2) SEK(2010)0315 v konečnom znení.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2010)0029.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2009)0016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia