Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2657(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0244/2010

Předložené texty :

B7-0244/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.54
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0144

Přijaté texty
PDF 222kWORD 62k
Středa, 5. května 2010 - Brusel
Zahájení jednání o dohodách o jmenné evidenci cestujících se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou
P7_TA(2010)0144B7-0244/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o zahájení jednání o dohodách o jmenné evidenci cestujících se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 16 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie, na článek 6 Smlouvy o Evropské unii, na Listinu základních práv Evropské unie, zejména článek 8 této listiny a na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména na čl. 6, 8 a 13 této úmluvy,

–   s ohledem na základní právo svobody pohybu, které je zakotveno v článku 12 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení k otázce jmenné evidence cestujících řešené ze strany EU a USA, zejména na usnesení ze dne 13. března 2003 o předávání osobních údajů leteckými společnostmi v případě transatlantických letů(1), usnesení ze dne 9. října 2003 o předávání osobních údajů leteckými společnostmi v případě transatlantických letů: stav jednání s USA(2), usnesení ze dne 31. března 2004 o návrhu rozhodnutí Komise o přiměřenosti úrovně ochrany osobních údajů obsažených ve jmenné evidenci cestujících v letecké dopravě (PNR) předávané Úřadu pro cla a ochranu hranic Spojených států(3), doporučení Radě ze dne 7. září 2006 k jednáním o dohodě se Spojenými státy americkými o využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) k předcházení a potírání terorismu a přeshraničních trestných činů, včetně organizovaného zločinu(4), usnesení ze dne 14. února 2007 o SWIFT, dohodě o PNR a transatlantickém dialogu na tato témata(5) a usnesení ze dne 12. července 2007 o dohodě o PNR se Spojenými státy americkými(6),

–   s ohledem na své doporučení Radě ze dne 22. října 2008 týkající se uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě(7),

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 7. července 2005 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o zpracovávání předběžných informací o cestujících (Advanced Passenger Information, API) a záznamů o knihování cestujících (Passenger Name Record, PNR)(8),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro účely vynucování práva(9),

–   s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 30. května 2006 ve společné věci C-317/04 a C-318/04,

–   s ohledem na dopis evropského inspektora ochrany údajů ze dne 27. června 2007, který se týká nové dohody o PNR se Spojenými státy a byl určen úřadujícímu předsedovi Rady panu Schäublovi,

–   s ohledem na stanovisko, které k budoucí dohodě o PNR vydala pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízená článkem 29 směrnice o ochraně údajů (pracovní skupina podle článku 29),

–   s ohledem na stanovisko právní služby Evropského parlamentu,

–   s ohledem na směrnici 2004/82/ES o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících (směrnice API)(10),

–   s ohledem na společný přezkum dohody mezi EU a USA provedený v roce 2005,

–   s ohledem na společný přezkum dohody mezi EU a USA provedený v roce 2010,

–   s ohledem na dohodu, která byla v roce 2009 uzavřena mezi EU a Kanadou,

–   s ohledem na žádost o souhlas s uzavřením Dohody mezi EU a USA o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států(11) a s uzavřením Dohody mezi EU a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících ze zdrojů Evropské unie (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě(12),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům – stockholmský program(13),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti nim(14),

–   s ohledem na společné prohlášení EU a USA o letecké bezpečnosti, které bylo vydáno dne 21. ledna 2010 v Toledu,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.   vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,

B.   vzhledem k tomu, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost je Parlament žádán o vyslovení souhlasu s dohodami EU s USA a s Austrálií o předávání jmenné evidence cestujících (PNR), aby mohly být tyto dohody uzavřeny,

C.   vzhledem k tomu, že dohoda mezi EU a Kanadou o předávání jmenné evidence cestujících již pozbyla platnosti, jelikož v září 2009 skončila platnost rozhodnutí o přiměřenosti a předávání jmenné evidence cestujících se od té doby tedy provádí na základě jednostranných závazků Kanady vůči členským státům,

D.   vzhledem k tomu, že o předávání jmenné evidence cestujících již žádají další země, případně další země oznámily, že mají v úmyslu o předávání této evidence v budoucnu požádat,

E.   vzhledem k tomu, že Rada požádala Komisi o návrh systému EU pro jmennou evidenci cestujících, který Komise předložila dne 17. listopadu 2007,

F.   vzhledem k tomu, že v naší digitální době se z ochrany údajů, práva na samostatné rozhodování o osobních informacích, práv jednotlivců a práva na soukromí staly hodnoty, které hrají stále významnější roli, a musí být tedy obzvláště pečlivě chráněny,

G.   vzhledem k tomu, že v našem světě, jehož základní charakteristikou je mobilita, musí být větší bezpečnost a účinnější boj proti trestné činnosti doprovázeny efektivnější, cílenější a rychlejší výměnou údajů jak v rámci Evropy, tak i celého světa,

1.   připomíná své odhodlání bojovat proti terorismu a organizované a mezinárodní trestné činnosti a současně i své pevné přesvědčení o nutnosti chránit občanské svobody a základní práva a současně zajistit co největší respekt k soukromí, k samostatnému rozhodování o osobních informacích a ochranu údajů; znovu opakuje, že boj proti terorismu nebude nikdy účinný, pokud nebude probíhat na základě klíčových zásad nezbytnosti a proporcionality;

2.   zdůrazňuje, že Evropská unie je založena na právním řádu a že veškeré předávání osobních údajů z EU a jejích členských států do třetích zemí prováděné za účelem zajištění bezpečnosti by měly probíhat podle mezinárodních dohod se statutem legislativního aktu, aby tak byla zajištěna nezbytná ochrana občanů EU, byly respektovány procesní záruky a právo na obhajobu a dodržovány vnitrostátní i evropské právní předpisy týkající se ochrany údajů;

3.   žádá Evropskou komisi, aby v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování Evropské unie poskytla Parlamentu všechny příslušné informace a podkladové dokumenty, především konkrétní informace, o něž Parlament požádal ve výše zmíněném usnesení o jmenné evidenci cestujících EU;

4.   rozhodl o odložení hlasování o žádosti poskytnout souhlas s dohodami, které mají být uzavřeny s USA a Austrálií do doby, než prozkoumá možnosti ujednání v souvislosti s používáním jmenné evidence cestujících, jež by byly v souladu s právem EU a rozptýlily by obavy Parlamentu vyjádřené v jeho předchozích usneseních o této problematice;

5.   domnívá se, že každému novému legislativnímu nástroji musí předcházet provedení hodnocení dopadu na soukromí a testu proporcionality, které prokážou, že stávající právní nástroje nejsou dostatečné; vyzývá obzvláště k vyhodnocení:

   využívání předběžných údajů o cestujících v rámci EU a třetími zeměmi jako případného méně rušivého způsobu shromažďování údajů o cestujících a jejich používání,
   údajů shromažďovaných ze strany USA a Austrálie v jejich elektronických systémech cestovních povolení a
   údajů PNR, které mohou být dostupné ze zdrojů, na něž se nevztahují mezinárodní dohody, jako jsou počítačové rezervační systémy existující mimo EU; vyzývá Komisi, aby tuto problematiku konzultovala se všemi zúčastněnými stranami, včetně leteckých dopravců;

6.   domnívá se, že do každé nové dohody musí být zahrnuty vhodné mechanismy nezávislého přezkumu, soudního dohledu a demokratické kontroly;

7.   vyzývá k jednotnému přístupu k využívání údajů jmenné evidence cestujících za účelem vymáhání práva a zajištění bezpečnosti, který by měl být dosažen zřízením jednotného souboru zásad pro uzavírání dohod se třetími zeměmi; vybízí Komisi, aby nejpozději do poloviny července 2010 předložila návrh takového jednotného modelu, jakož i návrh mandátu k jednáním s třetími zeměmi;

8.   žádá Komisi, aby co nejdříve po Agentuře Evropské unie pro základní práva požadovala podrobné stanovisko k otázce základních práv v jakékoli nové dohodě o PNR;

9.   domnívá se, že tento model by měl splňovat tyto minimální podmínky:

   a) údaje jmenné evidence cestujících lze k vymáhání práva a zajištění bezpečnosti použít pouze v případech organizované a mezinárodní trestné činnosti nebo v případech mezinárodního terorismu, a to na základě právních definic uvedených v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/JHA ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu(15) a v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu(16);
   b) používání údajů jmenné evidence cestujících k vymáhání práva a zajištění bezpečnosti musí být v souladu s evropskými normami pro ochranu údajů, zejména pokud jde o omezení účelu, proporcionalitu, právní nápravu, omezení množství údajů, které mají být shromažďovány, a o dobu jejich uchovávání;
   c) za žádných okolností nesmí být údaje jmenné evidence cestujících používány k vyhledávání dalších údajů či k profilování; v žádném případě nesmí být přijato jakékoliv rozhodnutí o „bezletové zóně“ nebo rozhodnutí o vyšetřování či stíhání pouze na základě výsledků automatického vyhledávání či prohledávání databází; používání těchto údajů musí být podle jednotlivých případů omezeno na určité trestné činy či hrozby;
   d) v případě předávání údajů jmenné evidence cestujících týkajících se občanů EU do třetích zemí, budou podmínky takového předávání stanoveny závaznou mezinárodní smlouvou, která občanům a podnikům EU poskytne právní jistotu a rovné zacházení;
   e) další předávání údajů ze strany přijímající země do třetích zemí bude v souladu s normami EU o ochraně údajů, o nichž bude rozhodnuto na základě konkrétního zjištění odpovídající úrovně ochrany; toto pravidlo bude rovněž platit pro jakékoli další předávání údajů z přijímající země do třetí země;
   f) údaje jmenné evidence cestujících mohou být poskytovány pouze metodou jejich předávání, nikoli vymáhání („PUSH“);
   g) výsledky bude ihned předávány příslušným orgánům EU a členských států;

10.   zdůrazňuje, že občanům a leteckým společnostem EU je nutné poskytnout právní jistotu, jakož i vytvořit harmonizované normy pro letecké společnosti;

11.   žádá Komisi a předsednictví, aby v souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie Parlamentu zajistily ve všech fázích procesu úplný přístup k dokumentům a směrnicím souvisejícím s vyjednáváním a aby národním parlamentům takový přístup zajistily na požádání;

12.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, vládě Spojených států amerických a oběma komorám amerického Kongresu, vládě Austrálie a oběma komorám australského parlamentu a vládě Kanady a oběma komorám kanadského parlamentu.

(1) Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 381.
(2) Úř. věst. C 81 E, 31.3.2004, s. 105.
(3) Úř. věst. C 103 E, 29.4.2004, s. 665.
(4) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 250.
(5) Úř. věst. C 287E, 29.11.2007, s. 349.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0347.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0512.
(8) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 464.
(9) Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 44.
(10) Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 24.
(11) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (Dohoda PNR 2007) (KOM(2009)0702).
(12) Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě (KOM(2009)0701).
(13) Přijaté texty, P7_TA(2009)0090.
(14) Přijaté texty, P7_TA(2009)0016.
(15) Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3.
(16) Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí