Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2657(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0244/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0244/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 05/05/2010 - 13.54
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0144

Elfogadott szövegek
PDF 223kWORD 70k
2010. május 5., Szerda - Brüsszel
Utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)
P7_TA(2010)0144B7-0244/2010

Az Európai Parlament 2010. május 5-i állásfoglalása az utasnyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdéséről az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. és 218. cikkére, az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkére, az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 8. cikkére és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre, különösen annak 6., 8. és 13. cikkére,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 12. cikkében garantáltak szerinti szabad mozgáshoz való alapvető jogra,

–   tekintettel az EU-USA PNR témában korábban elfogadott állásfoglalásaira, különösen pedig 2003. március 13-i állásfoglalására(1) a személyes adatok légitársaságok általi átadásáról tengeren túli utazások esetében, 2003. október 9-i állásfoglalására(2) a személyes adatok légitársaságok általi átadásáról tengeren túli utazások esetében: az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások állása, 2004. március 31-i állásfoglalására(3) az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája rendelkezésére bocsátott, a légi utasok utasnyilvántartási adatállományában (PNR) tárolt személyes adatok megfelelő védelméről szóló bizottsági határozattervezetről, 2006. szeptember 7-i, a Tanácshoz intézett ajánlására(4) az Amerikai Egyesült Államokkal az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) kezelésére vonatkozó, a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés, többek között a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében kötendő megállapodásra irányuló tárgyalásokról, 2007. február 14-i állásfoglalására(5) a SWIFT-ről, a légiutasok adatairól (PNR) szóló megállapodás, és az ezekkel kapcsolatos transzatlanti párbeszédről, valamint 2007. július 12-i állásfoglalására(6) az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak kezelésére vonatkozó, az Egyesült Államokkal kötött megállapodásról,

–   tekintettel 2008. október 22-i ajánlására a Tanácshoz az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről(7),

–   tekintettel 2005. július 7-i jogalkotási állásfoglalására az Európai Közösség és a kanadai kormány között az előzetes utasinformáció (API) és az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozására vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról(8),

–   tekintettel 2008. november 20-i állásfoglalására az utasnyilvántartási adatok (PNR) bűnüldözési célú felhasználásáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról(9),

–   tekintettel a Bíróságnak a C-317/04. és C-318/04. sz. egyesített ügyben hozott 2006. május 30-i ítéletére,

–   tekintettel az európai adatvédelmi biztos a soros elnöknek, Schäuble úrnak címzett, az Egyesült Államokkal kötendő új PNR-megállapodásról szóló 2007. június 27-i levelére,

–   tekintettel az adatvédelmi irányelv 29. cikke értelmében létrehozott, a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport (a 29. cikk szerinti munkacsoport) a megkötendő PNR-megállapodásról benyújtott véleményére,

–   tekintettel az Európai Parlament Jogi Szolgálatának véleményére,

–   tekintettel a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről szóló 2004/82/EK tanácsi irányelvre (API-irányelv)(10),

–   tekintettel az EU-USA megállapodás 2005. évi közös felülvizsgálatára,

–   tekintettel az EU-USA megállapodás 2010. évi közös felülvizsgálatára,

–   tekintettel a 2009. évi EU-Kanada megállapodásra,

–   tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséhez szükséges jóváhagyásra irányuló kérelemre(11), valamint az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséhez szükséges jóváhagyásra irányuló kérelemre(12),

–   tekintettel „A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség a polgárok szolgálatában – a stockholmi program” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményről szóló 2009. november 25-i állásfoglalására(13),

–   tekintettel a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ezek elleni küzdelem céljából a fizetési üzenetekben szereplő adatoknak az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma rendelkezésére bocsátásáról szóló tervezett nemzetközi megállapodásról szóló 2009. szeptember 17-i állásfoglalására(14),

–   tekintettel a repülésbiztonságról szóló, az EU és az USA által 2010. január 21-én Toledóban kiadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.   mivel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén hatályba lépett,

B.   mivel a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével a Parlament jóváhagyására van szükség az EU és az Egyesült Államok, valamint Ausztrália közötti, az utasnyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodások aláírásához,

C.   mivel az utas-nyilvántartási adatok átadásáról szóló EU–Kanada megállapodás a megfelelőségi határozat 2009. szeptemberi lejárta miatt már nincs érvényben, és a PNR-adatok tagállamoknak történő átadása azóta Kanada egyoldalú kötelezettségvállalásai alapján folyik,

D.   mivel más országok is kérik az utasnyilvántartási adatok cseréjét, illetve előre jelezték ebbéli szándékukat,

E.   mivel a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot az uniós utasnyilvántartási adatokra vonatkozó rendszerről, amelyet az 2007. november 17-én meg is tett,

F.   mivel digitális korunkban az adatvédelem, az információs önrendelkezési jog, a személyes jogok és a magánélet tiszteletben tartásához való jog egyre fontosabb szerepet játszó értékek, amelyeket megkülönböztetett figyelemmel kell védelmezni,

G.   mivel a mobilitással mint alapvető jelenséggel jellemzett korunkban a nagyobb biztonságnak és a bűnözés elleni fokozott fellépésnek párhuzamosan kell haladnia az Európán belüli és nemzetközi szintű adatcsere hatékonyabbá, koncentráltabbá és gyorsabbá tételével,

1.   emlékeztet arra, hogy eltökélt szándéka a terrorizmus, a szervezett és határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem folytatása, és hogy ugyanakkor szilárd meggyőződése, hogy a polgári és alapvető szabadságjogokat védelmezni kell, a magánélet, az információs önrendelkezési jog és az adatvédelem legteljesebb tiszteletben tartása mellett; megerősíti, hogy a szükségesség és az arányosság elvei kulcsfontosságúak, és nélkülük nem lehet hatékony küzdelmet folytatni a terrorizmus ellen;

2.   hangsúlyozza, hogy az Európai Unió a jogállamiság elvén alapul, és hogy az európai polgárok személyes adatainak harmadik országok számára biztonsági okból történő átadását jogalkotási aktusként működő nemzetközi megállapodásoknak kell szabályozniuk, és azok során tiszteletben kell tartani az eljárási garanciákat és adatvédelmi jogokat, valamint meg kell felelni a nemzeti és európai szintű adatvédelmi jogszabályoknak;

3.   kéri az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkével összhangban bocsássa a Parlament rendelkezésére az összes vonatkozó információt és háttérdokumentumot, különösen a fent említett EU PNR-állásfoglalásban kért információkat;

4.   úgy határoz, hogy elnapolja az Egyesült Államokkal és Ausztráliával kötendő megállapodások aláírásához szükséges jóváhagyásról történő szavazást mindaddig, amíg képet nem kap az utasnyilvántartási adatok az uniós jogszabályokkal összhangban történő és a Parlament korábbi állásfoglalásaiban kifejezett aggályaira megnyugtató választ adó felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban;

5.   úgy véli, hogy az új jogalkotási aktus elfogadása előtt a magánélet védelmére vonatkozó hatásvizsgálatot, valamint a rendelkezésre álló jogi aktusok elégtelenségét bizonyító arányossági tesztet kell végezni; külön felhív az alábbiak megvizsgálására:

   az API-adatok Unión belüli és harmadik országok általi felhasználása, mint az utasnyilvántartási adatok gyűjtésének és használatának egy kevésbé „tolakodó” formája,
   az Egyesült Államok és Ausztrália által az elektronikus utazásengedélyezési rendszerekben gyűjtött adatok, és
   a nemzetközi megállapodások által nem szabályozott forrásokból származó utasnyilvántartási adatok (pl. az EU-n kívül működő számítógépes foglalási rendszerek); felhívja a Bizottságot, hogy konzultáljon az érdekelt felekkel, köztük a légitársaságokkal;

6.   úgy véli, hogy az új megállapodásban rendelkezni kell független felülvizsgálati és jogi felügyeleti, valamint demokratikus ellenőrzési mechanizmusokróli;

7.   az utasnyilvántartási adatok használatára vonatkozó, bűnüldözési és biztonsági célokat egyaránt szolgáló egységes megközelítésre szólít fel, amelynek egységes elvrendszere a harmadik országokkal kötendő megállapodások alapjául is szolgálhat; felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2010. július közepéig nyújtson be az egységes modellre és a harmadik országokkal folytatandó tárgyalásokra adandó mandátumra vonatkozó javaslatot;

8.   kéri a Bizottságot, mielőbb kérelmezze, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége részletesen véleményezze minden új PNR-megállapodás alapjogi dimenzióját;

9.   úgy véli, hogy a modellnek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelnie:

   a) a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározatban(15), valamint az európai elfogatóparancsról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatban(16) szereplő jogi meghatározások alapján az utas-nyilvántartási adatokat csak szervezett és határokon átnyúló súlyos nemzetközi bűncselekmények vagy terrorizmus esetén, bűnüldözési és biztonsági célokra lehet felhasználni említett jogi meghatározások alapján az utasnyilvántartási adatokat csak szervezett és határokon átnyúló nemzetközi bűncselekmények vagy terrorizmus esetén, bűnüldözési és biztonsági célokra lehet felhasználni;
   b) az utasnyilvántartási adatok bűnüldözési és biztonsági célú felhasználásának összhangban kell lennie az európai adatvédelmi előírásokkal, különösen a korlátozások, az arányosság, a jogorvoslat, a gyűjthető adatok mennyiségének korlátozása és a maximális tárolási időtartam tekintetében;
   c) az utas-nyilvántartási adatokat semmi esetre sem lehet adatbányászatra vagy profilmeghatározásra használni; a felszállási tilalomra, illetve a nyomozásra vagy eljárás indítására irányuló döntést soha nem szabad automatizált keresések vagy adatbázis-böngészések eredményeire alapozni; az adatok felhasználását meghatározott bűncselekményekre vagy fenyegetésekre kell korlátozni, eseti alapon;
   d) az uniós polgárokra vonatkozó utasnyilvántartási adatok harmadik országok részére történő kiadásának jogbiztonságot nyújtó, és az uniós polgárok és társaságok részére egyenlő bánásmódot biztosító, kötelező erejű nemzetközi megállapodáson kell alapulnia;
   e) az adatok továbbítása a fogadó országból harmadik országok felé csak az uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történhet, és azt megfelelőségi vizsgálatnak kell megelőznie; ez egyaránt alkalmazandó az adatok bármilyen, a fogadó ország által harmadik országok felé történő adattovábbítás esetén;
   f) utasnyilvántartási adatokat csak a PUSH-módszer alapján lehet szolgáltatni;
   g) az eredményeket haladéktalanul meg kell osztani az EU és a tagállamok érintett hatóságaival;

10.   hangsúlyozza, hogy az uniós polgárok és légitársaságok részére jogbiztonságot kell biztosítani, valamint a légitársaságok számára harmonizált előírásokat kell kidolgozni;

11.   kéri a Bizottságot és a soros elnökséget annak biztosítására, hogy a Parlament teljes hozzáférést kapjon a tárgyalási dokumentumokhoz és irányelvekhez az eljárás összes szakaszában, összhangban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) bekezdésével, és hogy kérésre a nemzeti parlamentek is betekinthessenek a folyamatba;

12.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyesült Államok kormányának és kongresszusa két kamarájának, Ausztrália kormányának és parlamentje két házának, valamint Kanada kormányának és parlamentje két házának.

(1) HL C 61. E, 2004.3.10., 381. o.
(2) HL C 81. E, 2004.3.31., 105. o.
(3) HL C 103. E, 2004.4.29., 665. o.
(4) HL C 305. E, 2006.12.14., 250. o.
(5) HL C 287 E., 2007.11.29., 349. o.
(6) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0347.
(7) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0512.
(8) HL C 157. E, 2006.7.6., 464. o.
(9) HL C 16. E, 2010.1.22., 44.o.
(10) HL L 261., 2004.8.6., 24. o.
(11) Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) részére történő továbbításáról szóló megállapodás (2007. évi PNR-megállapodás) megkötésére irányuló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2009)0702).
(12) Az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötésére irányuló tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2009)0701).
(13) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0090.
(14) Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0016.
(15) HL L 164., 2002.6.22., 3. o.
(16) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat