Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2657(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0244/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0244/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.54
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0144

Pieņemtie teksti
PDF 297kWORD 60k
Trešdiena, 2010. gada 5. maijs - Brisele
Pasažieru datu reģistrs (PDR)
P7_TA(2010)0144B7-0244/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūcija par sarunu uzsākšanu saistībā ar Pasažieru datu reģistra (PDR) nolīgumiem ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju un Kanādu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. un 218. pantu, Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu, Eiropas Savienības Cilvēktiesību hartu un jo īpaši tās 8. pantu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un jo īpaši tās 6., 8. un 13. pantu,

–   ņemot vērā pamattiesības uz brīvu pārvietošanos, kas ir noteiktas Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 12. pantā,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par jautājumiem, kas skar ES un ASV PDR, it īpaši 2003. gada 13. marta rezolūciju par personas datu pārsūtīšanu ar starpkontinentālo lidojumu aviosabiedrībām(1), 2003. gada 9. oktobra rezolūciju par datu pārsūtīšanu ar starpkontinentālo lidojumu aviosabiedrībām ‐ sarunu posms ar ASV(2), 2004. gada 31. marta rezolūcija par Komisijas lēmuma projektu, kurā uzsvērts to pasažieru datu reģistra (PDR) personas datu atbilstīgs aizsardzības līmenis, ko pārsūta ASV Muitas un robežapsardzības birojam(3), 2006. gada 7. septembra ieteikumu Padomei par sarunām par nolīguma noslēgšanu ar Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz pasažieru datu reģistra (PDR) izmantošanu, lai novērstu un apkarotu terorismu un starptautisko noziedzību, tostarp organizēto noziedzību(4), 2007. gada 14. februāra rezolūciju par SWIFT, PDR nolīgumu un transatlantisko dialogu šajos jautājumos(5) un 2007. gada 12. jūlija rezolūciju par PDR nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm(6),

–   ņemot vērā 2008. gada 22. oktobra ieteikumu Padomei par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam(7),

–   ņemot vērā 2005. gada 7. jūlija normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par papildu informācijas par pasažieri (API) un pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi(8),

–   ņemot vērā 2008. gada 20. novembra rezolūcija par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par pasažieru datu reģistra (PDR) izmantošanu tiesībaizsardzības mērķiem(9),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 2006. gada 30. maija spriedumu apvienotajā lietā C-317/04 un C-318/04,

–   ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2007. gada 27. jūnija vēstuli tobrīd amatā esošajam priekšsēdētājam Wolfgang Schäuble attiecībā uz jauno PDR nolīgumu ar ASV,

–   ņemot vērā tās darba grupas personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kas izveidota atbilstoši Datu aizsardzības direktīvas 29. pantam (29. pants, darba grupa), atzinumu par turpmāko PDR nolīgumu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta atzinumu,

–   ņemot vērā Direktīvu 2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu darīt zināmus datus par pasažieriem (API direktīva)(10),

–   ņemot vērā ES un ASV nolīguma 2005. gada kopīgi veikto pārskatīšanu;

–   ņemot vērā ES un ASV nolīguma 2010. gadā kopīgi veikto pārskatīšanu;

–   ņemot vērā ES un Kanādas 2009. gada nolīgumu;

–   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu ES un ASV nolīguma noslēgšanai par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (IDD)(11) un nolīguma noslēgšanai starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam(12),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. novembra rezolūcija par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei – brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs – Stokholmas programma(13),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 17. septembra rezolūcija par iecerēto starptautisko nolīgumu, lai Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu maksājumu ziņojumu datus, novēršot un apkarojot terorismu un teroristu finansēšanu(14),

–   ņemot vērā 2010. gada 21. janvārī Toledo pieņemto ES un ASV Kopējo deklarāciju par aviācijas drošību,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.   tā kā Lisabonas līgums, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu, stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī;

B.   tā kā, stājoties spēkā Lisabonas Līgumam, Eiropas Parlaments saistībā ar nepieciešamību noslēgt ES nolīgumus ar ASV un Austrāliju par pasažieru datu reģistra (PDR) datu pārsūtīšanu ir saņēmis pieprasījumu piekrist šiem nolīgumiem;

C.   tā kā ES un Kanādas nolīgums par PDR datu pārsūtīšanu vairs nav spēkā, jo 2009. gada septembrī spēku zaudēja arī lēmums par atbilstību, un PDR datu pārsūtīšana kopš tā brīža notiek, pamatojoties uz Kanādas un dalībvalstu vienpusējiem nolīgumiem;

D.   tā kā citas valstis jau pieprasa PDR datus vai ir izteikušas vēlmi tos pieprasīt tuvākajā nākotnē;

E.   tā kā Padome ir lūgusi Komisijai iesniegt ES PDR shēmas priekšlikumu, ko Komisija arī izdarīja 2007. gada 17. novembrī;

F.   tā kā mūsu digitālajā laikmetā datu aizsardzība, tiesības izvēlēties informāciju, personas tiesības un privātās dzīves neaizskaramība ir kļuvušas par vērtībām, kurām ir aizvien lielāka loma, un tā kā tāpēc tās ir jāaizsargā īpaši rūpīgi;

G.   tā kā mūsdienu pasaulē, kurai ir raksturīga pārvietošanās, lielākai drošībai un labākai noziedzības apkarošanai ir jābūt saistītai ar efektīvāku, konkrētāku un ātrāku datu apmaiņu Eiropā un pasaulē,

1.   atgādina savu apņemšanos apkarot terorismu un organizēto starptautisko noziedzību un vienlaicīgi stipro pārliecību, ka ir jāaizstāv pilsoņu brīvības un pamattiesības, un tas jādara, visaugstākajā mērā ievērojot privātās dzīves neaizskaramību, tiesības izvēlēties informāciju un aizsargājot datus; atkārtoti pauž pārliecību, ka nepieciešamība un samērīgums ir galvenie principi, bez kuriem cīņa pret terorismu nekad nebūs efektīva;

2.   uzsver, ka Eiropas Savienības pamatā ir tiesiskas valsts princips un ka visām personas datu pārsūtīšanas operācijām, kas drošības nolūkā tiek veiktas no ES un tās dalībvalstīm uz trešām valstīm, ir jābalstās uz starptautiskiem nolīgumiem ar tiesību aktu statusu, lai nodrošinātu vajadzīgo ES iedzīvotāju drošību, ievērotu procesuālās garantijas un tiesības uz aizstāvību un ievērotu datu aizsardzības tiesību aktus valstu un Eiropas līmenī;

3.   lūdz Eiropas Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu Parlamentam sniegt visu nozīmīgo informāciju un sākotnējos dokumentus, it īpaši konkrēto informāciju, par kuru ir izteikts lūgums iepriekš minētajā Eiropas Parlamenta ES PDR rezolūcijā;

4.   nolemj atlikt balsojumu par pieprasījumu piekrist nolīgumiem ar ASV un Austrāliju līdz brīdim, kad būs izpētīti PDR izmantošanas risinājumu varianti, kas būtu atbilstīgi ES tiesībām un saistībā ar kuriem būtu ņemtas vērā agrākajās Parlamenta rezolūcijās par PDR paustās bažas;

5.   uzskata, ka pirms jebkāda normatīva dokumenta pieņemšanas ir jāveic Ietekmes uz privāto dzīvi novērtējums un samērīguma tests, ar kuru varētu pārliecināties, ka spēkā esošie normatīvie dokumenti nav pietiekami; it īpaši pieprasa analizēt:

   API datu izmantošanu Eiropas Savienībā un trešās valstīs kā pasažieru datu vākšanas un izmantošanas iespējams mazāk traucējošo līdzekli;
   ASV un Austrālijas attiecīgajās ceļošanas atļaujas elektroniskajās sistēmās savāktos datus un
   PDR datus, kas varētu būt pieejami no avotiem, kurus neregulē nekādi starptautiskie nolīgumi, tādiem kā ārpus ES esošās datorizētas rezervēšanas sistēmas; aicina Komisiju apspriesties ar visām ieinteresētajām personām, ieskaitot aviopārvadātājus;

6.   uzskata, ka attiecībā uz ikvienu jaunu nolīgumu ir jāizveido atbilstošs neatkarīgas pārskatīšanas un tiesu uzraudzības, kā arī demokrātiskās kontroles mehānisms;

7.   pieprasa, izstrādājot principu vienotu kopumu kā pamatu nolīgumiem ar trešām valstīm, PDR datu izmantošanā tiesībaizsardzības un drošības vajadzībām piemērot vienotu pieeju, aicina Komisiju ne vēlāk kā 2010. gada jūlija vidū iesniegt priekšlikumu šādam vienotam kopumam un pilnvarojuma projektu sarunām ar trešām valstīm;

8.   aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk lūgt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru sniegt sīki izstrādātu atzinumu par to, kā ikviens jauns PDR nolīgums ietekmē pamattiesības;

9.   uzskata, ka, izstrādājot šo kopumu, ir jāņem vērā šādas minimālās prasības:

   a) PDR datus var izmantot tikai tiesībaizsardzības un drošības nolūkā, kad tiek izmeklēti smagi ar organizēto un starptautisko noziedzību vai pārrobežu terorismu saistīti gadījumi, pamatojoties uz tiesību definīciju, kas ir noteikta Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/475/TI par terorisma apkarošanu(15) un 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi(16);
   b) PDR dati tiesībaizsardzības un drošības vajadzībām ir jāizmanto atbilstoši Eiropas datu aizsardzības standartiem, it īpaši attiecībā uz nolūka ierobežojumu, samērīgumu, tiesisko pārsūdzību, iegūstamo datu ierobežojumu un uzglabāšanas termiņiem;
   c) nekādā gadījumā PDR datus nedrīkst izmantot datu analizēšanai un profilu veidošanai; nevienu lēmumu par lidojumumu aizliegumu vai par izmeklēšanas uzsākšanu vai kriminālvajāšanu nedrīkst pieņemt, balstoties tikai uz šādu automatizēto meklēšanu vai datubāzu pārlūkošanu; datus drīkst izmantot, izmeklējot tikai konkrētus noziegumus vai šādu noziegumu izdarīšanas iespējamību katrā gadījumā atsevišķi;
   d) gadījumos, kad ES iedzīvotāju PDR datus pārsūta uz trešām valstīm, šādas pārsūtīšanas nosacījumus nosaka saistošajā starptautiskajā līgumā, tādējādi radot juridisko noteiktību un nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem;
   e) tālāk dati no saņēmējvalsts uz trešām valstīm ir jāpārsūta saskaņā ar ES standartiem par datu aizsardzību, kas ir jānosaka konkrētā “atbilstības nodrošināšanas” lēmumā; tas attiecas arī uz ikvienu iespējamo datu tālākpārsūtīšanas operāciju, ko veic saņēmējvalsts uz trešām valstīm;
   f) PDR datus var sniegt tikai pēc “PUSH” metodes;
   g) rezultātus nekavējoties dara zināmus visām attiecīgajām ES un dalībvalstu iestādēm;

10.   uzsver to, cik ES iedzīvotājiem un aviosabiedrībām svarīga ir juridiskā noteiktība, kā arī uzsver nepieciešamību šā iemesla dēļ saskaņot standartus;

11.   lūdz Komisiju un prezidentūru nodrošināt, ka Parlamentam saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu jebkurā procesa stadijā ir pilnībā pieejami sarunu dokumenti un direktīvas un ka valstu parlamentiem šādu pieeju nodrošina pēc pieprasījuma;

12.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, Amerikas Savienoto Valstu valdībai un abām ASV Kongresa palātām, Austrālijas valdībai un abām Austrālijas parlamenta palātām un Kanādas valdībai un abām Kanādas parlamenta palātām.

(1) OV C 61 E, 10.3.2004., 381. lpp.
(2) OV C 81 E, 31.3.2004., 105. lpp.
(3)3 OV C 103 E, 29.4.2004., 665. lpp.
(4) OV C 305 E, 14.12.2006., 250. lpp.
(5) OV C 287E, 29.11.2007., 349. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0347.
(7) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0512.
(8) OV C 157 E, 6.7.2006., 464. lpp.
(9) OV C 16 E, 22.1.2010., 44. lpp.
(10) OV L 261, 6.8.2004., 24. lpp.
(11) Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam (2007. gada PDR nolīgums) (COM(2009)0702).
(12) Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam (COM(2009)0701).
(13) Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0090.
(14) Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0016.
(15) OV L 164, 22.6.2002, 3. lpp.
(16) OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika