Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2657(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0244/2010

Texte depuse :

B7-0244/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.54
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0144

Texte adoptate
PDF 221kWORD 71k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Registrul cu numele pasagerilor (PNR)
P7_TA(2010)0144B7-0244/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia şi Canada

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 16 şi 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, în special articolul 8, şi Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în special articolele 6, 8 şi 13,

–   având în vedere dreptul fundamental la libera circulaţie, garantat prin articolul 12 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la chestiunea PNR UE-USA, în special Rezoluţia sa din 13 martie 2003 privind transferul datelor personale de către companiile aeriene în cazul zborurilor transatlantice(1), Rezoluţia sa din 9 octombrie 2003 privind transferul datelor personale de către companiile aeriene în cazul zborurilor transatlantice: stadiul negocierilor cu SUA(2), Rezoluţia sa din 31 martie 2004 referitoare la proiectul de decizie a Comisiei stabilind nivelul corespunzător de protecţie prevăzut pentru datele personale conţinute de Registrele cu numele pasagerilor (PNR) transferate către Biroul Vămilor şi Protecţiei Frontierelor al Statelor Unite(3), recomandarea sa din 7 septembrie 2006 adresată Consiliului referitoare la negocierile în vederea unui acord cu SUA cu privire la utilizarea datelor din registrele cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea și combaterea terorismului și a criminalității transnaţionale, inclusiv a criminalității organizate(4), Rezoluția sa din 14 februarie 2007 privind SWIFT, acordul PNR (registrul cu numele pasagerilor) și dialogul transatlantic pe aceste teme(5) şi Rezoluția sa din 12 iulie 2007 referitoare la acordul privind registrul pentru evidența călătorilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii(6),

–   având în vedere Recomandarea sa din 22 octombrie 2008 adresată Consiliului referitoare la încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian(7),

–   având în vedere Rezoluţia legislativă din 7 iulie 2005 referitoare la o propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și guvernul canadian privind prelucrarea informațiilor prealabile referitoare la pasageri (API)/a datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)(8),

–   având în vedere rezoluția sa din 20 noiembrie 2008 referitoare la propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor (PNR) în scopul aplicării legii(9),

–   având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie din 30 mai 2006 în cauzele comune C-317/04 şi C-318/04,

–   având în vedere scrisoarea din 27 iunie 2007 a Autorităţii europene pentru protecţia datelor referitoare la acordul privind PNR cu SUA, adresată preşedintelui în exerciţiu, dl Schäuble, referitoare la noul Acord PNR cu SUA,

–   având în vedere avizul Grupului de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum se prevede la articolul 29 din Directiva privind protecția datelor (articolul 29 Grupul de lucru), referitor la viitorul acord PNR,

–   având în vedere avizul Serviciului juridic al Parlamentului European,

–   având în vedere Directiva 2004/82/CE privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii (Directiva API)(10),

–   având în vedere revizuirea comună a Acordului UE-SUA, realizată în anul 2005,

–   având în vedere revizuirea comună a Acordului UE-SUA, realizată în anul 2010,

–   având în vedere acordul UE - Canada din 2009,

–   având în vedere cererea de aprobare privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS)(11) şi privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian a datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană(12),

–   având în vedere rezoluţia sa din 25 noiembrie 2009 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Un spațiu de libertate, securitate și justiție în serviciul cetățenilor – programul de la Stockholm(13),

–   având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2009 privind viitorul acord internațional vizând punerea la dispoziția Departamentului Trezoreriei SUA a datelor de mesagerie referitoare la tranzacțiile financiare, în vederea prevenirii și combaterii terorismului și a finanțării acestuia(14),

–   având în vedere Declaraţia comună UE-SUA cu privire la aviaţia comună, emisă la Toledo la 21 ianuarie 2010,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A.   întrucât Tratatul de la Lisabona care modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009;

B.   întrucât în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul este invitat să îşi dea aprobarea cu privire la acordurile privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) negociate de UE cu SUA şi cu Australia, în vederea încheierii acestor acorduri;

C.   întrucât Acordul UE - Canada privind transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) nu mai este în vigoare, în urma expirării Deciziei din septembrie 2009 privind gradul de adecvare a protecţiei, şi întrucât începând cu această dată transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) a fost realizat pe baza angajamentelor unilaterale dintre Canada şi statele membre;

D.   întrucât alte state solicită deja transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) sau şi-au anunţat intenţia de a solicita acest lucru în viitorul apropiat;

E.   întrucât Consiliul a solicitat Comisiei să prezinte o propunere privind un sistem UE de utilizare a registrului cu numele pasagerilor (PNR), propunere prezentată de Comisie la 17 noiembrie 2007;

F.   întrucât în epoca digitală actuală, protecţia datelor, dreptul la autonomie în materie de informaţii, drepturile persoanei şi dreptul la viaţă privată au devenit valori care joacă un rol din ce în ce mai important şi care, prin urmare, trebuie protejate cu o atenţie specială;

G.   întrucât în lumea în care trăim, care are drept caracteristică esenţială mobilitatea, sporirea securităţii şi consolidarea luptei împotriva infracţionalităţii trebuie să se îmbine cu un schimb de date mai eficient, mai bine focalizat şi mai rapid la nivel european şi mondial,

1.   îşi reafirmă hotărârea de a combate terorismul şi criminalitatea organizată şi transfrontalieră şi, în acelaşi timp, reaminteşte convingerea sa fermă că este necesară protejarea libertăţilor civile şi a drepturilor fundamentale, asigurându-se, în acelaşi timp, respectarea absolută a vieţii private, a dreptului la autonomie în materie de informaţii şi a protecţiei datelor; reafirmă faptul că necesitatea şi proporţionalitatea reprezintă principii esenţiale, fără de care lupta împotriva terorismului nu va fi niciodată eficientă;

2.   subliniază că Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept şi că toate transferurile de date cu caracter personal din UE şi statele sale membre către ţările terţe din motive de securitate ar trebui să aibă ca temei acorduri internaţionale cu statut de acte juridice, pentru a oferi cetăţenilor UE garanţiile necesare, pentru a respecta garanţiile procedurale şi drepturile de apărare şi pentru a fi conforme cu legislaţia privind protecţia datelor, la nivel naţional şi european;

3.   solicită Comisiei Europene, în conformitate cu articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, să transmită Parlamentului toate informaţiile şi documentele de bază relevante, în special informaţiile specifice solicitate în Rezoluţia sa referitoare la PNR UE, menţionată anterior;

4.   decide să amâne votul privind cererea de aprobare în legătură cu acordul cu SUA şi Australia, până la încheierea examinării opţiunilor legate de modalităţile de utilizare a PNR, conforme cu dreptul UE şi care răspund preocupărilor exprimate de Parlament în rezoluţiile anterioare referitoare la PNR;

5.   consideră că orice instrument legislativ nou trebuie să fie precedat de o evaluare de impact asupra vieţii private şi de un test de proporţionalitate care să demonstreze că instrumentele juridice existente nu sunt suficiente; solicită, în special, examinarea:

   utilizării datelor privind pasagerii în cadrul UE şi de către ţările terţe ca un posibil instrument mai puţin invaziv de colectare şi utilizare a datelor privind pasagerii;
   datelor colectate de SUA şi Australia în sistemele lor electronice respective de autorizare a călătoriilor, şi
   a datelor PNR care pot fi disponibile din surse care nu sunt reglementate de acordurile internaţionale, cum ar fi sistemele de rezervare online, localizate în afara UE; solicită Comisiei să consulte toate părţile implicate, inclusiv transportatorii aerieni;

6.   consideră că în orice acord nou trebuie prevăzute mecanisme adecvate de revizuire independentă şi de supraveghere judiciară şi control democratic;

7.   solicită o abordare mai coerentă în ceea ce priveşte utilizarea datelor PNR în scopul aplicării legii şi din motive de securitate, prin instituirea unui unic ansamblu de principii care să fie folosite ca bază pentru acordurile cu ţările terţe; invită Comisia să prezinte, cel târziu până la iulie 2010, o propunere privind un astfel de model unic şi un proiect de mandat pentru negocierile cu ţările terţe;

8.   solicită Comisiei să solicite în cel mai scurt termen posibil ca Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene să emită un aviz detaliat cu privire la aspectul drepturilor fundamentale al oricărui acord PNR nou;

9.   consideră că modelul ar trebui să respecte cel puţin următoarele cerinţe minime:

   (a) datele PNR pot fi utilizate din motive de aplicare a legii și de securitate numai în cazurile grave de criminalitate organizată sau transnaţională sau de terorism cu caracter transfrontalier, în temeiul definiţiilor prevăzute de Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului(15) şi de Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare(16);
   (b) utilizarea datelor PNR din motive de aplicare a legii și de securitate trebuie să fie conformă cu standardele europene în materie de protecţie a datelor, în special în ceea ce priveşte limitarea obiectivelor urmărite, proporţionalitatea, căile judiciare de atac, limitarea volumului de date care urmează a fi colectate şi a duratei perioadelor de stocare a datelor;
   (c) în nicio circumstanţă datele PNR nu pot fi folosite în scopul extragerii de date și a realizării de profiluri psihologice; nicio decizie de interdicţie de zbor şi nicio decizie de investigare sau punere sub urmărire nu poate fi luată exclusiv pe baza unor astfel de căutări automatizate sau de consultări a bazelor de date; utilizarea datelor trebuie limitată la infracţiuni sau ameninţări specifice, de la caz la caz;
   (d) în cazurile de transfer ale datelor PNR ale cetăţenilor UE către ţările terţe, condiţiile efectuării unor astfel de transferuri trebuie prevăzute într-un tratat internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic, care să asigure cetăţenilor şi societăţilor UE siguranţa juridică şi un tratament echitabil;
   (e) transferul ulterior de date de către ţara destinatară către ţările terţe trebuie să fie în conformitate cu standardele UE în materie de protecţie a datelor, urmând a fi instituit pe baza unei constatări specifice a adecvării; acesta va fi de asemenea aplicabil oricărui eventual transfer ulterior de date de către ţara destinatară către ţări terţe;
   (f) datele PNR nu pot fi furnizate decât pe baza metodei PUSH;
   (g) rezultatele vor fi comunicate fără întârziere autorităţilor competente ale UE şi ale statelor membre;

10.   subliniază importanţa siguranţei juridice pentru cetăţenii şi companiile aeriene ale UE, precum şi necesitatea unor standarde armonizate aplicabile companiilor aeriene;

11.   solicită Comisiei şi Preşedinţiei să garanteze că Parlamentului i se oferă acces deplin la documentele de negociere şi la directive, în toate etapele procedurii, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi că parlamentelor naţionale li se asigură accesul, la cerere;

12.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ţărilor candidate, guvernului Statelor Unite ale Americii şi celor două camere ale Congresului, guvernului şi celor două camere ale parlamentului din Australia şi guvernului şi celor două camere ale parlamentului din Canada.

(1) JO C 61 E, 10.03.2004, p. 381.
(2) JO C 81 E, 31.03.2004, p. 105.
(3) JO C 103 E, 29.04.2004, p. 665.
(4) JO C 305 E, 14.12.2006, p. 250.
(5) JO C 287E, 29.11.2007, p. 349.
(6) Texte adoptate, P6_TA(2007)0347.
(7) Texte adoptate, P6_TA(2008)0512.
(8) JO C 157 E, 6.7.2006, p. 464.
(9) JO C 16 E, 22.1.2010, p. 44.
(10) JO L 261, 06.08.2004, p. 24.
(11) Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) (Acordul PNR 2007) (COM(2009)0702).
(12) Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian a datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană (COM(2009)0701).
(13) Texte adoptate, P7_TA(2009)0090.
(14) Texte adoptate, P7_TA(2009)0016.
(15) JO L 164, 22.6.2002, p. 3.
(16) JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate