Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0244/2010

Predkladané texty :

B7-0244/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.54
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0144

Prijaté texty
PDF 222kWORD 64k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
Osobné záznamy o cestujúcich (PNR)
P7_TA(2010)0144B7-0244/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 16 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 6 Zmluvy o Európskej únii, Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej článok 8, a na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä jeho články 6, 8 a 13,

–   so zreteľom na základné právo na slobodu pohybu, ako je zaručené v článku 12 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o otázke osobných záznamov o cestujúcich (PNR) medzi EÚ a USA, predovšetkým na uznesenie z 13. marca 2003 o odovzdávaní osobných údajov leteckými spoločnosťami v prípade transatlantických letov(1), z 9. októbra 2003 o odovzdávaní údajov leteckými spoločnosťami v prípade transatlantických letov: stav rokovaní s USA(2), z 31. marca 2004 o návrhu rozhodnutia Komisie o primeranej úrovni ochrany osobných údajov obsiahnutých v osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) postúpených Úradu USA pre colnú správu a ochranu hraníc(3), svoje odporúčanie Rade zo 7. septembra 2006 o rokovaniach o dohode so Spojenými štátmi americkými o využívaní záznamov podľa mena cestujúceho (PNR) na predchádzanie a boj proti terorizmu a medzinárodnej trestnej činnosti vrátane organizovaného zločinu(4),svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o prípade SWIFT, dohode o PNR a transatlantickom dialógu o týchto otázkach(5),a svoje uznesenie z 12. júla 2007 o dohode so Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR)(6),

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 22. októbra 2008 k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami austrálskej colnej správe(7),

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 7. júla 2005 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní podrobných informácií o cestujúcom (API)/a záznamu podľa mena cestujúceho (PNR)(8),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2008 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využívaní osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva(9),

–   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 30. mája 2006 v spojených veciach C-317/04 a C-318/04,

–   so zreteľom na list európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov úradujúcemu predsedovi Rady Európskej únie Schäublemu z 27. júna 2007 o novej dohode o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) s USA,

–   so zreteľom na stanovisko Pracovnej skupiny pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, tak ako je stanovené v článku 29 smernice o ochrane údajov (pracovná skupina zriadená podľa článku 29) k budúcej dohode o PNR,

–   so zreteľom na stanovisko Právnej služby Európskeho parlamentu,

–   so zreteľom na smernicu Rady 2004/82/ES o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (smernica o API)(10),

–   so zreteľom na spoločné preskúmanie dohody medzi EÚ a USA v roku 2005,

–   so zreteľom na spoločné preskúmanie dohody medzi EÚ a USA v roku 2010,

–   so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Kanadou z roku 2009,

–   so zreteľom na žiadosť o súhlas s uzatvorením Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (DHS)(11) a s uzatvorením Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe(12),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov – Štokholmský program(13),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa Ministerstvu financií Spojených štátov amerických sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim(14),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ a USA o bezpečnosti leteckej dopravy vydané v Tolede 21. januára 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, nadobudla platnosť 1. decembra 2009,

B.   keďže na základe nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa vyžaduje udelenie súhlasu Parlamentu s dohodami medzi EÚ a USA a Austráliou o postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR), aby mohli byť tieto dohody uzavreté,

C.   keďže dohoda medzi EÚ a Kanadou o postupovaní PNR už neplatí, ako dôsledok toho, že v septembri 2009 skončila platnosť rozhodnutia o adekvátnej ochrane a odvtedy sa údaje PNR postupujú na základe jednostranných záväzkov Kanady voči členským štátom,

D.   keďže ďalšie krajiny už požiadali o postúpenie PNR, alebo oznámili svoj zámer v blízkej budúcnosti oň požiadať,

E.   keďže Rada požiadala Komisiu o predloženie návrhu na vytvorenie systému EÚ v oblasti PNR a Komisia tento návrh predložila 17. novembra 2007,

F.   keďže v digitálnom veku sa ochrana údajov, právo na informačné sebaurčenie, osobné práva a právo na súkromie stali hodnotami, ktoré zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu, a preto musia byť s osobitnou starostlivosťou chránené,

G.   keďže v našom svete, ktorého základnou charakteristikou je mobilita, musí zvýšená bezpečnosť a lepší boj proti trestnej činnosti ísť ruka v ruke s účinnejšou, cielenejšou a rýchlejšou výmenou údajov v Európe a na celosvetovej úrovni,

1.   pripomína svoje odhodlanie bojovať proti terorizmu a organizovanej a cezhraničnej trestnej činnosti a zároveň svoje pevné presvedčenie, že treba chrániť občianske slobody a základné práva, pričom treba zabezpečiť maximálne rešpektovanie súkromia, informačného sebaurčenia a ochrany údajov; opätovne potvrdzuje, že nevyhnutnosť a primeranosť sú kľúčovými zásadami, bez ktorých nebude boj proti terorizmu nikdy účinný;

2.   zdôrazňuje, že Európska únia vychádza zo zásad právneho štátu a že všetky prípady postúpenia osobných údajov z EÚ a jej členských štátov tretím krajinám z bezpečnostných dôvodov by mali byť v súlade s medzinárodnými dohodami, ktoré majú štatút legislatívnych aktov, aby občanom EÚ poskytovali potrebné záruky, rešpektovali procedurálne garancie a práva na obranu a boli v súlade s právnymi predpismi na ochranu údajov na vnútroštátnej a európskej úrovni;

3.   v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie žiada Európsku komisiu, aby Parlamentu poskytla všetky príslušné informácie a základné materiály, a predovšetkým konkrétne informácie, ktorých poskytnutie sa požaduje v menovanom uznesení o EÚ a PNR;

4.   prijal rozhodnutie odložiť hlasovanie o udelení súhlasu s dohodami s USA a Austráliou, kým nepreskúma možnosti opatrení v oblasti využívania PNR, ktoré by boli v súlade s právnymi predpismi EÚ a záujmami, ktoré Parlament vyjadril vo svojich predchádzajúcich uzneseniach o PNR;

5.   domnieva sa, že pred zavedením každého nového legislatívneho nástroja sa musí vypracovať posúdenie vplyvu na súkromie a test proporcionality, na základe ktorého sa musí preukázať, že existujúce právne nástroje nie sú dostačujúce; vyzýva najmä na vypracovanie analýzy:

   využívania údajov API v rámci EÚ a tretími krajinami, ako spôsobu zberu a využívania údajov o pasažieroch, ktorý menej narúša súkromie,
   údajov vyzbieraných USA a Austráliou v rámci ich vlastných systémov elektronického vydávania cestovných povolení, a
   údajov PNR, ktoré môžu byť k dispozícii zo zdrojov, ktoré nie sú predmetom medzinárodných dohôd, ako napríklad počítačových rezervačných systémov umiestnených mimo EÚ; vyzýva Komisiu, aby požiadala o konzultáciu všetky zainteresované strany vrátane leteckých prepravcov;

6.   domnieva sa, že v každej novej dohode sa musia stanoviť príslušné mechanizmy nezávislého preskúmania a súdneho dohľadu a demokratickej kontroly;

7.   vyzýva na ucelený prístup k využívaniu údajov PNR na presadzovanie práva a bezpečnosti na základe vytvorenia jediného súboru zásad, ktorý by slúžil ako základ pre dohody s tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby najneskôr do polovice júla 2010 predložila návrh takéhoto jediného modelu a navrhla mandát pre rokovania s tretími krajinami;

8.   žiada Komisiu, aby čo najskôr požiadala Agentúru Európskej únie pre základné práva o poskytnutie podrobného stanoviska k aspektu základných práv každej novej dohody o PNR;

9.   domnieva sa, že tento model by mal spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

   a) údaje PNR sa môžu používať len na účely presadzovania práva a bezpečnosti v prípadoch organizovanej a cezhraničnej závažnej trestnej činnosti alebo terorizmu cezhraničného charakteru, na základe právnych definícii stanovených v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu(15) a v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatýkacom rozkaze(16);
   b) využívanie údajov PNR na presadzovanie práva a na účely bezpečnosti musí byť v súlade s európskymi normami na ochranu údajov, najmä pokiaľ ide o obmedzenie účelu, proporcionalitu, zákonné odškodnenie, obmedzenie množstva zhromažďovaných údajov a dĺžku obdobia ich uloženia;
   c) údaje PNR sa v žiadnom prípade nesmú využívať na účely hĺbkovej analýzy údajov (data mining) alebo vytvárania profilov; žiadne rozhodnutie o nelietaní alebo rozhodnutie o vyšetrovaní alebo stíhaní sa nesmie nikdy prijať jedine na základe výsledkov takýchto automatizovaných vyhľadávaní alebo prehľadávania databáz; využívanie údajov sa musí obmedziť na konkrétne zločiny alebo hrozby a musí sa realizovať na individuálnom základe;
   d) v prípade postúpenia údajov PNR o občanoch EÚ tretím krajinám sa podmienky takéhoto postúpenia stanovia v záväznej medzinárodnej dohode, ktorá občanom a spoločnostiam EÚ poskytne právnu istotu a zabezpečí rovnaké zaobchádzanie;
   e) postúpenie údajov z prijímajúcej krajiny do tretích krajín sa uskutoční v súlade s normami EÚ pre ochranu údajov, ktoré sa stanovia na základe osobitného preskúmania primeranosti; takto sa bude postupovať v prípade každého budúceho postupovania údajov z prijímajúcej krajiny do tretích krajín;
   f) údaje PNR sa môžu poskytovať jedine pasívnym spôsobom (metóda PUSH);
   g) výsledky sa okamžite poskytnú príslušným orgánom EÚ a členských štátov;

10.   zdôrazňuje význam právnej istoty pre občanov a letecké spoločnosti EÚ, ako aj potrebu harmonizovaných noriem pre letecké spoločnosti;

11.   vyzýva Komisiu a predsedníctvo, aby v súlade s článkom 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vo všetkých fázach procesu Parlamentu zabezpečili plný prístup k dokumentom a smerniciam, ktoré sú predmetom rokovania, a aby sa na požiadanie takýto prístup poskytol aj národným parlamentom;

12.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, vláde Spojených štátov a obom snemovniam Kongresu, vláde Austrálie a obom komorám jej parlamentu a vláde Kanady a obom komorám jej parlamentu.

(1) Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 381.
(2) Ú. v. EÚ C 81 E, 31.3.2004, s. 105.
(3) Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 665.
(4) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 250.
(5) Ú. v. EÚ C 287E, 29.11.2007, s. 349.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0347.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0512.
(8) Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 464.
(9) Ú. v. EÚ C 16 E, 22.01.2010, s. 44.
(10) Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24.
(11) Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (DHS) (Dohoda PNR z roku 2007) (KOM(2009)0702).
(12) Návrh rozhodnutie Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe (KOM(2009)0701).
(13) Prijaté texty, P7_TA(2009)0090.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2009)0016.
(15) Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.
(16) Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia