Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0813(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0115/2010

Predkladané texty :

A7-0115/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 17
CRE 05/05/2010 - 17

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0148

Prijaté texty
PDF 213kWORD 49k
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel
Zloženie Európskeho parlamentu počas zostávajúceho volebného obdobia 2009 – 2014 *
P7_TA(2010)0148A7-0115/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o návrhu protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa protokol č. 36 o prechodných ustanoveniac, ktorý sa týka zloženia Európskeho parlamentu počas zostávajúceho volebného obdobia 2009 – 2014: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 ods. 3 Zmluvy o EÚ) (17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na list predsedu Európskej rady z 18. decembra 2009, ktorý bol adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu a ktorý sa týkal zmien a doplnení protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach (17196/2009),

–   so zreteľom na článok 48 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0001/2010),

–   so zreteľom na protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach pripojený k Lisabonskej zmluve,

–   so zreteľom na článok 14 ods. 2 a 3 Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976 (ďalej len „akt z roku 1976“),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu(1),

–   so zreteľom na závery zasadnutí Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008, 18. a 19. júna 2009, ako aj z 10. a 11. decembra 2009,

–   so zreteľom na článok 11 ods. 4 a článok 74a rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0115/2010),

A.   keďže článok 14 ods. 2 Zmluvy o EÚ v znení Lisabonskej zmluvy stanovuje, že Európska rada prijme jednomyseľne na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a s jeho súhlasom rozhodnutie, ktorým sa ustanoví zloženie Európskeho parlamentu,

B.   keďže vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, a podľa protokolu č. 36 k tejto zmluve Európsky parlament prostredníctvom vyššie uvedeného uznesenia predložil 11. októbra 2007 na základe správy Lamassoure-Severin návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje prideľovanie kresiel v Európskom parlamente,

C.   keďže pri podpisovaní Lisabonskej zmluvy Európska rada neprijala formálne rozhodnutie o zložení Európskeho parlamentu, ale potom, čo upravila celkový počet európskych poslancov na 751 oproti pôvodne stanovenému počtu 750, súhlasila s návrhom vychádzajúcim z uvedeného uznesenia,

D.   keďže podľa dohody dosiahnutej v rámci Európskej rady vzrástol celkový počet poslancov v porovnaní so Zmluvou z Nice o 15 (zo 736 na 751), dodatočných 18 kresiel sa pridelilo 12 štátom, zatiaľ čo Nemecku, v súlade s maximálnym stropom stanoveným v Zmluve o EÚ, sa pridelilo o tri kreslá menej,

E.   keďže Lisabonská zmluva nenadobudla platnosť pred voľbami v roku 2009, uskutočnili sa podľa ustanovení Zmluvy z Nice, a preto má Európsky parlament v súčasnosti 736 poslancov,

F.   keďže Lisabonská zmluva nakoniec nadobudla platnosť 1. decembra 2009, je odôvodnené, aby 18 dodatočných poslancov z príslušných 12 členských štátov mohlo zaujať svoje miesta hneď ako to bude možné a aby členské štáty, z ktorých pochádzajú, mohli mať náležité zastúpenie,

G.   keďže podľa článku 5 aktu z roku 1976 nie je možné prerušiť mandát poslanca počas volebného obdobia, a teda nie je možné znížiť o troch počet poslancov súčasnej nemeckej delegácie v Európskom parlamente,

H.   keďže veľká väčšina štátov už určila svojich dodatočných poslancov v súlade so svojimi volebnými systémami a v súlade so závermi zasadania Európskej rady z 18. a 19. júna 2009,

I.   keďže z týchto dôvodov príchod ďalších 18 poslancov počas volebného obdobia 2009 – 2014 zvýši celkový počet poslancov na 754 a keďže vzhľadom na prekročenie počtu 751, ktorý je stanovený v Lisabonskej zmluve je potrebné zmeniť primárne právo,

J.   keďže v záveroch zasadania Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008 sa už stanovilo prijatie prechodných opatrení umožňujúcich príchod dodatočných poslancov počas súčasného volebného obdobia, a keďže v záveroch zasadania Európskej rady z 18. a 19. júna 2009 sa stanovili podmienky, podľa ktorých by sa dočasne zvýšil počet poslancov Európskeho parlamentu,

K.   keďže pokiaľ ide o Európsky parlament, tento 25. novembra 2009 zmenil svoj rokovací poriadok tak, že upravuje príchod dodatočných poslancov v úlohe pozorovateľov, kým nadobudnú účinnosť opatrenia, ktoré im umožnia zaujať miesto poslanca,

L.   keďže jednou z najdôležitejších ústavných zmien, ktoré prináša Lisabonská zmluva, je ustanovenie konventu ako kľúčovej súčasti riadneho postupu revízie zmlúv,

1.   domnieva sa, že navrhovaná zmena a doplnenie protokolu č. 36, o ktoré žiada Európska rada, vyplývajú priamo z nových ustanovení Lisabonskej zmluvy a predstavujú preto prechodné riešenie umožňujúce všetkým členským štátom, ktorým sa pridelili dodatočné kreslá, aby určili príslušných poslancov; zastáva názor, že 18 dodatoční európski poslanci musia byť zvolení do Európskeho parlamentu na zostávajúcu časť volebného obdobia 2009 – 2014; zdôrazňuje však skutočnosť, že 18 poslanci musia zaujať svoje miesta súčasne, aby sa neporušila národnostná rovnováha v zhromaždení; naliehavo žiada členské štáty, aby čo najskôr pragmatickým spôsobom ukončili volebný postup;

2.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada neprijala včas opatrenia, ktoré by boli umožnili dodatočným poslancom zaujať svoje miesta hneď ako Lisabonská zmluva nadobudla platnosť, a že jedno z pripravovaných riešení v rámci požadovanej zmeny a doplnenia nie je v súlade s podstatou aktu z roku 1976, ktorá je založená na priamej voľbe európskych poslancov a nie nepriamom spôsobe prostredníctvom volieb na pôde národného parlamentu;

3.   súhlasí však so zvolaním medzivládnej konferencie, keďže táto konferencia sa bude zaoberať iba presne stanovenou otázkou prijatia prechodných opatrení týkajúcich sa zloženia Európskeho parlamentu počas zostávajúceho volebného obdobia 2009 – 2014, a keďže tieto prechodné opatrenia majú tiež výnimočný charakter spojený so špecifickými okolnosťami ratifikácie Lisabonskej zmluvy, a v žiadnom prípade sa nestanú precedensom do budúcnosti;

4.   pripomína, že počas obdobia od schválenia zmien a doplnení protokolu č. 36 do nadobudnutia ich platnosti, budú mať dodatoční poslanci možnosť zaujať miesta pozorovateľov v súlade s článkom 11 ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu;

5.   okrem toho pripomína, že rozhodnutie stanovujúce zloženie Európskeho parlamentu bude Európska rada musieť v každom prípade prijať včas, pred koncom tohto volebného obdobia, a že Európsky parlament predloží v tomto smere iniciatívu v súlade s článkom 14 ods. 2 Zmluvy o EÚ;

6.   oznamuje Európskej rade, že má v úmysle v krátkom čase vypracovať návrhy, ktorými sa stanovia nevyhnutné ustanovenia pre voľbu jeho poslancov prostredníctvom priamych a všeobecných volieb jednotným postupom vo všetkých členských štátoch a v súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty, a že Európsky parlament začne túto volebnú reformu podľa článku 48 ods. 2 Zmluvy o EÚ a článku 223 Zmluvy o fungovaní EÚ; okrem toho trvá na tom, aby sa zvolal konvent venovaný reforme Európskeho parlamentu s cieľom pripraviť revíziu zmlúv;

7.   vyzýva národné parlamenty, aby postupovali v súlade s dlhodobým primárnym právom EÚ, na základe ktorého sú poslanci Európskeho parlamentu priamo volení vo všeobecných voľbách v slobodnom a tajnom hlasovaní;

8.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia