Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2518(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0261/2010

Předložené texty :

B7-0261/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/05/2010 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0015
P7_TA(2010)0150

Přijaté texty
PDF 225kWORD 69k
Čtvrtek, 6. května 2010 - Brusel
Vozidla na elektrický pohon
P7_TA(2010)0150B7-0261/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2010 o vozidlech na elektrický pohon

Evropský parlament,

–   s ohledem na plán hospodářské obnovy EU, zejména na iniciativu na podporu ekologických vozidel z listopadu 2008,

–   s ohledem na směrnici 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která stanoví jako minimální hodnotu 10% podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě,

–   s ohledem na nařízení (ES) č. 443/2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily,

–   s ohledem na akční plán pro městskou mobilitu ze dne 30. září 2009,

–   s ohledem na neformální zasedání Rady, které se konalo v San Sebastianu dne 9. února 2010,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „EVROPA 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. dubna 2010 o evropské strategii pro čistá a energeticky účinná vozidla,

–   s ohledem na otázky Radě a Komisi ze dne 16. února 2010 o vozidlech na elektrický pohon (O-0019/2010 – B7-0016/2010, O-0020/2010 – B7-0015/2010),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že problémy způsobené změnou klimatu, emisemi CO2 a dalších znečišťujících látek a malou stabilitou cen pohonných hmot vedly k technologickému rozvoji baterií a systémů akumulace energie a k větší informovanosti na úrovni trhu o těchto záležitostech, což společně vytvořilo pozitivní klima pro celosvětový rozvoj vozidel na elektrický pohon,

B.   vzhledem k tomu, že vozidla na elektrický pohon představují významnou inovaci s vysokým tržním potenciálem, zejména z dlouhodobého hlediska, a vzhledem k tomu, že schopnost rychle vstoupit na trh s kvalitními výrobky a se všeobecnou úrovní standardizace rozhodne o tom, kdo zaujme vedoucí postavení na trhu,

C.   vzhledem k tomu, že vozidla na elektrický pohon se podílejí na dosažení priorit stanovených v rámci strategie Evropa 2020, k nimž patří hospodářství založené na znalostech a inovacích a podpora ekologičtějšího a konkurenceschopnějšího hospodářství, které bude zároveň efektivnější z hlediska využívání zdrojů,

D.   vzhledem k tomu, že na neformálním zasedání Rady v San Sebastianu, které se uskutečnilo dne 9. února 2010, ministři EU pro konkurenceschopnost vyjádřili souhlas se stanoviskem Komise, že je nutné, aby EU uplatňovala společnou strategii v oblasti elektromobilů,

E.   vzhledem k tomu, že existují různé politické důvody k inovaci pohonných systémů (elektrických nebo hybridních), a to:

   i) snížení emisí CO2 a látek znečišťujících ovzduší,
   ii) snižování znečištění hlukem,
   iii) zlepšení energetické účinnosti a případné využívání obnovitelných zdrojů energie,
   iv) nedostatek fosilních zdrojů energie a rozkolísanost ekonomických nákladů na tyto zdroje,
   v) podpora inovací založená na vedoucím postavení v oblasti technologií, která by mohla vést k hospodářskému zotavení evropského průmyslu a zajistit do budoucna jeho obecnou konkurenceschopnost,

F.   vzhledem k průměrné skladbě zdrojů EU pro výrobu stávající elektrické energie v Evropě představují vozidla na elektrický pohon a hybridní vozidla s možností dobíjet ze sítě důležitý způsob, jak v rámci širší strategie snížit emise CO2, a vzhledem k tomu, že přechod na energeticky účinný a udržitelný dopravní systém musí být prioritou EU, chceme-li do roku 2050 dosáhnout cíle v podobě dopravního systému, z něhož budou do značné míry vyloučeny zdroje emisí CO2,

G.   vzhledem k tomu, že existuje řada problémů, které je třeba řešit za účelem podpory úspěšného zavádění vozidel na elektrický pohon na trh, zejména:

   i) vysoké ceny vozidel na elektrický pohon, jejichž důvodem je většinou cena baterií,
   ii) nutnost pokračovat ve výzkumu a vývoji s cílem zlepšit vlastnosti vozidel na elektrický pohon a snížit jejich ceny,
   iii) souhlas zákazníků, pokud jde o ceny vozidel, jejich akční rádius a dobu dobíjení,
   iv) odpovídající infrastruktura pro dobíjení,
   v) evropská a celosvětová standardizace, např. standardizace rozhraní mezi vozidly a infrastrukturou pro dobíjení,
   vi) emise vozidel na elektrický pohon v celém cyklu (well-to-wheel),

H.   vzhledem k tomu, že se potvrdilo, že elektromobily mají ještě rezervy, pokud jde o jejich schopnost akumulovat energii, takže je možné dále zlepšovat využívání zdrojů obnovitelné energie s ohledem na výhody, které skýtají inteligentní sítě,

I.   vzhledem k tomu, že sdělení o čistých autech stručně zmiňuje, že v důsledku přechodu od konvenčních vozidel na vozidla s elektrickým pohonem vzniká v průmyslu potřeba nových dovedností, a vzhledem k tomu, že bude nutný koordinovaný přístup, mají-li být vyřešeny problémy, jimž čelí zaměstnanci v automobilovém odvětví,

J.   vzhledem k tomu, že několik zemí a regionů již začalo zavádět infrastrukturu pro dobíjení vozidel na elektrický pohon,

K.   vzhledem k tomu, že členské státy EU začaly zavádět vnitrostátní programy na podporu vozidel na elektrický pohon s cílem umožnit jejich vstup na trh Společenství,

L.   vzhledem k tomu, že průmyslu a výzkumu se v konkurenčních zemích dostalo značné podpory, a vzhledem k tomu, že EU by tento příklad měla následovat,

M.   vzhledem k tomu, že přezkum politiky investic do infrastruktury EU v roce 2010 představuje výbornou příležitost k přechodu na investice do infrastruktury v podobě čistých a vyspělých technologií, zejména inteligentních sítí,

N.   vzhledem k tomu, že vysoký počet měst a městských oblastí s vysokou hustotou obyvatelstva v Evropě skýtá vhodné podmínky pro rychlé zavedení elektromobilů, což evropským výrobcům umožní zaujmout v rané fázi vedoucí postavení na trhu,

O.   vzhledem k tomu, že výroba vozidel na elektrický pohon by mohla napomoci hospodářskému oživení a zajistit dlouhodobou životaschopnost evropského automobilového průmyslu, založeného na výrobě vozidel s nízkými emisemi,

1.   bere na vědomí, že španělské předsednictví považuje vývoj vozidel na elektrický pohon v rámci boje proti změně klimatu za prioritu, podporuje rozhodnutí Rady ve složení pro konkurenceschopnost vyzvat Komisi, aby vypracovala akční plán pro čistá a energeticky účinná vozidla, který by zahrnoval i zlepšení inteligentních sítí, a vítá sdělení Komise ze dne 27. dubna 2010 o evropské strategii pro čistá a energeticky účinná vozidla;

2.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily podmínky nezbytné pro existenci jednotného trhu s vozidly na elektrický pohon a zároveň zaručily účinnou koordinaci politik na úrovni EU s cílem zabránit tomu, aby měl přechod na dopravní systém bez emisí CO2 negativní dopad na sociální oblast a na zaměstnanosti a aby vedle sebe existovaly nekompatibilní systémy a normy, které nejsou interoperabilní;

3.   zdůrazňuje, že vývoj vozidel na elektrický pohon by měl být vyvážený a měl by být plánován v rámci budoucí politiky udržitelné mobility, přičemž zásadní je mj. snižování počtu nehod, využívání prostoru, omezování dopravního přetížení, celková spotřeba energií, emise CO2, hluku a plynné emise, a vyzdvihuje, že rozvoj elektrické mobility by měl zahrnovat elektromobily, kola na elektrický pohon, tramvaje, vlaky atd.;

4.   vyzývá Komisi a Radu, aby společně přijaly opatření v oblasti:

   i) zavedení mezinárodní – je-li to možné – nebo alespoň evropské standardizace infrastruktur a technologií pro dobíjení, včetně inteligentních sítí, norem otevřené komunikace, měřicí technologie ve vozidlech a interoperability; to s sebou nese využití nových technologií ve vývoji nezbytné interoperabilní infrastruktury pro přeshraniční elektrickou mobilitu v Evropě,
   ii) podpory výzkumu a inovací se zvláštním zaměřením na zlepšování technických vlastností baterií a motorů,
   iii) zlepšování elektrických sítí zavedením inteligentních sítí a zajištěním udržitelné výrobní kapacity s nízkými emisemi CO2, zejména prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie,
   iv) podpory iniciativ, které zajistí existenci jednotného trhu a povedou k vypracování předpisů pro schvalování typu v oblasti energeticky účinných, čistých aut a především v oblasti bezpečnosti silničního provozu,
   v) koordinace vnitrostátních podpůrných opatření a pobídek pro vozidla na elektrický pohon,
   vi) podpory opatření, jež mají zajistit konkurenceschopnost průmyslu produkujícího energeticky účinná, čistá vozidla,
   vii) energetických ustanovení, z nichž budou vycházet předběžná opatření týkající se sociálních otázek a otázek zaměstnanosti;

5.   vyzývá Komisi, aby zajistila komplexní výpočet celkových emisí CO2 u vozidel na elektrický pohon a vzala v úvahu předpokládané změny ve výrobě elektřiny a ve skladovacích kapacitách, k nimž má dojít do roku 2050;

6.   zdůrazňuje, že vozidla na elektrický pohon představují technologický průlom, který vyžaduje integraci strategií v oblasti inovací a technologického rozvoje prostřednictvím odpovídajícího financování a podpory výzkumu, vývoje a inovací v klíčových oblastech, jejichž rozsah se neustále rozšiřuje, jako jsou baterie a infrastruktury (mj. sloučením s inteligentními sítěmi); vítá v této souvislosti ekologická inovační opatření, jichž mohou výrobci využít, je však velmi znepokojen obtížemi, které provázejí jejich realizaci;

7.   připomíná závěry ze zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost, které se konalo dne 1. března 2010; tyto závěry odkazují na návrh evropského výzkumného a inovačního plánu orientovaného na podnikání, který připravuje Komise a který by měl doplnit inovační strategie jednotlivých států, mj. podporou nástrojů a iniciativ s vysokým potenciálem, jako jsou hlavní trhy, zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a lepší přístup k financování především pro malé a střední podniky pomocí lepšího využívání nástrojů rizikového kapitálu;

8.   žádá EU a členské státy, aby postupně nahradily své vozové parky zajišťující veřejnou dopravu vozidly na elektrický pohon a stimulovaly poptávku veřejnými zakázkami, a vyzývá orgány EU, aby zahájily zavádění infrastruktury, jakmile budou stanoveny příslušné normy;

9.   připomíná, že v souladu s plánem obnovy podporuje iniciativa týkající se ekologických vozidel vývoj nových a udržitelných druhů silniční dopravy, přičemž jako prioritu si klade elektromobily;

10.   podporuje záměr Komise zřídit do roku 2011 evropskou normu pro dobíjení vozidel na elektrický pohon, která zajistí interoperabilitu a bezpečnost infrastruktury, a vyslovuje se pro stanovení technických norem pro dobíjecí systémy, a to i pro různé kategorie vozidel; vyzývá Komisi, aby v případech, kdy je to možné, usilovala o stanovení celosvětových norem a zajistila, aby norma pro dobíjení stimulovala vývoj moderních technologií, jako jsou inteligentní dobíjení či normy otevřené komunikace, a byla v souladu s požadavky kladenými na systémy inteligentních elektroměrů;

11.   je přesvědčen, že standardizace umožní jednoduchý a přímý schvalovací proces a přispěje k rychlejšímu zavádění nízkouhlíkových vozidel na trh a k jejich rozšíření v EU, což zvýší konkurenceschopnost odvětví mobility EU v důsledku nižších nákladů na vývoj ze strany výrobců a vyloučení emisí CO2 ze silniční dopravy;

12.   zdůrazňuje, že standardizace vozidel na elektrický pohon, infrastruktury a metody dobíjení by neměly bránit další inovaci, zejména v oblastech elektrické mobility nebo konvenčních motorů;

13.   vyzývá k harmonizaci požadavků na schvalování vozidel na elektrický pohon, přičemž zvláštní požadavky by se měly týkat ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků i konečných uživatelů, a dále vyzývá k tomu, aby tyto požadavky byly začleněny do rámce EU pro schvalování typu vozidla tím, že se ustanovení předpisu EHK OSN č. 100 stanou závaznými; důrazně podporuje návrh Komise přezkoumat u vozidel na elektrický pohon požadavky na bezpečnost v případě nárazu a rovněž pozornost, kterou Komise věnuje otázce bezpečnosti vozidel na elektrický pohon z hlediska zranitelných uživatelů komunikací;

14.   vítá návrh Komise předložit do roku 2010 koordinované pokyny týkající se pobídek ke koupi vozidel na elektrický pohon; dále Komisi a Radu žádá, aby umožnily vypracování odpovídajícího balíčku pobídek k zavedení rozsáhlé dobíjecí sítě v souladu s harmonizovanými modely elektrické mobility;

15.   zdůrazňuje, že balíčky veřejné podpory poskytované společnostem musí být vázány na řadu jasných podmínek v podobě sociálních, technologických a ekonomických kritérií i kritérií environmentální účinnosti, a žádá Komisi, aby provedla účinná ex-post hodnocení této finanční podpory;

16.   vyzývá Komisi, aby umožnila vytvoření evropské odvětvové struktury s cílem zvládnout sociální přechod, jejž s sebou politika v oblasti nízkouhlíkové mobility nese, a koordinovat předběžná opatření k zajištění udržitelné obnovy automobilového průmyslu a omezení jakéhokoli sociálního dopadu; žádá přijetí účinných opatření, která by umožnila předjímat změny v automobilovém odvětví a dodavatelském řetězci, ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, zejména prostřednictvím opětovného zahájení činnosti platformy CARS 21 se zvláštní pracovní skupinou pro sociální otázky;

17.   vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu zajistily využívání fondu pro přizpůsobení se globalizaci a dalších strukturálních fondů, jako je Evropský sociální fond, a podnítily tak snahy o rekvalifikaci a cílenou odbornou přípravu i další změnu v zaměření odvětvové odborné přípravy a vzdělávacích struktur, tak aby vyhověly potřebě nových odborností vyplývající z této technologie;

18.   vítá záměr Komise zřídit evropskou radu pro kvalifikace v jednotlivých odvětvích, zaměřený na vytvoření sítě monitorovacích středisek v jednotlivých členských státech;

19.   vyslovuje se pro zřízení platformy pro sdílení informací, pro koordinaci evropských aktérů, projektů a iniciativ a zřízení mezinárodního monitorovacího střediska (na celosvětové úrovni) pro elektrickou mobilitu, které se zaměří na podnikatelské modely, technologie pro vozidla a nabíjení a sloučení s inteligentními elektrickými sítěmi a v němž bude zastoupena většina relevantních zúčastněných stran, dané odvětví a/nebo politické iniciativy;

20.   vyzývá členské státy, aby vypracovaly nezbytnou dlouhodobou fiskální politiku na podporu energeticky účinných, čistých vozidel, a žádá Komisi, aby definovala dlouhodobou společnou vizi problémů, jako jsou politiky související s emisemi CO2, předjímání strukturálních změn v důsledku přechodu od konvenčních paliv na elektřinu a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie;

21.   vyzývá Komisi, členské státy a odvětví elektrické mobility, aby zvážily zdroje, energetickou a environmentální vyváženost vozidel na elektrický pohon v průběhu celého jejich životního cyklu počínaje výrobou a konče likvidací, včetně recyklace a opětovného použití baterií;

22.   upozorňuje na dostupnost surovin potřebných na výrobu baterií a součástek, což vyvolává otázky ohledně vyšších výrobních nákladů a závislosti EU; vyzývá toto odvětví, aby se snažilo lépe využívat dostupných zdrojů, a Komisi, aby financovala aplikovaný výzkum v rámci současného a budoucího rámcového programu pro suroviny používané v elektrických bateriích, podněcovala k větší provázanosti jednotlivých geologických průzkumů prováděných v EU a podporovala takové dovednosti a technologie v tomto odvětví, které povedou k intenzivnějšímu průzkumu nových ložisek surovin;

23.   podporuje návrh Komise zorganizovat kampaně zaměřené na informování spotřebitele o výhodách, možnostech a praktických aspektech vozidel na elektrický pohon;

24.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, sociálním partnerům a tomuto odvětví.

Právní upozornění - Ochrana soukromí