Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2518(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0261/2010

Teksty złożone :

B7-0261/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/05/2010 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0015
P7_TA(2010)0150

Teksty przyjęte
PDF 138kWORD 69k
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela
Samochody elektryczne
P7_TA(2010)0150B7-0261/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie samochodów elektrycznych

Parlament Europejski,

–   uwzględniając plan naprawy gospodarczej UE, w szczególności inicjatywę na rzecz ekologicznych samochodów z listopada 2008 r.,

–   uwzględniając dyrektywę 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która ustanawia minimalny próg 10% energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 443/2009 określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych,

–   uwzględniając plan działania w zakresie mobilności w miastach z dnia 30 września 2009 r.,

–   uwzględniając nieformalne posiedzenie Rady, które odbyło się w San Sebastian w dniu 9 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020, strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z dnia 3 marca 2010 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz czystych i wydajnych energetycznie pojazdów z dnia 27 kwietnia 2010 r.,

–   uwzględniając pytania z dnia 16 lutego 2010 r. do Rady i Komisji w sprawie pojazdów elektrycznych (O-0019/2010 – B7-0016/2010, O-0020/2010 – B7-0015/2010),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że wyzwania związane ze zmianami klimatu, emisjami CO2 i innych substancji zanieczyszczających oraz niestabilnością cen paliw doprowadziły do rozwoju technologicznego akumulatorów i systemów magazynowania energii oraz do większej świadomości rynku na temat tych kwestii, a wszystko to złożyło się na klimat sprzyjający ogólnoświatowemu rozwojowi pojazdów elektrycznych,

B.   mając na uwadze, że pojazdy elektryczne stanowią znaczącą innowację o dużym potencjale rynkowym, szczególnie w długiej perspektywie, oraz mając na uwadze, że o tym, kto w przyszłości stanie się liderem sektora, zadecyduje zdolność szybkiego wejścia na rynek z produktami wysokiej jakości i uogólnionym poziomie standaryzacji,

C.   mając na uwadze, że pojazdy elektryczne przyczyniają się do priorytetów UE 2020 w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz promowania bardziej ekologicznej i konkurencyjnej gospodarki efektywniej wykorzystującej zasoby,

D.   mając na uwadze, że podczas nieformalnego posiedzenia Rady, które odbyło się w San Sebastian w dniu 9 lutego 2010 r., ministrowie UE ds. konkurencyjności zgodzili się z Komisją co do potrzeby realizacji przez UE wspólnej strategii dotyczącej pojazdów elektrycznych,

E.   mając na uwadze szereg przyczyn politycznych przemawiających za innowacjami w dziedzinie systemów napędowych (elektrycznych lub hybrydowych), mianowicie:

   i. ograniczenie emisji CO2 i substancji zanieczyszczających,
   ii. ograniczenie zanieczyszczenia hałasem,
   iii. poprawa wydajności energetycznej i potencjalne upowszechnienie odnawialnych źródeł energii,
   iv. niedostatek kopalnych źródeł energii i ich zmienny koszt ekonomiczny,
   v. promowanie innowacji oparte na przewadze technologicznej, co mogłoby pozwolić europejskiemu przemysłowi na przezwyciężenie obecnej sytuacji gospodarczej i zapewnić mu ogólną konkurencyjność przemysłową w przyszłości,

F.   mając na uwadze, że przeciętny koszyk energetyczny UE służący aktualnej produkcji energii elektrycznej w Europie czyni z pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych zasilanych prądem sieciowym istotną opcję w szerszej strategii ograniczania emisji CO2, oraz mając na uwadze, że przejście na efektywność energetyczną i zrównoważony system transportu musi być priorytetem UE, jeżeli chcemy osiągnąć do 2050 r. cel znacznej „dekarbonizacji” systemu transportu,

G.   mając na uwadze szereg wyzwań, które należy podjąć, aby wesprzeć pomyślne wprowadzenie na rynek pojazdów elektrycznych, a w szczególności:

   i. wysoki koszt pojazdów elektrycznych, wynikający głównie z kosztu akumulatorów,
   ii. konieczność dalszych badań i rozwoju w celu poprawy parametrów i zmniejszenia kosztów pojazdów elektrycznych,
   iii. akceptacji klientów dla kosztu, zasięgu i czasu ładowania pojazdów,
   iv. odpowiednią infrastrukturę służącą ładowaniu,
   v. europejską i światową standaryzację, dotyczącą np. interfejsów między pojazdami a infrastrukturą służącą ich ładowaniu,
   vi. emisje pojazdów elektrycznych w cyklu „well-to-wheel” (od szybu wiertniczego do koła),

H.   mając na uwadze potwierdzony potencjał samochodów elektrycznych pod względem możliwości magazynowania, pozwalający na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetle korzyści, jakie oferują inteligentne sieci,

I.   mając na uwadze, że w komunikacie w sprawie ekologicznych samochodów wspomina się pokrótce o potrzebach sektora w zakresie zdobywania kwalifikacji w związku z przejściem z pojazdów konwencjonalnych na elektryczne, ale nie zajęto się w nim skutkami tego przejścia dla zatrudnienia, oraz mając na uwadze, że do sprostania wyzwaniom stojącym przed siłą roboczą sektora motoryzacyjnego konieczne będzie skoordynowane podejście,

J.   mając na uwadze, że już teraz niektóre kraje i regiony zaczęły wprowadzać infrastrukturę służącą ładowaniu pojazdów elektrycznych,

K.   mając na uwadze, że państwa członkowskie UE zaczęły wprowadzać krajowe programy pomocy na rzecz pojazdów elektrycznych w perspektywie ich wejścia na rynek Wspólnoty,

L.   mając na uwadze, że w konkurujących krajach przemysł i badania otrzymały znaczne wsparcie oraz że należy iść za tym przykładem w UE,

M.   mając na uwadze, że przegląd strategii UE dotyczącej inwestycji w infrastrukturę stanowi znakomitą okazję do ukierunkowania infrastruktury na bardziej ekologiczne, zaawansowane technologie – zwłaszcza inteligentne sieci,

N.   mając na uwadze, że duża ilość miast i obszarów miejskich o znacznej gęstości zaludnienia w Europie stwarza odpowiednie warunki do szybkiego uruchomienia produkcji samochodów elektrycznych, dając europejskim producentom możliwość wczesnego zdobycia pozycji liderów na rynku,

O.   mając na uwadze, że produkcja pojazdów elektrycznych mogłaby przyczynić się do naprawy gospodarczej i zapewnić długofalową rentowność europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu, opierając się na pojazdach niskoemisyjnych,

1.   odnotowuje, że hiszpańska prezydencja nadała priorytet rozwojowi pojazdów elektrycznych w kontekście walki ze zmianami klimatu; popiera decyzję Rady ds. Konkurencyjności w sprawie zwrócenia się do Komisji o opracowanie planu działań na rzecz ekologicznych i wydajnych energetycznie pojazdów, w tym usprawnienia inteligentnych sieci, i przyjmuje z zadowoleniem komunikat Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz czystych i wydajnych energetycznie pojazdów z dnia 27 kwietnia 2010 r.;

2.   zwraca się do Komisji i państw członkowskich o ustanowienie warunków niezbędnych dla istnienia jednolitego rynku pojazdów elektrycznych, przy zagwarantowaniu skutecznej koordynacji polityki na szczeblu UE, aby uniknąć negatywnych skutków społecznych i dla zatrudnienia związanych z przejściem na zdekarbonizowany system transportu oraz aby uniknąć współistnienia niezgodnych systemów i standardów, które nie są interoperacyjne;

3.   podkreśla, że rozwój pojazdów elektrycznych powinien być dobrze wyważony i należy go umiejscowić w ramach przyszłej polityki zrównoważonej mobilności – w której kluczowe znaczenie mają m.in. ograniczenie wypadków, wykorzystanie przestrzeni, zmniejszenie zatłoczenia, całkowita konsumpcja energii, emisje CO2, hałasu i gazów – podkreślając, że rozwój „elektrycznej mobilności” powinien obejmować samochody i rowery elektryczne, tramwaje, pociągi itp.;

4.   zwraca się do Komisji i Rady o podjęcie wspólnych działań w dziedzinie:

   i. ilekroć to możliwe – międzynarodowej lub przynajmniej europejskiej standaryzacji infrastruktur i technologii ładowania, w tym inteligentnych sieci, otwartych standardów komunikacji i pokładowych technologii pomiaru oraz interoperacyjności; wiąże się to z wykorzystaniem nowych technologii w rozwoju interoperacyjnej infrastruktury potrzebnej w Europie do elektrycznej mobilności ponad granicami,
   ii. wspierania badań i innowacji z naciskiem w pierwszej kolejności na usprawnienie akumulatorów i technologii silników,
   iii. usprawnienia sieci elektrycznych poprzez utworzenie inteligentnych sieci oraz wprowadzenia zrównoważonej mocy produkcyjnej o niskiej emisyjności, zwłaszcza za sprawą odnawialnych źródeł energii,
   iv. udzielania wsparcia inicjatywom, które zapewniają istnienie jednolitego rynku, i rozwijania regulacji homologacji typu w obszarze energooszczędnych ekologicznych samochodów, a przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa na drodze,
   v. koordynacji krajowych środków wsparcia i zachęt na rzecz pojazdów elektrycznych,
   vi. promowania środków mających na celu zapewnienie konkurencyjności sektora energooszczędnych samochodów ekologicznych,
   vii. dobrych przepisów dotyczących kroków zapobiegawczych, jeżeli chodzi o kwestie społeczne i zatrudnienia;

5.   wzywa Komisję do sporządzenia szeroko zakrojonych kalkulacji całkowitej wielkości emisji CO2 przez pojazdy elektryczne przy uwzględnieniu przewidywanych zmian w produkcji energii elektrycznej i zdolności składowania do 2050 r.;

6.   podkreśla, że pojazdy elektryczne stanowią technologiczny przełom, który wymaga strategii zintegrowanej innowacji i rozwoju technologicznego za pośrednictwem właściwego finansowania i propagowania badań i rozwoju oraz innowacji w stale rosnącym wachlarzu kluczowych obszarów, jak akumulatory, infrastruktura (w tym zespolenie z sieciami przesyłowymi) w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje środki odnoszące się do innowacji ekologicznej dostępne dla wytwórców, ale jest zatroskany trudnościami w ich wdrożeniu;

7.   przypomina konkluzje Rady ds. Konkurencyjności z dnia 1 marca 2010 r., odnoszące się do oczekiwanego wniosku Komisji na rzecz ukierunkowanego na przedsiębiorstwa Europejskiego planu na rzecz badań naukowych i innowacji, który dopełniałby krajowe strategie innowacji, w tym promocję narzędzi i inicjatyw o silnym potencjale, jak wiodące rynki i przedkomercyjne zamówienia publiczne, oraz lepszy dostęp do finansowania w szczególności dla MŚP poprzez lepszą mobilizację instrumentów kapitału wysokiego ryzyka;

8.   zwraca się do instytucji UE i do państw członkowskich o stopniowe zastępowanie samochodów spalinowych w swoich flotach pojazdów służbowych pojazdami elektrycznymi, co powinno stymulować popyt na nie za sprawą zamówień publicznych; wzywa również instytucje UE do rozwijania takiej infrastruktury, gdy tylko zostaną opracowane standardy;

9.   przypomina, że w ramach planu naprawy gospodarczej inicjatywa na rzecz ekologicznych samochodów wspiera rozwój nowych i trwałych form transportu drogowego, wśród których za priorytet uznano samochody elektryczne;

10.   popiera zamiar Komisji ustanowienia do 2011 r. europejskich standardów dotyczących ładowania elektrycznych pojazdów, co zagwarantuje interoperacyjność i bezpieczeństwo infrastruktury, i staje w obronie ustanowienia technicznych norm dotyczących systemów ładowania, w tym różnych kategorii pojazdów; apeluje do Komisji o dążenie, o ile to możliwe, do światowych standardów i o zapewnienie, że standard ładowania będzie pobudzać nowoczesną technologię, np. inteligentne ładowanie, otwarte standardy komunikacji, i będzie spójny z uprawnieniami dotyczącymi inteligentnych struktur pomiarowych;

11.   jest przekonany, że standaryzacja umożliwi prosty i bezpośredni proces homologacji i przyczyni się do przyspieszenia wprowadzania na rynek i rozpowszechniania pojazdów niskoemisyjnych w UE, podnosząc konkurencyjność przemysłu motoryzacyjnego UE poprzez redukcję kosztów rozwoju dla wytwórców i ograniczenie emisyjności transportu drogowego;

12.   podkreśla, że standaryzacja pojazdów elektrycznych, infrastruktury i metod ładowania nie powinna hamować dalszej innowacyjności, szczególnie w obszarach elektrycznej mobilności lub silników pojazdów konwencjonalnych;

13.   apeluje o zharmonizowane wymogi dotyczące homologacji pojazdów elektrycznych, wraz ze szczegółowymi wymogami, jeżeli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i końcowych użytkowników, oraz aby wymogi te zostały włączone do ram UE dotyczących homologacji typu pojazdów za pośrednictwem rozporządzenia UNECE 100; zdecydowanie popiera wniosek Komisji, by dokonać przeglądu wymogów dotyczących bezpieczeństwa samochodów przy zderzeniu w odniesieniu do samochodów elektrycznych oraz rozpatrzeniu kwestii bezpieczeństwa samochodów elektrycznych dla niechronionych uczestników ruchu;

14.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, by do 2010 r. zaprezentować skoordynowane wytyczne w sprawie bodźców do nabywania pojazdów elektrycznych; wzywa Komisję i Radę ponadto do uwzględnienia właściwego pakietu zachęt w celu wdrożenia szerokiej sieci ładowania wraz ze zharmonizowanymi modelami mobilności elektrycznej;

15.   podkreśla, że pakiety pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom muszą być związane z jasnym zestawem kryteriów wydajności społecznej, technologicznej, gospodarczej i środowiskowej, i zwraca się do Komisji, by przeprowadziła skuteczne oceny ex-post takiej formie pomocy finansowej;

16.   wzywa Komisję do umożliwienia powstania europejskiej struktury sektorowej w celu zarządzania przemianami społecznymi wynikającymi z polityki mobilności niskoemisyjnej oraz do koordynowania zapobiegawczych kroków, aby zapewnić trwałe ożywienie w przemyśle samochodowym i ograniczyć jego społeczne skutki; zwraca się o podjęcie skutecznych kroków, aby przewidzieć zmiany w sektorze motoryzacyjnym i w łańcuchu dostaw w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zwłaszcza poprzez ponowne uruchomienie platformy CARS 21 ze specjalną grupą roboczą do spraw społecznych;

17.   wzywa państwa członkowskie do zapewnienia pełnego wykorzystania funduszu dostosowania do globalizacji oraz innych funduszy strukturalnych, jak Europejski Fundusz Społeczny, do przewidzenia zachęt do przekwalifikowywania się i podejmowania wysiłku przechodzenia ukierunkowanych szkoleń oraz dalszej reorientacji szkoleń sektorowych i struktur edukacji, aby sprostać nowemu zapotrzebowaniu na konkretne umiejętności, będącemu rezultatem tej technologii;

18.   z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by ustanowić Europejską radę umiejętności sektorowych, ukierunkowaną na tworzenie sieci krajowych obserwatoriów państw członkowskich;

19.   występuje w obronie ustanowienia platformy wymiany informacji i koordynacji wysiłków między europejskimi podmiotami, projektami i inicjatywami, a także ustanowienia międzynarodowego (na poziomie światowym) obserwatorium ds. mobilności elektrycznej, koncentrującego się na modelach przedsiębiorstw, technologiach pojazdów i ładowania oraz integracji z inteligentnymi sieciami elektrycznymi, które skupiałoby najistotniejsze podmioty w branży oraz inicjatywy sektora przemysłu i organów publicznych;

20.   wzywa państwa członkowskie do rozwijania koniecznej długoterminowej polityki fiskalnej na rzecz promowania energooszczędnych ekologicznych pojazdów i wzywa Komisję do nakreślenia dalekosiężnej wspólnej wizji w takich kwestiach jak obszary polityki związane z CO2, przewidywanie zmian strukturalnych wynikających z odchodzenia od paliw konwencjonalnych na rzecz energii elektrycznej i promowanie wykorzystania energii odnawialnych;

21.   wzywa Komisję, państwa członkowskie i przemysł mobilności elektrycznej do rozpatrywania zasobów, energii i równowagi środowiskowej pojazdów elektrycznych w perspektywie całego ich cyklu życia, od wyprodukowania do usunięcia, z uwzględnieniem recyklingu i ponownego użycia akumulatorów;

22.   zwraca uwagę na dostępność surowców potrzebnych do produkcji akumulatorów i części, co rodzi pytania odnośnie rosnących kosztów produkcji i zależności UE; apeluje do przemysłu o dołożenia starań, by lepiej wykorzystywano dostępne zasoby, i wzywa Komisję do finansowania badań stosowanych w ramach obecnych i przyszłych programów ramowych w obszarze surowców naturalnych wykorzystywanych do baterii elektrycznych, do zachęcania do sprawniejszego nawiązywania kontaktów między geologicznymi stanowiskami pomiarowymi UE i do promowania umiejętności i technologii w tym sektorze, który pobudzi zgłębienie nowych pokładów surowców;

23.   popiera wniosek Komisji, by przygotować kampanie informacyjne dla konsumentów na temat korzyści, możliwości i praktycznych aspektów korzystania z pojazdów elektrycznych;

24.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji partnerom społecznym i branży przemysłu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności