Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2518(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0261/2010

Predkladané texty :

B7-0261/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0015
P7_TA(2010)0150

Prijaté texty
PDF 138kWORD 72k
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel
Vozidlá na elektrický pohon
P7_TA(2010)0150B7-0261/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o vozidlách na elektrický pohon

Európsky parlament,

–   so zreteľom na plán hospodárskej obnovy EÚ, a najmä na iniciatívu za ekologické autá z novembra 2008,

–   so zreteľom na smernicu 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie, v ktorej sa stanovuje minimálna hranica 10 % pre energiu z obnoviteľných zdrojov v doprave,

–   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 443/2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov,

–   so zreteľom na akčný plán o mestskej mobilite z 30. septembra 2009,

–   so zreteľom na neformálne zasadnutie Rady, ktoré sa uskutočnilo v San Sebastiane 9. februára 2010,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. apríla 2010 o európskej stratégii o ekologických a energeticky účinných vozidlách,

–   so zreteľom na otázky Rade a Komisii o vozidlách na elektrický pohon zo 16. februára 2010 (O-0019/2010 – B7-0016/2010, O-0020/2010 – B7-0015/2010),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže problémy, ako sú zmena klímy, emisie CO2 a ďalších znečisťujúcich látok, ako aj nestálosť cien pohonných hmôt, vedú k technologickému vývoju batérií a systémov zásobníkov energie a k väčšej informovanosti o týchto otázkach na trhu, pričom toto všetko prispelo k priaznivej klíme pokiaľ ide o vývoj vozidiel na elektrický pohon na celom svete,

B.   keďže vozidlo na elektrický pohon je významnou inováciou s vysokým trhovým potenciálom, najmä z dlhodobého hľadiska, a keďže schopnosť rýchlo sa dostať s vysokokvalitnými výrobkami a všeobecným stupňom štandardizácie na tento trh rozhodne o budúcich lídroch na trhu,

C.   keďže vozidlá na elektrický pohon prispievajú k prioritám stratégie Európa 2020, ku ktorým patrí rozvoj hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii a podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,

D.   keďže na neformálnom zasadnutí Rady, ktoré sa uskutočnilo 9. februára 2010 v San Sebastiane, sa ministri EÚ pre konkurencieschopnosť zhodli s Európskou komisiou, že EÚ musí uplatňovať spoločnú stratégiu v oblasti vozidiel na elektrický pohon,

E.   keďže existuje niekoľko politických dôvodov na inováciu pohonných systémov (elektrických alebo hybridných), konkrétne:

   i) zníženie emisií CO2 a znečisťujúcich látok,
   ii) zníženie úrovne hluku,
   iii) zlepšenie energetickej účinnosti a možné využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
   iv) nedostatok fosílnych zdrojov energie a kolísanie ekonomických nákladov na tieto zdroje,
   v) podpora inovácií založená na vedúcom postavení v oblasti technológií, ktorá by mohla pomôcť európskemu priemyslu dostať sa zo súčasnej hospodárskej situácie a zabezpečiť jeho všeobecnú konkurencieschopnosť v budúcnosti,

F.   keďže vzhľadom na priemerný energetický mix EÚ na výrobu súčasnej elektrickej energie v Európe sú vozidlá na elektrický pohon a zásuvkové hybridné vozidlá významnou možnosťou v širokej stratégii na zníženie emisií CO2, a keďže prechod k energeticky účinnému a udržateľnému dopravnému systému musí byť prioritou EÚ, ak chceme do roku 2050 dosiahnuť cieľ, ktorým je z veľkej časti bezuhlíkový dopravný systém,

G.   keďže existuje viacero problémov, ktoré treba riešiť s cieľom podporiť úspešné uvedenie vozidiel na elektrický pohon na trh, najmä:

   i) vysoká cena vozidiel na elektrický pohon zapríčinená najmä cenou batérií,
   ii) potreba ďalšieho výskumu a vývoja v záujme zlepšenia vlastností vozidiel na elektrický pohon a zníženia ich ceny,
   iii) súhlas zákazníka, pokiaľ ide o cenu, akčný rádius a čas, potrebný na ich dobíjanie,
   iv) primeraná infraštruktúra na dobíjanie,
   v) európska a celosvetová štandardizácia, napr. pokiaľ ide o rozhrania medzi vozidlami a infraštruktúrou na ich dobíjanie,
   vi) emisie vozidiel na elektrický pohon v celom cykle (well-to-wheel emissions),

H.   keďže sa potvrdilo, že vozidlá na elektrický pohon majú ešte potenciál zvýšiť kapacitu uskladnenia energie, čo umožňuje ďalšie zlepšenia vo využívaní energie z obnoviteľných zdrojov v súvislosti s výhodami, ktoré ponúkajú inteligentné rozvodné siete,

I.   keďže v oznámení o ekologických autách sa v stručnosti spomína, že priemysel v súvislosti s prechodom od konvenčných vozidiel k vozidlám na elektrický pohon potrebuje nové zručnosti, keďže v oznámení sa neriešia účinky tohto prechodu na zamestnanosť a keďže na zvládnutie problémov, ktorým budú čeliť zamestnanci v automobilovom odvetví, bude potrebný koordinovaný prístup,

J.   keďže niekoľko krajín a regiónov už začalo zavádzať infraštruktúry na dobíjanie vozidiel na elektrický pohon,

K.   keďže členské štáty EÚ začali zavádzať národné programy na podporu vozidiel na elektrický pohon s cieľom umožniť ich uvedenie na trh Spoločenstva,

L.   keďže priemysel a výskum v konkurenčných krajinách dostali značnú podporu a keďže EÚ by mala tento príklad nasledovať,

M.   keďže preskúmanie investičnej politiky EÚ v oblasti infraštruktúry v roku 2010 je výbornou príležitosťou na prechod k takýmto investíciám do ekologickejších a vyspelých technológií, najmä pokiaľ ide o inteligentné rozvodné siete,

N.   keďže v Európe vysoký počet miest a mestských oblastí s vysokou hustotou obyvateľstva ponúka vhodné podmienky na rýchle zavedenie elektromobilov, vďaka čomu európski výrobcovia môžu čoskoro zaujať vedúce postavenie na trhu,

O.   keďže výroba vozidiel na elektrický pohon by mohla prispieť k hospodárskej obnove a zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť európskeho automobilového priemyslu, ktorý by bol založený na výrobe vozidiel s nízkymi emisiami,

1.   berie na vedomie prioritu, ktorú španielske predsedníctvo venuje vozidlám na elektrický pohon v kontexte boja proti zmene klímy, podporuje rozhodnutie Rady pre konkurencieschopnosť vyzvať Komisiu, aby vytvorila akčný plán pre ekologické a energeticky účinné vozidlá vrátane zlepšenia inteligentných rozvodných sietí, a víta oznámenie Komisie o európskej stratégii pre ekologické a energeticky účinné vozidlá z 27. apríla 2010;

2.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili také podmienky, ktoré sú potrebné pre existenciu jednotného trhu s vozidlami na elektrický pohon a ktoré zároveň zaručia účinnú koordináciu politiky na úrovni EÚ, aby sa zabránilo negatívnym sociálnym dôsledkom a vplyvom na zamestnanosť z dôvodu prechodu na bezuhlíkový dopravný systém a tiež existencii nekompatibilných a neinteroperabilných systémov a noriem;

3.   zdôrazňuje, že vývoj vozidiel na elektrický pohon by mal byť riadne vyvážený a vypracovaný v rámci budúcej politiky udržateľnej mobility, v ktorej budú kľúčové okrem iného zníženie počtu dopravných nehôd, využitie priestoru, zmenšenie preťaženia ciest, celkovej spotreby energie, emisií CO2, hluku a plynových emisií, a zároveň zdôrazňujúc, že vývoj dopravných prostriedkov na elektrický pohon by mal zahŕňať automobily, motocykle, električky, vlaky atď.;

4.   žiada Komisiu a Radu, aby podnikli spoločné opatrenia v týchto oblastiach:

   i) podľa možnosti medzinárodná, alebo aspoň európska štandardizácia infraštruktúry a technológie nabíjania batérií vrátane inteligentných rozvodných sietí, otvorených komunikačných štandardov, technológií meračov vo vozidlách a interoperability; tieto predpokladajú použitie nových technológií na vývoj potrebnej interoperabilnej infraštruktúry v Európe pre cezhraničnú elektrickú mobilitu;
   ii) podpora výskumu a inovácií, ktorých prioritou je zlepšenie technológií batérií a motorov;
   iii) zlepšenie elektrických rozvodných sietí zavedením inteligentných rozvodných sietí a udržateľnej výrobnej kapacity s nízkymi emisiami CO2 najmä prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie;
   iv) podpora iniciatív, ktoré zabezpečia existenciu jednotného trhu a vypracovanie nariadení o typovom schválení v oblasti energeticky účinných ekologických automobilov a najmä v oblasti bezpečnosti cestnej premávky;
   v) koordinácia vnútroštátnych opatrení na podporu a motivovanie používania vozidiel na elektrický pohon;
   vi) podpora opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti odvetvia energeticky účinných ekologických vozidiel;
   vii) pevné ustanovenia týkajúce sa anticipačných opatrení, pokiaľ ide o sociálne otázky a otázky zamestnanosti;

5.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala podrobnú kalkuláciu celkových emisií CO2 vozidiel na elektrický pohon, ktorá zohľadní predpokladané zmeny výroby elektriny a zariadení na uskladňovanie do roku 2050;

6.   zdôrazňuje, že vozidlá na elektrický pohon sú technologickým prielomom, ktorý vyžaduje integrované stratégie inovácií a vývoja technológií dosiahnuté prostredníctvom financovania a podpory VaV a inovácií v stále rastúcom počte kľúčových oblastí, ako sú napríklad batérie a infraštruktúra (vrátane integrácie s rozvodnými sústavami); víta v tomto kontexte ekoinovačné opatrenia, ktoré majú k dispozícii výrobcovia, ale je znepokojený ťažkosťami pri ich realizácii;

7.   pripomína záver Rady pre konkurencieschopnosť z 1. marca 2010, ktorý odkazuje na nadchádzajúci návrh Komisie o európskom výskumnom a inovačnom pláne zameranom na podniky, ktorý by mal dopĺňať národné inovačné stratégie vrátane podpory nástrojov a iniciatív s veľkým potenciálom, ako napríklad vedúce trhy a verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, a lepší prístup k financovaniu najmä pre MSP prostredníctvom lepšej mobilizácie nástrojov rizikového kapitálu;

8.   žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby postupne nahrádzali vozový park svojich verejných služieb pozostávajúci z vozidiel so spaľovacími motormi vozidlami na elektrický pohon, čím by podporili dopyt prostredníctvom verejného obstarávania; vyzýva inštitúcie EÚ, aby začali spúšťať infraštruktúru ihneď po ustanovení noriem;

9.   pripomína, že podľa plánu hospodárskej obnovy podporuje iniciatíva za ekologické autá vývoj nových a udržateľných foriem cestnej dopravy, pričom vozidlá na elektrický pohon boli stanovené ako priorita;

10.   podporuje Komisiu v úmysle stanoviť do roku 2011 európsku normu na dobíjanie vozidiel na elektrický pohon, ktorá zaručí interoperabilitu a bezpečnosť infraštruktúr, a presadzuje stanovenie technických noriem pre dobíjacie systémy, a to aj pre rôzne kategórie vozidiel; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o zavedenie globálnych noriem vždy, keď je to možné, a zabezpečila, aby normy týkajúce sa dobíjania podporovali moderné technológie, ako sú tzv. inteligentné dobíjanie či normy otvorenej komunikácie, a aby boli v súlade s požiadavkami na inteligentné meracie systémy;

11.   je presvedčený o tom, že štandardizácia umožní jednoduchý a jasný proces schvaľovania a prispeje k rýchlejšiemu zavádzaniu nízkouhlíkových vozidiel na trh a ich šíreniu v EÚ, pričom zvýši konkurencieschopnosť odvetvia dopravných vozidiel EÚ vďaka zníženiu nákladov výrobcov na vývoj a odstráneniu emisií uhlíka z cestnej prepravy;

12.   zdôrazňuje, že štandardizácia vozidiel na elektrický pohon, infraštruktúry a metód dobíjania by nemala brániť ďalším inováciám, predovšetkým v oblasti elektrickej mobility či motorov klasických vozidiel;

13.   požaduje harmonizáciu požiadaviek na schvaľovanie vozidiel na elektrický pohon, a najmä osobitných požiadaviek týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pracovníkov aj koncových spotrebiteľov, a žiada, aby boli tieto požiadavky začlenené do rámca EÚ pre typové schvaľovanie vozidiel na základe stanovenia záväznosti predpisu EHK OSN č. 100; dôrazne podporuje návrh Komisie na revíziu bezpečnostných požiadaviek v prípade nárazu, pokiaľ ide o vozidlá na elektrický pohon, ako aj pozornosť, ktorú Komisia venuje otázke bezpečnosti vozidiel na elektrický pohon vo vzťahu k zraniteľným účastníkom cestnej premávky;

14.   víta návrh Komisie predložiť do roku 2010 koordinované usmernenia týkajúce sa motivačných opatrení na kúpu vozidiel na elektrický pohon; okrem toho žiada Komisiu a Radu, aby umožnili vypracovanie balíka motivačných opatrení na realizáciu rozsiahlej dobíjacej siete v súlade s harmonizovanými modelmi pre oblasť elektrickej mobility;

15.   zdôrazňuje, že balíky verejnej pomoci poskytované podnikom musia byť naviazané na súbor jasných podmienok, čo sa týka kritérií na sociálnu, technologickú, hospodársku a ekologickú efektívnosť, a žiada Komisiu, aby vykonávala následné hodnotenia takejto finančnej pomoci;

16.   vyzýva Komisiu, aby umožnila vytvorenie európskej odvetvovej štruktúry, ktorej cieľom by malo byť riadenie sociálneho prechodu súvisiaceho s politikou výroby nízkouhlíkových vozidiel a koordinácia anticipačných opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľného oživenia automobilového priemyslu a znižovania sociálnych vplyvov; žiada, aby sa prijali účinné kroky s cieľom predvídať zmeny v automobilovom priemysle a v dodávateľskom reťazci koordináciou spolu so všetkými zainteresovanými stranami, predovšetkým obnovením fungovania platformy CARS 21 zahŕňajúcej osobitnú pracovnú skupinu pre sociálne otázky;

17.   vyzýva členské štáty, aby v plnej miere zaručili využívanie globalizačného fondu a ďalších štrukturálnych fondov, napríklad Európskeho sociálneho fondu, na stimulovanie nadobúdania nových zručností, cieleného úsilia v oblasti odbornej prípravy a preorientovania odvetvových štruktúr v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom plniť potreby nových zručností v dôsledku zavádzania tejto technológie;

18.   víta úmysel Komisie zriadiť európsku radu pre odvetvové zručnosti, ktorej cieľom bude vytvorenie siete národných monitorovacích stredísk;

19.   obhajuje zriadenie spoločnej informačnej platformy, koordináciu úsilia európskych aktérov, projektov a iniciatív a zriadenie medzinárodného strediska na monitorovanie využívania vozidiel na elektrický pohon (na globálnej úrovni), ktoré sa bude zameriavať na podnikateľské modely, vozidlá a technológie nabíjania batérií a integráciu modernej cestnej siete pre vozidlá na elektrický pohon a ktoré navzájom spojí najdôležitejšie zainteresované strany, odvetvové a/alebo politické iniciatívy;

20.   vyzýva členské štáty, aby vypracovali nevyhnutnú dlhodobú daňovú politiku podpory energeticky účinných a ekologických vozidiel, a žiada Komisiu o stanovenie dlhodobej spoločnej vízie v otázkach, akými sú politiky vo vzťahu k CO2, predvídanie štrukturálnych zmien v dôsledku prechodu od tradičných palív na elektrickú energiu a podpora využívania obnoviteľných energií;

21.   vyzýva Komisiu, členské štáty a odvetvie výroby vozidiel na elektrický pohon, aby v súvislosti s vozidlami na elektrický pohon vyhodnotili zdroje, energie a environmentálnu rovnováhu počas ich celého životného cyklu, od výroby až po likvidáciu, vrátane recyklácie a opätovného používania batérií;

22.   upriamuje pozornosť na dostupnosť surovín pre batérie a výrobu komponentov, čo vyvoláva otázky týkajúce sa zvýšených výrobných nákladov a závislosti EÚ; vyzýva priemyselné odvetvie, aby sa usilovalo o lepšie využívanie dostupných zdrojov, a žiada Komisiu o financovanie aplikovaného výskumu v rámci súčasného a budúceho rámcového programu v oblasti surovín pre elektrické batérie s cieľom podnietiť lepšiu spoluprácu pri geologickom prieskume v EÚ a podporovať zručnosti a technológie v tomto odvetví, ktoré posilnia vyhľadávanie nálezísk nových surovín;

23.   podporuje návrh Komisie uskutočniť informačné kampane pre spotrebiteľov o výhodách, možnostiach a praktických aspektoch vozidiel na elektrický pohon;

24.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, sociálnym partnerom a priemyselnému odvetviu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia