Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2636(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0245/2010

Predkladané texty :

B7-0245/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0151

Prijaté texty
PDF 147kWORD 74k
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel
Skupinové výnimky v sektore motorových vozidiel
P7_TA(2010)0151B7-0245/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o nariadení o skupinových výnimkách v sektore motorových vozidiel

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, článok 101 ods. 1 a 3, článok 103 ods. 1 a článok 105 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na nariadenie Rady č. 19/65/EHS z 2. marca 1965 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov(2),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov(3) (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách pre vertikálne dohody, ďalej len „súčasné VNSV“),

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1400/2002 z 31. júla 2002 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel(4) (nariadenie o skupinových výnimkách v sektore motorových vozidiel, ďalej len „súčasné NSVSMV“),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel(5); a na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel(6),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov (nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách pre vertikálne dohody, ďalej len „nové VNSV“), ktorý bol na účely konzultácie zverejnený na webovej stránke Komisie 28. júla 2009,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (nové nariadenie o skupinových výnimkách v sektore motorových vozidiel, ďalej len „nové NSVSMV“), ktorý bol na účely konzultácie zverejnený na webovej stránke Komisie 21. decembra 2009,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Pokyny pre používanie vertikálnych obmedzení(7),

–  so zreteľom na vysvetľujúcu brožúru Komisie o distribúcii a údržbe motorových vozidiel v Európskej únii,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Usmernenia k uplatňovaniu článku 81 ods. 3 zmluvy(8),

–  so zreteľom na návrh oznámenia Komisie s názvom Usmernenia k vertikálnym obmedzeniam, ktorý bol na účely konzultácie zverejnený na webovej stránke Komisie 28. júla 2009,

–  so zreteľom na návrh oznámenia Komisie s názvom Doplňujúce usmernenia k vertikálnym obmedzeniam v dohodách o predaji a opravách motorových vozidiel a o distribúcii náhradných dielov pre motorové vozidlá, ktorý bol na účely konzultácie zverejnený na webovej stránke Komisie 21. decembra 2009,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 s názvom Najskôr myslieť v malom – Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394),

–  so zreteľom na Hodnotiacu správu Komisie o fungovaní nariadenia (ES) č. 1400/2002 v súvislosti s distribúciou a údržbou motorových vozidiel a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie, ktoré boli zverejnené na webovej stránke Komisie v máji 2009 (ďalej len „hodnotiaca správa“),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. júla 2009 s názvom Budúci právny rámec hospodárskej súťaže pre odvetvie motorových vozidiel (KOM(2009)0388) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. marca 2010 k oznámeniu Komisie s názvom Budúci právny rámec hospodárskej súťaže pre odvetvie motorových vozidiel (INT/507 – CESE 444/2010),

–  so zreteľom na príspevky rozličných zainteresovaných strán zaslané Komisii počas verejných konzultácií a zverejnené na webovej stránke Komisie, ako aj na stanoviská, ktoré zainteresované strany vyjadrili na spoločnej schôdzi výborov ECON a IMCO 19. októbra 2009 a na seminári výboru ECON 12. apríla 2010, ktorých témou bolo NSVSMV,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2002 o návrhu nariadenia Komisie o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (2002/2046(INI))(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o CARS 21: konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel (2007/2120(INI))(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2009 o budúcnosti automobilového priemyslu(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (2009/2173(INI))(12),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dohody o distribúcii sú na úrovni EÚ regulované dvoma samostatnými právnymi rámcami – na jednej strane smernicou zabezpečujúcou koordináciu vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa dohôd o obchodnom zastúpení (smernica 86/653/EHS, tzv. smernica o obchodnom zastúpení) a na strane druhej dvomi nariadeniami o skupinových výnimkách v rámci práva hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o vertikálne dohody o distribúcii (súčasné VNSV a súčasné NSVSMV),

B.  keďže Komisia v roku 1999 vymedzila v súčasnom VNSV kategóriu vertikálnych dohôd, ktorá podľa Komisie za normálnych podmienok spĺňa podmienky stanovené v článku 101 ods. 3 ZFEÚ na udelenie výnimky zo zákazu ustanovení a postupov obmedzujúcich hospodársku súťaž,

C.  keďže odvetvie motorových vozidiel podliehalo v súvislosti s hospodárskou súťažou osobitnému regulačnému rámcu už od polovice 80. rokov,

D.  keďže Komisia v roku 2002 usúdila, že odvetvie motorových vozidiel by sa nemalo zahrnúť so režimu súčasného VNSV, pretože stále boli potrebné osobitné ustanovenia na riešenie osobitných problémov, ktoré odhalila v súvislosti s hospodárskou súťažou v tomto sektore, konkrétne oligopolnej situácie na európskom trhu s automobilmi; keďže Komisia bola v danom čase znepokojená nízkou mierou konkurencie medzi výrobcami automobilov,

E.  keďže Komisia sa preto rozhodla prijať v rámci súčasného NSVSMV prísnejšie pravidlá pre tento sektor, najmä špecifické prahové hodnoty pre podiel na trhu a dodatočné závažné obmedzenia a podmienky,

F.  keďže rozsah pôsobnosti súčasného NSVSMV zahŕňa trhy s troma rozličnými výrobkami: a) nové motorové vozidlá (primárny trh); b) náhradné diely pre motorové vozidlá (sekundárny trh); a c) služby opravy a údržby (sekundárny trh); keďže motorové vozidlá zahŕňajú osobné automobily aj úžitkové vozidlá,

G.  keďže platnosť súčasného VNSV aj súčasného NSVSMV končí 31. mája 2010; keďže Komisia začala postup revízie oboch nariadení a sprievodných usmernení,

H.  keďže Komisia teraz usudzuje, že trhy s novými motorovými vozidlami sú v súčasnosti vysoko konkurenčné a že miery koncentrácie sa znižujú; keďže Komisia tiež usudzuje, že prekážky vstupu na tento trh sú nízke a že bol zaznamenaný prudký nárast účastníkov trhu z východnej Ázie spôsobený agresívnou cenovou politikou,

I.  keďže Komisia konštatuje, že výsledkom je znižovanie maloobchodných cien osobných automobilov; keďže na druhej strane Komisia konštatuje, že konkurencia na trhu s opravou a údržbou je stále veľmi obmedzená a že ceny niektorých typov náhradných dielov sú veľmi vysoké,

J.  keďže Komisia navrhuje, že osobitná skupinová výnimka pre nákup a predaj nových motorových vozidiel (primárny trh) už nie je potrebná, a tiež aby sa po predĺžení o 3 roky na primárny trh uplatnilo nové VNSV; keďže súčasné NSVSMV sa bude naďalej vzťahovať na primárny trh do 31. mája 2013,

K.  keďže Komisia tiež navrhuje prijať osobitné usmernenia pre výklad a uplatňovanie predpisov platných pre odvetvie motorových vozidiel, a to pre primárny i sekundárny trh,

L.  keďže pre sekundárny trh (náhradné diely pre motorové vozidlá, služby opravy a údržby) Komisia navrhuje prijať osobitné nariadenie o skupinových výnimkách – nové NSVSMV,

M.  keďže je nepopierateľné, že veľká väčšina podnikov v oblasti predaja a opráv motorových vozidiel vyjadrila vážne znepokojenie nad rizikom dočasného prerušenia platnosti alebo krátkodobého predĺženia súčasného NSVSMV, keďže by to viedlo k ďalšiemu narušeniu rovnováhy síl medzi výrobcami a zvyškom automobilového hodnotového reťazca a prinieslo by to úžitok len niekoľkým najväčším výrobcom automobilov,

N.  keďže niekoľkí predstavitelia trhu s náhradnými dielmi pre vozidlá a odvetvia údržby a opráv vyjadrili podporu novému súboru predpisov pre sekundárny trh ako veľkému kroku vpred v porovnaní so súčasným NSVSMV,

O.  keďže primárny trh a popredajný trh sa vzájomne nevylučujú a komerčná životaschopnosť mnohých nezávislých predajcov závisí od ich schopnosti predávať aj opravovať vozidlá,

P.  keďže EÚ v súčasnosti čelí výnimočnej finančnej a hospodárskej kríze a vysokým mieram nezamestnanosti; keďže EÚ by mala podporovať konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo a zameriavať sa na zníženie chudoby; keďže európsky automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím európskeho hospodárstva, ktoré prispieva k zamestnanosti, inováciám a konkurencieschopnosti celého hospodárstva; keďže tento priemysel bol osobitne zasiahnutý súčasnou krízou a podporený štátnymi zásahmi v niekoľkých členských štátoch,

Q.  keďže ustanovenia o predaji viacerých značiek (multi-branding) sa uplatňujú na predaj pod jednou strechou, v samostatných predajniach na jednom mieste alebo v samostatných priestoroch,

1.  víta, že Komisia začala niekoľko verejných konzultácií týkajúcich sa revízie NSVSMV i VNSV; oceňuje, že Komisia predložila Parlamentu hodnotiacu správu o uplatňovaní súčasného NSVSMV;

2.  nabáda Komisiu, aby proaktívne spolupracovala s Parlamentom v duchu otvorenosti a transparentnosti a už v ranej fáze ho informovala a zasielala mu legislatívne, prípravné legislatívne a nelegislatívne dokumenty, ako to prisľúbil komisár Almunia počas svojho vypočutia ako dezignovaný komisár;

3.  zdôrazňuje, že takýto prístup by umožnil dôkladnú diskusiu medzi poslancami Parlamentu a zvýšil by demokratickú legitimitu rozhodnutia Komisie;

4.  vyzýva Komisiu, aby jasne uviedla, ktoré príspevky zainteresovaných strán, ak vôbec nejaké, hodlá zahrnúť do konečného nariadenia, aby sa zaistilo transparentné vypracovanie konečných verzií NSVSMV i VNSV;

5.  zdôrazňuje, že treba stanoviť všeobecné podmienky s cieľom zaistiť udržateľnosť automobilového priemyslu v EÚ vrátane výrobcov automobilov i výrobcov dielov pre vozidlá a umožniť mu, aby bol naďalej ekonomicky efektívny a na čele technologických, ekologických a sociálnych inovácií; zdôrazňuje, že je dôležité nájsť rovnováhu medzi požiadavkami na hospodársku súťaž a duševným vlastníctvom na vnútornom trhu i vo vzťahu k tretím krajinám;

6.  domnieva sa, že nové NSVSMV by sa malo považovať za výsledok integrovaného prístupu k právnym predpisom v odvetví motorových vozidiel;

7.  pripomína dôležitosť právnej istoty; preto vyzýva Komisiu, aby vypracovala odpovede na často kladené otázky alebo vysvetľujúcu brožúru s cieľom podrobnejšie vysvetliť nový legislatívny rámec účastníkom trhu;

8.  zdôrazňuje, že vzťah medzi výrobcami na jednej strane a predajcami, poskytovateľmi služieb a inými relevantnými hospodárskymi subjektmi v automobilovom dodávateľskom reťazci na strane druhej treba pozorne analyzovať a zohľadniť pritom ich nerovnú hospodársku silu v ich obchodnom vzťahu;

9.  zdôrazňuje, že treba zaistiť, aby malé a stredne veľké subjekty v automobilovom dodávateľskom reťazci mali priaznivé podmienky; zdôrazňuje význam prijatia pevného regulačného rámca schopného účinne zabrániť akémukoľvek zneužitiu dominantného postavenia a zaistiť, že sa žiadnym spôsobom nezvýši závislosť MSP vo vzťahu k veľkým výrobcom; pripomína význam MSP ako poskytovateľov pracovných miest, najmä v čase hospodárskej krízy, a ako lokálnych dodávateľov, ktorí reagujú na dopyt obyvateľstva aj v menej zaľudnených oblastiach;

10.  nesúhlasí s vypustením určitých podmienok stanovených v súčasnom NSVSMV, ktoré umožňujú vyňatie určitej dohody, konkrétne zmluvných ustanovení o predaji viacerých značiek, vypovedaní zmluvy, dobe jej platnosti, urovnávaní sporov, súdnych sporoch a prevode podnikov v rámci siete; osobitne pripomína, že potreba zjednodušiť podmienky prevodu podnikov je prvou zásadou iniciatívy Small Business Act; upozorňuje na riziko, ktoré predstavuje povinnosť predaja jednej značky pre voľbu spotrebiteľa a nezávislosť predajcov voči výrobcom; obáva sa, že tieto ustanovenia by nakoniec mohli podliehať rozličnému vnútroštátnemu zmluvnému právu;

11.  vyzýva Komisiu, aby pre distribútorov vrátane distribútorov v sektore motorových vozidiel zaistila v celej EÚ rovnaký stupeň zmluvnej ochrany, aký majú v súčasnosti obchodní zástupcovia; domnieva sa, že k zosúladeniu by mohlo dôjsť zmenou a doplnením smernice 86/653/EHS a čiastočným rozšírením rozsahu jej pôsobnosti tak, aby sa týkala všetkých distribučných dohôd;

12.  zdôrazňuje, že najmä v období hospodárskej krízy je dôležité umožniť konkrétne komerčné alternatívy k vlastníctvu, napríklad lízing, ktoré by pokryli potreby občanov v súvislosti s mobilitou; preto nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, že nové NSVSMV a VNSV budú obsahovať požadované podmienky, napríklad definíciu konečného užívateľa, čím by sa umožnil rozvoj takýchto komerčných alternatív a podporil zdravá hospodárska súťaž na trhu s motorovými vozidlami;

13.  nepodporuje nezáväzný kódex správania, ktorý stanovuje vzájomné záväzky medzi koncesovanými predajcami a ich dodávateľmi, lebo nedokáže účinne chrániť záujmy predajcov vo vzťahu k výrobcom; každý kódex správania by mal sprevádzať vhodný mechanizmus na jeho presadzovanie, predovšetkým prístup k vhodnému rozhodcovskému konaniu;

14.  obáva sa, že cieľ Komisie naďalej podporovať účinnú hospodársku súťaž na sekundárnom trhu v súvislosti s motorovými vozidlami prostredníctvom podpory spotrebiteľského výberu a účinného prístupu pre nezávislé hospodárske subjekty v nebude touto reformou dosiahnutý; súhlasí s Komisiou, že konkurenčné podmienky na sekundárnom trhu v súvislosti s motorovými vozidlami majú tiež priamy dosah na verejnú bezpečnosť;

15.  vyzýva Komisiu, aby zachovala prahovú hodnotu 30 % pre povinnosť nakupovať náhradné diely, aby sa zachovala sloboda autorizovaných servisov nakupovať náhradné diely z iných zdrojov než od výrobcu vozidiel a predišlo sa tak tomu, že sa znova vytvorí kvázi závislý dodávateľský vzťah, čo by viedlo k zvyšovaniu cien náhradných dielov a zníženiu činnosti iných dodávateľov náhradných dielov;

16.  zdôrazňuje, že európski spotrebitelia a iní koneční užívatelia by nemali čeliť žiadnym prekážkam pri kúpe auta za konkurenčné ceny, a to ani vo veľkých množstvách a bez ohľadu na distribučný systém dodávateľa, a mali by mať možnosť výberu miesta a spôsobu vykonania opráv a údržby vozidiel;

17.  v tejto súvislosti pripomína opakované výzvy Parlamentu týkajúce sa ekologickejších vozidiel a vyhlásenia predsedu Komisie o ekologizácii hospodárstva; verí, že predaj viacerých značiek a ľahko dostupné služby opráv a údržby pomáhajú dosiahnuť cieľ vozidiel s nízkymi emisiami vďaka jednoduchému porovnaniu vozidiel pri kúpe auta, ako aj primerane fungujúcim vozidlám; opakovane požaduje vyšetrenie účinnosti štátnej pomoci poskytnutej sektoru motorových vozidiel na účely ekologickej obnovy;

18.  obáva sa, že Komisiou navrhnuté usmernenia pre sektor motorových vozidiel nie sú dostatočne presné na to, aby zabezpečili sprístupnenie technických informácií nezávislým predajcom v rovnako zrozumiteľnom formáte ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 715/2007 a nariadení (ES) č. 595/2009; okrem toho vyzýva Komisiu, aby aktualizovala definíciu technických informácií na základe technologického vývoja a zabezpečila stály prístup k aktualizovaným službám a údajom o súčiastkach v bežne dostupných elektronických formátoch;

19.  vyzýva Komisiu, aby nové pravidlá pre sekundárny trh uplatňovala od 1. júna 2010 bez ohľadu na riešenia, ktoré sa prijmú v súvislosti s predajom nových vozidiel;

20.  vyzýva Komisiu, aby riešila nové formy opatrení viazania zákazníkov, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, napríklad rôzne spôsoby podmieňovania popredajných služieb výlučnou opravou a údržbou vozidla v rámci siete príslušnej značky;

21.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne sledovala fungovanie nového právneho rámca pre odvetvie automobilov; predovšetkým naliehavo žiada Komisiu, aby dôkladne prehodnotila podmienky hospodárskej súťaže na primárnom trhu s motorovými vozidlami pred ukončením lehoty predĺženia a so zreteľom na vplyv určitých zmluvných ustanovení, napríklad o predaji viacerých značiek, prevode podnikov a prahovej hodnote v súvislosti s náhradnými dielmi, ako aj na ustanovenia navrhnuté v kódexe správania; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby ponechala otvorené všetky možnosti regulácie a prijala vhodné opatrenia vrátane nového predĺženia časti NSVSMV alebo budúcich revízií VNSV v prípade, že sa podstatne zhoršia podmienky hospodárskej súťaže, najmä na primárnom trhu;

22.  zdôrazňuje, že Komisia by mala informovať Európsky parlament o akejkoľvek úprave nového právneho rámca, ktorú hodlá prijať ako výsledok sledovania trhu, a že pred prijatím takéhoto rozhodnutia by sa mala včas poradiť s Európskym parlamentom;

23.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)Ú. v. ES 36, 6.3.1965, s. 533.
(2) Ú. v. ES L 382, 31.12.1986, s. 17.
(3) Ú. v. ES L 336, 29.12.1999, s. 21.
(4) Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 30.
(5) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.
(7) Ú. v. ES C 291, 13.10.2000, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 97.
(9) Ú. v. EÚ C 187 E, 7.8.2003, s. 149.
(10) Prijaté texty, P6_TA(2008)0007.
(11) Prijaté texty, P6_TA(2009)0186.
(12) Prijaté texty, P7_TA(2010)0050.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia