Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2228(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0120/2010

Teksty złożone :

A7-0120/2010

Debaty :

PV 05/05/2010 - 25
CRE 05/05/2010 - 25

Głosowanie :

PV 06/05/2010 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0153

Teksty przyjęte
PDF 254kWORD 103k
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę
P7_TA(2010)0153A7-0120/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (2009/2228(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, dla Rady, dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz dla Komitetu Regionów z dnia 12 marca 2009 r. dotyczący wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (COM(2009)0111), oraz późniejsze zalecenie z dnia 9 października 2009 r. (C(2009)7604),

–  uwzględniając komunikat Komisji „Inwestowanie w przyszłość Europy” (COM(2009)0036),

–  uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 r., a zwłaszcza wyznaczone cele w dziedzinie klimatycznej i energetycznej,

–  uwzględniając Europejski plan naprawy gospodarczej opracowany w celu szybszego powrotu do wzrostu gospodarczego (COM(2008)0800),

–  uwzględniając komunikat Komisji „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” (COM(2008)0241),

–  uwzględniając porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim i Radą na temat projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) COM (2008)0780),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. zatytułowany „Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie” (COM(2008)0886),

–  uwzględniając komunikat Komisji na temat „Planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału” (COM(2006)0545),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0120/2010),

A.  mając na uwadze, że działania mające na celu ograniczenie wpływu zmian klimatycznych wymagają specjalnych środków, pozwalających ograniczyć zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych, w szczególności dzięki działaniom mającym na celu wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,

B.  mając na uwadze, że zrealizowanie ambitnych celów klimatycznych i energetycznych ustanowionych przez Unię Europejską na rok 2020 będzie możliwe tylko poprzez jednoczesne zastosowanie środków wspierających oszczędność i efektywność energetyczną oraz dodatkowych, zwłaszcza w obszarze badań i innowacji, oraz stałe wyznaczanie ambitnych celów dla sektorów nieuregulowanych ETS i efektywności energetycznej produktów,

C.  mając na uwadze, że energooszczędność nie jest wprowadzana wystarczająco szybko, aby osiągnąć cel wyznaczony na 2020 r., a istniejące środki odnoszące się do wykorzystywania TIK nie odpowiadają skali wyzwań wiążących się z przechodzeniem na zrównoważony niskoemisyjny system energetyczny,

D.  mając na uwadze, że sektor TIK odpowiada za ok. 18% zużycia energii elektrycznej oraz za ok. 2% emisji dwutlenku węgla w Europie (z czego 1,75% pochodzi z użytkowania produktów i usług sektora TIK, a 0,25% z ich produkcji), a jego ślad węglowy szybko rośnie,

E.  mając na uwadze, że na sektor TIK przypada prawie 7% siły roboczej i ponad 6% PKB oraz że istnieje poważne ryzyko, że UE utraci pozycję lidera w sektorze technologii cyfrowej, w najbliższej przyszłości należy zwiększyć innowacje w tym sektorze, zarówno z myślą o korzyściach dla klimatu, jak i tworzeniu w przyszłości ekologicznych miejsc pracy,

F.  mając na uwadze, że sektor technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) ma ogromny niewykorzystany potencjał w zakresie oszczędzania energii i może na wiele sposobów uczestniczyć w zwiększeniu wydajności energetycznej, oraz mając na uwadze, że do dziś te zastosowania nie były odpowiednio wykorzystywane,

G.  mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) znacząco poprawiają wydajność energetyczną w budynkach, w sektorze transportu oraz produkcję i dystrybucję energii, co zmierza w kierunku wyznaczonego celu 20% oszczędności energii do 2020 r.,

H.  mając na uwadze, że odnawialne źródła energii mogą być skutecznie wykorzystywane do zaspokajania zapotrzebowania TIK na energię elektryczną, mając na uwadze, że systemy oparte na TIK mogą ograniczyć zużycie energii w budynkach nawet o 17%, a emisje dwutlenku węgla w transporcie nawet o 27%,

I.  mając na uwadze, że organizacje zawodowe i biznesowe, szczególnie w dziedzinie transportu, przemysłu wytwórczego i budownictwa, mają do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu zużycia energii i w tym kontekście powinny także promować stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

J.  mając na uwadze, że TIK jest technologią pozwalającą na redukcję emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem sieci dystrybucji energii elektrycznej (inteligentnych sieci), inteligentnych budynków, inteligentnych domów i inteligentnych systemów pomiarowych, efektywnego ekologicznie transportu i zmniejszania zużycia materiałów, efektywnych ekologicznie procesów przemysłowych i zrównoważonego charakteru organizacji,

K.  mając na uwadze, że systemy przemysłowe wyposażone w silniki stanowią 65% całej energii elektrycznej wykorzystywanej w działalności przemysłowej oraz mając na uwadze, że rozpowszechnione wykorzystywanie inteligentnych silników doprowadziłoby do zmniejszenia emisji CO2 o 0,97 Gt do 2020 r.,

L.  mając na uwadze konieczność posiadania spójnych metod i narzędzi do pomiaru i monitorowania wydajności zużycia energii, oraz mając na uwadze, że rozpowszechnienie inteligentnych liczników może zmniejszyć nawet o 10% zużycie energii, wspierać szersze zastosowanie rozproszonego wytwarzania (mikroprodukcji) oraz zmniejszyć straty w sieciach o małej przepustowości, wspierając tym samym rozszerzenie stosowania odnawialnych źródeł energii,

M.  mając na uwadze, że stosowanie tych technologii jest bezpośrednio związane z rozpowszechnianiem i z rozwojem łączy szerokopasmowych w Europie,

N.  mając na uwadze potrzebę jak najlepszego połączenia działań podejmowanych dotychczas w ramach europejskiej polityki w dziedzinie badań i rozwoju oraz wymiany informacji i dobrych praktyk oraz mając na uwadze, że należy lepiej skoordynować badania i rozwój w UE oraz fundusze strukturalne, a także działania państw członkowskich i mechanizmy finansowe EBI w celu stworzenia synergii,

O.  mając na uwadze, że pewne uprawnienia oraz odpowiedzialność w zakresie zagospodarowania przestrzennego, dostaw energii, budynków publicznych i zarządzania ruchem leżą w kompetencjach krajowych, regionalnych i lokalnych,

P.  mając na uwadze znaczenie uwrażliwienia konsumentów na nowe technologie oraz potencjalne korzyści gospodarcze i w zakresie oszczędzania energii, a także na zwiększenie możliwości zarządzania własnym zużyciem energii,

Q.  mając na uwadze, że obecnie 15–20% wydanych środków pieniężnych na działanie centrów danych traci się na energię i chłodzenie,

R.  mając na uwadze korzyści ekologiczne TIK w dostępności usług różnych sektorów online,

S.  uwzględniając rolę, jaką wydajność energetyczna może odegrać w rozwiązywaniu narastających problemów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w całej Unii Europejskiej,

1.  przyjmuje z zadowoleniem komunikat oraz późniejsze zalecenie Komisji Europejskiej, z którymi zasadniczo się zgadza;

2.  wzywa do podjęcia działań w celu zagwarantowania poufności danych personalnych w związku z inteligentnymi systemami pomiarowymi;

3.  wzywa zatem Komisję do przedstawienia do końca 2010 roku szeregu zaleceń celem zagwarantowania, że inteligentne systemy pomiarowe są wdrażane zgodnie z harmonogramem określonym w trzecim pakiecie energetycznym oraz że minimalny zestaw funkcji dla inteligentnych liczników jest określony tak, aby dać konsumentom lepsze możliwości zarządzania zużyciem energii a także wyrównać krzywą popytu, a także aby ułatwić wprowadzanie nowych usług energetycznych i innowacyjnych oraz zharmonizowanych na poziomie europejskim interoperacyjnych inteligentnych sieci, z uwzględnieniem wszystkich sprawdzonych, najlepszych praktyk, które okazały się skuteczne w niektórych państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do zarządzania dwukierunkowymi przepływami mocy i informacji w czasie rzeczywistym; podczas określania minimalnych zestawów funkcji należy odpowiednio uwzględnić prace prowadzone przez europejskie organizacje normalizacyjne, CEN, CENELEC i ETSI w związku z określeniem „dodatkowych zestawów funkcji” w ramach mandatu 441 w sprawie normalizacji inteligentnych czytników;

4.  podkreśla, że oczekuje się znacznych postępów technologicznych i innowacji organizacyjnych silnie powiązanych z TIK, które pozwolą stworzyć potencjał w zakresie oszczędzania energii w następnych dekadach;

5.  uważa, że TIK są niezbędne do uniezależnienia wzrostu gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych przy wykorzystaniu trzech podstawowych strategii łagodzenia zmian klimatu: ograniczenia zużycia energii, zwiększenia wydajności energetycznej oraz integracji odnawialnych źródeł energii;

6.  zauważa, że tylko poprzez przyjęcie wspólnej metodologii pomiaru zużycia energii i emisji dwutlenku węgla lub metodologii porównawczej umożliwiającej obliczanie optymalnych pod względem kosztów poziomów minimalnych wymogów wydajności energetycznej w sektorze budowlanym będzie możliwe porównanie istniejących danych w różnych państwach członkowskich oraz poprawa wydajności energetycznej; widzi również potrzebę szybkiej normalizacji TIK jako minimalnego wymogu interoperacyjności, uważa, że poza funkcją pomiarową w ramach normalizacji należy przewidzieć dostęp do informacji umownych i dotyczących zużycia, możliwość łączenia się z centralnymi systemami operatorów za pośrednictwem sieci elektrycznej oraz urządzenie umożliwiające podłączenie i odłączenie urządzeń wykorzystywanych na odległość;

7.  podkreśla, że normalizacja TIK stanowi część ogólnej działalności normalizacyjnej i przyczynia się do celów politycznych zakładających poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu, określonych w strategii lizbońskiej; wspiera wdrażanie programu prac w zakresie normalizacji TIK z 2009 r. w określonych dziedzinach priorytetowych: e-zdrowie, e-integracja, inteligentny transport, TIK dla środowiska naturalnego, handel elektroniczny, e-umiejętności, e-learning, ochrona danych osobowych, prywatność, bezpieczeństwo sieci i informacji;

8.  uważa, że jeśli poprzez ciągłe monitorowanie danych w celu optymalizacji publicznego i prywatnego zużycia energii mogą przyczynić się do oszczędności energetycznej oraz poprawić wydajność energetyczną w wielu sektorach, sektor TIK – mając na uwadze gwałtowny wzrost jego własnego zużycia energii – powinien dać przykład, zobowiązując się do zasadniczego obniżenia zużycia energii; zachęca Komisję, aby wkład, jaki mogą wnieść TIK w efektywność gospodarki pod względem wykorzystania zasobów był od tej pory brany pod uwagę;

9.  podkreśla, że Europa powinna być w czołówce rozwoju niskoemisyjnych zastosowań TIK; uważa, że niezbędne jest promowanie doskonałości w zakresie badań nad ITC oraz wspieranie inwestycji publicznych i prywatnych we wspólne badania naukowe i innowacje o dużym stopniu ryzyka w zakresie TIK;

10.  uważa, że TIK mogą odegrać ważną rolę w pomiarze i ilościowym określaniu globalnych skutków zmian klimatu i ocenie środków ochrony klimatu, przyczyniając się tym samym do ulepszenia polityki klimatycznej;

11.  podkreśla, że zobowiązanie sektora ITC dotyczące zmniejszenia własnego zużycia energii powinno dotyczyć w pierwszym rzędzie centrów danych;

12.  podkreśla znaczenie zużycia energii przez sam sektor TIK i apeluje do sektora o wdrożenie zalecenia Komisji (C(2009)7604) możliwie jak najszybciej, a w każdym razie w terminach określonych w niniejszym zaleceniu;

13.  uważa, że aby stworzyć potencjał w zakresie oszczędzania energii w następnych dekadach, sieci przesyłu energii elektrycznej mogłyby stać się inteligentnymi systemami z elastycznymi, kontrolowanymi przepływami mocy wspieranymi zaawansowaną technologią informatyczną;

14.  zauważa, że w gospodarstwach domowych, ale również w sektorze budowlanym, transportowym, logistycznym oraz przemysłowym TIK mogą mieć wiele zastosowań poprawiających wydajność energetyczną i zarządzanie energią; zauważa, że zastosowania te mają wpływ między innymi na dystrybucję energii elektrycznej, oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i klimatyzację oraz na związane z TIK możliwości dotyczące pomiarów, monitorowania i automatyzacji; twierdzi, że inteligentne liczniki, wydajne systemy oświetleniowe, chmury obliczeniowe (cloud computing) oraz oprogramowanie rozproszone mogą spowodować zmianę schematów wykorzystywania źródeł energii;

15.  podkreśla, że TIK mogą zapewnić nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie miejskiego planowania przestrzennego i zarządzania infrastrukturą miejską pozwalające na redukcję emisji dwutlenku węgla;

16.  uważa, że, zwłaszcza jeśli chodzi o zarządzanie i funkcjonowanie aglomeracji, wykorzystanie TIK może odegrać zasadniczą rolę w zwiększeniu wydajności energetycznej; uważa, że projekt „inteligentnych miast” stanowi przykład potencjału TIK w ograniczeniu zużycia energii, oraz zachęca inne miasta, aby poprawiły swoje wyniki i uwzględniły najlepsze praktyki;

17.  podkreśla, że ściślejsza współpraca władz publicznych i dostawców usług publicznych we wprowadzaniu inteligentnych systemów pomiarowych mogłaby obniżyć koszty i zapewnić lepsze usługi dla konsumentów;

18.  podkreśla znaczenie włączenia instytucji publicznych, miast i gmin w proces podejmowania decyzji, mający na celu wprowadzenie praktycznych środków związanych z ograniczeniem zużycia energii i zwiększeniem wydajności energetycznej; podkreśla znaczenie TIK w tym kontekście;

19.  podkreśla, że każdy sektor zużywający energię musi w miarę możliwości przyczyniać się do poprawy wydajności energetycznej; zauważa, że realizacja celu ogólnego, do którego się dąży na poziomie europejskim, będzie wynikiem sumy oszczędności energii uzyskanych na każdym szczeblu;

20.  podkreśla, że sektor TIK musi także spróbować poprawić wydajność energetyczną i zwiększyć wykorzystanie dostaw energii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla poprzez rozwój sprzętu, sieci komunikacyjnych i systemów przesyłowych. Jednocześnie Komisja musi być elastyczna w dostosowywaniu uregulowań dotyczących rozwoju technologicznego sektora;

21.  podkreśla, że w sektorze przemysłowym technologie pomiaru i kontroli wraz z odpowiednim oprogramowaniem mają zasadnicze znaczenie dla wykorzystania potencjału w zakresie oszczędzania zasobów;

22.  ubolewa nad wolnym tempem postępów w wykorzystywaniu potencjału racjonalizacji zużycia energii i energooszczędności w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych; wzywa Komisję do pełnego uwzględnienia potencjału oszczędnościowego TIK podczas wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią(1);

23.  podkreśla znaczenie wpływu TIK na wydajność energetyczną, co potwierdza fakt umieszczenia tego zagadnienia w 2007 r. jako szczegółowego tematu na liście priorytetów TIK w siódmym programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego(2);

24.  uznaje za priorytet ożywienie gospodarki europejskiej poprzez inwestycje w nowe technologie, w szczególności w zakresie rozwoju łączy szerokopasmowych w poszczególnych państwach członkowskich, jako narzędzia wzrostu gospodarczego, celem dostępu do nowych systemów oraz nowych zastosowań dla rosnącej liczby obywateli i przedsiębiorstw europejskich oraz aby osiągnąć cele w zakresie wydajności energetycznej Unii Europejskiej na 2020 rok; ponadto rozwój TIK, wspomagający przejście na gospodarkę niskoemisyjną, przyczyni się do ograniczenia zależności od dostaw energii oraz poradzenia sobie z problemem wysokich kosztów surowców;

25.  wzywa państwa członkowskie do ułatwienia, dzięki rozwojowi odpowiedniej infrastruktury, dostępu do szerokopasmowego internetu wszystkim obywatelom UE w celu zapewnienia równego dostępu do usług on-line, które mogą zredukować konieczność podróżowania;

26.  wzywa do rozwijania i rozpowszechniania usług internetowych (bankowość elektroniczna, handel elektroniczny, elektroniczny dostęp do administracji publicznej, służby zdrowia i kształcenia) oraz telepracy w celu poprawy jakości usług świadczonych obywatelom przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla; wzywa państwa członkowskie do rozwijania tych usług, które oprócz oszczędności czasu dla obywatela pozwalają na zmniejszenie ruchu miejskiego;

27.  podkreśla znaczenie logistyki w racjonalizacji transportu i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla; uznaje potrzebę zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych w narzędzia TIK w celu stworzenia inteligentnych sieci energetycznych na potrzeby transportu, a w szczególności utworzenia elektronicznych inteligentnych systemów transportu towarowego (ITS);

28.  uważa, że wykorzystywanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w transporcie drogowym w połączeniu z innymi rodzajami transportu może pomóc zmniejszyć zagęszczenie ruchu i jego negatywne skutki dla środowiska naturalnego; uważa, że zastosowanie TIK do przewozu osób i dostępność nowych technologii oraz minimalnych informacji o drogach i ich interakcjach z oponami i o warunkach pogodowych również w pojazdach, umożliwią bardziej efektywny, szybszy i bezpieczniejszy przewóz osób i towarów;

29.  podkreśla znaczenie TIK w planowaniu nowej europejskiej polityki transportowej; wzywa Komisję do uwzględniania rozwiązań TIK we wszystkich takich planach, między innymi w regulowaniu przepływów transportowych oraz do zwiększenia intermodalności w sektorze transportu i optymalizacji równowagi pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu;

30.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wykorzystywały zastosowania niezbędne do utworzenia infrastruktury technologicznej, umożliwiającej ograniczenie transportu drogowego i rozwój intermodalności;

31.  podkreśla, że aby uzyskać oszczędności energii w sektorze transportu, można by unikać wyjazdów, organizując posiedzenia wirtualne, natomiast inteligentne systemy transportowe umożliwią utworzenie wyjątkowo wydajnego systemu transportowego;

32.  apeluje do Komisji o wzmożenie wysiłków w zakresie wykorzystania TIK w sektorze transportu, w szczególności wykorzystywania instrumentów monitorowania i pomiaru; uważa, że konieczne jest uwzględnienie wyników pomiarów w kontroli ruchu w czasie rzeczywistym oraz w rozwoju i doskonaleniu sieci transportu miejskiego i regionalnego;

33.  wzywa Komisję, aby promowała rozpowszechnianie inteligentnych silników w celu wspierania głównych sektorów i odpowiednich wspólnych platform technologicznych;

34.  podkreśla potrzebę przyjęcia wspólnej strategii celem opracowania projektu i produkcji samochodów o napędzie elektrycznym; ponadto apeluje do Komisji o nadanie priorytetu projektom dotyczącym inteligentnych samochodów i dróg, a także pilotażowym projektom badawczo-rozwojowym w zakresie urządzeń V2V i V2R, które mogą wpłynąć na powstanie nowych możliwości biznesowych dla europejskich przedsiębiorstw z sektora TIK;

35.  zaleca, by w zakresie działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii dać priorytet inicjatywom rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla zrównoważonych inteligentnych miast, gdyż ponad 80% obywateli państw UE mieszka w miastach, w których europejskie społeczności stoją przed największymi wyzwaniami współczesności w zakresie zrównoważonego rozwoju, mobilności, komunikacji, zdrowia, bezpieczeństwa, dobrobytu itp.;

36.  podkreśla, że przyszły wniosek Komisji w sprawie zdefiniowania nowej agendy cyfrowej dla Europy powinien dążyć do włączenia TIK celem wspierania gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do wykorzystywania technologii TIK w celu umożliwienia osiągnięcia ukierunkowanych redukcji emisji CO2 w kluczowych sektorach do 2020 r. i wzywa do promowania odpowiedzialnego zużycia energii, zwłaszcza poprzez instalowanie inteligentnych liczników; zaznacza również, że należałoby określić szczegółowe cele dotyczące zmniejszenia śladu węglowego sektora TIK do 2015 r.;

37.  zauważa, że ważną przeszkodę w szeroko rozpowszechnionym wykorzystaniu TIK w przemyśle i usługach publicznych stanowi niedostateczny poziom niezbędnego szkolenia w tej dziedzinie;

38.  zaleca przestrzeganie klauzuli przeglądowej dyrektywy dotyczącej wydajności energetycznej w sektorze budowlanym i rozszerzenie zakresu jej stosowania o mniejsze budynki podczas następnego przeglądu; apeluje do państw członkowskich o wdrożenie niniejszej dyrektywy; zaleca także włączenie TIK do środków wykonawczych w zakresie wydajności energetycznej; zachęca państwa członkowskie do podjęcia działań, aby świadectwa charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej były ogólnodostępne oraz łatwo porównywalne;

39.  uważa za niezwykle istotne jak najszybsze rozpowszechnienie inteligentnego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez komercyjne wykorzystanie wspólnej inicjatywy technologicznej ARTEMIS;

40.  twierdzi, że większe zastosowanie TIK pobudzi europejski wzrost gospodarczy, utworzy nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji oraz pobudzi rynek nowych technologii na rzecz wydajności energetycznej i tworzenie ekologicznych miejsc pracy; uważa, że potrzebne są znaczne inwestycje zarówno w obszarze badań naukowych i rozwoju, jak i wykorzystywania istniejących technologii; wzywa państwa członkowskie do wspierania publicznych i prywatnych inwestycji w dziedzinie wydajności energetycznej; w tym kontekście ponownie zwraca uwagę na obowiązki państw członkowskich i Komisji jako nabywców publicznych;

41.  podkreśla kluczową rolę inwestycji prywatnych w osiągnięciu potrzebnych poziomów finansowania, dlatego uważa, że UE powinna zagwarantować sprzyjający rynek i ramy prawne, motywujące przedsiębiorstwa do realizowania ambitnej strategii w zakresie wydajności energetycznej; uważa, że jeśli niniejsze warunki zostaną spełnione, rynki osiągną wytyczone cele; w związku z powyższym wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych, ambitnych celów zgodnych z potencjałem poszczególnych TIK zgodnie z komunikatem KE (COM(2009)0111);

42.  wzywa państwa członkowskie do inwestowania w edukację w zakresie wydajności energetycznej, która powinna rozpoczynać się od szkół, oraz zachęca do opracowania innowacyjnych kursów edukacyjnych na temat wydajności energetycznej poprzez zastosowanie TIK w szerokiej sieci szkół podstawowych i średnich;

43.  uważa, że inteligentne systemy pomiarowe i ogólnie projekty TIK wymagają szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych, które wyjaśnią obywatelom płynące z nich korzyści; podkreśla, że informowanie społeczeństwa o zapotrzebowaniu na inteligentne systemy pomiarowe i o korzyściach z nich płynących ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia błędnej interpretacji oraz braku społecznego poparcia; uważa więc za istotne, aby jak najszybciej wesprzeć wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowych, umożliwiając konsumentom jak najbardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii, w celu zoptymalizowania produkcji energii oraz sieci przesyłu energii elektrycznej; w tym kontekście podkreśla, że pomiary, monitorowanie i automatyzacja konsumpcji będą stanowić część zoptymalizowanej struktury sieci elektrycznej, której celem musi być z jednej strony zapewnienie wydajności energetycznej, a z drugiej strony włączenie odnawialnych źródeł energii, zarządzanie magazynowaniem energii i ładowanie przyszłych pojazdów o napędzie elektrycznym; podkreśla jednak, że choć inteligentne systemy pomiarowe stanowią zasadniczy element procesu, są tylko pierwszym krokiem w kierunku rozwoju inteligentnych sieci;

44.  podkreśla, że w związku z istotnym wpływem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na rozwój gospodarczy miast i regionów UE niezbędne są konsultacje z upoważnionymi przedstawicielami lokalnych i regionalnych społeczności, gdy definiowanie ważnych dla nich priorytetowych dziedzin zastosowań znajduje wsparcie w programach UE;

45.  podkreśla, że konieczne są inteligentne sieci na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu europejskim, aby w pełni wykorzystać zalety inteligentnych systemów pomiarowych; wzywa zatem Komisję do rozważenia programów inwestycji na skalę europejską; wzywa państwa członkowskie do promowania i ułatwiania korzystania z inteligentnych systemów pomiarowych użytkownikom nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym i mieszkalnym; podkreśla, że wprowadzenie inteligentnych systemów pomiarowych stanowi tylko jeden niezbędny element w budowie zintegrowanej europejskiej inteligentnej sieci; zachęca państwa członkowskie i Komisję, aby w tym zakresie kontynuowały stosowanie rozwiązań TIK;

46.  podkreśla potrzebę monitorowania wpływu rozwoju TIK na aspekty zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do kwestii środowiskowych i społecznych, w tym zagrożeń dla środowiska i zdrowia związanych z utylizacją zużytego sprzętu, czy też nierówności społecznych będących wynikiem wykluczenia cyfrowego;

47.  gratuluje inicjatywy państwom członkowskim, które wprowadziły już inteligentne systemy pomiarowe oraz zachęca inne państwa członkowskie do jak najszybszych postępów w tej dziedzinie; wzywa Komisję do współfinansowania jak największej liczby projektów pilotażowych na szeroką skalę przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych oraz środków na rzecz badań naukowych;

48.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania wydajnych oraz możliwych do modernizacji i rozbudowy rozwiązań TIK poprzez zamówienia publiczne;

49.  wzywa Komisję do stworzenia europejskiego portalu internetowego zawierającego najlepsze praktyki w zakresie wykorzystywania TIK w celu poprawy wydajności energetycznej, który to portal mógłby stanowić użyteczne źródło informacji dla konsumentów i władz publicznych; wzywa do przeprowadzenia ogólnoeuropejskiej kampanii medialnej mającej na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie praktyk pozwalających ograniczyć zużycie energii przez sprzęt elektroniczny;

50.  wzywa Komisję do uwzględnienia mniej rozwiniętych regionów Unii w planowaniu TIK oraz zabezpieczenia środków na współfinansowanie wdrożenia inteligentnych liczników i innych projektów TIK w tych regionach, aby zapewnić ich udział i zapobiec ich wykluczeniu ze wspólnych przedsięwzięć europejskich;

51.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w Komisji Europejskiej grupy zadaniowej do spraw inteligentnych sieci oraz zaleca, aby uwzględniła ona w swoich pracach opinie wszystkich zainteresowanych stron; zwraca się do Komisji z prośbą o regularne informowanie Parlamentu o stanie zaawansowania prac;

52.  wzywa Komisję, aby zaplanowała sporządzenie w oparciu o prace grupy zadaniowej komunikatu na temat inteligentnych systemów pomiarowych, który:

   a. zidentyfikowałby przeszkody we wdrożeniu inteligentnych systemów pomiarowych na dużą skalę;
   b. przyjąłby praktyczny przewodnik opracowany wspólnie z Komitetem Regionów, dotyczący możliwości wykorzystywania TIK w planach dotyczących wydajności energetycznej i środowiska naturalnego przez władze lokalne i regionalne; uważa, że zastosowanie to zwiększy możliwości biznesowe na szczeblu lokalnym i regionalnym;
   c. zaproponowałby procedurę, pozwalającą na możliwie jak najszybsze opracowanie minimalnego wspólnego zestawu funkcji dla inteligentnych systemów pomiarowych;
   d. ustaliłby plan działania dotyczący utworzenia specyfikacji i standardów mających na celu opracowanie inteligentnych urządzeń elektronicznych, kompatybilnych z inteligentnymi systemami pomiarowymi;
   e. ustaliłby plan działania, w którym określono by inteligentne cele (cele SMART: konkretne, mierzalne, odpowiednie, realistyczne i określone w czasie), co pozwoliłoby na szybsze wdrażanie tych systemów w państwach członkowskich i
   f. ustanowiłby system wymiany dobrych praktyk w tej dziedzinie;

53.  uważa za istotne, aby państwa członkowskie ustaliły do końca roku 2010 minimalny wspólny zestaw funkcji dla inteligentnych systemów pomiarowych, sprzyjających zdecentralizowanej produkcji i wydajności energetycznej, w celu zapewnienia konsumentom wyczerpujących i istotnych informacji umożliwiających im monitorowanie ich zużycia energii w dowolnym momencie i dostosowania go do własnych potrzeb, pomagając im w ten sposób w bardziej wydajnym zarządzaniu tym zużyciem;

54.  wzywa Komisję do określenia zwięzłego planu działania na rzecz ograniczenia zużycia energii poprzez zastosowanie TIK w budynkach instytucji europejskich, aby dać przykład państwom członkowskim i obywatelom europejskim;

55.  wzywa Komisję do ustalenia do końca 2010 roku sztywnego harmonogramu zawierającego wspierane przez TIK, ambitne i wiążące zadania w zakresie oszczędności energii dla wszystkich sektorów TIK i państw członkowskich, aby osiągnąć cele ograniczenia emisji CO2;

56.  uważa, że podejmując decyzje w sprawie instrumentów prawnych i wspólnych środków na szczeblu europejskim, należało będzie poświęcić szczególną uwagę dodatkowym kosztom dla obywateli europejskich, z którymi mogą wiązać się te środki, a także obciążeniom dla europejskiego przemysłu w zakresie kosztów produkcji i administracji;

57.  wzywa Komisję do przedstawienia instrumentów finansowych w ramach finansowania UE, aby zachęcić MŚP do rozwoju własnych niskoemisyjnych technologii energetycznych;

58.  wzywa Komisję do dostosowania budżetu UE w celu przyspieszenia rozwoju i wykorzystania efektywnych kosztowo technologii niskoemisyjnych, w szczególności w celu spełnienia potrzeb finansowych związanych z wdrożeniem Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (EPSTE);

59.  z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie „Porozumienia między Burmistrzami” („Convenant of Mayors”) jako forum wymiany najlepszych praktyk i pionierską inicjatywę miast, które wyznaczają sobie ambitne cele, aby zwiększyć swoją wydajność energetyczną; w tym kontekście gratuluje tym miastom i stowarzyszeniom, które opracowują dobre praktyki w zakresie wykorzystywania TIK, tak by miasta stały się bardziej wydajne energetycznie, oraz zachęca do rozpowszechniania takich praktyk;

60.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania edukacji i kampanii uświadamiających użytkowników, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału TIK w zakresie oszczędności energii;

61.  wzywa Komisję, aby we współpracy z odpowiednimi partnerami międzynarodowymi wspierała rozwój wspólnych międzynarodowych standardów składania przez przedsiębiorstwa sprawozdań dotyczących emisji dwutlenku węgla, aby mogły one mierzyć swoje emisje w sposób porównywalny i skuteczny;

62.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania rozwoju pozamiejscowego przetwarzania danych (off-site processing), mając na uwadze ogromny potencjał tej technologii w zakresie racjonalizacji zużycia energii i zmniejszania ilości odpadów zazwyczaj spowodowanych regularną modernizacją TIK;

63.  wyraża nadzieję, że zostaną podjęte kroki mające na celu wykorzystanie potencjału TIK do ograniczenia marnotrawstwa produktów żywnościowych w ramach łańcucha dostaw, w szczególności poprzez skoordynowane działania w zakresie wspólnej polityki rolnej i 7PR;

64.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz posłom i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
(2) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności