Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2228(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0120/2010

Predkladané texty :

A7-0120/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 25
CRE 05/05/2010 - 25

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0153

Prijaté texty
PDF 255kWORD 99k
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel
Mobilizácia informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo
P7_TA(2010)0153A7-0120/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (2009/2228(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 12. marca 2009 o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (KOM(2009)0111) a následné odporúčanie z 9. októbra 2009 (C(2009)7604),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Investície do budúcej Európy (KOM(2009)0036),

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008, najmä na ciele stanovené v oblasti klímy a energetiky,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy (KOM(2008)0800),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zlepšenie energetickej účinnosti prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (KOM(2008)0241),

–  so zreteľom na politickú dohodu medzi Parlamentom a Radou vo veci návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (KOM(2008)0780),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 16. decembra 2008 s názvom Akčný plán zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe (KOM(2008)0886),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu (KOM(2006)0545),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7–0120/2010),

A.  keďže opatrenia na zníženie vplyvu zmeny klímy si vyžadujú prijatie osobitných opatrení zameraných na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov, najmä prostredníctvom opatrení na podporu energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie,

B.  keďže ambiciózne ciele, ktoré si pre oblasť klímy a energetiky do roku 2020 stanovila EÚ, bude možné dosiahnuť len prostredníctvom súboru opatrení na úsporu energie a zabezpečenie energetickej účinnosti a ďalších zodpovedajúcich opatrení, najmä v rámci výskumu a inovácií, a neustálym stanovovaním ambicióznych cieľov pre odvetvia s neregulovaným obchodovaním s emisiami a pre energetickú účinnosť výrobkov,

C.  keďže k úsporám energie nedochádza dostatočne rýchlo na dosiahnutie cieľov stanovených do roku 2020 a súčasné opatrenia súvisiace s využívaním IKT nezodpovedajú rozsahu úloh smerujúcich udržateľnému nízkouhlíkovému energetickému systému,

D.  keďže odvetvie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa podieľa približne 8 % na spotrebe elektrickej energie a 2 % na emisiách uhlíka v Európe (1,75 % je výsledkom využívania produktov a služieb IKT a 0,25 % je výsledkom ich výroby) a zanecháva za sebou rýchlo sa zväčšujúcu uhlíkovú stopu,

E.  keďže IKT predstavujú takmer 7 % pracovnej sily a tvoria viac ako 6 % HDP a keďže existuje vážne riziko, že EÚ stratí svoje vedúce postavenie v odvetví digitálnych technológií, je naliehavo potrebné zintenzívniť inovácie v tomto odvetví tak v prospech našej klímy, ako aj v záujme tvorby ekologických pracovných miest v budúcnosti,

F.  keďže IKT majú obrovský, avšak nevyužitý potenciál na úsporu energie a môžu prostredníctvom celého radu aplikácií prispieť k zvýšeniu energetickej účinnosti; taktiež, keďže tieto aplikácie neboli do dnešnej doby dostatočne využívané,

G.  keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) môžu významne prispieť k energetickej účinnosti hospodárstva EÚ, najmä v prípade budov a odvetvia dopravy, ale môžu prospieť aj spoločnosti celkovo, a to prostredníctvom zdokonalenia výroby a distribúcie energie, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľa 20 % úspor energie do roku 2020,

H.  keďže obnoviteľné zdroje energie možno užitočne využiť na uspokojenie dopytu IKT, pokiaľ ide o elektrickú energiu; keďže systémy založené na IKT môžu obmedziť energetickú spotrebu budov až o 17 % a znížiť emisie uhlíka z dopravy až o 27 %,

I.  keďže obchodné a podnikové organizácie, najmä v odvetví dopravy, výroby a stavebníctva, zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní spotreby energie a v tejto súvislosti by mali taktiež podporovať využívanie IKT,

J.  keďže IKT je technológia umožňujúca znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom rozvodných sietí elektrickej energie (inteligentné siete), inteligentných budov, inteligentných domov a inteligentného meracích systémov, ekologicky účinnej dopravy a dematerializácie, ekologicky účinných priemyselných postupov a udržateľnosti organizačného systému,

K.  keďže motorizované priemyselné systémy predstavujú 65 % celkovej elektrického výkonu spotrebovaného priemyselnou činnosťou a keďže rozsiahle využívanie inteligentných motorov by viedlo k zníženiu CO2 o 0,97 gt do roku 2020,

L.  keďže na meranie a monitorovanie efektívnosti spotreby energie sú potrebné kompatibilné metodológie a nástroje; keďže zavedenie inteligentných meračov môže znížiť spotrebu energie až o 10 %, podporiť širšie využívanie distribuovanej výroby (mikrovýroby), znížiť straty pri nízkokapacitných sieťach, a tým podporiť šírenie obnoviteľných energií,

M.  keďže využívanie týchto technológií priamo súvisí so zavedením a šírením širokého pásma v Európe,

N.  keďže treba čo najlepšie využiť opatrenia, ktoré sa do dnešného dňa prijali v rámci európskej politiky výskumu a inovácií, ako aj výmenu informácií a osvedčených postupov, a keďže výskum a vývoj a štrukturálne fondy EÚ, ako aj opatrenia členských štátov a finančné mechanizmy EIB sa musia lepšie koordinovať s cieľom dosiahnuť súčinnosť,

O.  keďže niektoré právomoci v oblasti územného plánovania, dodávok energie, bytovej výstavby a riadenia dopravy sú v rukách členských štátov, regiónov alebo miestnych orgánov,

P.  keďže je dôležité zvyšovať informovanosť spotrebiteľov o nových technológiách a ich prípadnom hospodárskom prínose a prínose v oblasti úspory energie a umožniť spotrebiteľom lepšie riadiť svoju spotrebu energie,

Q.  keďže v súčasnosti sa 15 – 20 % prostriedkov vynaložených na prevádzku dátových centier zbytočne vydáva na zásobovanie energiou a ochladzovanie,

R.  so zreteľom na prínosy v oblasti životného prostredia, ktoré vznikli v dôsledku toho, že IKT umožnila službám v rámci rôznych odvetví dostupnosť on-line,

S.  so zreteľom na úlohu, v rámci ktorej môže energetická účinnosť pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s rastúcimi obavami o energetickú bezpečnosť v celej EÚ,

1.  víta oznámenie a následné odporúčanie Komisie a súhlasí s ich hlavnými bodmi;

2.  víta zavedenie opatrení na zabezpečenie dôvernosti osobných informácií poskytnutých v súvislosti s inteligentnou meracou technikou;

3.  vyzýva preto Komisiu, aby do konca roku 2010 predložila súbor odporúčaní s cieľom zabezpečiť, aby inteligentné merače boli zavedené podľa harmonogramu stanoveného v treťom balíku opatrení pre vnútorný trh s energiou a aby boli pre ne vymedzené minimálne funkčné požiadavky, ktoré by spotrebiteľom umožnili lepšie regulovať vlastnú spotrebu energie a vyrovnať krivku odberu a tiež uľahčili zavádzanie nových služieb v oblasti energetiky a zriadenie inovačnej, harmonizovanej a interoperabilnej inteligentnej európskej rozvodnej siete pri zohľadnení všetkých najlepších postupov, ktoré sa uplatňujú v niektorých členských štátoch, predovšetkým pokiaľ ide o riadenie dvojsmerných tokov výkonu a informácií v reálnom čase; zastáva názor, že pri vymedzení minimálnych funkčných požiadaviek by sa mali náležite zohľadniť výsledky práce európskych normalizačných organizácií, CEN, CENELEC a ETSI, pokiaľ ide o vymedzenie dodatočných funkčných požiadaviek na základe mandátu 441 o normalizácii inteligentných meračov;

4.  zdôrazňuje, že sa očakáva významný technologický pokrok a organizačné inovácie s výrazným prepojením na IKT, s cieľom získať v nasledujúcich desaťročiach potenciál úspory energie;

5.  domnieva sa, že IKT sú nevyhnutné na oddelenie hospodárskeho rastu od emisií skleníkových plynov realizovaním troch základných stratégií na zmiernenie zmeny klímy: znižovanie spotreby energie, zvýšenie energetickej účinnosti a integrácia obnoviteľnej energie;

6.  konštatuje, že porovnávanie údajov jednotlivých členských štátov a zlepšenie energetickej účinnosti sa môže zabezpečiť len prostredníctvom prijatia spoločnej metodiky merania spotreby energie a emisií uhlíka a porovnávacej metódy výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú náročnosť v odvetví stavebníctva; rovnako zdôrazňuje, že treba urýchlene pristúpiť k štandardizácii IKT ako minimálnej požiadavke interoperability; zastáva názor, že štandardizácia by sa mala okrem meracích funkcií týkať aj prístupu k zmluvným informáciám a informáciám o spotrebe, komunikácie s centrálnymi systémami prevádzkovateľov prostredníctvom elektrickej siete a zariadenia, ktoré umožňuje diaľkové pripojenie a odpojenie dodávok;

7.  zdôrazňuje, že štandardizácia IKT je súčasťou všeobecných štandardizačných činností a prispieva k politickým cieľom v oblasti zlepšenia konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, ako sa uvádza v lisabonskej stratégii; na podporu vykonávania štandardizačného pracovného programu IKT 2009 sa stanovili tieto prioritné oblasti: elektronické zdravotníctvo, digitálna integrácia, inteligentná doprava, IKT pre životné prostredie, elektronický obchod, digitálna gramotnosť, elektronické vzdelávanie, ochrana osobných údajov, súkromie, sieť a informačná bezpečnosť;

8.  domnieva sa, že ak IKT môžu prispieť k energetickým úsporám tým, že budú neustále sledovať údaje a umožnia tak optimalizáciu verejnej a súkromnej spotreby energie a zlepšenie energetickej účinnosti v mnohých odvetviach, malo by odvetvie IKT vzhľadom na prudký rast svojej vlastnej spotreby energie ísť príkladom tým, že sa zaviaže k jej výraznému znižovaniu; vyzýva Komisiu, aby sa začala zaoberať spôsobom, akým môžu IKT prispieť k účinnejšiemu hospodárstvu, pokiaľ ide o využívanie zdrojov;

9.  zdôrazňuje, že Európa by mala byť špičkou vo vývine nízkouhlíkových aplikácií IKT; domnieva sa, že je nevyhnutné presadzovať kvalitný výskum v oblasti IKT a podporovať verejné a súkromné investície do vysoko rizikového a kolaboratívneho výskumu a inovácií v oblasti IKT;

10.  domnieva sa, že IKT môžu zohrávať významnú úlohu pri meraní a kvantifikácii celosvetových vplyvov zmeny klímy a vyhodnocovaní opatrení v oblasti zmeny klímy, a tak prispieť k vylepšeniu politík v oblasti zmeny klímy;

11.  zdôrazňuje preto, že záväzok odvetvia IKT znížiť vlastnú spotrebu energie by sa mal vzťahovať predovšetkým na dátové centrá;

12.  zdôrazňuje význam spotreby energie samotným odvetvím IKT a naliehavo toto odvetvie vyzýva, aby vykonalo odporúčanie Komisie (C(2009)7604), a to čo najskôr a najneskôr do lehoty stanovenej v odporúčaní;

13.  domnieva sa, že v záujme získania potenciálu úspory energie v budúcich desaťročiach by sa mali elektrické rozvodné siete stať inteligentnými systémami s flexibilnými a kontrolovanými tokmi energie využívajúcimi vyspelé informačné technológie;

14.  konštatuje, že IKT sa môžu uplatniť mnohými spôsobmi v domácnostiach a v oblastiach ako stavebníctvo, doprava, logistika, ako aj v priemysle, a môžu pomôcť zlepšiť energetickú účinnosť a jej riadenie; konštatuje, že toto uplatnenie má okrem iného vplyv na distribúciu elektrickej energie, osvetlenie, kúrenie, chladenie, ventiláciu a klimatizáciu, ako aj na možnosti, ktoré IKT ponúkajú v oblasti merania, monitorovania a automatizácie; zastáva názor, že inteligentné merače, efektívne osvetlenie, cloud computing a distribuovaný softvér môžu zmeniť modely spotreby energie;

15.  konštatuje, že IKT môžu plánovaniu miest a riadeniu mestskej infraštruktúry poskytnúť inovačné riešenia na zníženie emisií uhlíka;

16.  zastáva názor, že využívanie IKT môže zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní energetickej účinnosti, najmä v rámci riadenia a chodu mestských aglomerácií; domnieva sa, že projekt inteligentných miest (smart cities) poukazuje na potenciál IKT znížiť spotrebu energie, a nabáda ostatné mestá, aby zlepšili svoje výsledky a prevzali osvedčené postupy;

17.  zdôrazňuje, že užšia spolupráca medzi verejnými orgánmi a poskytovateľmi verejných služieb pri zavádzaní inteligentných meracích systémov by mohla znížiť náklady a poskytnúť spotrebiteľom lepšie služby;

18.  zdôrazňuje význam zapojenia verejných orgánov, miest a obcí do rozhodovacieho procesu s cieľom zaviesť praktické opatrenia týkajúce sa znižovania spotreby energie a energetickej účinnosti; v tejto súvislosti vyzdvihuje význam IKT;

19.  zdôrazňuje, že všetky odvetvia využívajúce energiu musia čo najväčšou mierou prispieť k zlepšeniu energetickej účinnosti; konštatuje, že splnenie globálneho cieľa stanoveného na európskej úrovni bude závisieť od celkových úspor energie dosiahnutých na všetkých nižších úrovniach;

20.  zdôrazňuje, že aj odvetvie IKT sa musí usilovať o zlepšenie energetickej účinnosti a širšie využívanie dodávok energie bez emisií uhlíka prostredníctvom rozvoja vybavenia, komunikačných sietí a prenosových sústav. Komisia musí zároveň postupovať flexibilne pri prispôsobovaní právnych predpisov technickému vývoju odvetvia;

21.  zdôrazňuje, že v odvetviach priemyslu sú technológie na meranie a kontrolu spolu s príslušným softvérom zásadné pre využitie potenciálu úsporných zdrojov;

22.  s poľutovaním konštatuje, že v oblasti využívania potenciálu energetickej účinnosti a úspory energie a v znižovaní emisií skleníkových plynov sa pokračuje len veľmi pomaly; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila úsporný potenciál IKT pri vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov(1);

23.  zdôrazňuje význam vplyvu IKT na energetickú účinnosť, čo je skutočnosť, ktorá bola tiež zdôraznená v rámci ustanovenia tejto otázky za osobitnú prioritu v oblasti IKT v Siedmom rámcovom programe pre výskum a technologický rozvoj(2) v roku 2007;

24.  domnieva sa, že k oživeniu európskeho hospodárstva treba predovšetkým investovať do nových technológií a najmä šírenia širokého pásma v rôznych členských štátoch ako do prostriedku na zabezpečenie hospodárskeho rastu, prístupu k novým systémom a aplikáciám pre ešte väčší počet občanov a podnikov EÚ a na splnenie cieľov v oblasti energetickej účinnosti, ktoré si Európska únia predsavzala splniť do roku 2020; okrem toho rozvoj IKT týkajúci sa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo prispeje k zníženiu závislosti od dodávok energie, ako aj k vyrovnaniu sa s vysokými nákladmi na suroviny;

25.  vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom rozvoja príslušnej infraštruktúry uľahčili dostupnosť širokopásmového internetu pre všetkých občanov EÚ, a tak zabezpečili rovnaký prístup k on-line službám, ktoré môžu obmedziť potrebu cestovať;

26.  nabáda k rozvíjaniu a šíreniu služieb on-line (elektronické bankové služby, elektronický obchod, elektronická štátna správa, elektronické vzdelávanie, elektronické zdravotníctvo) a teleworkingu s cieľom zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných verejnosti a zároveň znížiť emisie uhlíka; vyzýva členské štáty, aby rozvíjali takéto služby, ktoré okrem šetrenia času občanov umožňujú aj redukciu dopravy;

27.  zdôrazňuje význam logistiky pri racionalizácii dopravy a znižovaní emisií uhlíka; uznáva, že je potrebné zvýšiť verejné a súkromné investície do nástrojov IKT s cieľom rozvíjať inteligentné energetické infraštruktúry pre dopravu a predovšetkým vybudovať systémy na elektronické riadenie prepravy tovaru (e-Freight) a inteligentné dopravné systémy (IDS);

28.  domnieva sa, že využívanie inteligentných dopravných systémov (IDS) v oblasti cestnej dopravy s prepojením na ostatné druhy dopravy môže prispieť k zníženiu dopravných zápch a ich škodlivého vplyvu na životné prostredie; domnieva sa, že uplatňovanie IKT v osobnej doprave a dostupnosť nových technológií, ako aj minimálne informácie na cestách a ich interakcia s pneumatikami a poveternostnými podmienkami, ktoré by sa zobrazovali na palubnej doske vozidla, umožní cestovať a prepravovať tovar efektívnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie;

29.  vyzdvihuje význam IKT v plánovaní novej európskej dopravnej politiky; požaduje, aby všetky takéto plány, ktoré Komisia predkladá, zahŕňali riešenia IKT, okrem iného v rámci regulácie dopravných tokov, a aby zvyšovali intermodalitu v doprave a optimalizovali rovnováhu medzi jednotlivými druhmi dopravy;

30.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli aplikácie nevyhnutné na vybudovanie technologickej infraštruktúry, ktorá umožní obmedzenie cestnej dopravy a rozvoj intermodality;

31.  zdôrazňuje, že s cieľom dosiahnuť úspory energie v odvetví dopravy by sa mohli pracovné cesty nahradiť virtuálnymi stretnutiami a inteligentné dopravné systémy umožnia vysokú účinnosť dopravného systému;

32.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti využívania IKT v doprave, predovšetkým využívanie nástrojov na monitorovania a meranie; považuje za nevyhnutné, aby sa výsledky meraní zohľadnili pri kontrole dopravy v reálnom čase a pri rozvoji a skvalitňovaní mestských a regionálnych dopravných sietí;

33.  žiada Komisiu, aby presadzovala šírenie inteligentných motorov s cieľom podporiť hlavné odvetvia a príslušné spoločné technologické platformy;

34.  zdôrazňuje potrebu spoločnej stratégie v oblasti vývoja a výroby elektrických vozidiel; zároveň naliehavo vyzýva Komisiu, aby ako prioritu určila projekty v oblasti inteligentných vozidiel a inteligentných ciest, ako aj výskumné a vývojové pilotné projekty zariadení V2V a V2R, ktoré môžu pre európske spoločnosti pôsobiace v oblasti IKT vytvoriť nové obchodné príležitosti;

35.  odporúča, aby sa v súvislosti s prácou Európskeho inovačného a technologického inštitútu priorita kládla na iniciatívy v oblasti rozvoja IKT v záujme udržateľných inteligentných miest, keďže viac ako 80 % obyvateľov EÚ žije v mestách, ktoré stoja pre najväčšími úlohami súčasnosti, ktoré musia európske spoločenstvá riešiť v oblasti udržateľného rozvoja, mobility, komunikácií, zdravia, bezpečnosti, dobrých životných podmienok atď.;

36.  zdôrazňuje, že budúci návrh Komisie týkajúci sa vymedzenia novej európskej digitálnej agendy by sa mal zameriavať na začlenenie IKT do nízkouhlíkového hospodárstva; požaduje využívanie technológií IKT umožňujúcich dosiahnutie požadovanej úrovne zníženia emisií CO2 v kľúčových odvetviach do roku 2020 a žiada o podporu zodpovednej spotreby energie, najmä prostredníctvom zavádzania inteligentných meracích prístrojov; poukazuje aj na to, že by sa mali stanoviť konkrétne ciele týkajúce sa zníženia stopy odvetvia IKT do roku 2015;

37.  poukazuje na to, že významnou prekážkou rozsiahleho využívania IKT v priemysle a verejných službách je nedostatočná úroveň nevyhnutnej odbornej prípravy v tejto oblasti;

38.  odporúča dodržať doložku o revízii smernice o energetickej náročnosti budov a rozšíriť jej rozsah tak, aby v ďalšej revízii boli zahrnuté menšie budovy; naliehavo žiada členské štáty, aby túto smernicu vykonávali; odporúča takisto, aby sa do vykonávacích opatrení týkajúcich sa energetickej účinnosti začlenili aj IKT; nabáda členské štáty, aby umožnili verejnosti prístup k certifikátom energetickej náročnosti verejných budov, ktoré by sa mali tiež dať ľahko porovnávať;

39.  domnieva sa, že je nevyhnutné čo najrýchlejšie rozšíriť inteligentné domáce elektrospotrebiče (smart appliances) prostredníctvom komerčného využitia spoločnej technologickej iniciatívy ARTEMIS;

40.  domnieva sa, že širšie využite IKT podporí európsky hospodársky rast, vytvorí nové pracovné miesta vyžadujúce si kvalifikáciu a povzbudí trh s novými technológiami zameranými na zlepšenie energetickej účinnosti, ako aj tvorbu ekologických pracovných miest; domnieva sa, že tak v oblasti výskumu a vývoja, ako aj v oblasti využívania existujúcich technológií je potrebný významný objem investícií; vyzýva členské štáty, aby podporovali tak verejné, ako aj súkromné investície do energetickej účinnosti; v tejto súvislosti znovu opakuje zodpovednosť členských štátov a Komisie ako verejných obstarávateľov;

41.  zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohrávajú súkromné investície pri dosahovaní potrebných úrovní financovania, a preto sa domnieva, že EÚ by mala zabezpečiť priaznivý trh a regulačný rámec podnecujúci odvetvia obchodu, aby realizovali ambiciózne stratégie v oblasti energetickej účinnosti; domnieva sa, že za týchto podmienok trhy dosiahnu ciele, ktoré im boli stanovené; vyzýva preto Komisiu, aby predložila konkrétne, ambiciózne ciele podľa potenciálu jednotlivých IKT, ako uvádza vo svojom odporúčaní (KOM(2009)0111);

42.  vyzýva členské štáty, aby investovali do vzdelávania v oblasti energetickej účinnosti, ktoré by sa malo začínať od školskej dochádzky, a podporuje rozvoj inovačných IKT poskytujúcich vzdelávacie kurzy v širokej sieti základných a stredných škôl;

43.  domnieva sa, že inteligentné meracie systémy a projekty IKT vo všeobecnosti si vyžadujú rozsiahle informačné kampane, ktoré občanom vysvetlia ich prínos; zdôrazňuje, že informovanie spoločnosti o potrebe a výhodách inteligentných meračov je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo nesprávnej interpretácii a nedostatku verejnej podpory; preto sa domnieva, že v záujme optimalizácie výroby a dodávok energie a distribučných sietí je dôležité čo najskôr podporiť využívanie inteligentných meracích systémov, čo spotrebiteľom umožní, aby svoju spotrebu riadili čo najúčinnejším spôsobom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že meranie, sledovanie a automatizácia spotreby bude nevyhnutná v rámci architektúry optimalizovaných elektrických sietí, ktorých cieľom musí byť zabezpečenie energetickej účinnosti na jednej strane a začlenenie obnoviteľných zdrojov energie a riadenia uskladnenia energie na druhej strane; zdôrazňuje však, že inteligentné meracie systémy sú prvým krokom na ceste k inteligentným sieťam;

44.  zdôrazňuje, že vzhľadom na významný vplyv IKT na ekonomický rozvoj miest a regiónov EÚ je nevyhnutné konzultovať s oficiálnymi zástupcami miestnych a regionálnych spoločenstiev v prípadoch, keď je stanovenie prioritných oblastí činnosti dôležitých pre tieto spoločenstvá podporované programami EÚ;

45.  zdôrazňuje, že inteligentné siete na úrovni členských štátov a Európy sú nevyhnutné na úplné využitie výhod inteligentných meračov; vyzýva preto Komisiu, aby sa zaoberala investičnými programami na európskej úrovni; vyzýva členské štáty, aby podporovali a uľahčovali využitie inteligentného merania pre užívateľov nehnuteľností určených na komerčné a súkromné využitie; zdôrazňuje, že zavedenie inteligentných meracích systémov je len jedným z nevyhnutných prvkov budovania európskej integrovanej inteligentnej siete; nabáda členské štáty a Komisiu, aby urýchlili uplatňovanie riešení IKT na tento účel;

46.  zdôrazňuje potrebu monitorovať vplyv rozvoja IKT na aspekty udržateľného rozvoja s osobitným zameraním na environmentálne a sociálne otázky vrátane rizika, ktoré pre životné prostredie a zdravie predstavuje používanie starého zariadenia a sociálna nerovnosť vyplývajúca z digitálneho vylúčenia;

47.  vyjadruje pochvalu členským štátom, ktoré už zaviedli inteligentné meracie systémy a nabáda ostatné členské štáty, aby tak tiež urobili čo najskôr; vyzýva Komisiu, aby sa prostredníctvom existujúcich finančných a výskumných nástrojov podieľala na financovaní čo najväčšieho počtu rozsiahlych projektov;

48.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali riešenia IKT, ktoré sú účinné, aktualizovateľné a rozšíriteľné prostredníctvom zmlúv o verejnom obstarávaní.

49.  vyzýva Komisiu, aby zriadila európsky internetový portál, ktorý by uvádzal najlepšiu prax v oblasti využívania IKT na zlepšenie energetickej účinnosti a spotrebiteľom a verejným orgánom by poskytoval užitočné informácie; požaduje zavedenie rozsiahlej kampane v európskych médiách zameranej na vzdelávanie verejnosti, pokiaľ ide o možnosti šetrenia energie v oblasti používania elektronických zariadení;

50.  vyzýva Komisiu, aby pri plánovaní v súvislosti s IKT zohľadňovala menej rozvinuté regióny EÚ a aby zabezpečila prostriedky na spolufinancovanie zavádzania inteligentných meracích systémov a ďalších projektov IKT v týchto regiónoch s cieľom zaistiť ich zapojenie a zamedziť ich vylúčeniu zo spoločných európskych podnikov;

51.  víta vytvorenie pracovnej skupiny pre inteligentné siete, ktorá vznikla v rámci Komisie, a odporúča, aby táto skupina riadne zohľadnila názory všetkých zúčastnených strán; žiada Komisiu, aby Parlamentu poskytovala pravidelné správy o pokroku práce tejto skupiny;

52.  vyzýva Komisiu, aby na základe práce tejto pracovnej skupiny zvážila vypracovanie oznámenia o inteligentných meracích systémoch, v ktorom by

   a) určila prekážky, ktoré bránia širokému uplatňovaniu inteligentných meracích systémov;
   b) víta praktickú príručku, ktorú predložila Komisia spoločne s Výborom regiónov a ktorá sa týka spôsobu, akým miestne a regionálne orgány môžu využívať IKT v rámci plánovania energetickej účinnosti a environmentálnych plánov, a domnieva sa, že táto aplikácia zlepší obchodné príležitosti na miestnej a regionálnej úrovni;
   c) navrhla postup pre čo najrýchlejšie vypracovanie minimálnych spoločných funkčných požiadaviek pre inteligentné meracie systémy;
   d) vypracovala plán vytvorenia špecifikácií a noriem rozvoja inteligentných spotrebiteľských elektronických zariadení kompatibilných s inteligentnými meracími systémami;
   e) vypracovala plán, ktorý stanovuje inteligentné (konkrétne, merateľné, primerané, dosiahnuteľné a časovo ohraničené) úlohy a ciele pre zavedenie týchto systémov v členských štátoch; a
   f) zriadila systém zberu informácií o osvedčených postupoch v tejto oblasti;

53.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa členské štáty do konca roku 2010 dohodli na spoločných minimálnych funkčných požiadavkách na inteligentné meracie systémy, ktoré by podporovali decentralizovanú výrobu a energetickú účinnosť a ktoré by spotrebiteľom poskytovali komplexné a relevantné informácie, ktoré by im umožnili kedykoľvek sledovať vlastnú spotrebu energie a prispôsobovať ju podľa vlastných potrieb, čo by prispelo k účinnejšiemu riadeniu tejto spotreby;

54.  vyzýva Komisiu, aby stanovila stručný akčný plán znižovania spotreby energie prostredníctvom využívania IKT v budovách inštitúcií EÚ, aby tak bola príkladom pre členské štáty a európskych občanov;

55.  vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2010 navrhla harmonogram s ambicióznymi a záväznými cieľmi v oblasti úspor energie postavený na IKT pre všetky odvetvia IKT a členské štáty, aby sa mohli splniť ciele v oblasti zníženia množstva emisií uhlíka;

56.  je presvedčený, že pri rozhodovaní o právnych nástrojoch a spoločných opatreniach na európskej úrovni by sa mala osobitná pozornosť venovať dodatočným nákladom, ktoré by mohli pre európskych občanov vzniknúť v dôsledku týchto opatrení, ako aj zaťaženiu európskych priemyselných odvetví z hľadiska výrobných a administratívnych nákladov;

57.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh finančného nástroja ako súčasti financovania Európskou úniou s cieľom podporiť MSP v rozvoji technológií udržateľnej nízkouhlíkovej energie;

58.  vyzýva Komisiu, aby upravila rozpočet EÚ s cieľom urýchliť vývoj a zavádzanie nákladovo účinných nízkouhlíkových technológií a zamerala sa pritom predovšetkým na naplnenie finančných potrieb súvisiacich s realizáciou Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET);

59.  víta vytvorenie Paktu starostov a primátorov (Covenant of Mayors) ako fóra na výmenu osvedčených postupov a priekopníka medzi mestami, ktoré si kladú ambiciózne ciele v záujme zvyšovania svojej energetickej účinnosti; v tejto súvislosti gratuluje mestám a združeniam, ktoré rozvíjajú osvedčené postupy využívania IKT na zvyšovanie energetickej účinnosti v mestách, a podporuje šírenie týchto osvedčených postupov;

60.  vyzýva členské štáty a Komisiu na podporu vzdelávania a zvyšovania informovanosti užívateľov s cieľom umožniť, aby sa naplno využil potenciál IKT na úsporu energie;

61.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s príslušnými medzinárodnými partnermi podporovala vypracovanie spoločných medzinárodných noriem v oblasti podávania správ o emisiách uhlíka spoločnosťami, aby sa im umožnilo merať vlastné emisie porovnateľným a účinným spôsobom;

62.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali rozvoj vonkajšieho spracovávania vzhľadom na obrovský potenciál tejto technológie, ktorým prispieva k úspore energie a znižuje objem odpadu, ktorý je zvyčajne spojený s pravidelnou aktualizáciou IKT;

63.  praje si, aby sa uskutočnili iniciatívy s cieľom využiť potenciál IKT na zníženie plytvania potravinárskych výrobkov v rámci logistického reťazca, predovšetkým prostredníctvom koordinovaných činností v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a siedmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj;

64.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisie a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(2) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia