Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2167(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0100/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0100/2010

Συζήτηση :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0155

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 403kWORD 104k
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες
Προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2008
P7_TA(2010)0155A7-0100/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2008 (2009/2167(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Ιουλίου 2009, με τίτλο «Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση για το 2008» (COM(2009)0372), και τα σχετικά συνημμένα (SEC(2009)1002 και SEC(2009)1003),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της OLAF για το 2008(1) και την δεύτερη έκθεσή της, της 19ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές που αντικαθιστούν το έγγραφο OLAF Vademecum,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για την περίοδο από τον Ιούνιο 2008 έως τον Μάιο 2009(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για την περίοδο από τον Ιούνιο 2007 έως τον Μάιο 2008(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – «Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης»(5), ιδίως δε το κεφάλαιο περί οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319, παράγραφος 3 και το άρθρο 325, παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0100/2010),

Γενικές παρατηρήσεις: Ποσό των κοινοποιηθεισών παρατυπιών

1.  διαπιστώνει ότι οι εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών, στον βαθμό στον οποίον έχουν επιβεβαιωθεί, μειώθηκαν από 1024 εκατ. EUR το 2007 σε 783,2 εκατ. EUR το 2008 ,η δε μείωση αφορά όλους τους τομείς δαπανών, εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών και των προενταξιακών ταμείων και το συνολικό ποσό κατανέμεται ως εξής:

   ίδιοι πόροι: 351 εκατ. EUR (12,5% λιγότερο από το 2007),
   γεωργικές δαπάνες: 102,3 εκατ. EUR (34 % λιγότερο από το 2007),
   διαρθρωτικές ενέργειες: 585,2 εκατ. EUR (27% λιγότερο από το 2007),
   προενταξιακά ταμεία: 61 εκατ. EUR (90,6% λιγότερο από το 2007),
   άμεσες δαπάνες: 34,7 εκατ. EUR (5,15% λιγότερο από το 2007)

2.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν τα στοιχεία που αφορούν παρατυπίες διευκρινίζοντας την επίπτωση των λαθών και των υποψιών περί ενδεχομένων απατών επί του συνόλου των κινητοποιούμενων πόρων στους διάφορους τομείς δαπανών και στα διάφορα κράτη μέλη·

3.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς συνιστά σημαντικό καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και όλων των κρατών μελών τα οποία πρέπει να παράσχουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική καταστολή αυτών των φαινομένων με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δηλαδή των φορολογουμένων πολιτών της, και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος το οποίο, σύμφωνα με τους εθνικούς δείκτες, αυξάνει την ικανότητά του για αθέμιτη σύμπραξη εντός των οργάνων, και ιδίως μέσω της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό κονδυλίων της ΕΕ εξακολουθεί να καταβάλλεται αχρεωστήτως, και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανάκτηση των κονδυλίων αυτών·

Ίδιοι πόροι

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εκτιμώμενο ποσό των παρατυπιών μειώθηκε κατά 12,5% εν σχέσει προς το 2007· επισημαίνει, ωστόσο, ότι εν σχέσει προς τα προηγούμενα έτη, ο μεγαλύτερος αριθμός παρατυπιών παρατηρείται στις τηλεοράσεις και τις οθόνες και ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να παρακολουθεί όλως ιδιαιτέρως τους τομείς αυτούς και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ανακτήσει τα οφειλόμενα ποσά των ίδιων πόρων ή τους τόκους· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να επιδιώξει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των φυσικών ελέγχων κατά την εισαγωγή και των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται στις επιχειρήσεις μετά τον εκτελωνισμό· ζητεί ακόμη από τα κράτη μέλη να παρέχουν επί του θέματος πιο αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα·

6.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματική νομοθεσία για την βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης ζημιογόνων φορολογικών πρακτικών και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· εν προκειμένω, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (COM(2009)0029) που υπεβλήθη από την Επιτροπή· υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης των περιπτώσεων για τις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να προσκομίσουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις ή να προβούν σε διοικητική έρευνα, ενημερώνοντας συστηματικά το Κοινοβούλιο με πληρότητα και διαφάνεια σχετικά με όλες τις εν λόγω υποθέσεις·

7.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για την αναδιατύπωση του κανονισμού του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2009)0427)· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη τα κράτη μέλη όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που εισάγονται στις βάσεις δεδομένων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών και να εξασφαλίσει την ορθή είσπραξη ολόκληρου του ποσού του οφειλόμενου ΦΠΑ·

8.  καλεί επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει συνεκτικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ των δαπανών στις οποίες υπεβλήθησαν τα κράτη μέλη κατά την είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων και του παρακρατηθέντος ποσοστού ως αποζημίωση για την είσπραξή τους·

Γεωργικές δαπάνες

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εκτιμώμενο ποσό των παρατυπιών μειώθηκε κατά 34% εν σχέσει προς το 2007· υπογραμμίζει ότι ο σχετικά μικρός αριθμός των παρατυπιών φαίνεται ότι οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο όριο όσον αφορά την υποχρέωση κοινοποίησης (10 000 EUR), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό(7)·

10.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της τήρησης των υποχρεώσεων στο θέμα της κοινοποίησης των παρατυπιών και εκφράζει την λύπη του για τις ελλείψεις που κατεγράφησαν από την Αυστρία, την Σουηδία, την Σλοβακία και την Ουγγαρία·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει και άλλα μέτρα για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006(8), ο οποίος, με νέους κανόνες ελέγχου όσον αφορά τα μέτρα για την στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου, σκοπό έχει να εξασφαλισθεί ότι οι δικαιούχοι τηρούν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν·

12.  υποστηρίζει τη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (στο σημείο 5.64 της προαναφερθείσης ετήσιας έκθεσης) σύμφωνα με την οποία το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι αποτελεσματικό για τον περιορισμό του κινδύνου να γίνουν λάθη και παράτυπες δαπάνες μόνον εφόσον εφαρμόζεται ορθά και υπό την προϋπόθεση ότι εισάγονται ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα εκφράζει την λύπη του για τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου (Σκωτία), της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας· προτρέπει την Επιτροπή να παρεμβαίνει δραστικά σε περιπτώσεις όπου εξακολουθούν να εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα·

Διαρθρωτικά μέτρα

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο οικονομικός αντίκτυπος των παρατυπιών, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, μειώθηκε κατά 27% εν σχέσει προς το 2007· διαπιστώνει ότι, ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων, το ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται για τον τομέα της πολιτικής συνοχής στη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2008 εξακολουθεί να υπερβαίνει το 5%· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η Ιταλία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία ανέφεραν το υψηλότερο ποσό παρατυπιών· εκφράζει, ταυτόχρονα, την ικανοποίησή του για την καλή συνεργασία που ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρχίσει με την Επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων και αναμένει ότι τα λοιπά κράτη μέλη θα συνεργασθούν επίσης· υπενθυμίζει ότι, όπως έχει τονίσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα διαρθρωτικά μέτρα είναι το κεφάλαιο δαπανών που υπόκειται στις αυστηρότερες ρυθμίσεις και στις πλέον πολύπλοκες διαχειριστικές διαδικασίες όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι, όπως επεσήμανε η Επιτροπή, ο μεγάλος αριθμός οικονομικών παρατυπιών που διεπιστώθησαν σε ένα κράτος μέλος δεν σημαίνει κατ' ανάγκη μεγαλύτερο αριθμό σφαλμάτων και περιπτώσεων απάτης εν σχέσει προς άλλα κράτη, αλλά ενδέχεται να είναι το αποτέλεσμα λεπτομερέστερων και αυστηρότερων ελέγχων· τονίζει επίσης ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2008 δεν λαμβάνει υπόψη την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, κατά την οποία εισήχθησαν νέα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών· επισημαίνει τον μεγάλο αριθμό σφαλμάτων που αφορούν μη επιλέξιμες δαπάνες και παραβιάσεις των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις και θεωρεί συνεπώς ότι είναι σκόπιμο να εισαγάγει η Επιτροπή προληπτικές κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές προς διευκρίνιση του τρόπου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και προκειμένου, δαπάνες που έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή ως μη επιλέξιμες, να αντικαθίστανται από τις διαχειριστικές αρχές με νέες επίσης μη επιλέξιμες·

14.  τονίζει ότι οι καθυστερήσεις κατά την έγκριση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα 2007-2013 ενδέχεται να έχουν δυσχεράνει την ανίχνευση των σφαλμάτων και πιθανών περιπτώσεων απάτης στις δαπάνες που αφορούν τις προκαταβολές· εκτιμά επίσης ότι η παρεπόμενη καθυστέρηση όσον αφορά την ανάληψη δαπανών για τις ενδιάμεσες πληρωμές ενδέχεται να οδηγήσει σε αγώνα δρόμου για την παρακολούθηση των προθεσμιών αποδέσμευσης· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των κανόνων αποδέσμευσης με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα των δαπανών αλλά και να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι·

15.  επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις που έχουν επιτύχει ορισμένα κράτη μέλη στην εναρμόνιση των συστημάτων τους για την κοινοποίηση των παρατυπιών χάρις στη μεγαλύτερη χρήση του συστήματος AFIS· παροτρύνει τα κράτη μέλη, τα οποία δεν διαθέτουν ακόμη ηλεκτρονικά συστήματα υποβολής εκθέσεων, να τα εισαγάγουν το ταχύτερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τα καλά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί έως τώρα όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων και την τήρηση των προθεσμιών υποβολής εκθέσεων·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν πληρέστερες και περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις κατά την περίοδο 2000-2006· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να είναι ανυποχώρητη στην απαίτησή της να παρέχουν τα κράτη μέλη πλήρη ενημέρωση καθώς και για να εφαρμόζουν αυστηρά τους διορθωτικούς μηχανισμούς στα επιχειρησιακά προγράμματα·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του προς την Επιτροπή για την χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για την πρόληψη της απάτης στα διαρθρωτικά ταμεία, σε συνεργασία με την OLAF, και τονίζει τη σημασία που έχει η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές και τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές·

Προενταξιακά ταμεία

18.  εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι το εκτιμώμενο ποσό των παρατυπιών της ΕΕ-10 αυξήθηκε κατά 8%, ενώ το ποσό της ΕΕ-12 κατά 152%, και οι ανακτήσεις χρημάτων μειώθηκαν κατά 15,6% εν σχέσει προς το 2007· ζητεί ειδικότερα από την Βουλγαρία και την Ρουμανία: να ενισχύσουν την διοικητική τους ικανότητα ως προς την διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ, να εξουδετερώσουν τα υπάρχοντα ή τα ενδεχόμενα δίκτυα σύγκρουσης συμφερόντων στο επίπεδο της διαχείρισης των πόρων, να βελτιώσουν την εποπτεία και την διαφάνεια των διαδικασιών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να θεσπίσουν και να κοινοποιήσουν σύντομα τα απαραίτητα προφυλακτικά, διορθωτικά ή/και πειθαρχικά μέτρα και να ενημερώσουν σχετικώς την Επιτροπή, αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες που αναλήφθηκαν από την Βουλγαρία και την Ρουμανία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συστάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της συνδιαχείρισης και του δημοσιονομικού ελέγχου·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να περιορισθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με το ιδιαίτερα ασταθές πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσει δραστηριότητα η ΓΔ Διεύρυνσης με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικού πολυετούς σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να εγκρίνει το συντομότερο ειδική πολιτική για τους εκ των υστέρων ελέγχους στο επίπεδο της κεντρικής διαχείρισης, βάσει της αποκτηθείσης εμπειρίας κατά το 2008 και λαμβανομένης υπόψη της σχέσης κόστους/κέρδους·

20.  τονίζει ότι οι στρατηγικοί στόχοι των προενταξιακών ταμείων πρέπει να καθοριστούν περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα προενταξιακά ταμεία στην περίπτωση της Τουρκίας, ώστε να διευκολυνθεί καλύτερα η αξιολόγηση των έργων που πραγματοποιούνται σε σχέση με τους γενικούς στόχους· θεωρεί ότι οι στόχοι και τα αποτελέσματα πρέπει να κοινοποιούνται κατά τρόπο διαφανή·

21.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει με πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί ο μηχανισμός υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση των έργων και την απόδοση των σχετικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων τους· θεωρεί ότι στο τέλος του κάθε έργου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κοινοποίησή της έκβασής του (αποτελέσματα και αντίκτυπος) και στη συνέχεια, μετά την περάτωση, να υποβάλλεται έκθεση σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα με σκοπό την παροχή στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις ώστε να διευκολυνθεί ο μελλοντικός σχεδιασμός·

Άμεσες δαπάνες

22.  επισημαίνει ότι η εξωτερική βοήθεια είναι ένας τομέας ο οποίος πλήττεται ολοένα και περισσότερο από παρατυπίες και απάτες·

23.  ζητεί να προσδώσει σπουδαιότητα η Επιτροπή στο πρόβλημα της διπλής χρηματοδότησης των έργων·

24.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ, στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, έχει συνεισφέρει στον ΟΗΕ ποσά μεγαλύτερα του ενός δισεκατομμυρίου EUR ετησίως· επαναλαμβάνει ως εκ τούτου ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί σε διεθνές πλαίσιο η εντολή της OLAF και ότι πρέπει να παρασχεθούν στην OLAF όλα τα απαραίτητα νομικά μέσα ώστε να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των αυξανομένων άμεσων δαπανών· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ζήτημα αυτό·

Ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι με την ανακοίνωση σχετικά με τον αποδεκτό κίνδυνο σφάλματος (COM(2008)0866) η Επιτροπή έθεσε τις βάσεις για την συζήτηση του θέματος και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την παροχή περαιτέρω σχετικής ενημέρωσης συμφωνεί με την άποψη για τον καθορισμό διαφορετικών αποδεκτών κατώτατων ορίων σφάλματος για κάθε τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα εκάστοτε χαρακτηριστικά και τους σχετικούς κανόνες προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (λ.χ.: βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ελέγχου και εστίασή τους στην ποιότητα των δαπανών ή απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας)∙

26.  υποστηρίζει την άποψη ότι οι ετήσιες περιλήψεις που διαβιβάζονται από το κάθε κράτος μέλος στην Επιτροπή θα πρέπει να έχουν ισχυρότερη νομική βάση από την σημερινή (άρθρο 53 δ, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (δημοσιονομικός κανονισμός)· ζητεί συνεπώς, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, οι εν λόγω περιλήψεις να παρέχουν πλήρη ποιοτική ανάλυση των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται στο κάθε κράτος μέλος· θεωρεί εξ άλλου απαραίτητο να συνεχίσει η Επιτροπή να προωθεί τις «συμβάσεις εμπιστοσύνης» με τα κράτη μέλη για τα Διαρθρωτικά Ταμεία εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επιπλέον εγγυήσεις για τα εθνικά συστήματα ελέγχου μέσω στενότερης σχέσης με τα ανεξάρτητα Ανώτατα Όργανα Ελέγχου·

Αύξηση της διαφάνειας και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος

27.  διαπιστώνει ότι ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ο πλέον εκτεθειμένος σε κινδύνους κακοδιαχείρισης, απάτης και διαφθοράς και ότι οι παράνομες αυτές δραστηριότητες στρεβλώνουν την αγορά, προκαλούν αύξηση των τιμών και των δασμών που πληρώνουν οι καταναλωτές για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών και δημιουργούν δυσπιστία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν προσεκτικά τους ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και να υποβάλλουν βελτιωτικές προτάσεις· αναγνωρίζει επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να επιτρέπει την δημοσίευση των καταστάσεων των δικαιούχων στην ίδια ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως της διαχειριστικής αρχής και με σαφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες που θα παρέχονται από όλα τα κράτη μέλη σε μία τουλάχιστον από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να παρέμβει προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη μέλη παρέχουν αξιόπιστες και ομοιογενείς πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνονται στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς·

28.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει εγκαίρως συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, για όλες τις πτυχές που συνδέονται με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για την καταπολέμηση των αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να επιταχύνει την έγκριση όλων των απαραίτητων μέτρων για την καθιέρωση αυτής της αρχής·

29.  προτρέπει την Προεδρία του Συμβουλίου να αναθέσει στην Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευθεί και να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατό τη σύναψη συμφωνιών για την καταπολέμηση της απάτης με την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο και να διαπραγματευθεί μια νέα ευρύτερης κλίμακας συμφωνία με την Ελβετία·

30.  τονίζει ότι η ενεργός προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ απαιτεί την ενισχυμένη καταπολέμηση του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού εγκλήματος· ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τους σχετικούς μηχανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή του 2000 και του πρωτοκόλλου της σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές, της απόφασης πλαισίου σχετικά με αποφάσεις δήμευσης (2006/783/ΔΕΥ)(9) και της απόφασης πλαισίου για τις χρηματικές ποινές (2005/214/ΔΕΥ)(10)·

31.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση της απαγόρευσης ασκήσεως ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ιδίως για επαγγέλματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως ο αποκλεισμός των εκ προθέσεως παραβατών από την άσκηση καθηκόντων ανωτάτου εκτελεστικού στελέχους·

32.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκτίμηση του αντίκτυπου και πρόταση για διεύρυνση του ενωσιακού κεκτημένου ώστε να περιλάβει κοινούς ορισμούς παραβάσεων στον τομέα του χρηματοπιστωτικού και οικονομικού εγκλήματος·

33.  θεωρεί ότι για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης απαιτείται να τερματισθεί η φοροδιαφυγή και οι παράνομες δραστηριότητες που διέρχονται μέσω των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο του αποκλεισμού των εταιριών που δρουν μέσω των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με εταιρίες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον η παράκτια τοποθεσία τους καθυστερεί μονομερώς την έγκριση συμφωνιών συνεργασίας με την Ένωση·

34.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, 2009, το 78% των πολιτών της Ένωσης συμφωνεί ότι η διαφθορά αποτελεί μείζον πρόβλημα στη χώρα τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν να εξασφαλίσουν τους πόρους που απαιτούνται για να αποτραπούν τα κρούσματα διαφθοράς σε σχέση με την χρήση κονδυλίων της ΕΕ, να επιταχύνεται η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες σχετιζόμενες με απάτη, φοροδιαφυγή και συναφή με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εγκλήματα, και να εφαρμόζονται σαφείς και διαφανείς κανόνες έναντι προσώπων πολιτικά εκτεθειμένων, όπως ορίζεται στην τρίτη οδηγία σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (οδηγία 2005/60/ΕΚ)(11)· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει το ταχύτερο δυνατό δείκτες για τον ακριβή ποσοτικό καθορισμό των προσπαθειών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος της Στοκχόλμης· ζητεί την στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, εις τρόπον ώστε η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων να καταστεί αποτελεσματικότερη· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πάραυτα πρωτοβουλίες για την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης επί φορολογικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά το πρόβλημα των φορολογικών παραδείσων, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 2010(12)·

Το έργο της OLAF

35.  αναγνωρίζει και υποστηρίζει το έργο της OLAF και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πλήρης επιχειρησιακή αυτονομία της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, και την θεωρεί απαραίτητη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, και των πολιτών της, αλλά και σημαντική για την διαφύλαξη της καλής εικόνας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· θεωρεί, κατά συνέπεια, απαραίτητη την χάραξη μιας στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους, η οποία θα εξασφαλίζει τη διατήρηση του σημερινού υψηλού ποιοτικού επιπέδου του προσωπικού·

36.  υποστηρίζει την άποψη ότι η OLAF θα έπρεπε να αξιοποιεί περισσότερο το έργο των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής για την διεξαγωγή των ερευνών της και να μην επαφίεται στις πληροφορίες των υπαλλήλων ή των κρατών μελών· θεωρεί επίσης απαραίτητο να παρακολουθείται εάν και κατά πόσον λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις της OLAF από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής ζητεί συνεπώς από την OLAF να προσκομίζει στις προσεχείς ετήσιες εκθέσεις της σχετικά στατιστικά στοιχεία·

37.  θεωρεί ότι το έργο της OLAF μπορεί να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματικό με τον προσεκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό των ερευνών, μέσω της έγκρισης μίας διαδικασίας ad hoc που να λειτουργεί ως δεσμευτικός οδηγός, την προώθηση των στόχων SMART και των δεικτών RACER για τις έρευνες αυτές καθαυτές, τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της OLAF και των εθνικών δικαστικών αρχών ήδη από την πρώτη φάση της ερευνητικής διαδικασίας, και την ταχεία εφαρμογή μιας πολιτικής ελάχιστων ορίων για την παρέμβαση και διαδικασιών παρακολούθησης στη διάρκεια του αρχικού σταδίου ερευνών από την OLAF, στο πλαίσιο της οποίας θα ανατίθεται η αντιμετώπιση κρουσμάτων απάτης μικρής κλίμακας σε άλλες υπηρεσίες· ζητεί συνεπώς από την OLAF να παρουσιάσει στην επόμενη έκθεσή της την σχετική πρόοδο και να αναφέρει με ποιον τρόπο η πρόοδος αυτή θα ενσωματωθεί στο μελλοντικό επιχειρησιακό εγχειρίδιο της OLAF που πρόκειται σύντομα να εκδοθεί·

38.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ενεργά την OLAF στις διαπραγματεύσεις όλων των συμφωνιών συνεργασίας που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης και την ανταλλαγή πληροφοριών επί φορολογικών ζητημάτων·

Σχέσεις της OLAF με την Europol και την Eurojust

39.  επιδοκιμάζει τις πρακτικές ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί από την OLAF και την Eurojust για την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας τους για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης·

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συνεργασία μεταξύ της OLAF και της EUROPOL· κατανοεί ότι ο συνδυασμός των πληροφοριακών στοιχείων της EUROPOL και της επιχειρησιακής πείρας της OLAF επιτρέπει την παροχή αποτελεσματικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη καθώς και την αποφυγή επικαλύψεων· ζητεί από την OLAF να παρουσιάσει, κατά την επόμενη ετήσια έκθεσή της, τα πρακτικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την αλλαγή του καθεστώτος της EUROPOL από 1ης Ιανουαρίου 2010·

Συνεργασία της OLAF με τα κράτη μέλη

41.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο Παράρτημα 1 της ετήσιας έκθεσης 2009 (SEC(2009)1002), σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 280 της Συνθήκης ΕΚ από τα κράτη μέλη, υπάρχουν κενά, τόσο στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη απαντούν στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής όσο και στο είδος των ερωτήσεων που τίθενται από την Επιτροπή, οι οποίες δεν οδηγούν σε αξιοποιήσιμες απαντήσεις ή από τις οποίες το κράτος μέλος μπορεί ευχερώς να υπεκφύγει· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του εν λόγω ερωτηματολογίου σε συνεργασία με τις διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών εις τρόπον ώστε να καταστεί αποτελεσματική η σχετική διαδικασία·

42.  καλεί την OLAF να παρουσιάσει, στην μελλοντική ετήσια έκθεσή της, λεπτομερή ανάλυση των στρατηγικών και των μέτρων που εφαρμόζει κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης για την πρόληψη και τον εντοπισμό των παρατυπιών στις δαπάνες από ταμεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που οφείλονται σε διαφθορά· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκτέλεση των γεωργικών και διαρθρωτικών ταμείων· είναι της γνώμης ότι η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία των 27 επιμέρους χωρών, πρέπει να εξετάσει την προσέγγιση που ακολουθούν οι εθνικές δικαστικές και ερευνητικές αρχές και την ποσότητα και την ποιότητα των διενεργούμενων ελέγχων, και να παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία και τους λόγους στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες οι εθνικές αρχές δεν έδωσαν συνέχεια σε σχετικές αναφορές της OLAF· εκτιμά επίσης ότι η έκθεση πρέπει να παρέχει μία βάση χρήσιμων γνώσεων για την καλύτερη χάραξη της στρατηγικής της OLAF, τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για ειδικές έρευνες και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, καθώς και για την βελτίωση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη και την αποτελεσματικότητα της OLAF και των τοπικών αρχών ελέγχου·

43.  επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναφέρουν κάθε παρατυπία το αργότερο μετά την πάροδο δύο μηνών από τη λήξη του τριμήνου στη διάρκεια του οποίου μία παρατυπία αποτέλεσε αντικείμενο της πρώτης διοικητικής ή δικαστικής πράξης διαπίστωσης και/ή στη διάρκεια του οποίου γνωστοποιήθηκαν νέα στοιχεία σχετικά με την κοινοποιημένη παρατυπία· ζητεί συνεπώς από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την γεφύρωση του υφισταμένου χάσματος μεταξύ της διαπίστωσης και της κοινοποίησης των παρατυπιών, και με τον εξορθολογισμό των εθνικών διοικητικών διαδικασιών·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει εκ νέου τη διαδικασία για την έγκριση τόσο της οδηγίας για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (2001/0115(COD)), η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2002 ενώπιον του Συμβουλίου, όσο και του κανονισμού για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή προς προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων (2004/0172(COD)), ο οποίος εξακολουθεί να εκκρεμεί από το 2005 ενώπιον του Συμβουλίου·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF και την OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2008/EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2008-2009/Activity-report_en.pdf
(3) ΕΕ C 295, 18.11.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ C 269, 10.11.2009, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0090.
(6) ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1.
(7) ΕΕ L 355, 15.12.2006, σ. 56.
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης (ΕΕ L 368, 23.12.2006, σ. 74).
(9) ΕΕ L 328, 24.11.2006, σ. 59.
(10) ΕΕ L 76, 22.3.2005, σ. 16.
(11) ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0020.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου