Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2167(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0100/2010

Predkladané texty :

A7-0100/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0155

Prijaté texty
PDF 337kWORD 91k
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel
Ochrana finančných záujmov Spoločenstva - Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2008
P7_TA(2010)0155A7-0100/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2010 o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom – výročná správa za rok 2008 (2009/2167(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia k predchádzajúcim výročným správam Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF),

–  so zreteľom na správu Komisie z 15. júla 2009 Európskemu parlamentu a Rade s názvom Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2008 (KOM(2009)0372) vrátane príloh (SEK(2009)1002 a SEK(2009)1003),

–  so zreteľom na výročnú správu úradu OLAF o činnosti za rok 2008(1) a na druhú správu úradu OLAF z 19. júna 2008 o uplatňovaní nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi, ako aj na usmernenia nahradzujúce vademékum úradu OLAF,

–  so zreteľom na správu o činnosti dozorného výboru OLAF-u za obdobie od júna 2008 do mája 2009(2),

–  so zreteľom na správu o činnosti dozorného výboru OLAF-u za obdobie od júna 2007 do mája 2008(3),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami inštitúcií(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov – Štokholmský program(5), a predovšetkým na kapitolu o hospodárskej trestnej činnosti a korupcii,

–  so zreteľom na článok 319 ods. 3 a článok 325 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0100/2010),

Všeobecné úvahy: počet oznámených nezrovnalostí

1.  konštatuje, že finančný dosah nezrovnalostí v rozsahu, v akom boli zistené, sa znížil, keď z 1 024 miliónov EUR v roku 2007 klesol na 783,2 milióna EUR v roku 2008, pričom pokles sa týkal všetkých oblastí výdavkov s výnimkou priamych výdavkov a predvstupových fondov; zmeny sa týkali najmä:

   vlastné zdroje: 351 miliónov EUR (zníženie o 12,5 % v porovnaní s rokom 2007);
   poľnohospodárske výdavky: 102,3 miliónov EUR (zníženie o 34 % v porovnaní s rokom 2007);
   štrukturálne opatrenia: 585,2 miliónov EUR (zníženie o 27% v porovnaní s rokom 2007);
   predvstupové fondy: 61 miliónov EUR (zvýšenie o 90,6% v porovnaní s rokom 2007);
   priame výdavky: 34,7 miliónov EUR (zvýšenie o 5,15% v porovnaní s rokom 2007);

2.  zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť informácie o nezrovnalostiach, ktoré objasnia podiel celkových prostriedkov potrebných v jednotlivých oblastiach výdavkov a v jednotlivých členských štátoch, ktorých sa týkajú chyby a podozrenia z podvodov;

3.  zdôrazňuje, že boj proti podvodom a korupcii je dôležitou povinnosťou európskych inštitúcií a všetkých členských štátov, ktoré musia na boj proti tejto pliage poskytovať všetky potrebné zdroje, aby mohli chrániť finančné záujmy EÚ a jej daňových poplatníkov a bojovať proti organizovanému zločinu, ktorý podľa vnútroštátnych ukazovateľov posilňuje svoju schopnosť vyvíjať nekalé praktiky vnútri inštitúcií najmä cestou podvodov týkajúcich sa rozpočtu Spoločenstva;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že značná suma finančných prostriedkov EÚ sa naďalej vypláca nesprávnym spôsobom, a vyzýva Komisiu, aby prijala primerané opatrenia s cieľom spätne ich získať;

Vlastné zdroje

5.  víta skutočnosť, že odhadovaná suma ovplyvnená nezrovnalosťami bola o 12,5 % nižšia ako v roku 2007; napriek tomu poznamenáva, že tak ako v predchádzajúcich rokoch sa najväčší počet nezrovnalostí zaznamenal pri televíznych prijímačoch a monitoroch a preto vyzýva Komisiu, aby sa sústredila najmä na tieto výrobky a prijala potrebné kroky s cieľom spätne získať akékoľvek zdroje alebo splatné úroky; okrem toho vyzýva Komisie, aby podporovala vhodnú rovnováhu medzi fyzickými kontrolami pri dovoze a kontrolami subjektov po colnom konaní; vyzýva členské štáty, aby poskytovali lepšie štatistiky v tejto oblasti;

6.  považuje za zásadné, aby sa zaviedla účinná legislatíva s cieľom zlepšiť administratívnu spoluprácu pri riešení škodlivých daňových praktík a zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu; v tejto súvislosti víta návrh smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní (KOM(2009)0029), ktorý predložila Komisia; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa podrobne sledovali prípady, v ktorých členské štáty odmietnu postúpiť špecifické informácie alebo vykonať administratívne vyšetrovanie, a aby vo všetkých takýchto prípadoch boli Európskemu parlamentu poskytnuté jasné a úplne informácie;

7.  víta návrh Komisie o prepracovaní nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (KOM(2009)0427); zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské štáty mali väčšiu zodpovednosť v tejto súvislosti, ktorá začína kvalitou informácii vkladaných do databáz; vyzýva Komisiu, aby overovala správnosť týchto informácií a zabezpečila, aby všetky splatné sumy DPH boli zaplatené;

8.  okrem toho vyzýva Komisiu, aby poskytovala komplexné informácie, ktoré umožnia porovnanie medzi nákladmi členských štátov na vyzbieranie tradičných vlastných zdrojov a sumou zadržiavanou na pokrytie týchto nákladov na zber;

Poľnohospodárske výdavky

9.  víta skutočnosť, že odhadovaná suma ovplyvnená nezrovnalosťami bola o 34% nižšia ako v roku 2007; zdôrazňuje, že relatívne mali počet zdanlivo vyplýva najmä z nízkej prahovej hodnoty na povinné informovania (10 000 EUR), zavedenej nariadením Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky a o organizácii informačného systému v tejto oblasti(7);

10.  zdôrazňuje, že je dôležité spĺňať požiadavky na informovanie o nezrovnalostiach a hlboko ľutuje nedostatky zaznamenané v súvislosti s Rakúskom, Švédskom, Slovenskom a Maďarskom;

11.  vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie kroky s cieľom zaistiť účinné a efektívne vykonávanie nariadenia (ES) č. 1975/2006(8), v ktorom sa stanovujú nové kontrolné pravidlá pre podporné opatrenia rozvoja vidieka s cieľom zabezpečiť, aby beneficienti splnili svoje povinnosti;

12.  schvaľuje názor Dvora audítorov (bod 5.20 vyššie uvedenej výročnej správy), že integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) je účinný pri obmedzení rizika chýb alebo nezrovnalostí pri výdavkoch len vtedy, ak sa správne využíva a vkladajú sa doň spoľahlivé údaje; hlboko ľutuje vážne nedostatky zistené v systémoch používaných v Spojenom kráľovstve (Škótsku), Bulharsku a Rumunsku; naliehavo žiada Komisiu, aby prijala prísne kroky, ak by takéto problémy pretrvávali;

Štrukturálne opatrenia

13.  víta skutočnosť, že finančný dosah nezrovnalostí odhadovaný Komisiou sa v porovnaní s rokom 2007 znížil o 27 %; konštatuje, že podľa odhadov Dvora audítorov uvedených v jeho vyhlásení o vierohodnosti za rok 2008 (kapitola o kohéznej politike) rozsah chybovosti so zreteľom na zákonnosť a správnosť príslušných transakcií stále presahuje 5 %; je znepokojený, že Taliansko, Poľsko, Spojené kráľovstvo a Španielsko vykázali najväčšiu mieru nezrovnalostí; súčasne víta, že niektoré z týchto členských štátov nadviazali s Komisiou dobrú spoluprácu s cieľom tieto problémy vyriešiť, a verí, že aj ostatné členské štáty budú postupovať rovnako; pripomína, že, ako zdôraznil Dvor audítorov, štrukturálne opatrenia sú oblasťou výdavkov, ktorá podlieha najprísnejším pravidlám a najzložitejším postupom riadenia v rozpočte EÚ, a že, ako uviedla Komisia, zistenie veľkého počtu finančných nezrovnalostí v jednom členskom štáte nevyhnutne neznamená vyšší počet chýb a podvodov než v iných členských štátoch, ale môže byť výsledkom dôkladnejších a prísnejších kontrol; upozorňuje tiež, že v správe Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rok 2008 sa nezohľadňuje programové obdobie 2007 – 2013, počas ktorého boli zavedené nové systémy správy a kontroly výdavkov; berie na vedomie vysoký výskyt chýb spojených s neoprávnenými výdavkami a porušeniami pravidiel o verejnom obstarávaní, a preto považuje za vhodné, aby Komisia vypracovala pre členské štáty a miestne orgány preventívne usmernenia s cieľom objasniť, ako sa majú tieto pravidlá uplatňovať, a zabrániť situáciám, keď riadiaci orgán nahrádza výdavky, ktoré Komisia zamietla pre ich neoprávnenosť, novými, rovnako neoprávnenými výdavkami;

14.  zdôrazňuje, že prieťahy pri schvaľovaní systémov riadenia a kontroly pre programy na roky 2007 – 2013 mohli viesť k zníženiu účinnosti pri odhaľovaní chýb a možných podvodov vo výdavkoch na zálohové platby; domnieva sa tiež, že následné oneskorené poskytovanie prostriedkov na priebežné platby by mohlo spôsobiť uponáhľané čerpanie prostriedkov tesne pred uplynutím lehoty viazanosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila prehodnotenie pravidiel pre zrušenie viazanosti s cieľom zabezpečiť uvážlivejšie vynakladanie prostriedkov, ako aj splnenie kvantitatívnych cieľov;

15.  víta zlepšenie, ktoré niektoré členské štáty dosiahli pri harmonizácii svojich systémov na oznamovanie nezrovnalostí prostredníctvom intenzívnejšieho používania systému AFIS; vzhľadom na dobré výsledky, ktoré sa s elektronickými systémami podávania správ doteraz dosiahli vo vzťahu ku kvalite údajov a dodržiavaniu príslušných lehôt, vyzýva členské štáty, ktoré takýmito systémami ešte nedisponujú, aby ich čo najskôr zaviedli;

16.  vyzýva Komisiu, aby Komisii predložili kompletnejšie a spoľahlivejšie informácie o finančných korekciách za obdobie 2000-2006; na druhej strane vyzýva Komisiu, aby bola prísna pri žiadaní členských štátov, aby poskytli komplexné informácie, a aby dôsledne uplatňovala pravidlá o finančných korekciách v súvislosti s operačnými programami;

17.  víta skutočnosť, že Komisia zaviedla spoločnú stratégiu na predchádzanie podvodom pri štrukturálnych opatreniach, ktorú vypracovala v spolupráci s úradom OLAF, a zdôrazňuje význam účinnejšej spolupráce s príslušnými regionálnymi orgánmi a vnútroštátnymi súdnymi orgánmi;

Predvstupové fondy

18.  odsudzuje skutočnosť, že odhadovaný rozsah nezrovnalostí zaznamenaných v EÚ-10 vzrástol o 8 % a v EÚ-2 o 152 %, pričom množstvo vrátených prostriedkov sa v porovnaní s rokom 2007 znížilo o 15,6 %; vyzýva predovšetkým Bulharsko a Rumunsko, aby posilnili svoje administratívne kapacity na riadenie financovania z fondov EÚ, vyriešili v oblasti správy poskytnutých finančných prostriedkov jestvujúce alebo prípadné strety záujmov, zlepšili dohľad a zvýšili transparentnosť postupov verejného obstarávania na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni a urýchlene zaviedli potrebné preventívne, opravné a/alebo disciplinárne opatrenia a informovali o nich Komisiu; uznáva a podporuje kroky, ktoré na zlepšenie noriem spoločného hospodárenia a finančnej kontroly uskutočnili Bulharsko a Rumunsko ako reakciu na odporúčania Komisie;

19.  vyzýva Komisiu, aby prijala primerané kroky s cieľom znížiť riziká vyplývajúce s vysoko premenlivého prostredia, v ktorom funguje GR ELARG, s cieľom zaistiť účinné viacročné plánovanie interných kontrolných operácií; ďalej vyzýva Komisiu, aby urýchlene prijala osobitnú politiku na kontroly ex-post v rámci centralizovaných správnych dohovorov, pričom by čerpala zo skúseností z roka 2008 a zohľadnila potrebu zabezpečiť dobré zhodnotenie prostriedkov;

20.  zdôrazňuje, že strategické ciele týkajúce sa predvstupových fondov musia byť ešte podrobnejšie stanovené, ako sa uvádza v osobitnej správe Dvora audítorov o predvstupových prostriedkoch pre Turecko, aby sa uľahčilo hodnotenie vykonávaných projektov vo vzťahu k všeobecným cieľom; domnieva sa, že ciele a výsledky sa musia oznamovať transparentným spôsobom;

21.  zdôrazňuje, že Komisia by mala pokračovať v iniciatívach na zlepšenie navrhovania projektov a ich vykonávania; zdôrazňuje, že treba skvalitniť mechanizmus podávania správ o vykonávaní projektov a s nimi spojených činností a výsledkov; domnieva sa, že by sa malo zabezpečiť, aby sa správy o účinkoch projektov (výsledkoch a dôsledkoch) podávali na konci každého projektu a vo vhodných intervaloch po jeho skončení, s cieľom poskytovať informácie o výkonnosti na účely plánovania v budúcnosti;

Priame výdavky

22.  poznamenáva, že vonkajšia pomoc predstavuje oblasť, ktorá je vo výraznej miere poznačená nezrovnalosťami a podvodom;

23.  žiada Komisiu, aby sa venovala problému dvojitého financovania projektov;

24.  zdôrazňuje skutočnosť, že v uplynulých piatich rokoch EÚ prispela OSN ročne sumou vyššou ako 1 miliarda EUR; opätovne preto potvrdzuje potrebu posilniť mandát úradu OLAF v medzinárodnom kontexte a potrebu zabezpečiť mu všetky nevyhnutné právne prostriedky, aby mohol vykonávať svoje povinnosti, čo sa týka kontroly týchto narastajúcich priamych výdavkov; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu poskytla aktuálne informácie o tejto otázke;

Integrovaný rámec vnútornej kontroly

25.  víta skutočnosť, že Komisia svojim oznámením o prípustnom riziku (KOM(2008)0866) vytvorila základ na diskusiu o tejto otázke, a vyzýva Komisiu, aby v tomto ohľade ďalej poskytovala informácie; pripája sa k názoru, že by sa pre každé odvetvie mohla stanoviť hranica prípustnej chybovosti s prihliadnutím na jeho špecifiká a pravidlá; nalieha na Komisiu, aby náležite zohľadnila ďalšie kroky, ktoré treba uskutočniť na zlepšenie hospodárenia s prostriedkami EÚ (napr. zvýšením efektívnosti systémov kontroly a ich zameraním na kvalitu výdavkov alebo zjednodušením príslušných právnych predpisov);

26.  domnieva sa, že výročné súhrny, ktoré Komisii predkladajú členské štáty, by mali mať pevnejší právny základ než ten, ktorý je v súčasnosti zavedený (článok 53b ods. 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (nariadenie o rozpočtových pravidlách)); vyzýva preto v súvislosti s revíziou nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa v týchto súhrnoch poskytovali kompletné kvalitatívne analýzy zistení auditov, ktoré vykonáva každý členský štát; ďalej sa domnieva, že je dôležité, aby Komisia naďalej podporovala zmluvy o dôvere s členskými štátmi v rámci štrukturálnych fondov, a zároveň zabezpečila dodatočné záruky v súvislosti s vnútroštátnymi kontrolnými systémami pestovaním bližších vzťahov s nezávislými najvyššími kontrolnými orgánmi;

Zvýšenie transparentnosti a boj proti podvodom, korupcii a finančnej trestnej činnosti

27.  konštatuje, že oblasť verejného obstarávania je najviac ohrozená zlým hospodárením, podvodmi a korupciou a že takéto nezákonné činnosti narušujú trh, zvyšujú spotrebiteľské ceny tovaru a služieb a negatívne vplývajú na dôveru voči EÚ; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby dôkladne zvážili súčasné pravidlá verejného obstarávania a vypracovali návrhy na ich zlepšenie; uznáva tiež, že sa dosiahol pokrok pri zvyšovaní transparentnosti, čo sa týka príjemcov prostriedkov EÚ, a vyzýva Komisiu, aby vytvorila systém, ktorý umožní zverejňovanie zoznamov príjemcov na rovnakej internetovej stránke, bez ohľadu na riadiaci orgán, s uvedením jasných a porovnateľných informácií poskytnutých všetkými členskými štátmi v aspoň jednom pracovnom jazyku EÚ; okrem toho žiada Komisiu o zásah s cieľom zabezpečiť, aby všetky členské štáty poskytovali spoľahlivé a jednotné informácie o príjemcoch prostriedkov EÚ, ktoré musia byť začlenené do systému včasného varovania a centrálnej databázy vylúčenia;

28.  vyzýva Komisiu, aby so zainteresovanými stranami vrátane občianskej spoločnosti včas začala úvodné rozhovory a konzultácie o všetkých stránkach súvisiacich s vytvorením Európskej prokuratúry na boj proti trestným činom ovplyvňujúcim finančné záujmy EÚ, ako je stanovené v článku 86 Zmluvy o fungovaní EÚ, a aby urýchlila prijímanie všetkých potrebných opatrení na zriadenie tohto úradu;

29.  nalieha na predsedníctvo Rady, aby Komisiu poverilo vedením rokovaní o dohodách proti podvodom s Andorrou, Monakom a San Marínom a ich uzavretím v čo najkratšom čase, ako aj vedením rokovaní o novej ďalekosiahlejšej dohode so Švajčiarskom;

30.  zdôrazňuje, že aktívna ochrana finančných záujmov EÚ si vyžaduje zintenzívnenie boja proti finančnej a ekonomickej trestnej činnosti; vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu uplatnili príslušné nástroje EÚ vrátane Dohovoru o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000 a jeho protokolu o bankových transakciách, rámcového rozhodnutia o príkazoch na konfiškáciu (2006/783/SVV)(9) a rámcového rozhodnutia o finančných trestoch (2005/214/SVV)(10);

31.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh vzájomného uznávania zákazov činnosti, najmä v prípade profesií v oblasti financií, ako napríklad zákazu pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa pre osoby obvinené z podvodu;

32.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie vplyvov a návrh rozšírenia acquis EÚ o spoločných definíciách trestných činov do oblasti finančnej a ekonomickej trestnej činnosti;

33.  domnieva sa, že na ochranu finančných záujmov EÚ je potrebné zastaviť daňové úniky a nezákonnú činnosť, ktorá sa vykonáva prostredníctvom daňových rajov; vyzýva Komisiu, aby zvážila uvalenie zákazu na spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť prostredníctvom daňových rajov, uzatvárať obchodné dohody so spoločnosťami so sídlom v EÚ, pokiaľ skutočnosť, že sú registrované v daňovom raji, vedie k jednostrannému oddialeniu prijatia dohôd o spolupráci s EÚ;

34.  poznamenáva, že podľa prieskumu Eurobarometer 2009 až 78% občanov EÚ považuje korupciu za veľký problém svojej vlastnej krajiny; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali, že zaručia zdroje potrebné na predchádzanie korupcii pri čerpaní prostriedkov EÚ, na urýchlenie zabavovania majetku spojeného s podvodmi, daňovými únikmi, praním špinavých peňazí a so súvisiacou trestnou činnosťou a na uplatňovanie jednoznačných a transparentných pravidiel v súvislosti s politicky exponovanými osobami, a to v súlade s treťou smernicou o praní špinavých peňazí (smernica 2005/60/ES)(11); vyzýva Komisiu, aby v súlade s ustanoveniami štokholmského programu čo najrýchlejšie vypracovala ukazovatele na vyčíslenie úsilia vynaloženého na boj proti korupcii a osobitný dôraz kládla na verejné obstarávanie; vyzýva na väčšiu spoluprácu medzi úradmi na vymáhanie majetku s cieľom zabezpečiť účinnejšie zabavovanie majetku; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne uskutočnila kroky na podporu dobrej správy v daňových záležitostiach, najmä čo sa týka problému daňových rajov, v súlade s uznesením Európskeho parlamentu o tejto otázke z 10. februára 2010(12);

Práca úradu OLAF

35.  oceňuje a podporuje činnosť úradu OLAF a potrebu zaručiť jeho plnú operačnú nezávislosť pri realizácii jeho úloh, ktoré považuje za nevyhnutne dôležité na ochranu finančných záujmov EÚ a tým aj jej občanov, a zároveň významné pre udržiavanie dobrého mena európskych inštitúcií; domnieva sa preto, že by sa mala vypracovať stratégia ľudských zdrojov, ktorá zabezpečí zachovanie aktuálnej vysokej úrovne kvality ľudských zdrojov;

36.  domnieva sa, že úrad OLAF by pri začatí vyšetrovaní mal viac čerpať z práce vykonanej oddelením vnútorného auditu Komisie, než sa spoliehať hlavne na informácie poskytnuté úradníkmi alebo členskými štátmi; domnieva sa, že je rovnako dôležité monitorovať, či a ako oddelenie vnútorného auditu Komisie zohľadňuje odporúčania úradu OLAF; vyzýva preto úrad OLAF, aby v budúcich výročných správach poskytoval relevantné štatistiky;

37.  domnieva sa, že činnosť úradu OLAF môže byť ešte efektívnejšia, ak sa zabezpečí starostlivé a podrobné plánovanie vyšetrovania prostredníctvom prijatia procesného nariadenia ad hoc ako záväzného usmernenia, pri vyšetrovaní sa podporí uplatňovanie cieľov SMART a ukazovateľov RACER, zlepší sa spolupráca a výmena údajov medzi úradom OLAF a vnútroštátnymi súdnymi orgánmi od začiatku vyšetrovacieho procesu a ak sa pre úrad OLAF urýchlene uplatní politika „kľúčových úloh“ ako aj nadväzné postupy počas začiatočnej fázy vyšetrovaní úradu OLAF, na základe ktorej sa budú podvodmi v malom rozsahu zaoberať iné orgány, pričom úrad OLAF sa môže vo svojom vyšetrovaní zamerať na opakujúce sa podvody v malom rozsahu, ktoré spôsobujú vysoké škody ako dôsledok štrukturálnych problémov; vyzýva preto úrad OLAF, aby vo svojej nasledujúcej správe opísal pokrok, ktorý sa podarilo v tomto zmysle dosiahnuť, a aby uviedol, do akej miery sa tieto skutočnosti premietnu do prevádzkového manuálu úradu OLAF, ktorý bude v blízkej budúcnosti uverejnený;

38.  vyzýva Komisiu, aby aktívne začlenila úrad OLAF do rokovaní o všetkých dohodách o spolupráci, ktoré sa zaoberajú bojom proti podvodom a výmenou informácií o daňových otázkach;

Vzťah úradu OLAF s Europolom a Eurojustom

39.  víta praktické dohovory čoraz bližšej koordinácie a spolupráce v boji proti finančným podvodom, ktoré boli dohodnuté medzi úradom OLAF a Eurojustom;

40.  víta spoluprácu medzi úradom OLAF a Europolom; poznamenáva, že kombináciou analytických možností Europolu a operatívnych skúseností úradu OLAF sa členským štátom môžu poskytnúť účinné služby a zabrániť duplikácií; vyzýva úrad OLAF, aby vo svojej najbližšej výročnej správe načrtol praktické dôsledky zmeny štatútu Europolu od 1. januára 2010;

Spolupráca úradu OLAF s členskými štátmi

41.  hlboko ľutuje nedostatky vyplývajúce z prílohy I k výročnej správe za rok 2008 (Plnenie článku 280 Zmluvy o ES členskými štátmi v roku 2008 – SEK(2009)1002), a to v súvislosti so spôsobom, akým členské štáty odpovedajú na dotazník Komisie, ako aj s typom otázok, ktoré kladie Komisia, a ktorými nedosiahla kvantifikovateľné odpovede alebo sa im členské štáty ľahko vyhli; preto vyzýva Komisiu, aby zvážila prípadné zmeny dotazníka, ktoré by mohla urobiť v spolupráci s členskými štátmi s cieľom dosiahnuť jeho účinnosť a efektívnosť;

42.  vyzýva úrad OLAF, aby vo svojej budúcej správe predložil podrobnú analýzu stratégií a opatrení vykonávaných každým členským štátom v rámci boja proti podvodom a na účely predchádzania nezrovnalostiam v oblasti čerpania prostriedkov EÚ vrátane nezrovnalostí spôsobených korupciou, ako aj na účely zisťovania takýchto prípadov; domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať využívaniu prostriedkov z poľnohospodárskych a štrukturálnych fondov; domnieva sa, že správa obsahujúca profily 27 krajín by mala analyzovať prístup, ktorý uplatňujú vnútroštátne súdne a vyšetrovacie orgány, a kvalitu vykonávaných kontrol, ako aj štatistiky a dôvody, prečo v určitých prípadoch vnútroštátne orgány nevyvodili žiadne dôsledky zo správ úradu OLAF; domnieva sa tiež, že správa by mala predstavovať vedomostný základ používaný pri vypracúvaní lepšej stratégie úradu OLAF a priorít, ktoré sa majú sledovať v osobitných vyšetrovaniach, pri zavádzaní prispôsobených podnetov a zlepšovaní spolupráce s členskými štátmi, ako aj pri zvyšovaní efektívnosti činnosti úradu OLAF a miestnych orgánov dohľadu;

43.  zdôrazňuje skutočnosť, že právne predpisy EÚ požadujú, aby členské štáty oznámili akékoľvek nezrovnalosti najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia štvrťroku, v priebehu ktorého sa nezrovnalosť stala predmetom predbežného správneho alebo súdneho vyšetrovania a/alebo vyšla najavo nová informácia o predtým oznámenej nezrovnalosti; vyzýva preto členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o skrátenie časového odstupu medzi zistením a oznámením nezrovnalosti vrátane zefektívnenia vnútroštátnych správnych postupov;

44.  vyzýva Komisiu, aby znovu začala postup vedúci k prijatiu smernice o trestnoprávnej ochrane finančných záujmov Spoločenstva (2001/0115(COD)), ktorý od roku 2002 blokuje Rada, a nariadenia o vzájomnej administratívnej pomoci pri ochrane finančných záujmov Spoločenstva proti podvodom a iným protiprávnym konaniam (2004/0172 (COD)), ktorý Rada blokuje od roku 2005;

o
o   o

45.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Európskemu dvoru audítorov, dozornému výboru úradu OLAF a úradu OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2008/EN.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2008-2009/Activity-report_en.pdf.
(3) Ú. v. EÚ C 295, 18.11.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2009)0090.
(6) Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56.
(8) Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 74).
(9) Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59.
(10) Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16.
(11) Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.
(12) Prijaté texty, P7_TA(2010)0020.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia