Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2166(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0062/2010

Indgivne tekster :

A7-0062/2010

Forhandlinger :

PV 06/05/2010 - 3
CRE 06/05/2010 - 3

Afstemninger :

PV 06/05/2010 - 7.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0156

Vedtagne tekster
PDF 161kWORD 74k
Torsdag den 6. maj 2010 - Bruxelles
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008
P7_TA(2010)0156A7-0062/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2010 om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) årsberetning for 2008,

–  der henviser til artikel 15, 126, 175, 208-209, 271 og 308-309 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank,

–  der henviser til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om Revisionsrettens rolle,

–  der henviser til sin beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2007(1),

–  der henviser til brevvekslingen mellem Hans-Gert Pöttering, Europa-Parlamentets formand, og Philippe Maystadt efter Parlamentets beslutning af 23. april 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 25. marts 2009 om årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling(2),

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2008 om EIB's årsberetning 2006(3),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2006/1016/EF af 19. december 2006 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet(4),

–  der henviser til Domstolens afgørelse af 6. november 2008 om det retlige grundlag for afgørelse 2006/1016/EF(5),

–  der henviser til EIB's offentliggørelsespolitik(6) af 28. marts 2006,

–  der henviser til EIB's forretningsplan for 2009-2011, som godkendtes af bestyrelsen den 16. december 2008,

–  der henviser til Domstolens dom af 10. juli 2003 vedrørende OLAF's (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) undersøgelseskompetence i forhold til EIB(7),

–  der henviser til trepartsaftalen mellem Revisionsretten, EIB og Kommissionen vedrørende Domstolens fremgangsmåder ved revision i medfør af EF-traktatens artikel 248, stk. 3(8), som blev fornyet i juli 2007,

–  der henviser til den fælles hensigtserklæring af 27. maj 2008 mellem Kommissionen og EIB om at fremme samordningen af EU's eksterne udlånspolitik,

–  der henviser til den fælles hensigtserklæring af 9. juli 2008 mellem Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Investeringsbank om information om Bankens politikker, standarder og procedurer samt behandlingen af klager, heriblandt klager fra personer, der ikke er borgere og ikke har bopæl i Den Europæiske Union,

–  der henviser til EIB's midtvejsrevision af sin politik over for offshorefinanscentre,

–  der henviser til den årlige aktivitetsrapport for 2008 fra EIB's klagenævn,

–  der henviser til den seneste beretning fra EIB til Parlamentet om gennemførelsen af Parlamentets henstillinger,

–  der henviser til den årlige aktivitetsrapport for 2008 fra EIB's revisionsudvalg til Bankens styrelsesråd,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. oktober 2008 »Overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag« (KOM(2008)0706),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 »En europæisk økonomisk genopretningsplan« (KOM(2008)0800),

–  der henviser til sin beslutning af 10. marts 2010 om EU 2020(9),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0062/2010),

A.  der henviser til, at EIB blev oprettet ved Romtraktaten, og at dens vigtigste opgave er at bidrage til udviklingen af fællesmarkedet og til en reduktion af forskellene i udviklingen i de forskellige regioner ved anvendelse af kapitalmarkederne og Bankens egne midler,

B.  der henviser til, at der med EIB's finansieringstransaktioner fokuseres på seks prioriterede målsætninger: økonomisk og social sammenhørighed, forberedelse af videnøkonomien, udvikling af transeuropæiske transportnet og adgangsveje, støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), beskyttelse og forbedring af miljøet og forsyningssikkerhed for bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi,

C.  der henviser til, at EIB's operationer uden for Den Europæiske Union primært iværksættes for at understøtte Den Europæiske Unions politikker med eksterne foranstaltninger,

D.  der henviser til, at EIB i overensstemmelse med Lissabonstrategien har besluttet at øge sin tegnede kapital med 67 mia. EUR, fra 165 mia. EUR til 232 mia. EUR, hvoraf medlemsstaterne har betalt 8,2 mia. EUR,

E.  der henviser til, at EIB i henhold til sine vedtægter efter ratifikationen af Lissabontraktaten kan tegne lån og garantier, som svarer til 250 % ikke alene af den tegnede kapital men også af reserver, ubundne midler og overskuddet af resultatopgørelsen,

F.  der henviser til, at finansieringsbehovet er øget som følge af den kreditstramning, der er forårsaget af den økonomiske og finansielle krise,

G.  der henviser til, at EIB lægger særlig stor vægt på SMV'er, bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi, afbødning af klimaændringer og investeringer i EU's konvergensregioner, der er hårdt ramt af den nylige økonomiske afmatning,

H.  der henviser til, at målene i EU 2020-strategien ikke kan nås uden passende finansiering, og at Parlamentet i punkt 35 i sin beslutning om EU 2020 giver udtryk for, at »at Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling bør få en stærkere rolle med hensyn til at støtte investeringer i infrastruktur, grøn teknologi, innovation og SMV'er«,

I.  der henviser til, at omfanget af EIB's udlån er steget betydeligt i 2008, idet de indgåede låneaftaler androg 57,6 mia. EUR, mens det udbetalte løb udgjorde 48,6 mia., dvs. 10 mia. mere end forventet,

J.  der henviser til, at værdien af de undertegnede projekter er 20,5 % i forhold til 2007 og med 25,9 % i forhold til 2006; der henviser til, at 89,34 % af EIB's transaktioner i 2008 var koncentreret om projekter i EU's medlemsstater, hvilket udgør en stigning på 2,7 procentpoint i sammenligning med 2007 og 2,25 procentpoint i sammenligning med 2006,

K.  der henviser til, at værdien af de underskrevne kontrakter i 2007, som hovedsagelig vedrørte projekter i Central- og Østeuropa, voksede med 17 %, nemlig til 6905 mio. i 2008, dvs. næsten det dobbelte af værdien i 2004,

L.  der henviser til, at EIB's udlånsaktiviteter i 2008 uden for EU var som følger (fordelt på geografisk område): Asien og Latinamerika, 469 mio. EUR; det sydlige Kaukasus og Rusland, 170 mio. EUR; Middelhavslandene, 1 290 mio. EUR; tiltrædelseslandene, 3 453 mio. EUR; AVS-landene, 561 mio. EUR og Sydafrika, 203 mio. EUR,

Bemærkninger til EIB's årsberetning 2008

1.  lykønsker EIB med årsberetningen for 2008 og opfordrer EIB til at fortsætte sit arbejde med at udvikle Europas økonomi for at sikre vækst, jobskabelse og den interregionale og sociale samhørighed;

2.  bemærker med tilfredshed EIB's hurtige reaktion på den globale økonomiske krise ved at selvfinansiere en forhøjelse af sin egenkapital og dermed forøge sin udlånskapacitet til støtte for den europæiske økonomiske genopretningsplan; opfordrer Banken til at fortsætte sine programmer til forvaltning af finanskrisen, især over for de medlemsstater, som er hårdt ramt af krisen, og til yderligere at forhøje sine udlån i de pågældende lande; forventer, at EIB-finansieringsmidlerne i 2009, der beløber sig til 75 000 mio. EUR, vil tilvejebringe investeringer i realøkonomien for et samlet beløb på ca. 225 000 mio. EUR.

3.  bemærker, at nye kreditlinjer for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med finansielle formidlere steg med 42,4 % til 8,1 mia. EUR i 2008, og at 4,7 mia. EUR af disse gennemførtes i løbet af det sidste kvartal; konstaterer, at 30 mia. EUR i tidsrummet 2008-2011 blev øremærket til lån til SMV'er;

Lissabontraktatens virkninger

4.  hilser styrkelsen af revisionsudvalget velkommen, idet antallet af dets medlemmer er blevet forhøjet fra tre til seks, ligesom udvalget har fået til opgave at kontrollere, at Bankens aktiviteter er i overensstemmelse med bedste bankpraksis og at revidere dens regnskaber; betoner, at det må sikres, at revisionsudvalgets medlemmer har omfattende erfaring med banktilsyn; understreger imidlertid, at der ud over styrkelsen af revisionsudvalget bør træffes konkrete foranstaltninger til at sikre, at der indføres et egentligt banktilsyn for EIB;

5.  anmoder EIB og medlemsstaterne om at overveje muligheden af, at Den Europæiske Union bliver aktionær i Banken ud over medlemsstaterne (idet EU i medfør af Lissabontraktaten har status som juridisk person), hvilket efter Parlamentets opfattelse vil resultere i et udvidet samarbejde mellem EIB og Kommissionen;

Banktilsyn

6.  bemærker, at EIB i juli 2009 blev deltager i eurosystemets pengepolitiske transaktioner sammen med Den Europæiske Centralbank (ECB), hvilket indebærer bestemte krav om at rapportere til ECB gennem Luxembourgs centralbank, især vedrørende EIB's bestemmelser om likviditetsrisikostyring;

7.  er imidlertid overbevist om, at der er behov for en europæisk tilsynsordning, hvor EIB er underkastet de samme forsigtighedsregler som kreditinstitutionerne samt et reelt tilsyn, således at der kan skaffes et overordnet indblik i kvaliteten af EIB's finansielle situation og sikres, at dens resultater måles med nøjagtighed, og at reglerne for god forretningsskik overholdes;

8.  støtter derfor forslaget om, at Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS) bør ændres til en europæisk banktilsynsmyndighed (EBA) inden for rammerne af det europæiske finanstilsyn; henstiller, at de finansielle institutioner og grupper med aktiviteter i mere end en EU-medlemsstat, herunder EIB, skal være omfattet af EBA's beføjelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der er muligt for, at det europæiske finanstilsynssystem kan indlede sit arbejde snarest muligt;

Budgetkontrol og forvaltning

9.  glæder sig over, at Banken har været i stand til at fastholde sin meget høje kreditværdighed til trods for markedsvolatilitet og -usikkerhed; bifalder desuden, at Banken har hævet sit låneloft fra 55 mia. EUR til 60 mia. og kan tilvejebringe et beløb på 59,5 mia. EUR, hvilket udgør en væsentlig stigning (8,8 %) i sammenligning med 2007 (54,7 mia. EUR);

10.  opfordrer EIB til at gøre alt, hvad der er muligt for at fastholde sin AAA-status, der er helt afgørende for at kunne sikre de bedste betingelser for udlånene;

Eksternt mandat og investeringsfacilitet

11.  afventer midtvejsvurderingen af EIB's eksterne finansiering inden 30. april 2010 og Kommissionens forslag til en ny afgørelse, der erstatter afgørelse nr. 633/2009/EF; mener, at både midtvejsvurderingen og Kommissionens nye forslag bør tage hensyn til ikke alene henstillingerne fra styringskomitéen under ledelse af Michel Camdessus, men også de tidligere henstillinger fra Parlamentet; opfordrer især til større sammenhæng i EIB's eksterne mandat både med henblik på at sikre tilstrækkelige midler gennem hele mandatets gyldighedsperiode og deres fordeling på de geografiske områder;

12.  understreger, at EIB's eksterne aktiviteter bør være i overensstemmelse med EU's politiske mål som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; mener, at EIB som en bank, der styres af EU's politikker, bør finde en balance med hensyn til udlån mellem de forskellige regioner i EU's nabolande; mener, at det med hensyn til regioner, hvor EIB's aktiviteter kan overlappe med andre regionale eller internationale offentligt finansierede finansielle institutioner, kan være nødvendigt med en tydelig arbejdsfordeling; glæder sig i denne forbindelse over investeringsrammen for det vestlige Balkan; fastholder dog, at samarbejdsaftalen mellem Kommissionen, EIB og EBRD bør revideres, hvad angår finansieringsoperationer i EU's østlige nabolande, Rusland og Centralasien; glæder sig derfor over, at styringskomitéen omfattende flere sagkyndige tilslutter sig de henstillinger, Europa-Parlamentet vedtog i marts 2009, om bedre gensidig forståelse mellem EIB og EBRD.

13.  minder om, at det i punkt 24 i sin beslutning af 22. april 2008(10) om decharge for gennemførelsen af budgettet for 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF) for regnskabsåret 2006, foreslår, at EIB-repræsentanter under dechargeproceduren forelægger EIB's årsberetning direkte for Budgetkontroludvalget og redegør for gennemførelsen af investeringsfaciliteten; minder endvidere om, at EUF-midlerne er offentlige penge, som de europæiske skatteydere, og ikke finansmarkederne, stiller til rådighed;

14.  beklager på ny, at EIB's årsberetning om investeringsfaciliteten hovedsagelig indeholder finansielle oplysninger og meget få – om overhovedet nogen – oplysninger om resultaterne af de forskellige programmer, der finansieres;

15.  bemærker, at den forestående revision af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11) udgør en lejlighed til at indarbejde investeringsfacilitetens projekter og resultater i dechargeproceduren; opfordrer Kommissionen til at foreslå en mulig løsning med henblik på at nå dette mål, når den fremsætter sit forslag;

Åbenhed og bekæmpelse af svig

16.  bemærker med tilfredshed, at EIB i de seneste år har fulgt Parlamentets henstillinger og foretaget systematisk opfølgningsarbejde;

17.  minder om, at EIB har forpligtet sig til at gennemføre formel revision af sin offentliggørelsespolitik hvert tredje år, og glæder sig over, at EIB i maj 2009 indledte en offentlig høring vedrørende sin klageinstanspolitik, offentliggørelsespolitik og sin politik for åbenhed; beklager, at offentliggørelsespolitikken ikke som fastsat blev gennemgået i 2009, og forventer, at EIB foretager en revision af disse tre områder snarest muligt;

18.  anmoder om, at EIB præciserer betingelserne for manglende indberetning af oplysninger i sin kommende offentliggørelsespolitik med henblik på fastsættelse af strenge normer for åbenhed;

19.  bemærker med tilfredshed, at de offentlige høringer i de senere år er blevet en fast bestanddel af EIB's politik for åbenhed; opfordrer ikke desto mindre EIB til at være mere opmærksom på interessenternes indsats ved at give dem dokumenter med letforståelig vejledning om deres eventuelle deltagelse i høringer eller evalueringer;

20.  hilser det velkomment, at EIB, navnlig generalinspektøren, har gjort en større indsats for at udarbejde nye bestemmelser om beskyttelse af interne meddelere (»whistleblowers«), som offentliggjordes i april 2009, hvormed alle ansatte i EIB og enhver anden, der leverer tjenester til Banken, sikres fuld beskyttelse; henleder dog Bankens opmærksomhed på, at EIB ikke yder nogen beskyttelse mod repressalier mod eksterne kritikere, og opfordrer EIB til at undersøge mulighederne for at afhjælpe denne mangel;

21.  støtter EIB's nultolerancepolitik over for svig og korruption, og anmoder Banken om i samarbejde med Kommissionen at fremskynde udarbejdelsen af en sort liste over svindlere og indførelsen af en ordning for administrativ udelukkelse af selskaber, der er fundet skyldige i korruption af EIB og andre multilaterale udviklingsbanker;

22.  glæder sig over, at offentliggørelsespolitikken foreligger på samtlige EU-sprog, og opfordrer EIB til også at gøre »Adgang til miljøoplysninger«, »EIB's klageinstans« og »EIB's politik for åbenhed« tilgængelige på alle EU-sprog;

Politikken over for offshorefinanscentre

23.  glæder sig over, at EIB har taget endnu et skridt ved at ændre sin politik over for offshorefinanscentrene, således at den nu er mere vidtgående end det gældende forbud mod finansiering af investorer, som er hjemmehørende i et skattely;

24.  bemærker med tilfredshed Bankens nye politik over for offshorefinanscentrene, der nu er mere vidtgående end det gældende forbud mod finansiering af investorer, som er hjemmehørende i sortlistede offshorefinanscentre, navnlig den nye forpligtelse, som EIB har pålagt alle modparter, der er hjemmehørende i ikke-sortlistede, men løst regulerede, offshorefinanscentre, til at flytte til et land, der ikke er et offshorefinanscenter, inden der underskrives en kontrakt, hvilket i forbindelse med Bankens fremtidige udlån efter 31. marts 2010 sikrer, at ingen af EIB's lånere er hjemmehørende i løst regulerede offshorefinanscentre;

25.  anmoder EIB om at undersøge, om denne ændrede politik over for offshorefinanscentrene også omfatter de midler, der anvendes af EIB til at yde lån til projekter; mener, at EIB desuden bør sikre, at de indtægter, som genereres af disse midler, ikke kan flyttes til et skattely efter projekternes afslutning;

26.  udtrykker bekymring over den manglende gennemsigtighed vedrørende den måde, hvorpå »globale lån« tildeles og overvåges med hensyn til skatteforvaltning; minder om, at EIB bør sikre, at modtagere af dens lån ikke benytter sig af skattely eller andre metoder som ulovlige interne afregningspriser, der kan medføre skatteunddragelse; opfordrer i denne henseende EIB til at anmode om, at finansielle formidlere offentliggør enhver anvendelse af de globale lån og rammelån, som de modtager, herunder en rapport om deres aktiviteter i de enkelte lande, de opererer i;

27.  glæder sig over EIB-gruppens aktivitetsberetning og beretningen om virksomhedsansvar, hvori der redegøres for de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at nå bankens strategiske målsætninger, som supplerer og styrker EU'S politiske målsætninger;

Strategi og målsætninger

28.  glæder sig over EIB's forretningsplan for 2009 til 2011, hvor Banken har foretaget en betydelig opjustering af sine operationelle mål i sammenligning med de retningslinjer, som var indeholdt i forretningsplanen 2008-2010;

29.  understreger, at EIB tildeles en vigtig rolle med hensyn til at nå målene i EU 2020; anmoder derfor Banken om at sikre, at dens udlån bidrager til bestræbelserne på at opfylde de strategiske målsætninger;

30.  bemærker, at økonomisk og social samhørighed og økonomisk konvergens, og navnlig konvergenssøjlen i EU's samhørighedspolitik, er et centralt mål for EIB;

31.  påskønner det bidrag, som EIB har ydet til konvergensmålsætningen ved at yde lån for 21 mia. EUR, svarende til 41 % de samlede EIB-udlån i EU, til konvergensprojekter;

32.  fremhæver den merværdi, som gennemførelsen af foranstaltninger i samarbejde med Kommissionen og bankens fremgangsmåde med at yde ekstra støtte og gearing til strukturfondsinterventioner, indebærer;

33.  opfordrer til at udvide anvendelsen af EU-tilskud i kombination med EIB-finansieringsinstrumenter, især i samhørighedsregioner, hvor det er særligt vanskeligt at tilvejebringe egne midler, med henblik på at støtte samhørigheden og forebygge en yderligere forværring i de lande, der er hårdest ramt af krisen;

34.  anmoder om, at EIB i fremtiden oplyser om detaljerne vedrørende større lån, der supplerer EFRU-bistand til regioner, som gennemfører teknologisk avancerede programmer eller programmer for vedvarende eller miljøvenlig energiforsyning;

35.  fremhæver EIB's væsentlige rolle med hensyn til at støtte små og mellemstore virksomheder under finanskrisen, idet disse udgør op til 99 % af erhvervsvirksomhederne i EU og beskæftiger over 100 millioner mennesker og dermed udgør dynamoen i den europæiske økonomi;

36.  anerkender den indbyggedes gearingseffekt, som indebærer, at de finansielle formidlere mindst skal genudlåne det dobbelte af EIB-lånet, og at initiativet om nye lån til SMV'er er en forbedring af de finansielle vilkår for disse virksomheder; anmoder endvidere EIB om i den næste årsberetning at oplyse flere detaljer om den effektive anvendelse af disse lån med henblik på at sikre, at nogle af de fordele, de finansielle formidlere har af EIB-finansieringen, på passende vis sendes videre til SMV'er, samt at oplyse om midlernes oprindelse;

37.  bemærker i denne forbindelse, at 30 mio. EUR på anmodning fra EIB's aktionærer er blevet øremærket til lån til SMV'er i perioden 2008-2011, og at halvdelen af dette beløb er stillet til rådighed i 2008-2009; understreger betydningen af en høj grad af tilsyn for at sikre, at de finansielle partnere ikke akkumulerer EIB-kreditterne for at stabilisere deres egne balancer;

38.  er opmærksom på, at den økonomiske krise endnu ikke er overstået, og at ledigheden fortsat stiger; opfordrer EIB til at praktisere en mere risikovillig politik for udlån til SMV'er uden at sætte sin AAA-status over styr; foreslår, at EIB tilpasser risikokapitalmandatet for 2006 for Den Europæiske Investeringsfond for bedre at tage højde for den aktuelle økonomiske uro og behovet for at forbedre SMV'ernes adgang til kapital til risikobetonede projekter; kræver, at EIB's deltagelse i Jasmine-programmet, som aktuelt udgør 20 mio. EUR, mindst fordobles;

39.  minder om de henstillinger, som Parlamentet fremsatte i sin beslutning af 25. marts 2009 om EIB's og Den Europæiske Udviklingsbanks årsberetninger for 2007(12), der i punkt 8 opfordrede EIB til »at forbedre tilsynet og gennemskueligheden vedrørende formen og slutmodtagerne af dens globallån til støtte for små og mellemstore virksomheder«; opfordrer EIB til yderligere at forbedre gennemskueligheden af sine lån via finansielle mellemled og til at etablere entydige finansieringsbetingelser for finansielle mellemled og kriterier for låneeffektivitet;

40.  opfordrer EIB til at harmonisere sine lån til SMV'er med strukturfondsbevillinger til konvergensregioner og til at sikre ligelig støtte til forskellige typer SMV'er;

41.  opfordrer indtrængende EIB til at føre tilsyn med arten og den endelige modtager af dens globale lån til støtte for SMV'er og til at fremme gennemsigtigheden heraf; foreslår, at der indføres en resultattavle for multiplikatoreffekten af EIB's udlånsvirksomhed;

42.  opfordrer EIB til i sine årsberetninger at udarbejde en mere detaljeret og metodologisk ensartet analyse af gennemførelsen af de finansielle instrumenter, der supplerer strukturfondsinterventionerne; i denne forbindelse bør Banken forklare Parlamentet, hvordan finansieringsfaciliteten for risikodeling, som den har oprettet sammen med Kommissionen, fungerer. mener, at samspillet mellem denne facilitet og finansieringen under det syvende rammeprogram for forskning og strukturfondene er særlig relevant;

43.  bemærker, at evalueringsfasen af JEREMIE-initiativet (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - fælleseuropæiske midler til virksomheder i mikro- til mellemstørrelse) ifølge EIB's årsberetning blev afsluttet i 2008; beklager, at rapporten ikke indeholder denne evaluering;

44.  opfordrer EIB til i sin næste årsberetning at tilføje yderligere detaljer om de første resultater af de to politikker fra 2009: Jasmine-initiativet (»Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe«) og gennemførelsen af »Mezzanine Facility for Growth«;

45.  anmoder EIB om at gøre alt, hvad der er muligt, for at forenkle de komplicerede og bureaukratiske bestemmelser, der findes i nogle projekter, uanset hvor de findes, for at gøre finansieringen af projekterne hurtigere og mere effektiv, især i betragtning af den globale krise;

46.  understreger, at succes med de nye programmer for europæiske makroregioner afhænger af koordineringen af de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med alle politikker med territorial indvirkning, og af, hvorvidt der findes en langsigtet løsning på finansieringen af makroregioner; opfordrer derfor Banken til at overveje muligheden for EIB- og EIF-finansiering i dette øjemed i den næste finansielle programmeringsperiode, der begynder i 2014;

47.  opfordrer EIB til at gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå overlapning med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) uden for EU; gentager sin henstilling fra punkt 28 i sin ovenfor omtalte beslutning af 25. marts 2009 om at opnå et mere struktureret samarbejde mellem EIB og EBRD i de lande, hvor begge organer er aktive;

o
o   o

48.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)EUT L 255 af 26.9.2009, s. 98.
(2)Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0185.
(3)EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 14.
(4)EUT L 414 af 30.12.2006, s. 95.
(5)Sag C-155/07, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union, endnu ikke offentliggjort i Samlingen af Afgørelser.
(6) EUT C 332 af 30.12.2006, s. 45.
(7)Sag C-15/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Investeringsbank, Sml. 2003, s. I-7281.
(8)Artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
(9)Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0053.
(10) EUT L 88 af 31.3.2009, s. 253.
(11) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(12) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0185.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik