Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2166(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0062/2010

Texte depuse :

A7-0062/2010

Dezbateri :

PV 06/05/2010 - 3
CRE 06/05/2010 - 3

Voturi :

PV 06/05/2010 - 7.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0156

Texte adoptate
PDF 325kWORD 91k
Joi, 6 mai 2010 - Bruxelles
Banca Europenă de Investiţii (BEI) - Raportul anual 2008
P7_TA(2010)0156A7-0062/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la Raportul anual al Băncii Europene de Investiţii pentru 2008 (2009/2166(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul anual al Băncii Europene de Investiţii (BEI) pentru 2008,

–  având în vedere articolele 15, 126, 175, 208-209, 271, 308-309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Protocolul nr. 5 privind statutul BEI,

–  având în vedere articolul 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la rolul Curţii de Conturi,

–  având în vedere Rezoluţia sa din 23 aprilie 2009 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de al şaptelea, de al optulea şi de al nouălea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2007(1),

–  având în vedere schimbul de scrisori dintre dl Pöttering, Preşedintele Parlamentului European, şi dl Maystadt, în urma Rezoluţiei Parlamentului din 23 aprilie 2009,

–  având în vedere Rezoluţia sa din 25 martie 2009 referitoare la rapoartele anuale ale Băncii Europene de Investiţii şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 2007(2),

–  având în vedere Rezoluţia sa din 22 aprilie 2008 referitoare la Raportul anual al Băncii Europene de Investiţii pentru 2006(3),

–  având în vedere Decizia 2006/1016/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind acordarea unei garanţii comunitare Băncii Europene de Investiţii în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunităţii(4),

–  având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie din 6 noiembrie 2008 privind temeiul juridic al Deciziei 2006/1016/CE(5),

–  având în vedere Politica BEI de publicare a informaţiilor(6) din 28 martie 2006,

–  având în vedere Planul de activitate al BEI pe 2009-2011, aprobat de Consiliul său de administraţie la 16 decembrie 2008,

–  având în vedere hotărârea Curţii de Justiţie din 10 iulie 2003 privind competenţele Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) de a investiga BEI(7),

–  având în vedere Acordul tripartit încheiat între Curtea de Conturi, BEI şi Comisie cu privire la modalităţile de control exercitate de Curtea de Conturi prevăzute la articolul 248 alineatul (3) din Tratatul CE(8) şi reînnoit în iulie 2007,

–  având în vedere Memorandumul de înţelegere semnat la 27 mai 2008 între Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii care are drept scop o mai bună coordonare a politicilor de creditare externă ale Uniunii Europene,

–  având în vedere Memorandumul de înţelegere semnat la 9 iulie 2008 între Ombudsmanul European şi Banca Europeană de Investiţii cu privire la informaţiile privind politicile, standardele şi procedurile băncii, precum şi tratarea reclamaţiilor, inclusiv a reclamaţiilor de la cetăţeni sau rezidenţi din afara Uniunii Europene,

–  având în vedere politica intermediară revizuită a BEI faţă de centrele financiare offshore,

–  având în vedere Raportul anual de activitate pentru 2008 al Biroului de reclamaţii al BEI,

–  având în vedere ultimul raport al BEI către Parlament privind aplicarea recomandărilor acestuia,

–  având în vedere Raportul anual pentru 2008 al Comitetului de audit al BEI prezentat Consiliului guvernatorilor,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 octombrie 2008 intitulată „De la criza financiară la redresare: un cadru de acţiune la nivel european” (COM(2008)0706),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008 intitulată „Un plan european de redresare economică” (COM(2008)0800),

–  având în vedere Rezoluţia sa din 10 martie 2010 intitulată „UE 2020”(9),

–  având în vedere articolul 48 şi articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar, avizul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A7-0062/2010),

A.  întrucât BEI a fost instituită prin Tratatul de la Roma, iar principalul său obiectiv este să contribuie la dezvoltarea pieţei comune şi la diminuarea diferenţelor de dezvoltare dintre diverse regiuni, utilizând pieţele de capital şi propriile sale resurse;

B.  întrucât operaţiunile de finanţare ale BEI în interiorul Uniunii Europene se concentrează pe şase priorităţi politice: garantarea coeziunii economice şi sociale; pregătirea pentru economia cunoaşterii; dezvoltarea reţelelor transeuropene de transport şi a reţelelor de acces; sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri); protecţia şi ameliorarea mediului; şi garantarea aprovizionării cu energie durabilă, competitivă şi sigură;

C.  întrucât operaţiunile BEI în afara Uniunii Europene sunt îndreptate în principal spre sprijinirea politicilor de acţiune externă ale Uniunii Europene;

D.  întrucât, conform Strategiei de la Lisabona, BEI a decis să îşi majoreze capitalul subscris cu 67 de miliarde EUR, de la 165 de miliarde EUR la 232 de miliarde EUR, din care statele membre au vărsat 8,2 miliarde EUR;

E.  întrucât, conform statutului său, după ratificarea Tratatului de la Lisabona, BEI este autorizată să aibă o valoare maximă a creditelor şi garanţiilor echivalentă cu 250 %, nu numai din capitalul său subscris ci şi din rezerve, provizioane nealocate şi excedente ale contului de profit şi pierderi;

F.  întrucât necesităţile de finanţare au crescut datorită crizei creditelor provocată de criza economică şi financiară;

G.  Gîntrucât BEI a pus un accent deosebit pe susţinerea IMM-urilor, pe o energie durabilă, competitivă şi sigură, pe combaterea schimbărilor climatice şi pe investiţiile în regiunile de convergenţă din UE cele mai atinse de recenta criză economică;

H.  întrucât obiectivele strategiei UE 2020 nu pot fi îndeplinite în absenţa unei finanţări adecvate şi, la punctul 35 din rezoluţia sa referitoare la UE 2020, Parlamentul European consideră că „că Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ar trebui să joace un rol mai important în sprijinirea investițiilor în infrastructură, tehnologii ecologice, inovare și IMM-uri”;

I.  întrucât volumul creditelor acordate de BEI a crescut semnificativ în 2008, valoarea împrumuturilor ce au făcut obiectul unor contracte ridicându-se la 57,6 miliarde EUR, iar suma plătită fiind de 48,6 miliarde EUR, cu 10 miliarde mai mult decât se preconizase;

J.  întrucât valoarea proiectelor semnate a crescut cu 20,5 % faţă de 2007 şi cu 25,9 % faţă de 2006; întrucât 89,34 % din operaţiunile BEI erau concentrate în 2008 pe proiecte în statele membre ale UE, ceea ce indică o extindere cu 2,7 puncte procentuale faţă de 2007 şi cu 2,25 puncte procentuale faţă de 2006;

K.  întrucât, faţă de 2007, valoarea contractelor încheiate axate pe proiecte în Europa Centrală şi de Est a crescut cu 17 %, la 6 905 milioane EUR în 2008, ceea ce înseamnă aproape de două ori mai mult decât valoarea din 2004;

L.  întrucât activitatea de creditare a BEI în 2008 în afara UE, pe regiuni geografice, a fost următoarea: Asia şi America Latină 469 de milioane EUR, Europa de Est, Caucazul de Sud şi Rusia 170 de milioane EUR, ţările mediteraneene partenere 1 290 de milioane EUR, ţările în curs de preaderare 3 453 de milioane EUR, ţările ACP 561 milioane EUR şi Africa de Sud 203 milioane EUR,

Observaţii pe marginea raportului anual al BEI pentru 2008

1.  salută raportul anual al BEI pentru 2008 şi o încurajează să îşi continue acţiunile de promovare a dezvoltării economiei europene, de încurajare a creşterii, de stimulare a creării de locuri de muncă şi de promovare a coeziunii interregionale şi sociale;

2.  constată cu satisfacţie că BEI a reacţionat rapid la criza economică globală prin autofinanţarea majorării capitalului propriu, crescând astfel volumul împrumuturilor sale pentru sprijinirea Planului european de redresare economică şi invită banca să îşi continue programele de gestionare a crizei financiare, în special pentru statele membre care au fost grav afectate de criză şi să îşi intensifice activitatea de creditare în ţările respective; se aşteaptă ca finanţarea din partea BEI în 2009, cifrată la 75 miliarde EUR, să ducă la sporirea investiţiilor în economia reală cu o sumă totală de aproximativ 225 miliarde EUR;

3.  constată că au fost deschise noi linii de credit cu intermediarii financiari pentru IMM-uri au fost majorate cu 42,4 %, ajungând la 8,1 miliarde EUR în 2008, din care 4,7 miliarde EUR în ultimul trimestru; 30 de miliarde EUR au fost alocate „Creditelor pentru IMM-uri” din Europa în perioada 2008-2011;

Consecinţele Tratatului de la Lisabona

4.  salută consolidarea Comitetului de audit prin creşterea numărului de membri de la trei la şase şi prin încredinţarea misiunii de a verifica dacă activităţile băncii sunt conforme celor mai bune practici bancare şi de a audita conturile; subliniază necesitatea de a se asigura că membrii Comitetului de audit au o vastă experienţă în supravegherea bancară; subliniază totuşi că în afara consolidării Comisie pentru audit, trebuie întreprinse măsuri concrete în vederea asigurării înglobării BEI într-un program adecvat de supraveghere bancară;

5.  solicită BEI şi statelor membre să ia în calcul posibilitatea ca Uniunea Europeană (UE având personalitate juridică în conformitate cu Tratatul de la Lisabona) să devină acţionar al băncii pe lângă statele membre, fapt ce ar conduce, în opinia sa, la o cooperare consolidată între BEI şi Comisie;

Supraveghere bancară

6.  constată că, în iulie 2009, BEI a devenit participant la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului împreună cu Banca Centrală Europeană (BCE), iar acest statut atrage după sine anumite cerinţe de raportare în faţa BCE, prin intermediul „Banque Centrale du Luxembourg” (BCL), în special în ceea ce priveşte cadrul BEI de gestionare a riscurilor legate de lichidităţi;

7.  este totuşi convins de necesitatea unui sistem european de supraveghere prudenţială în baza căruia BEI să fie supusă aceloraşi norme prudenţiale ca instituţiile de credit şi unui veritabil control prudenţial, care să vizeze calitatea situaţiei financiare a BEI şi să garanteze că rezultatele sale sunt măsurate cu exactitate şi că regulile de bună conduită din acest sector sunt respectate;

8.  din acest motiv, sprijină ideea transformării Comitetului european al inspectorilor bancari (CEIB) în Autoritatea bancară europeană (ABE), care să aibă mai multe competenţe în cadrul Autorităţii europene de supraveghere financiară; recomandă ca toate instituţiile şi grupurile financiare care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe state membre ale UE, inclusiv BEI, să intre sub incidenţa competenţelor ABE; solicită Comisiei şi statelor membre să depună toate eforturile pentru a permite acestui nou sistem de inspectori financiari să îşi înceapă activitatea cât mai curând cu putinţă;

Control şi gestiune bugetare

9.  salută faptul că banca a reuşit să îşi menţină un rating de credit de calitate, în pofida volatilităţii şi nesiguranţei pieţei; salută, de asemenea, faptul că banca şi-a majorat plafonul de finanţare de la 55 de miliarde EUR la 60 de miliarde EUR şi a putut să strângă 59,5 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o majorare semnificativă (de 8,8 %) faţă de 2007 (54,7 miliarde EUR);

10.  invită BEI să depună toate eforturile pentru a-şi păstra ratingul AAA, care este esenţial pentru a garanta cele mai bune condiţii pentru împrumuturi;

Mandatul extern şi facilitatea pentru investiţii

11.  aşteaptă revizuirea intermediară a finanţării externe a BEI până la 30 aprilie 2010 şi propunerea de decizie a Comisiei de înlocuire a Deciziei nr. 633/2009/CE; consideră că atât revizuirea intermediară, cât şi noua propunere a Comisiei ar trebui să ia în considerare nu numai recomandările comitetului director prezidate de Michel Camdessus, dar şi recomandările anterioare ale Parlamentului; solicită îndeosebi o mai mare coerenţă în mandatul extern al BEI, cu privire atât la un volum suficient de fonduri pentru întreaga perioadă a noului mandat, cât şi la distribuţia lor pe regiuni geografice;

12.  subliniază faptul că acţiunea externă a BEI ar trebui să se alinieze la obiectivele politice ale UE, astfel cum sunt prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; consideră că BEI, în calitatea sa de bancă ghidată de politicile UE, ar trebui să menţină un echilibru în ceea ce priveşte împrumuturile acordate diferitelor regiuni din vecinătatea UE; consideră că, în privinţa regiunilor în care activitatea BEI s-ar putea suprapune cu cea a altor instituţii financiare regionale sau internaţionale, finanţate din fonduri publice, poate fi necesară o separare clară a sarcinilor; salută în acest sens Cadrul de investiţii pentru Balcanii de Vest; cu toate acestea, reiterează faptul că acordul actual de cooperare dintre Comisie, BEI şi BERD în ceea ce priveşte operaţiunile financiare din vecinătatea estică, Rusia şi Asia Centrală trebuie revizuit; salută astfel aprobarea de către Comitetul director al „înţelepţilor” a recomandărilor adoptate în martie 2009 de Parlamentul European privind o mai bună înţelegere reciprocă între BEI şi BERD;

13.  reaminteşte că la punctul 24 din rezoluţia sa din 22 aprilie 2008(10) referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de-al şaselea, de-al şaptelea, de-al optulea şi de-al nouălea Fond European de Dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2006 propunea ca, în perioada de descărcare bugetară, BEI să-şi prezinte raportul anual şi să explice implementarea facilităţii pentru investiţii direct Comisiei pentru control bugetar; reaminteşte, de asemenea, că resursele FED constituie fonduri publice ce provin de la contribuabilii europeni şi nu de pe pieţele financiare;

14.  îşi exprimă din nou regretul că raportul anual al BEI privind facilitatea pentru investiţii conţine în special informaţii financiare şi foarte puţine - sau chiar deloc - informaţii privind rezultatele diverselor programe finanţate;

15.  observă că viitoarea revizuire a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(11) constituie o ocazie pentru includerea proiectelor şi a rezultatelor facilităţii pentru investiţii în procedura de descărcare de gestiune; invită Comisia să cuprindă în propunerea pe care o va elabora o soluţie posibilă pentru realizarea acestui obiectiv;

Transparenţă şi combaterea fraudei

16.  remarcă cu satisfacţie acţiunile sistematice întreprinse în ultimii ani de BEI, în urma recomandărilor Parlamentului;

17.  reaminteşte faptul că BEI s-a angajat să revizuiască formal, din trei în trei ani, politica de publicare a informaţiilor (PPI) şi salută faptul că, în mai 2009, BEI a lansat o consultare publică cu privire la politica sa privind mecanismul de soluţionare a plângerilor, PPI şi politica de transparenţă; regretă că PPI nu a fost revizuită în 2009, aşa cum s-a prevăzut, şi se aşteaptă ca BEI să revizuiască aceste trei politici cât mai curând cu putinţă;

18.  cere ca BEI să precizeze cu claritate în viitoarea sa PPI condiţiile pentru nepublicarea informaţiilor în vederea instituirii unor standarde ridicate de transparenţă;

19.  constată cu satisfacţie că în cadrul politicii privind transparenţa a BEI, consultările au devenit o parte integrantă; invită totuşi BEI să acorde o mai mare atenţie angajamentului părţilor implicate, oferindu-le documente clare de îndrumare cu privire la posibila lor implicare în consultări sau evaluări;

20.  salută faptul că BEI, în special şeful Biroului de conformitate, a acordat o mai mare atenţie elaborării unui set nou de norme privind protecţia denunţătorilor, publicate în aprilie 2009, prin care asigura o protecţie deplină întregului personal al BEI şi oricărei alte persoane ce oferea servicii băncii; atrage totuşi atenţia băncii asupra faptului că BEI nu oferă protecţie reclamanţilor externi împotriva represaliilor şi cere BEI să examineze posibilităţile de a corecta această lacună;

21.  sprijină faptul că BEI practică o politică de „toleranţă zero” în ceea ce priveşte frauda şi corupţia şi îi cere băncii să accelereze, în cooperare cu Comisia, instituirea unei liste negre a fraudatorilor, precum şi dezvoltarea şi punerea în aplicare a unui sistem de excludere de către BEI şi alte bănci multilaterale de dezvoltare a societăţilor care se fac vinovate de corupţie;

22.  salută faptul că PPI este tradusă în toate limbile UE şi invită BEI să faciliteze accesul la informaţiile de mediu, la politica privind mecanismul de soluţionare a plângerilor şi la politica de transparenţă, publicându-le în toate limbile UE;

Politica faţă de centrele financiare offshore (CFO)

23.  salută faptul că BEI a progresat în revizuirea politicii sale faţă de CFO, mergând dincolo de menţinerea interdicţiei existente asupra finanţării promotorilor care îşi au sediul în paradisuri fiscale;

24.  ia act cu satisfacţie de politica reînnoită a Băncii cu privire la centrele financiare offshore, care, pe lângă menţinerea interdicţiei actuale aplicate promotorilor financiari cu sediul într-un centru financiar offshore de pe lista neagră, prevede în special noua obligaţie impusă de către BEI tuturor partenerilor cu sediul într-un centru financiar offshore cu slabă reglementare (dar nu aflat pe lista neagră) să îşi mute sediul într-o ţară care nu este centru financiar offshore, anterior semnării contractelor respective, asigurându-se astfel că viitoarele împrumuturi acordate de Bancă după 31 martie 2010 nu vor fi acordate unor parteneri cu sediul în centre financiare offshore slab reglementat;

25.  solicită BEI să verifice dacă această politică revizuită faţă de CFO vizează fonduri care sunt utilizate de BEI pentru a oferi împrumuturi pentru proiecte; consideră, în plus, că BEI ar trebui să se asigure că venitul obţinut din aceste fonduri nu poate fi transferat în paradisurile fiscale după încheierea proiectelor;

26.  îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de transparenţă cu privire la modul în care „împrumuturile globale” sunt alocate şi monitorizate din punct de vedere al guvernanţei fiscale; reaminteşte că BEI ar trebui să garanteze că beneficiarii împrumuturilor sale nu recurg la paradisuri fiscale sau la alte practici, cum ar fi preţurile de transfer abuzive, care pot conduce la evaziune sau fraudă fiscală; în acest context, invită BEI să solicite ca intermediarii financiari să divulge orice utilizare a împrumuturilor globale şi a împrumuturilor-cadru de care beneficiază, inclusiv să facă public un raport privind activităţile lor din fiecare ţară individuală în care operează;

27.  salută Raportul privind activitatea şi responsabilitatea corporativă, care conţine informaţii privind acţiunile întreprinse pentru a realiza obiectivele strategice ale băncii care completează şi consolidează obiectivele politicilor UE;

Strategie şi obiective

28.  salută Planul de activitate al BEI pentru 2009-2011, în care banca şi-a revizuit semnificativ obiectivele activităţii operaţionale extinzându-le faţă de orientările date în Planul de activitate pentru 2008-2010;

29.  subliniază faptul că BEI are menirea de a juca un rol important în realizarea obiectivelor UE 2020; solicită prin urmare băncii să se asigure că împrumuturile sale vor contribui la efortul de realizare a obiectivelor strategiei;

30.  constată că un obiectiv central al BEI îl reprezintă coeziunea economică şi socială şi convergenţa, şi în special pilonul convergenţă al politicii de coeziune a UE;

31.  apreciază contribuţia BEI la obiectivul de convergenţă prin credite în valoare de 21 de miliarde EUR destinate unor proiecte de convergenţă, echivalentul a 41 % din totalul creditelor acordate de BEI în UE;

32.  subliniază valoarea adăugată a acţiunilor întreprinse în cooperare cu Comisia, precum şi a acordării de către bancă a unui sprijin şi a unor resurse sporite intervenţiilor din cadrul fondurilor structurale;

33.  solicită consolidarea utilizării combinate a subvenţiilor UE cu instrumentele financiare ale BEI, în special, în regiunile de coeziune unde colectarea de fonduri proprii se desfăşoară cu dificultate, pentru a sprijini coeziunea şi a împiedica continuarea declinului în ţările cele mai afectate de criză;

34.  solicită BEI ca, în viitor, rapoartele sale să conţină informaţii detaliate referitoare la principalele credite care suplimentează subvenţiile din cadrul FEDR acordate regiunilor în care se implementează programe bazate pe tehnologii avansate sau programe vizând surse de energie regenerabile sau ecologice;

35.  evidenţiază rolul important al BEI în sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în timpul crizei financiare, având în vedere că IMM-urile reprezintă 99 % din întreprinderile din Uniunea Europeană oferind locuri de muncă la peste 100 de milioane de persoane şi că, prin urmare, ele sunt motorul economiei europene;

36.  recunoaşte efectul de multiplicare implicit, ceea ce înseamnă că intermediarii financiari trebuie să acorde credite IMM-urilor în valoare de cel puţin de două ori mai mare decât valoarea împrumutului acordat lor de către BEI şi că noua iniţiativă „Credite pentru IMM-uri” îmbunătăţeşte condiţiile financiare pentru IMM-uri; solicită în continuare BEI să adauge informaţii detaliate cu privire la utilizarea eficientă a acestor împrumuturi în viitorul său raport de activitate pentru a garanta că o parte a beneficiilor realizate de bănci de pe urma fondurilor BEI sunt transmise IMM-urilor într-un mod adecvat, precum şi de a furniza informaţii cu privire la originea fondurilor;

37.  ia act, în acest context, de faptul că, la cererea acţionarilor BEI, 30 de miliarde EUR au fost alocate pentru credite destinate IMM-urilor în perioada 2008-2011 şi că jumătate din această sumă a fost pusă la dispoziţie între 2008 şi 2009; subliniază importanţa unui nivel ridicat de supraveghere pentru a se garanta că partenerii financiari nu acumulează credite oferite de BEI pentru a-şi stabiliza propriile bilanţuri;

38.  ţinând seama de faptul că criza economică încă nu a luat sfârşit, rata şomajului fiind în creştere, invită BEI să-şi asume mai multe riscuri în cadrul politicii sale de împrumuturi către IMM-uri, fără să-şi pună în pericol ratingul AAA; sugerează ca BEI să adapteze mandatul din 2006 privind capitalul de risc pentru Fondul European de Investiţii pentru a ţine mai bine seama de criza economică actuală şi de necesitatea de a ameliora accesul IMM-urilor la capital în cazul proiectelor care prezintă riscuri; solicită ca participarea BEI la programul JASMINE, cu o valoare actuală de 20 de milioane EUR, să se dubleze cel puţin;

39.  reaminteşte recomandările făcute în Rezoluţia sa din 25 martie 2009 referitoare la rapoartele anuale pe 2007 ale Băncii Europene de Investiţii şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare(12), în care, la punctul 8, solicită BEI „să monitorizeze mai bine şi să garanteze că natura şi destinaţia finală a creditelor sale globale în sprijinul IMM-urilor devin mai transparente”; invită BEI să sporească nivelul de transparenţă al împrumuturilor pe care le acordă prin intermediari financiari şi să stabilească condiţii de finanţare clare pentru aceştia, precum şi criterii de eficienţă a împrumuturilor;

40.  invită BEI să armonizeze împrumuturile pe care le acordă IMM-urilor cu creditele fondurilor structurale în regiunile de convergenţă şi să asigure un sprijin echilibrat diferitelor tipuri de IMM-uri;

41.  îndeamnă BEI să monitorizeze mai bine şi să garanteze că natura şi destinaţia finală a împrumuturilor sale globale în sprijinul IMM-urilor devin mai transparente; propune elaborarea unui grafic cu privire la efectele de multiplicare ale operaţiunilor de creditare ale BEI;

42.  invită BEI să prezinte în rapoartele sale anuale o analiză mai detaliată şi armonizată din punct de vedere metodologic a execuţiei instrumentelor financiare care completează operaţiunile din cadrul fondurilor structurale; în acest context, banca ar putea explica Parlamentului funcţionarea Mecanismului de finanţare cu partajarea riscurilor pe care l-a instituit cu Comisia; consideră că o relevanţă deosebită o reprezintă interacţiunea dintre acest mecanism, finanţarea din cadrul celui de al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi fondurile structurale;

43.  constată că, potrivit raportului anual al BEI, faza de evaluare a iniţiativei JEREMIE (Joint European Resources to Medium Enterprises - Resurse europene comune pentru întreprinderile mici şi mijlocii) s-a încheiat în 2008; regretă că raportul nu include această evaluare;

44.  solicită BEI să includă în următorul său raport anual detalii cu privire la primele realizări ale celor două programe din 2009: iniţiativa JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe - Acţiune comună de sprijinire a instituţiilor de microfinanţare din Europa) şi punerea în aplicare a „Mecanismului de finanţare de tip mezanin pentru creştere economică;

45.  cere BEI să depună toate eforturile pentru a simplifica reglementările complicate şi birocratice întâlnite în anumite proiecte, oriunde apar, pentru a accelera şi eficientiza finanţarea proiectelor tocmai având în vedere criza globală;

46.  subliniază că succesul noilor programe pentru macro-regiunile europene depinde de coordonarea activităţilor realizate în toate politicile ce au un impact teritorial, precum şi de găsirea unei soluţii pe termen lung la finanţarea macro regiunilor; invită, prin urmare, Banca să ia în considerare în acest scop posibilitatea de finanţare BEI şi FEI, suplimentar faţă de finanţarea UE, pentru viitoarea perioadă de programare financiară ce debutează în 2014;

47.  invită BEI să depună toate eforturile pentru a evita suprapunerea activităţii din afara UE cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD); îşi reiterează recomandările formulate la punctul 28 din Rezoluţia sa din 25 martie 2009 menţionată anterior pentru a obţine o cooperare mai bine structurată între BEI şi BERD în ţările în care au activitate ambele bănci;

o
o   o

48.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiţii, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1)JO L 255, 26.09.09, p. 98.
(2)Texte adoptate, P6_TA(2009)0185.
(3)JO C 259 E, 29.10.2009, p. 14.
(4)JO L 414, 30.12.06, p. 95.
(5)Cauza C-155/07, Parlamentul European / Consiliul Uniunii Europene, nepublicată încă în Culegerea de jurisprudenţă europeană.
(6)JO C 332, 30.12.2006, p. 45.
(7)Cauza C-15/00 Comisia Comunităţilor Europene/Banca Europeană de Investiţii, Rec. [2003], p. I-7281.
(8)Articolul 287 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(9)Texte adoptate, P7_TA(2010)0053.
(10)JO L 88, 31.3.2009, p. 253.
(11)JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(12)Texte adoptate, P6_TA(2009)0185.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate