Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0118/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0118/2010

Συζήτηση :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 34k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ***II
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0066),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 63, πρώτο εδάφιο, σημεία 1 και 2, και το άρθρο 66 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C6-0071/2009),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, το άρθρο 74 και το άρθρο 78, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0118/2010),

1.  εγκρίνει την θέση του Συμβουλίου·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου