Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0223(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0124/2010

Indgivne tekster :

A7-0124/2010

Forhandlinger :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Afstemninger :

PV 18/05/2010 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0159

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 44k
Tirsdag den 18. maj 2010 - Strasbourg
Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) ***II
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. maj 2010 om Rådets holdning ved førstebehandlingen med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (05386/3/2010 - C7-0095/2010 - 2008/0223(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05386/3/2010 - C7-0095/2010),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0780),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0413/2008),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1),

–  der henviser til udtalelse af 14. maj 2009 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til udtalelse af 21. april 2009 fra Regionsudvalget(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0124/2010),

1.  godkender Rådets holdning;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til vedlagt denne beslutning, til efterretning;

4.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2) EUT C 277 af 17.11.2009, s. 75.
(3) EUT C 200 af 25.8.2009, s. 41.


BILAG

Erklæringer

vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning)

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om artikel 290 i TEUF

»Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at bestemmelserne i direktiv 2010/31/EU ikke berører institutionernes fremtidige holdning, for så vidt angår gennemførelsen af artikel 290 i TEUF eller individuelle retsakter, der indeholder sådanne bestemmelser.«

Kommissionens erklæring om Institutionernes pauser

»Europa-Kommissionen noterer sig, at Europa-Parlamentet og Rådet er af den opfattelse, at der ved meddelelse af delegerede retsakter undtagen i tilfælde, hvor retsakten foreskriver anvendelse af en hasteprocedure, skal tages hensyn til institutionernes pauser (vinter, sommer og valg til Europa-Parlamentet) for at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet kan udøve deres beføjelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i de relevante retsakter, og er rede til at handle i overensstemmelse hermed.«

Kommissionens erklæring om finansiering af energieffektivitet i bygninger

»Kommissionen understreger, hvor stor en rolle finansieringsinstrumenterne spiller for skabelsen af en energieffektiv og CO2-fattig europæisk byggesektor. Kommissionen vil fortsat opfordre medlemsstaterne til at gøre udstrakt brug af midlerne i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (for tiden kan op til 4 % af de samlede nationale beløb i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 8 mia. EUR, anvendes til forbedring af energieffektivitet og brug af vedvarende energi i boligsektoren ud over den ubegrænsede finansielle støtte, som allerede er til rådighed til bæredygtig energi i offentlige og erhvervs/industribygninger) og vil også bistå medlemsstaterne med at udnytte samtlige disponible midler og finansieringskilder, der kan fungere som løftestang for investeringer i energieffektivitet.

Endvidere vil Kommissionen undersøge muligheden for at videreudvikle de initiativer, der allerede er taget på området, f.eks. initiativet »intelligente byer« (SET-Plan KOM(2009)0519) eller anvendelse af budgettet for »Intelligent energi - Europa II«, bl.a. med sigte på videndeling og teknisk bistand med oprettelse af nationale revolverende fonde.

Kommissionen vil desuden udarbejde en oversigt over og en analyse af de finansieringsordninger, der findes i medlemsstaterne, og udnytte resultaterne af denne analyse til at støtte udveksling af bedste praksis i alle dele af EU.

Efter at have gennemført analysen omhandlet i artikel 10, stk. 5, i direktiv 2010/31/EU vil Kommissionen endelig overveje den mulige fremtidige udvikling af finansielle incitamenter (bl.a. med henblik på de EU-instrumenter, der henvises til i artikel 10, stk. 5, litra a) og den bedst mulige anvendelse heraf til investeringer i øget energieffektivitet i bygninger.»

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik