Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0223(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0124/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0124/2010

Συζήτηση :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0159

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 45k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ***II
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της εκδόσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05386/3/2010 – C7-0095/2010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0780),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0413/2008),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 194, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–  έχοντας υπόψη την από 14 Μαΐου 2009 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη την από 21 Απριλίου 2009 γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0124/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2) ΕΕ C 277, 17.11.2009, σ. 75.
(3) ΕΕ C 200, 25.8.2009, σ. 41.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις

σχετικά με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας 2010/31/ΕΕ τελούν υπό την επιφύλαξη κάθε μελλοντικής θέσης των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή μεμονωμένων νομοθετικών πράξεων που περιέχουν τέτοιου είδους διατάξεις.»

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις περιόδους διακοπής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες η νομοθετική πράξη προβλέπει επείγουσα διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση πράξεων ανάθεσης λαμβάνει υπόψη τις περιόδους διακοπής λειτουργίας των θεσμικών οργάνων (χειμώνας, θέρος και ευρωπαϊκές εκλογές), ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, και είναι έτοιμη να ενεργήσει αναλόγως.»

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων

«Η Επιτροπή υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν τα μέσα χρηματοδότησης για την επιτυχία του μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα προς τομέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν εκτεταμένα τα διαθέσιμα κονδύλια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (επί του παρόντος μέχρι 4% των συνολικών εθνικών ποσών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσό 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στο στεγαστικό τομέα, επιπλέον προς την χωρίς οροφή οικονομική στήριξη που ήδη διατίθεται για τις αειφόρες ενέργειες σε δημόσια και εμπορικά/βιομηχανικά κτήρια), ενώ επίσης θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην καλύτερη χρήση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων και της χρηματοδότησης που είναι δυνατό να αποτελέσει μοχλό για την τόνωση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης όλων των υφιστάμενων πρωτοβουλιών, όπως η πρωτοβουλία για τις έξυπνες πόλεις (Σχέδιο SET, COM(2009)0519) ή για η χρήση του προϋπολογισμού για την νοήμονα ενέργεια – Ευρώπη ΙΙ, π.χ. για τη διάδοση των γνώσεων και την παροχή τεχνικής αρωγής για τον καθορισμό των εθνικών κεφαλαίων ανακύκλωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή προετοιμάζει περιγραφή και ανάλυση των μηχανισμών χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στα κράτη μέλη, και λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διαπιστώσεις στην προσπάθεια διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τέλος, σε συνέχεια της ανάλυσης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης οικονομικών κινήτρων (μεταξύ άλλων όσον αφορά τους μηχανισμούς της Ένωσης που σημειώνονται ως προς τον εν λόγω σκοπό στο άρθρο 10, παράγραφος 5, στοιχείο α) και το θέμα της βέλτιστης χρήσης τους για επενδύσεις σε κτήρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.«

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου