Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0223(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0124/2010

Teksty złożone :

A7-0124/2010

Debaty :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0159

Teksty przyjęte
PDF 213kWORD 43k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Charakterystyka energetyczna budynków (przekształcenie) ***II
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (05386/3/2010 – C7-0095/2010),

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2008)0780),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 175 ust. 1 traktatu WE, na podstawie których Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0413/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 maja 2009 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 21 kwietnia 2009 r.(3),

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0124/2010),

1.  zatwierdza stanowisko Rady;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji,

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji,

4.  stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu należytego zakończenia wszystkich procedur oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Teksty przyjęte z 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2) Dz.U. C 277 z 17.11.2009, s. 75.
(3) Dz.U. C 200 z 25.8.2009, s. 41.


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia

dotyczące dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie)

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE

„Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy dyrektywy 2010/31/UE nie przesądzają o przyszłym stanowisku tych instytucji w odniesieniu do stosowania art. 290 TFUE lub poszczególnych aktów ustawodawczych zawierających takie przepisy.”

Oświadczenie Komisji w sprawie okresów spowolnienia prac

„Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że – oprócz przypadków, w których akt ustawodawczy przewiduje tryb pilny – Parlament Europejski i Rada uważają, że notyfikowanie aktów delegowanych musi uwzględniać okresy spowolnienia prac instytucji (zima, lato i wybory europejskie), tak aby Parlament Europejski i Rada mogły wykonywać swoje prerogatywy w terminach przewidzianych w odnośnych aktach ustawodawczych, i jest gotowa działać w zgodzie z powyższym.”

Oświadczenie Komisji w sprawie finansowania efektywności energetycznej budynków

„Komisja pragnie podkreślić, że przy przekształcaniu europejskiego sektora budowlanego w sektor energooszczędny i niskoemisyjny kluczową rolę odgrywają instrumenty finansowania. Komisja będzie w dalszym ciągu zachęcać państwa członkowskie do jak najszerszego wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w chwili obecnej – oprócz nieograniczonego wsparcia finansowego, jakie jest już dostępne na rzecz wykorzystania zrównoważonych źródeł energii w budynkach publicznych oraz handlowych/przemysłowych – wykorzystać można do 4 % całkowitych kwot krajowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli kwotę wynoszącą 8 mld EUR, do celów zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze budownictwa mieszkaniowego) oraz będzie udzielać państwom członkowskim wsparcia w zakresie lepszego wykorzystania dostępnych środków i źródeł finansowania, które mogą posłużyć jako bodziec stymulujący inwestycje w dziedzinie efektywności energetycznej.

Ponadto Komisja rozważy możliwość dalszego rozwoju wszystkich istniejących już inicjatyw, takich jak inicjatywa „Inteligentne miasta”(SET-Plan COM(2009)0519), lub wykorzystania budżetu programu „Inteligentna Europa – Europa II”, np. do celów dzielenia się wiedzą i zapewnienia pomocy technicznej przy ustanawianiu krajowych funduszy obrotowych.

Ponadto Komisja przygotuje przegląd i analizę mechanizmów finansowania, jakie są obecnie w użyciu w państwach członkowskich, a następnie wykorzysta wyciągnięte wnioski w celu rozpowszechnienia najlepszych praktyk w całej UE.

Wreszcie, po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 10 ust. 5 dyrektywy 2010/31/UE], Komisja rozważy możliwość stworzenia w przyszłości zachęt finansowych (m.in. w odniesieniu do instrumentów unijnych przeznaczonych do tego celu, o których mowa w art. 10 ust. 5 lit. a) oraz optymalnych metod wykorzystania ich przy inwestycjach w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków.„

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności