Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0223(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0124/2010

Texte depuse :

A7-0124/2010

Dezbateri :

PV 17/05/2010 - 16
CRE 17/05/2010 - 16

Voturi :

PV 18/05/2010 - 8.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0159

Texte adoptate
PDF 206kWORD 44k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***II
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2010 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția comună a Consiliului în primă lectură (05386/3/2010 – C7-0095/2010),

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2008)0780),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0413/2008),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1),

–  având în vedere avizul din 14 mai 2009 al Comitetului Economic și Social European(2),

–  având în vedere avizul din 21 aprilie 2009 a Comitetului Regiunilor(3),

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0124/2010),

1.  aprobă poziția Consiliului;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

4.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)Texte adoptate, 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2)JO C 277, 17.11.2009, p. 75.
(3)JO C 200, 25.8.2009, p. 41.


ANEXA

Declarații

referitoare la Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (reformare)

Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisei privind articolul 290 din TFUE

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că dispozițiile Directivei 2010/31/UE nu aduc atingere niciunei poziții viitoare a instituțiilor în ceea ce privește aplicarea articolului 290 din TFUE sau a actelor legislative individuale care cuprind astfel de dispoziții.”

Declarația Comisiei privind perioadele de vacanță

„Comisia Europeană ia act de faptul că, exceptând cazurile în care actul legislativ prevede o procedură de urgență, Parlamentul European și Consiliul consideră că notificarea actelor delegate ține seama de perioadele de vacanță ale instituțiilor (iarnă, vară și alegerile europene), pentru a asigura faptul că Parlamentul European și Consiliul pot să își exercite prerogativele în termenele stabilite în actele legislative relevante și este pregătită să acționeze în consecință.”

Declarația Comisiei privind finanțarea destinată eficienței energetice a clădirilor

„Comisia subliniază rolul crucial jucat de instrumentele financiare în transformarea cu succes a sectorului european al construcțiilor într-un sector eficient din punct de vedere energetic și cu emisii reduse de carbon. Comisia va continua să încurajeze statele membre să utilizeze extensiv fondurile disponibile în cadrul Fondului European de Dezvoltare Regională (în prezent, un procent de până la 4% din sumele totale la nivel național aparținând Fondului European de Dezvoltare Regională, în valoare de 8 miliarde de euro, poate fi folosit în scopul creșterii eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor, la care se adaugă sprijinul financiar neplafonat disponibil deja pentru energiile durabile în cazul clădirilor publice și comerciale/industriale). De asemenea, Comisia va sprijini statele membre în privința unei mai bune utilizări a tuturor fondurilor disponibile și a finanțării, care pot acționa ca pârghie pentru stimularea investițiilor în eficiența energetică.

În plus, Comisia va examina posibilitatea dezvoltării în continuare a tuturor inițiativelor existente, cum ar fi inițiativa „Proiecte urbane inteligente” (SET-Plan COM(2009)0519)sau utilizarea bugetului Energie inteligentă – Europa II, de exemplu în scopul schimbului de cunoștințe și al asistenței tehnice pentru crearea de fonduri naționale care pot fi reînnoite.

Mai mult, Comisia va pregăti o prezentare generală și o analiză a mecanismelor financiare în vigoare actualmente în statele membre și va lua în considerație concluziile rezultate, în efortul său de a disemina cele mai bune practici pe întreg teritoriul UE.

În sfârșit, Comisia, ca urmare a analizei menționate la articolul 10 alineatul (5) din Directiva 2010/31/UE, va reflecta asupra posibilei evoluții în viitor a stimulentelor financiare [printre altele, în ceea ce privește instrumentele Uniunii la care se face trimitere în acest scop la articolul 10 alineatul (5)] și a utilizării optime a acestora pentru investițiile în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.„

Aviz juridic - Politica de confidențialitate