Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0127(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0125/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0125/2010

Viták :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Szavazatok :

PV 18/05/2010 - 8.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0160

Elfogadott szövegek
PDF 407kWORD 109k
2010. május 18., Kedd - Strasbourg
Európai Menekültügyi Alap a 2008–2013-as időszakra (az 573/2007/EK határozat módosítása) ***I
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2010. május 18-i jogalkotási állásfoglalása a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 573/2007/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0456),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 63. cikkének (2) bekezdése b) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0123/2009),

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a „Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (3) bekezdésére és 78. cikke (2) bekezdésére, valamint 80. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0125/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbiakban ismertetett álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatot lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. május 18-án került elfogadásra, a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK határozat módosításáról szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0127

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 78. cikke (2) bekezdésére és 80. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A közös EU letelepítési program létrehozásának fényében - amelynek célja a ▌ letelepítési erőfeszítések hatásának növelése az Unióban a menekülteknek történő védelem nyújtása terén, valamint a letelepítés stratégiai hatásának maximalizálása a letelepítésre leginkább rászoruló személyek jobb megcélozása révén - uniós szinten a letelepítésre vonatkozóan közös prioritásokat kell meghatározni rendszeres alapon.

(2)  Az 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(2) célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben közös uniós éves prioritásokat határoz meg ▌földrajzi térségekre és nemzetiségekre, valamint a letelepítendő menekültek konkrét kategóriáira vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson előkészítő munkája során, beleértve a szakértői szintet is.

(3)  A közös uniós éves letelepítési prioritásokat megállapító bizottsági határozatban - e határozattal összhangban - meghatározandó letelepítési szükségletek figyelembevételével, további pénzügyi támogatást is szükséges nyújtani személyek letelepítéséhez ▌földrajzi térségekre és nemzetiségekre, valamint a letelepítendő menekültek konkrét kategóriáira vonatkozóan, ahol a letelepítés minősül a legmegfelelőbb válasznak sajátos szükségleteikre.

(4)  Ezzel összefüggésben helyénvaló kiigazítani az ütemtervet a tagállamok közötti éves allokációk kiszámításához szükséges adatok benyújtásának határideje, az éves programok tagállamok általi benyújtásának határideje és a finanszírozási határozatok Bizottság általi elfogadásának határideje tekintetében.

(5)  Még több tagállam arra való ösztönzése érdekében, hogy vegyenek részt a letelepítési intézkedésekben, kiegészítő pénzügyi támogatást kell adni a letelepítési programban először résztvevő tagállamoknak.

(6)  Szükséges megállapítani a kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályokat is a letelepítéshez nyújtott kiegészítő pénzügyi támogatás tekintetében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 573/2007/EK határozat a következőképpen módosul:

1.  A 13. cikk a következőképpen módosul:

   a) az (5) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik.
   b) a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik, és a következő szöveg lép a helyébe:"
(4)  A tagállamok a (6) és (7) bekezdés értelmében, földrajzi térségekre és nemzetiségekre vonatkozóan megállapított közös uniós éves prioritásokkal összhangban letelepített minden egyes ▌személy után 4 000 EUR fixösszeget kapnak.
   veszélyben lévő gyermekek és nők, különös tekintettel a pszichológiai, fizikai vagy szexuális erőszakra vagy kizsákmányolásra,
   kíséret nélküli kiskorúak, ha érdeküket leginkább a letelepítés szolgálja, az Európai Unió Alapjogi Chartájával és a gyermek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel összhangban,
   olyan komoly orvosi szükségletekkel rendelkező személyek, amelyek speciális ellátást igényelnek, különösen olyan feltételeket, amelyek csak a letelepítést követően biztosíthatók,
   erőszak és kínzás túlélői,
   jogi és védelmi szükségletek miatt vészhelyzetből fakadó vagy sürgős letelepítésre szorulók..
"
   c) a szöveg az alábbi bekezdéssel egészül ki:"
(4a)  Azon tagállamok számára, amelyek először kérnek támogatást e cikk értelmében, az egyes letelepített személyek után a fixösszeg 6 000 EUR az első naptári évben és 5 000 EUR a másodikban. Az ezt követő években a fixösszeg letelepített személyenként 4 000 EUR. A kiegészítő összeget, amelyet az új résztvevő tagállamok részvételük első két évében kapnak, egy fenntartható letelepítési program kialakításába kell befektetni."
   d) a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik, és a következő szöveg lép a helyébe:"
(5)  Amennyiben egy tagállam a (6) és (7) bekezdéssel összhangban megállapított közös uniós éves prioritásokban említett kategóriák közül többe is tartozó személyt telepít le, ezért a személyért csak egyszer kapja meg a fixösszeget."
   e) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  E határozat arra vonatkozó célkitűzésének elérése érdekében, hogy a letelepítés hatékony védelmi eszközzé váljon, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján határozatot fogad el a közös uniós éves letelepítési prioritások megállapításáról az 52a. cikkel összhangban, és az 52b. és 52c. cikkben foglalt feltételek mellett."
   f) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:"
(7)  A közös uniós éves letelepítési prioritások sürgős aktualizálását igénylő, váratlan vészhelyzet esetén az 52d. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.
(8)  A közös uniós letelepítési prioritásokat a (6) és (7) bekezdéssel összhangban megállapító bizottsági határozatra vonatkozó értesítést követő húsz naptári napon belül a tagállamok megküldik a Bizottságnak azon személyek becsült számát, akiket az említett határozatnak megfelelően le fognak telepíteni a következő naptári év során. A Bizottság ▌ közli az említett becsléseket az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.
(9)  A közös uniós éves prioritásoknak megfelelő letelepítési tevékenységekre vonatkozó pénzügyi ösztönző eredményeiről és hatásairól is beszámolnak a tagállamok az 50. cikk (2) bekezdése szerinti jelentésükben, a Bizottság pedig az 50. cikk (3) bekezdése szerinti jelentésében.»"

2.  A 20. cikk a következőképpen módosul:

   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Bizottság 2013-ig minden év szeptember 1-jéig közli a tagállamokkal az éves költségvetési eljárás szerint elosztott, a 13. cikk által előírt módon kiszámított összes előirányzatból a következő naptári évre számukra juttatandó becsült összegeket."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A tagállamok 2013-ig minden év december 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a többéves programmal összhangban kialakított, a következő évre vonatkozó éves programtervezetet, amely az alábbi elemekből áll:
   a) az éves program keretében finanszírozandó projektek kiválasztásának általános szabályai;
   b) az éves program keretében támogatandó intézkedések ismertetése;
   c) az Alapból nyújtott hozzájárulás javasolt pénzügyi bontása a program különféle intézkedései között; és a 16. cikk szerinti, az éves program végrehajtását szolgáló technikai támogatás fedezetére igényelt összeg megjelölése.
"
   c) az (5) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a szóban forgó év április 1-jéig elfogadja az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatot. A határozat megjelöli az érintett tagállamnak juttatott összeget és a kiadások támogathatóságának időszakát."

3.  A 35. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

(5)  A tagállamoknak minden egyes letelepített személy után járó 4 000 eurós fixösszeget minden egyes ténylegesen letelepített személy után átalányösszegben nyújtják.

"

4.  A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:"

52a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottságot az 13. cikk (6) és (7) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörrel az 1. cikk (1) bekezdésében említett időszakra jogosítják fel.

(2)  Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit az 52b. és az 52c. cikk határozza meg. Rendkívül sürgős esetben az 52d. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni.

52b. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 13. cikk (6) és (7) bekezdésében említett átruházott hatáskört.

(2)  Az az intézmény, amely a hatáskör-átruházás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást indított, törekszik a másik intézmény és a Bizottság tájékoztatására, megjelölve azon átruházott hatásköröket, amelyekre a visszavonás kiterjedhet, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

(3)  A visszavonásról szóló határozat véget vet az említett határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

52c. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kifogásolása

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontját követő egy hónapon belül kifogást emelhet valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak egy hónappal meghosszabbítható.

(2)  Amennyiben az említett időszak lejártával sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az aktus az abban megjelölt napon hatályba is lép.

(3)  Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény közli a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogásának indokait.

52d. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek, és alkalmazandók, amennyiben nem jelentenek be kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak adott értesítésben közölni kell a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés időpontjától számított három hónapon belül kifogást emelhet egy e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Ebben az esetben a jogi aktus a továbbiakban nem alkalmazható. A kifogást emelő intézmény közli indokait.

"

2. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt

az Európai Parlament részérőla Tanács részéről

az elnökaz elnök

(1)Az Európai Parlament 2010. május 18-i álláspontja.
(2) HL L 144., 2007.6.6., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat