Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0127(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0125/2010

Teksty złożone :

A7-0125/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0160

Teksty przyjęte
PDF 402kWORD 90k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 (zmina decyzji nr 573/2007/WE) ***I
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” i uchylającą decyzję Rady 2004/904/WE (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2009)0456),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 2 lit. b) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0123/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 78 ust. 2 i art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0125/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2010/UE zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi
P7_TC1-COD(2009)0127

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 i art. 80,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W związku z ustanowieniem wspólnego unijnego programu przesiedleń, mającego na celu wzmocnienie skutków działań związanych z przesiedleniami w Unii w ramach zapewniania ochrony uchodźcom, a także osiągnięcie jak największego strategicznego wpływu działań przesiedleńczych poprzez lepsze ich ukierunkowanie na osoby, w przypadku których przesiedlenie jest najbardziej konieczne, istnieje konieczność regularnego ustalania na poziomie Unii wspólnych priorytetów w zakresie przesiedleń.

(2)  Aby zrealizować cele decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(2), Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanawiającego wspólne roczne priorytety Unii w odniesieniu do regionów geograficznych i narodowości, a także szczególnych kategorii uchodźców, którzy mają zostać przesiedleni. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

(3)  Uwzględniając potrzeby w zakresie przesiedleń, które mają zostać określone w decyzji Komisji ustanawiającej wspólne roczne priorytety Unii w zakresie przesiedleń zgodnie z niniejszą decyzją, konieczne jest również dodatkowe wsparcie finansowe na działania przesiedleńcze przeznaczone dla ▌ rejonów geograficznych oraz narodowości, a także szczególnych kategorii uchodźców, którzy mają być przesiedleni, w przypadkach gdy przesiedlenia uważane są za najlepsze rozwiązanie z uwagi na ich szczególne potrzeby.

(4)  W związku z powyższym wskazane jest dostosowanie harmonogramu dotyczącego terminu przekazywania danych koniecznych do obliczenia rocznego przydziału dla poszczególnych państw członkowskich, terminu przedkładania programów rocznych Komisji oraz terminu przyjmowania przez Komisję decyzji o finansowaniu.

(5)  W celu zachęcenia większej liczby państw członkowskich do udziału w działaniach dotyczących przesiedleń należy udzielić dodatkowego wsparcia finansowego państwom członkowski uczestniczącym w programie przesiedleń po raz pierwszy.

(6)  Konieczne jest również ustalenie zasad kwalifikowalności wydatków na dodatkowe wsparcie finansowe na rzecz przesiedleń,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji nr 573/2007/WE wprowadza się następujące zmiany:

1.  W art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

   a) ust. 5 przyjmuje oznaczenie ust. 3;
   b) ust. 3 przyjmuje oznaczenie ust. 4 i otrzymuje brzmienie:"
4.  Państwa członkowskie otrzymują ustaloną kwotę w wysokości 4 000 EUR na każdą osobę przesiedloną zgodnie ze wspólnymi rocznymi priorytetami Unii, ustanowionymi zgodnie z ust. 6 i 7 w odniesieniu do regionów geograficznych i narodowości ▌.
   dzieci i kobiety zagrożone w szczególności przemocą lub wykorzystywaniem psychologicznym, fizycznym lub seksualnym;
   pozbawieni opieki małoletni, których przesiedlenie leży w ich najlepszym interesie, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz konwencją ONZ o prawach dziecka;
   osoby o specjalnych potrzebach medycznych, wymagające szczególnej opieki w określonych warunkach, które można poddać leczeniu wyłącznie po przesiedleniu;
   osoby, które padły ofiarą przemocy i tortur;
   osoby potrzebujące awaryjnego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych oraz wymagające ochrony.
"
   c) dodaje się ustęp w brzmieniu:"
4a.  Dla tych państw członkowskich, które ubiegają się o uzyskanie finansowania przyznawanego na mocy niniejszego artykułu po raz pierwszy, ustalona kwota na każdą przesiedloną osobę wynosi w pierwszym roku kalendarzowym 6000 EUR, a w drugim roku – 5000 EUR. W kolejnych latach ustalona kwota wynosi 4 000 EUR na każdą przesiedloną osobę. Dodatkowa kwota uzyskiwana przez nowe państwa członkowskie uczestniczące w programie w ciągu pierwszych dwóch lat ich udziału jest przeznaczana na opracowanie trwałego programu przesiedleń."
   d) ust. 4 przyjmuje oznaczenie ust. 5 oraz otrzymuje brzmienie:"
5.  W przypadku, gdy państwo członkowskie przesiedla osobę należącą do więcej niż jednej z kategorii, o których mowa we wspólnych rocznych priorytetach Unii w zakresie przesiedleń, ustanowionych zgodnie z ust. 6 i 7, otrzymuje ono stałą kwotę za daną osobę tylko raz."
   e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:."
»6.   Aby zrealizować cele niniejszej decyzji polegające na uczynieniu z przesiedleń skutecznego instrumentu ochronnego, Komisja przyjmuje decyzję ustanawiającą wspólne roczne priorytety Unii w zakresie przesiedleń przy pomocy aktów delegowanych zgodnie z art. 52a i na warunkach określonych w art. 52b i 52c.»;"
   f) dodaje się ustępy w brzmieniu:"
7.  W przypadku nieprzewidzianej sytuacji awaryjnej wymagającej pilnej aktualizacji wspólnych rocznych priorytetów Unii dotyczących przesiedleń, procedura przewidziana w art. 52 lit. d) ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z tym artykułem.
8.  W terminie dwudziestu dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji Komisji decyzji w sprawie ustanowienia wspólnych rocznych priorytetów Unii zgodnie z ust. 6 oraz 7, państwa członkowskie przekazują Komisji szacunkową liczbę osób, które przyjmą w kolejnym roku kalendarzowym zgodnie z tą decyzją na dany rok. Komisja przekazuje te szacunki Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
9.  Wyniki oraz wpływ pomocy finansowej na działania związane z przesiedleniem przeprowadzane zgodnie ze wspólnymi rocznymi priorytetami Unii są włączane przez państwa członkowskie do ich sprawozdań na podstawie art. 50 ust. 2, oraz przez Komisję do jej sprawozdania na podstawie art. 50 ust. 3."

2.  W art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Do dnia 1 września każdego roku do roku 2013 Komisja przedstawia państwom członkowskim szacunkowe kwoty, które zostaną im przydzielone na następny rok kalendarzowy z ogólnej kwoty środków przydzielonych w ramach rocznej procedury budżetowej, obliczone zgodnie z art. 13."
   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:"
3.  Do dnia 1 grudnia każdego roku do roku 2013 państwa członkowskie przedstawiają Komisji projekt programu rocznego na następny rok sporządzony zgodnie z programem wieloletnim i zawierający następujące elementy:
   a) ogólne zasady wyboru projektów, które mają być finansowane w ramach programu rocznego;
   b) opis działań, które mają być wspierane w ramach programu rocznego;
   c) proponowany finansowy podział wkładu Funduszu na różne działania w ramach programu; oraz wskazanie wnioskowanej kwoty na pokrycie kosztów pomocy technicznej w ramach art. 16, służącej realizacji programu rocznego.
"
   c) ust. 5 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:"
Komisja przyjmuje decyzję w sprawie finansowania zatwierdzającą program roczny do dnia 1 kwietnia danego roku. W decyzji określa się kwotę przydzieloną danemu państwu członkowskiemu oraz okres, w którym wydatki są kwalifikowalne."

3.  W art. 35 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

5.  Państwa członkowskie otrzymują stałą kwotę w wysokości 4 000 EUR na każdą przesiedloną osobę, która jest przyznawana jako kwota ryczałtowa na każdą faktycznie przesiedloną osobę.

"

4.  Dodaje się artykuł w brzmieniu:"

Artykuł 52a

Wykonywanie przekazywanych uprawnień

1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 ust. 6 i 7, przyznaje się Komisji na okres, o którym mowa w art. 1 akapit pierwszy.

2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 52b i 52c. W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia stosuje się procedurę przewidzianą w art. 52d.

Artykuł 52b

Odwołanie przekazanych uprawnień

1.  Parlament Europejski lub Rada może w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 6 i 7.

2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę podejmowania decyzji o uchyleniu przekazanych uprawnień, stara się o tym poinformować drugą instytucję oraz Komisję z podaniem przekazanych uprawnień, które mogą być przedmiotem uchylenia, oraz ewentualnych powodów odwołania.

3.  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub w późniejszym określonym w niej terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Jest ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 52c

Sprzeciwy wobec aktów delegowanych

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu jednego miesiąca od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten ulega przedłużeniu o jeden miesiąc.

2.  Jeżeli po upływie tego okresu ani Parlament Europejski, ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu w nim określonym.

3.  Jeżeli Parlament Europejski lub Rada zgłoszą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja zgłaszająca sprzeciw podaje powody zgłoszenia sprzeciwu.

Artykuł 52d

Procedura w trybie pilnym

1.  Akty delegowane przyjęte na mocy niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i są stosowane dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Powiadomienie o akcie delegowanym przyjętym na mocy niniejszego artykułu wysyłane do Parlamentu Europejskiego i Rady zawiera uzasadnienie zastosowania procedury w trybie pilnym.

2.  Parlament Europejski i Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego przyjętego na mocy niniejszego artykułu w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia. W takim przypadku akt przestaje obowiązywać. Instytucja zgłaszająca sprzeciw podaje jego powody.

"

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady

PrzewodniczącyPrzewodniczący

(1)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r.
(2) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności