Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0127(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0125/2010

Texte depuse :

A7-0125/2010

Dezbateri :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Voturi :

PV 18/05/2010 - 8.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0160

Texte adoptate
PDF 391kWORD 65k
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***I
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 mai 2010 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, precum și de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2009)0456),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 63 alineatul (2) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0123/2009),

–  având în vedere comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 78 alineatul (2) și articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7–0125/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 18 mai 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiați pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”
P7_TC1-COD(2009)0127

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) și articolul 80,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Având în vedere instituirea unui program comun de relocare al UE menit să sporească impactul eforturilor în materie de relocare în Uniune, în vederea acordării de protecție refugiaților, și să sporească la maximum impactul strategic al relocării printr-o mai bună orientare către persoanele care au cea mai mare nevoie de relocare la nivelul Uniunii, ar trebui formulate în mod regulat priorități comune cu privire la relocare.

(2)  Pentru a realiza obiectivele Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului(2), Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care să stabilească prioritățile anuale comune ale Uniunii în ceea ce privește regiunile geografice și naționalitățile, precum și categoriile specifice de refugiați care urmează să fie relocați. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(3)  Luând în considerare nevoile în materie de relocare care urmează să fie prevăzute în decizia Comisiei de stabilire a priorităților anuale comune ale Uniunii în materie de relocare în conformitate cu prezenta decizie, este necesar, de asemenea, să se furnizeze sprijin financiar suplimentar pentru relocarea persoanelor, având în vedere ▌ regiunile geografice și naționalitățile precum și categoriile specifice de refugiați care urmează să fie relocați, atunci când relocarea este considerată a fi cea mai potrivită metodă de a răspunde nevoilor speciale ale acestora.

(4)  În acest context, ar trebui adaptat calendarul referitor la termenul de prezentare a datelor necesare pentru calcularea sumelor alocate anual statelor membre, la termenul în care statele membre prezintă Comisiei programele anuale și la termenul în care Comisia adoptă deciziile financiare.

(5)  În scopul de a încuraja mai multe statele membre să se implice în acțiunile de relocare, acele state membre care participă pentru prima dată la programul de relocare ar trebui să primească sprijin financiar suplimentar.

(6)  De asemenea, este necesară stabilirea normelor de eligibilitate a cheltuielilor pentru sprijinul financiar suplimentar destinat relocării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia nr. 573/2007/CE se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (5) devine alineatul (3);
   (b) alineatul (3) devine alineatul (4) și se înlocuiește cu următorul text:"
(4)  Statele membre primesc o sumă fixă de 4000 EUR pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu prioritățile anuale comune ale Uniunii, stabilite în conformitate cu alineatele (6) și (7), având în vedere regiunile geografice și naționalitățile ▌.
   copiii și femeile în situații de risc, în special situații legate de violența psihologică, fizică sau sexuală ori de exploatare;
   minorii neînsoțiți în cazul cărora relocarea este cea mai bună soluție, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția ONU privind drepturile copilului;
   persoanele cu nevoi medicale grave care necesită tratament special, cu afecțiuni specifice care nu pot fi tratate decât ca urmare a relocării;
   persoanele care au supraviețuit violențelor și torturii;
   persoanele care au nevoie urgentă și imperioasă de relocare din motive juridice sau din nevoi legate de protecție.;
"
   (c) se introduce următorul alineat:"
  ₫(4a)În cazul statelor membre care solicită finanțare, în conformitate cu prezentul articol, pentru prima dată, suma fixă pentru fiecare persoană relocată este de 6 000 EUR în primul an calendaristic și de 5 000 EUR în cel de-al doilea an calendaristic. În anii următori, suma fixă pentru fiecare persoană relocată este de 4 000 EUR. Sumele suplimentare pe care le primesc noile state membre participante în primii doi ani se investesc în dezvoltarea unui program sustenabil de relocare."
   (d) alineatul (4) devine alineatul (5) și se înlocuiește cu următorul text:"
(5)  În cazul în care un stat membru asigură relocarea unei persoane care se încadrează la mai multe dintre categoriile menționate în prioritățile anuale comune ale Uniunii în materie de relocare stabilite în conformitate cu alineatele (6) și (7), statul membru respectiv primește o singură dată suma fixă corespunzătoare persoanei respective."
   (e) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"
(6)  Pentru a realiza obiectivul prezentei decizii de a face din relocare un instrument de protecție eficace, Comisia adoptă o decizie de stabilire a priorităților anuale comune ale Uniunii în materie de relocare, prin intermediul procedurii de acte delegate, în conformitate cu articolul 52a și sub rezerva condițiilor stabilite la articolele 52b și 52c."
   (f) se introduc următoarele alineate:"
(7)  În cazul unor urgențe neprevăzute pentru care este necesară actualizarea urgentă a priorităților anuale comune ale Uniunii în materie de relocare, procedura prevăzută la articolul 52d se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.
(8)  În termen de douăzeci de zile calendaristice de la notificarea deciziei Comisiei de stabilire a priorităților comune ale Uniunii în materie de relocare în conformitate cu alineatele (6) și (7), statele membre prezintă Comisiei o estimare a numărului de persoane pe care le va reloca, în conformitate cu decizia respectivă, în cursul anului calendaristic următor. Comisia comunică estimările respective Parlamentului European și Consiliului.
(9)  Rezultatele și impactul stimulentului financiar pentru activitățile de relocare în conformitate cu prioritățile anuale comune ale Uniunii sunt incluse de către statele membre în rapoartele lor prevăzute la articolul 50 alineatul (2) și de către Comisie în raportul prevăzut la articolul 50 alineatul (3)."

2.  Articolul 20 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"
(2)  Comisia furnizează statelor membre, până la data de 1 septembrie a fiecărui an până în 2013, o estimare a sumelor care le vor fi alocate în următorul an calendaristic din totalul creditelor acordate în cadrul procedurii bugetare anuale, calculate în conformitate cu articolul 13."
   (b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"
(3)  Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 1 decembrie a fiecărui an până în 2013, un proiect de program anual pentru anul următor, conceput în conformitate cu programul multianual și cuprinzând următoarele elemente:
   (a) regulile generale de selectare a proiectelor care urmează să fie finanțate în cadrul programului anual;
   (b) o descriere a acțiunilor care urmează să fie sprijinite în cadrul programului anual;
   (c) propunerea de defalcare financiară a contribuției fondului între diferitele acțiuni din cadrul programului și indicarea sumei necesare pentru asigurarea asistenței tehnice în temeiul articolului 16, în scopul punerii în aplicare a programului anual.
"
   (c) alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"
Comisia adoptă decizia de finanțare care aprobă programul anual până la data de 1 aprilie a anului în cauză. Decizia respectivă stabilește suma alocată statului membru în cauză și perioada de eligibilitate a cheltuielilor."

3.  La articolul 35, se adaugă următorul alineat :"

(5)  Suma fixă de 4 000 EUR alocată statelor membre pentru fiecare persoană relocată se acordă ca sumă forfetară pentru fiecare persoană efectiv relocată.

"

4.  Se introduc următoarele articole:"

Articolul 52a

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 13 alineatele (6) și (7), este conferită Comisiei pentru perioada stabilită la articolul 1 primul paragraf.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 52b și 52c. Atunci când motive de maximă urgență o impun, se aplică procedura prevăzută la articolul 52d.

Articolul 52b

Revocarea competențelor delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatele (6) și (7).

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituție și Comisia, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motive de revocare.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 52c

Obiecțiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat în termen de o lună de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungește cu o lună.

(2)  În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile sale.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni își prezintă motivele care au stat la baza acestora.

Articolul 52d

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat adoptat în temeiul prezentului articol transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a folosit procedura de urgență.

(2)  Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni la un act delegat adoptat în temeiul prezentului articol în termen de trei luni de la data notificării. Într-un astfel de caz, actul nu se mai aplică. Instituția care formulează obiecțiuni la un act delegat își prezintă motivele care au stat la baza acestora.

"

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul EuropeanPentru Consiliu

PreședintelePreședintele

(1)Poziția Parlamenului European din 18 mai 2010.
(2)JO L 144, 6.6.2007, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate