Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0127(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0125/2010

Predkladané texty :

A7-0125/2010

Rozpravy :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Hlasovanie :

PV 18/05/2010 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0160

Prijaté texty
PDF 338kWORD 78k
Utorok, 18. mája 2010 - Štrasburg
Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 (zmena a doplnenie rozhodnutia č. 573/2007/ES) ***I
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0456),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 63 ods. 2 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0123/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 78 ods. 2 a článok 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0125/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. mája 2010 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2010/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov
P7_TC1-COD(2009)0127

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2 a článok 80,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Vzhľadom na vytvorenie spoločného programu Európskej únie pre presídľovanie, ktorého cieľom je zvýšenie úspešnosti úsilia ▌v oblasti presídľovania v Únii poskytovať ochranu utečencom a maximalizácia strategických dosahov presídľovania prostredníctvom lepšieho zacielenia na osoby, pre ktoré je najviac potrebné presídliť sa, by sa mali na úrovni Únie pravidelne formulovať spoločné priority v oblasti presídľovania.

(2)  V záujme dosiahnutia cieľov rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES(2) by mala byť Komisia splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovujúcich spoločné ročné priority Únie, ktoré zohľadnia geografické regióny a štátnu príslušnosť a špecifické kategórie utečencov, ktorých je potrebné presídliť. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

(3)  Berúc do úvahy potreby v oblasti presídľovania, ktoré sa stanovia v rozhodnutí Komisie ustanovujúcom spoločné ročné priority Únie v oblasti presídľovania v súlade s týmto rozhodnutím, je takisto nevyhnutné poskytnúť dodatočnú finančnú podporu na presídlenie osôb v súvislosti s ▌geografickými regiónmi a ▌štátnymi príslušnosťami a so špecifickými kategóriami utečencov, ktorých je potrebné presídliť, ak sa presídlenie považuje za najvhodnejšie riešenie ich konkrétnych potrieb.

(4)  V tejto súvislosti je vhodné prispôsobiť harmonogram, pokiaľ ide o lehotu na predloženie údajov nevyhnutných pre výpočet ročných prídelov pre členské štáty, o lehotu na predloženie viacročných programov členskými štátmi a o lehotu na prijatie rozhodnutí o financovaní Komisiou.

(5)  S cieľom podporiť členské štáty, aby sa ich viac zapájalo do aktivít presídľovania, by sa členským štátom, ktoré sa na programe presídľovania zúčastňujú prvýkrát, mala poskytnúť dodatočná finančná podpora.

(6)  Takisto je nevyhnutné stanoviť pravidlá pre oprávnenosť na dodatočnú finančnú podporu na presídľovanie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 573/2007/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.  článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 5 sa stáva odsekom 3;
   b) odsek 3 sa stáva odsekom 4 a nahrádza sa takto:"
4.  Členské štáty dostanú pevnú sumu 4 000 EUR na každú osobu presídlenú v súlade so spoločnými ročnými prioritami Únie v oblasti presídľovania, stanovenými podľa odsekov 6 a 7, s ohľadom na geografické regióny a štátnu príslušnosť ▌.
   deti a ženy, ktoré sú ohrozené, a to predovšetkým psychologickým, fyzickým alebo sexuálnym násilím alebo vykorisťovaním;
   maloleté osoby bez sprievodu, pre ktoré je presídlenie v ich najlepšom záujme v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa;
   osoby, ktorých vážny zdravotný stav si vyžaduje osobitnú liečbu, najmä choroby, ktoré možno liečiť len po presídlení;
   obete násilia a mučenia;
   osoby, ktoré treba núdzovo alebo bezodkladne presídliť z právnych dôvodov a dôvodov ochrany.
"
   c) vkladá sa tento odsek:"
4a.  Pre členské štáty, ktoré sa prvýkrát uchádzajú o financovanie podľa tohto článku, bude pevná suma na každú presídlenú osobu dosahovať 6 000 EUR v prvom kalendárnom roku a 5 000 EUR v druhom kalendárnom roku. V nasledujúcich rokoch bude pevná suma dosahovať výšku 4 000 EUR na každú presídlenú osobu. Dodatočná suma, ktorú nové zúčastňujúce sa členské štáty získajú počas prvých dvoch rokov svojej účasti, sa investuje do rozvoja udržateľného programu presídľovania.‚;"
   d) odsek 4 sa stáva odsekom 5 a nahrádza sa takto:"
‚5.  Ak členský štát presídli osobu, ktorá patrí do viac ako jednej z kategórií uvedených v spoločných ročných prioritách Únie v oblasti presídľovania, stanovených v súlade s odsekmi 6 a 7, dostane pevnú sumu na túto osobu len raz."
   e) odsek 6 sa nahrádza takto:"
6.  V záujme splnenia cieľa tohto rozhodnutia urobiť presídlenie účinným nástrojom ochrany Komisia prijme rozhodnutie, ktorým stanoví spoločné ročné priority Únie v oblasti presídľovania prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 52a a za podmienok uvedených v článkoch 52b a 52c.;"
   f) dopĺňajú sa tieto odseky:"
‚7.  V prípade nepredvídaných mimoriadnych udalostí, ktoré si vyžadujú urýchlenú aktualizáciu spoločných ročných priorít Únie v oblasti presídľovania, sa na delegované akty prijaté podľa tohto článku uplatňuje postup ustanovený v článku 52d.
8.  Do dvadsiatich kalendárnych dní po oznámení rozhodnutia Komisie stanovujúceho spoločné ročné priority Únie v oblasti presídľovania v súlade s odsekmi 6 a 7 členské štáty poskytnú Komisii odhad počtu osôb, ktoré presídlia v súlade s daným rozhodnutím počas budúceho kalendárneho roka. Komisia oznámi tieto odhady Európskemu parlamentu a Rade.
9.  Výsledkydosah finančného stimulu na činnosť týkajúcu sa presídľovania v súlade so spoločnými ročnými prioritami Únie zahrnú členské štáty do svojich správy podľa článku 50 ods. 2 a Komisia do svojej správy podľa článku 50 ods. 3."

2.  článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Komisia poskytne každý rok do 1. septembra až do roku 2013 členským štátom odhad súm, ktoré sa im pridelia na nasledujúci kalendárny rok z celkových rozpočtových prostriedkov pridelených v rámci ročného rozpočtového postupu, pričom tento odhad sa vypočíta podľa článku 13."
   b) odsek 3 sa nahrádza takto:"
3.  Členské štáty predložia Komisii každý rok do 1. decembra až do roku 2013 návrh ročného programu na nasledujúci rok, vypracovaný v súlade s viacročným programom a obsahujúci tieto informácie:
   a) všeobecné pravidlá výberu projektov, ktoré sa majú financovať v rámci ročného programu;
   b) opis akcií, ktoré sa majú podporiť v rámci ročného programu;
   c) navrhované rozčlenenie finančných príspevkov z fondu medzi rôzne akcie programu a údaj o sume požadovanej na pokrytie technickej pomoci podľa článku 16 na účel plnenia ročného programu.
"
   c) tretí pododsek odseku 5 sa nahrádza takto:"
Komisia do 1. apríla príslušného roka prijme rozhodnutie o financovaní, ktorým sa schvaľuje ročný program. V rozhodnutí sa uvedie suma pridelená príslušnému členskému štátu a obdobie, za ktoré sú výdavky oprávnené."

3.  do článku 35 sa dopĺňa tento odsek:"

5.  Pevná suma 4 000 EUR na každú presídlenú osobu pridelená členskému štátu sa priznáva ako jednorazová suma na každú úspešne presídlenú osobu.

"

4.  vkladajú sa tieto články:"

Článok 52a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 6 a 7 sa Komisii udeľuje na obdobie uvedené v článku 1 prvý odsek.

2.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 52b a 52c. Pokiaľ sa to vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, uplatňuje sa postup ustanovený v článku 52d.

Článok 52b

Odvolanie delegovania právomoci

1.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 13 ods. 6 a 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 52c

Námietky voči  delegovaným aktom

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote  jedného mesiaca odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

2.  Ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

3.  Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 52d

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a  uplatňujú sa, pokiaľ nie je voči nim v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení o delegovanom akte podľa tohto článku zaslanom Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu prijatému podľa tohto článku vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. V takomto prípade sa akt prestane uplatňovať. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

"

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

Za Európsky parlamentZa Radu

predsedapredseda

(1)Pozícia Európskeho parlamentu z 18. mája 2010.
(2) Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia