Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0127(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0125/2010

Predložena besedila :

A7-0125/2010

Razprave :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Glasovanja :

PV 18/05/2010 - 8.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0160

Sprejeta besedila
PDF 312kWORD 64k
Torek, 18. maj 2010 - Strasbourg
Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba Odločbe št. 573/2007/ES) ***I
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010 o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ in razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/904/ES (KOM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2009)0456),

–  ob upoštevanju člena 251(2) in člena 63(2)(b) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0123/2009),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja “ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju člena 294(3) ter členov 78(2) in 80 Pogodbe o delovanju EU,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0125/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 18. maja 2010 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“
P7_TC1-COD(2009)0127

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2) in člena 80 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Glede na vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev, katerega cilja sta okrepiti vpliv prizadevanj ▌za ponovno naselitev v Uniji pri zagotavljanju zaščite beguncem in čim bolj povečati strateški vpliv ponovne naselitve z boljšo ciljno usmerjenostjo na ▌osebe, ki najbolj potrebujejo ponovno naselitev, bi bilo treba skupne prednostne naloge na področju ponovne naselitve na ravni Unije redno oblikovati.

(2)  Za doseganje ciljev Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta(2) bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte, ki bi določali skupne letne prednostne naloge Unije glede ▌ geografskih regij in nacionalnosti ter posebnih kategorij beguncev, ki jih je treba ponovno naseliti. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(3)  Ob upoštevanju potrebe po ponovni naselitvi, ki bo določena v sklepu Komisije o skupnih letnih prednostnih nalogah Unije na področju ponovne naselitve v skladu s tem sklepom, je treba zagotoviti tudi dodatno finančno pomoč za ponovno naselitev oseb iz ▌ geografskih regij in nacionalnosti ter iz posebnih kategorij beguncev, ki jih je treba ponovno naseliti, če je ugotovljeno, da je ponovna naselitev najustreznejši odziv na njihove posebne potrebe.

(4)  V tem okviru je primerno, da se prilagodi časovni razpored v zvezi z rokom za predložitev podatkov, ki so potrebni za izračun letnih dodelitev sredstev po državah članicah, z rokom, v katerem države članice predložijo letne programe, in z rokom, v katerem Komisija sprejme odločitev o financiranju.

(5)  Za spodbuditev več držav članic k sodelovanju pri ukrepih ponovne naselitve bi bilo treba dodatno finančno podpreti države članice, ki prvič sodelujejo v programu ponovne naselitve.

(6)  Treba je tudi določiti pravila o upravičenosti odhodkov za dodatno finančno pomoč za ponovno naselitev –

SKLENILA:

Člen 1

Odločba št. 573/2007/ES se spremeni:

(1)  Člen 13 se spremeni:

   (a) odstavek 5 postane odstavek 3;
   (b) odstavek 3 postane odstavek 4 in se nadomesti z naslednjim:"
4.  Države članice prejmejo fiksni znesek v višini 4 000 EUR za vsako ▌ osebo, ki je bila ponovno naseljena skladno s skupnimi letnimi prednostnimi nalogami Unije, ki se določijo v skladu z odstavkoma 6 in 7 za geografske regije in nacionalnosti ▌.
   otroci in ženske, ki so ogroženi zlasti zaradi psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja ali izkoriščanja,
   mladoletniki brez spremstva, kadar je ponovna naselitev v njihovo najboljšo korist, v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo ZN o otrokovih pravicah,
   osebe z resnimi zdravstvenimi potrebami, ki zahtevajo posebno obravnavo, zlasti zdravstvenimi stanji, ki jih je mogoče obravnavati le po ponovni naselitvi,
   osebe, ki so preživele nasilje in mučenje,
   osebe, ki zaradi potrebe po zaščiti ali iz pravnih razlogov potrebujejo zasilno ali nujno ponovno naselitev.
"
   (c) vstavi se naslednji odstavek:"
4a.  Za države članice, ki prvič prosijo za finančno pomoč iz tega člena, znaša fiksni znesek za vsako ponovno naseljeno osebo v prvem letu 6 000 EUR, v drugem letu pa 5 000 EUR. V naslednjih letih znaša fiksni znesek za vsako ponovno naseljeno osebo 4 000 EUR. Dodatna sredstva, ki jih nove sodelujoče države članice prejmejo v prvih dveh letih sodelovanja, se vložijo v razvoj trajnostnega programa ponovne naselitve."
   (d) odstavek 4 postane odstavek 5 in se nadomesti z naslednjim:"
5.  V primerih, ko država članica ponovno naseli osebo, ki spada v več kot eno od kategorij, navedenih v skupnih letnih prednostnih nalogah Unije na področju ponovne naselitve, ki so določene v skladu z odstavkoma 6 in 7, za to osebo država fiksni znesek prejme samo enkrat."
   (e) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"
6.  Za dosego ciljev tega sklepa, in sicer, da postane ponovna naselitev učinkovito sredstvo zaščite, Komisija z delegiranimi akti sprejme sklep o določitvi skupnih letnih prednostnih nalog Unije za ponovno naselitev v skladu s členom 52a in pod pogoji iz členov 52b in 52c."
   (f) dodajo se naslednji odstavki:"
7.  V primeru nepredvidenih izrednih razmer, ki zahtevajo nujno posodobitev skupnih letnih prednostnih nalog Unije na področju ponovne naselitve, se postopek iz člena 52d uporabi za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena.
8.  Države članice v dvajsetih koledarskih dneh po uradnem obvestilu sklepa Komisije o določitvi skupnih letnih prednostnih nalog Unije za ponovno naselitev v skladu z odstavkoma 6 in 7, Komisiji predložijo oceno števila oseb, ki jih bodo v skladu z navedenim sklepom ponovno naselile v naslednjem koledarskem letu. Komisija te ocene sporoči Evropskemu parlamentu in Svetu.
9.  Rezultate in vpliv finančne spodbude za dejavnosti ponovne naselitve v skladu s skupnimi letnimi prednostnimi nalogami Unije države članice vključijo v poročilo iz člena 50(2), Komisija pa v svoje poročilo iz člena 50(3)."

(2)  Člen 20 se spremeni:

   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija državam članicam do 1. septembra vsako leto do leta 2013 sporoči oceno zneskov, ki naj bi jim bili dodeljeni za naslednje koledarsko leto glede na skupna odobrena proračunska sredstva v okviru letnega proračunskega postopka in ki se izračunajo v skladu s členom 13."
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Države članice do 1. decembra vsako leto do leta 2013 predložijo Komisiji osnutek letnega programa za naslednje leto, ki se izdela v skladu z večletnim programom in zajema naslednje elemente:
   (a) splošna pravila za izbiro projektov, ki se financirajo v okviru letnega programa;
   (b) opis ukrepov, ki se podprejo v okviru letnega programa;
   (c) predlagano finančno razdelitev prispevka Sklada med različne ukrepe programa in navedbo zahtevanega zneska, ki je potreben za kritje tehnične pomoči iz člena 16 z namenom izvajanja letnega programa.
"
   (c) tretji pododstavek odstavka 5 se nadomesti z naslednjim:"
Komisija do 1. aprila zadevnega leta sprejme sklep o financiranju, s katerim odobri letni program. Sklep navaja znesek, dodeljen zadevni državi članici, in obdobje, v katerem so izdatki upravičeni."

(3)  V členu 35 se doda naslednji odstavek:"

5.  Fiksni znesek v višini 4 000 EUR za vsako ponovno naseljeno osebo se državi članici dodeli kot pavšalni znesek za vsako dejansko ponovno naseljeno osebo.

"

(4)  Vstavijo se naslednji členi:"

Člen 52a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13(6) in (7) se prenese na Komisijo za obdobje iz prvega odstavka člena 1.

2.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 52b in 52c. V nujnih primerih se uporabi postopek iz člena 52d.

Člen 52b

Preklic pooblastila

1.  Pooblastilo iz člena 13(6) in (7) lahko kadarkoli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo, pri čemer navede pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.  Z odločitvijo o preklicu prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 52c

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v enem mesecu od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok lahko podaljša za en mesec.

2.  Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 52d

Postopek v nujnih primerih

1.  Delegirani akti, sprejeti po tem členu, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler ni izraženo nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu, sprejetem po tem členu, se navedejo razlogi za uporabo postopka nujne obravnave.

2.  Evropski parlament in Svet lahko v treh mesecih od dneva uradnega obvestila nasprotujeta delegiranemu aktu, sprejetemu po tem členu. V takem primeru se delegirani akt preneha uporabljati. Institucija, ki nasprotuje, navede svoje razloge za nasprotovanje.

"

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V,

Za Evropski parlamentZa Svet

PredsednikPredsednik

(1)Stališče Evropskega parlamenta z dne 18. maja 2010.
(2) UL L 144, 6.6.2007, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov