Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0136(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0126/2010

Внесени текстове :

A7-0126/2010

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0161

Приети текстове
PDF 468kWORD 100k
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
Миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0508),

–  като взе предвид членове 66 и 67 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0244/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 74 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по бюджети (A7-0126/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Въпреки факта, че Съветът третира ШИС 1+ RE като резервен план в случай на неуспех на ШИС ІІ, като съзаконодател за създаването на Шенгенска информационна система (ШИС ІІ) от второ поколение (Регламент (EО) № 1987/2006(1)) и бюджетен орган Парламентът си запазва правото да задържи в резерв средствата, които трябва да бъдат отпуснати за разработването на ШИС ІІ в годишния бюджет за 2011 г., за да гарантира пълен парламентарен контрол и надзор над този процес;

3.  Призовава Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 ДФЕС;

4.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение1
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3
(3)  Предпоставките за осъществяването на миграцията няма да бъдат изпълнени до 30 юни 2010 г. За да може ШИС II да започне да функционира, както се предвижда в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и в Решение 2007/533/ПВР, Регламент (ЕО) № 1104/2008 и Решение 2008/839/ПВР трябва следователно да продължат да се прилагат до завършването на процеса на миграция.
(3)  Предпоставките за осъществяването на миграцията няма да бъдат изпълнени до 30 юни 2010 г. За да може ШИС II да започне да функционира, както се предвижда в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и в Решение 2007/533/ПВР, Регламент (ЕО) № 1104/2008 и Решение 2008/839/ПВР трябва следователно да продължат да се прилагат до завършването на процеса на миграция. В случай на неуспех на настоящия проект за ШИС ІІ след провеждане на изпитванията, следва да се разработи алтернативно техническо решение и пълните финансови последствия да се съобщят на всички засегнати страни.
Изменение2
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4
(4)  Комисията и държавите-членки следва да продължат да си сътрудничат усилено по време на всички етапи от миграцията с цел приключване на процеса. Следва да бъде създадена група от експерти за допълване на настоящата организационна структура.
(4)  Комисията и държавите-членки следва да продължат да си сътрудничат усилено по време на всички етапи от миграцията с цел приключване на процеса. В заключенията на Съвета относно ШИС ІІ от 26 и 27 февруари 2009 г. и от 4 и 5 юни 2009 г. с цел укрепване на сътрудничеството и предоставяне на пряка подкрепа от държавите-членки на централната ШИС ІІ беше създаден неформален орган, съставен от експерти от държавите-членки и наречен „Съвет за цялостно управление на програмата“. Следва следователно да бъде официално създадена в съответствие с настоящия регламент група от експерти, наречена „Съвет за цялостно управление на програмата“ (СЦУП), за допълване на настоящата организационна структура. С цел да се гарантира ефикасност и рентабилност, членовете на СЦУП следва да бъдат назначени на постоянен договор, а броят им- ограничен.
Изменение3
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6
(6)   Следва да бъде предвиден технически план за действие в извънредни ситуации с цел постигането на функционалните възможности на ШИС II. Следователно описанието на техническите компоненти на архитектурата за миграция следва да бъде адаптирано, така че да позволи прилагането на друго техническото решение за разработването на централната ШИС II.
(6)   Необходимо е правната рамка да бъде адаптирана, така че да позволява миграция към възможни алтернативни технически решения, в случай че изпитванията покажат, че настоящият проект за ШИС ІІ не може да бъде приложен успешно. Описанието на техническите компоненти на архитектурата за миграция следва да бъде адаптирано, така че да позволи прилагането на друго техническо решение за разработването на централната ШИС ІІ. Всяко подобно алтернативно техническо решение следва да се основава на най-добрата налична технология, да бъде разходно-ефективно и да бъде приложено съгласно точен и приемлив график. Комисията следва да представи навреме подробна бюджетна оценка на разходите, свързани с подобно алтернативно техническо решение. Следва изрично да се посочи, че установената с Регламент (ЕО) № 1987/2006 правната рамка се прилага спрямо всяко решение, независимо от техническия му характер.
Изменение4
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 а (ново)
16а)  Тъй като в качеството си на съзаконодател Парламентът е отговорен за създаването, функционирането и използването на ШИС ІІ, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1987/2006, и тъй като миграцията се финансира от общностния бюджет, за който също така Парламентът също носи отговорност, Европейският парламент следва да бъде включен в процеса на вземане на решения относно миграцията. Преди преминаването към нова Шенгенска информационна система следва да се изиска положително становище на Парламента, въз основа на информацията относно резултатите от изпитванията, представени от Комисията.
Изменение5
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 1 – параграф 1
(-1) Член 1 параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.  Шенгенската информационна система (ШИС), създадена съгласно разпоредбите на дял IV от Шенгенската конвенция от 1990 г. (ШИС 1+), се замества от нова система ‐ Шенгенската информационна система II (ШИС IІ) или от всяко друго алтернативно техническо решение, което се основава на най-добрите достъпни технологии и е приемливо по отношение на ясен график за въвеждането и рентабилността м. Създаването, функционирането и използването на новата система се урежда от Регламент (ЕО) № 1987/2006.„
Изменение6
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 1 - параграф 1 а (нов)
(-1a) В член 1 се добавя следният параграф:
„1а.  „Ако настоящият проект за ШИС ІІ се прекрати и се прилага алтернативно техническо решение, позоваванията на ШИС ІІ в настоящия регламент се приемат като позовавания на въпросното алтернативно техническо решение.“
Изменение7
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 11 – параграф 2
2.  Участващите в ШИС 1+ държави-членки осъществяват миграцията от Н.ШИС към Н.ШИС II посредством временната архитектура за миграция, с подкрепата на Франция и на Комисията.
2.  Участващите в ШИС 1+ държави-членки осъществяват миграцията от Н.ШИС към Н.ШИС II посредством временната архитектура за миграция, с подкрепата на Франция и на Комисията най-късно до 31 декември 2011г. Ако се приложи алтернативно техническо решение в съответствие с член 11, параграф 5а, посочената дата може да бъде сменена в съответствие с уточнената в член 17, параграф 2 процедура.
Изменение8
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 11 – параграф 5
3a)  Член 11 параграф 5 се заменя със следния текст:
„5.  Прехвърлянето, предвидено в процеса на миграция, се извършва след утвърждаването, посочено в член 8, параграф 7 и след като Европейският парламент представи положително становище въз основа на информация относно резултатите от изпитванията, предоставена от Комисията в съответствие с член 55, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 1987/2006.„
Изменение9
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 11 - параграф 5а (нов)
3б)  В член 11 се добавя следният параграф:
„5а.  Разработването на ШИС II може да се постигне чрез прилагане на алтернативно техническо решение.„
Изменение10
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 14 - параграф 5а (нов)
3в)  В член 14 се добавя следният параграф:
„5а.  Комисията разработва и прилага пакет от допълнителни мерки с цел предотвратяване на изтичането на информация, свързана с лични данни от базата-данни и за да гарантира защита на личните данни за целия срок на изпитването и преминаването от ШИС І към Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ).„
Изменение11
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 17 а - параграф 1
1.  Без да се засягат съответните отговорности и дейности на Комисията, Франция и участващите в ШИС 1+ държави-членки, с настоящото се създава група от технически експерти, наречена Съвет за цялостно управление на програмата (по-нататък „СЦУП“). СЦУП ще служи за координационна структура на проектите, свързани с централната и националните ШИС II.
1.  Без да се засягат съответните отговорности и дейности на Комисията, Франция и участващите в ШИС 1+ държави-членки, с настоящото се създава група от технически експерти, наречена Съвет за цялостно управление на програмата (по-нататък „СЦУП“). СЦУП ще служи за предоставяне на подкрепа за разработването на Централната ШИС ІІ. Той ще улеснява последователността и ще предоставя координационна структура на проектите, свързани с централната и националните ШИС II.
Изменение12
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 17 а - параграф 2
2.  СЦУП се състои от най-много десет експерта. Най-много осем експерта и също толкова заместника се определят от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета. Двама експерта и двама заместника се определят от генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията измежду длъжностните лица на Комисията. Други длъжностни лица на Комисията с интерес към заседанията могат да присъстват на срещите на СЦУП.
2.  СЦУП се състои от най-много десет членове, притежаващи необходимата квалификация, за да допринесат активно за разработването на ШИС ІІ и които се срещат редовно. Най-много осем членове и също толкова заместника се определят от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета. Най-много двама членове и двама заместника се определят от генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията измежду длъжностните лица на Комисията. Заинтересовани членове на ЕП или съответен персонал на Европейския парламент, експерти от държавите-членки и длъжностни лица на Комисията, които пряко участват в разработването на проекти за ШИС ІІ могат да присъстват на заседанията на СЦУП на разноски на съответната администрация или институция. СЦУП може да покани други експерти за участие в заседанията на СЦУП, както е посочено в мандата, на разноски на съответната администрация, институция или дружество
Изменение13
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 17 а - параграф 5
5.  СЦУП изготвя своя мандат, който влиза в действие след издаването на положително становище от страна на генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията.
5.  СЦУП изготвя своя мандат, който влиза в действие след издаването на положително становище от страна на генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията. Мандатът на СЦУП включва изискване да се публикуват редовни доклади и тези доклади да се предоставят на Европейския парламент, за да се гарантира цялостен парламентарен контрол и надзор.
Изменение14
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 17 а - параграф 6
6.  Без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 2, административните и пътните разходи, свързани с дейността на СЦУП, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото те не се възстановяват от други източници. По отношение на пътните разходи на експертите на СЦУП, определени от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета, и на експертите, поканени в съответствие с параграф 3 от настоящия член, които възникват във връзка с работата на СЦУП, се прилагат „Правилата относно обезщетенията за лица извън Комисията, поканени в качеството им на експерти“.
6.  Без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 2, административните и пътните разходи, свързани с дейността на СЦУП, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото те не се възстановяват от други източници. По отношение на пътните разходи на експертите на СЦУП, определени от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета, и на експертите, поканени в съответствие с параграф 3 от настоящия член, които възникват във връзка с работата на СЦУП, се прилагат „Правилата относно обезщетенията за лица извън Комисията, поканени в качеството им на експерти“. Необходимите бюджетни кредити за покриване на разходите за заседанията на СЦУП се вземат от бюджетните кредити, които понастоящем са предвидени във финансовото планиране за 2010‐2013 г. за Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ).
Изменение15
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1104/2008
Член 19
Срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета, действащ съгласно член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006.„
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета, действащ съгласно член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, но във всеки случай не по-късно от 31 декември 2013 г.

(1) Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381, 28.12.2006 г., стp. 4).

Правна информация - Политика за поверителност