Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0136(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0126/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0126/2010

Συζήτηση :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0161

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 103k
Τρίτη 18 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0508),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 και το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0244/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0126/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το SIS 1+ RE ως εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας του SIS II, το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για τη δημιουργία του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) ) (κανονισμός (EΚ) αριθ. 1987/2006(1)) και ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διατηρήσει στο αποθεματικό τα κονδύλια που διατίθενται για την ανάπτυξη του SIS II στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2011, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο και εποπτεία της διαδικασίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης να συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ.
(3)  Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010. Επομένως, για να αρχίσει να λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ, πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετάβασης να συνεχισθεί η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 2008/839/ΔΕΥ. Σε περίπτωση αποτυχημένης έκβασης της δοκιμής του σημερινού σχεδίου SIS II, θα πρέπει να αναπτυχθεί εναλλακτική τεχνική λύση και να γίνουν γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οι πλήρεις δημοσιονομικές επιπτώσεις της.
Τροπολογία2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετάβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να συμπληρωθεί η τρέχουσα οργανωτική δομή.
(4)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετάβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το SIS ΙΙ στις 26-27 Φεβρουαρίου 2009 και στις 4-5 Ιουνίου 2009, συγκροτήθηκε ανεπίσημος φορέας που αποτελείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και ορίζεται ως το «διοικητικό συμβούλιο του συνολικού προγράμματος», με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία και να προσφέρει άμεση υποστήριξη από τα κράτη μέλη στο κεντρικό σχέδιο SIS ΙΙ.Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να δημιουργηθεί επισήμως, βάσει του παρόντος κανονισμού, ομάδα εμπειρογνωμόνων καλούμενη διοικητικό συμβούλιο του συνολικού προγράμματος (GPMB), για να συμπληρωθεί η τρέχουσα οργανωτική δομή. Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα από άποψη κόστους, τα μέλη του GPMB θα πρέπει να διορίζονται σε μόνιμη βάση και ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι περιορισμένος.
Τροπολογία3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Πρέπει να προβλεφθεί τεχνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των λειτουργιών του SIS II. Επομένως, η περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής μετάβασης πρέπει να προσαρμοσθεί για να επιτρέψει μια άλλη τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II.
(6)  Απαιτείται να προσαρμοστεί το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε ενδεχόμενη εναλλακτική τεχνική λύση εφόσον οι δοκιμές καταδείξουν ότι το SIS II δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί με επιτυχία. Η περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής μετάβασης θα πρέπει να προσαρμοσθεί για να καταστήσει δυνατή άλλη τεχνική λύση σχετικά με την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II. Οιαδήποτε εναλλακτική τεχνική λύση θα πρέπει να βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, να είναι οικονομικά αποδοτική και να υλοποιείται σύμφωνα με σαφές και λογικό χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει εγκαίρως ενδελεχή δημοσιονομική αξιολόγηση των εξόδων που θα απαιτηθούν για την εναλλακτική αυτή λύση. Θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς ότι το νομικό πλαίσιο που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 έχει εφαρμογή σε όλες τις λύσεις, ανεξαρτήτως της τεχνικής τους φύσης.
Τροπολογία4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο, ως συννομοθέτης, για την εγκαθίδρυση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και δεδομένου ότι η μετάβαση χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, για τον οποίο το Κοινοβούλιο είναι επίσης συνυπεύθυνο, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιληφθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά τη μετάβαση. Πριν από τη μετάβαση σε νέο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν πρέπει να ζητηθεί θετική γνώμη του Κοινοβουλίου, με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή ως προς τα αποτελέσματα των δοκιμών.
Τροπολογία5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
(-1) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.  Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV της σύμβασης του Σένγκεν του 1990 (SIS 1+) αντικαθίσταται από νέο σύστημα, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS II), ή οιαδήποτε εναλλακτική τεχνική λύση βασίζεται στη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία και είναι εύλογη βάσει του ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. Η δημιουργία, λειτουργία και χρήση του νέου συστήματος διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.«
Τροπολογία6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
(-1α) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:
«1α.  Εάν το τρέχον έργο SIS II διακοπεί και εφαρμοστεί εναλλακτική τεχνική λύση, οι αναφορές του παρόντος κανονισμού στο SIS II νοούνται ως αναφορές στην εν λόγω εναλλακτική τεχνική λύση.«
Τροπολογία7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής.
2.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS 1+ μεταβαίνουν από το N.SIS στο N.SIS II χρησιμοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική μετάβασης, με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Επιτροπής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο. Εάν εφαρμοσθεί εναλλακτική τεχνική λύση κατά το άρθρο 11 παράγραφος 5α, η εν λόγω ημερομηνία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει το άρθρο 17 παράγραφος 2.
Τροπολογία8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
(3a)  Το άρθρο 11 παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.  Η προβλεπόμενη μεταγωγή της διαδικασίας μετάβασης διεξάγεται μετά την επικύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει θετική γνώμη με βάση πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δοκιμών παρεχόμενες από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006.«
Τροπολογία9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 11 – παράγραφος 5α (νέα)
(3β)  Στο άρθρο 11, προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5α.  Η ανάπτυξη του SIS II μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή εναλλακτικής τεχνικής λύσης.«
Τροπολογία10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 γ (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 14 – παράγραφος 5α (νέα)
(3γ)  Στο άρθρο 14 προστίθεται η εξής παράγραφος:
«5α.  Η Επιτροπή αναπτύσσει και εφαρμόζει δέσμη πρόσθετων μέτρων με στόχο την αποτροπή της διαρροής προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων και τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμών και της μετάβασης από το SIS I στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).«
Τροπολογία11
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται «Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το GPMB αποτελεί το φόρουμ για τον συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των εθνικών σχεδίων του SIS II.
1.  Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της Γαλλίας και των κρατών μελών που συμμετέχουν στο SIS 1+, θεσπίζεται με την παρούσα μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που καλείται «Διοικητικό Συμβούλιο Συνολικού Προγράμματος» (εφεξής το «GPMB»). Το GPMB αποτελεί το φόρουμ για παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη του Κεντρικού SIS II. Διευκολύνει τη συνοχή και διασφαλίζει τον συντονισμό του κεντρικού σχεδίου και των εθνικών σχεδίων του SIS II.
Τροπολογία12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 2
2.  Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο όριο από 10 εμπειρογνώμονες. Κατ' ανώτατο όριο οκτώ εμπειρογνώμονες και ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Δύο εμπειρογνώμονες και δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής και προέρχονται από τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι σχετικές εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
2.  Το GPMB αποτελείται κατ' ανώτατο όριο από 10 μέλη, τα οποία διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να συνεισφέρουν ενεργά στην ανάπτυξη του SIS II και τα οποία συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Κατ' ανώτατο όριο οκτώ μέλη και ίσος αριθμός αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Κατ' ανώτατο όριο δύο μέλη και δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής και προέρχονται από τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές ή το σχετικό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και υπάλληλοι της Επιτροπής που συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη των σχεδίων SIS II μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του GPMB με έξοδα της αντίστοιχης διοίκησής τους ή του οργάνου τους. Το GPMB μπορεί να καλέσει και άλλους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του GPMB όπως ορίζουν οι όροι εντολής, με έξοδα της αντίστοιχης διοίκησής τους, του οργάνου τους ή της εταιρείας τους.
Τροπολογία13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 5
5.  Το GPMB θα καταρτίσει τις αρμοδιότητές του. Θα αρχίσουν να ισχύουν μετά από την έκδοση θετικής γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής.
5.  Το GPMB καταρτίζει τις αρμοδιότητές του. Αρχίζουν να ισχύουν μετά από την έκδοση θετικής γνωμοδότησης από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής. Στις αρμοδιότητες του GPMB περιλαμβάνεται απαίτηση για τη δημοσίευση τακτικών εκθέσεων και για την κοινοποίηση αυτών των εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία.
Τροπολογία14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 17 α – παράγραφος 6
6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τις εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για την αποζημίωση προσώπων που δεν ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται ως εμπειρογνώμονες.
6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των εμπειρογνωμόνων στο GPMB που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων που προσκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τις εργασίες του GPMB, εφαρμόζεται η κανονιστική ρύθμιση της Επιτροπής για την αποζημίωση προσώπων που δεν ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται ως εμπειρογνώμονες. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις του GPMB προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται επί του παρόντος για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) στον δημοσιονομικό προγραμματισμό της περιόδου 2010-2013.
Τροπολογία15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008
Άρθρο 19
Η ισχύς του λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1978/2006.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισχύς του λήγει την ημερομηνία που ορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και, εν πάση περιπτώσει, όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 4).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου