Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0136(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0126/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0126/2010

Viták :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Szavazatok :

PV 18/05/2010 - 8.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0161

Elfogadott szövegek
PDF 409kWORD 100k
2010. május 18., Kedd - Strasbourg
A Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérés (a 1104/2008/EK rendelet módosítása) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

Az Európai Parlament 2010. május 18-i jogalkotási állásfoglalása a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérésről szóló 1104/2008/EK rendelet módosítására irányuló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0508),

–  tekintettel az EK-Szerződés 66. és 67. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0244/2009),

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 74. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0126/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  annak ellenére, hogy a Tanács a SIS II meghiúsulása esetén a SIS 1+RE-t készenléti tervként kezeli, a Parlament a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) (1987/2006/EK rendelet(1)) tekintetében társjogalkotóként és költségvetési hatóságként fenntartja magának a jogot a 2011. évi éves költségvetésben a SIS II fejlesztésére elkülönített előirányzatok tartalékba helyezésére a folyamat teljes körű parlamenti vizsgálatának és ellenőrzésének biztosítása érdekében.

3.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EUMSz. 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás1
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés
(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei. Ezért az átállás lezárultáig továbbra is alkalmazni kell a 1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB határozatot, hogy a SIS II – az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat előírásainak megfelelően – működőképessé váljon.
(3) 2010. június 30-ig nem teljesülnek az átállás előfeltételei. Ezért az átállás lezárultáig továbbra is alkalmazni kell az 1104/2008/EK rendeletet és a 2008/839/IB határozatot, hogy a SIS II – az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB határozat előírásainak megfelelően – működőképessé váljon. A jelenlegi SIS II projekt tesztelést követő meghiúsulása esetén alternatív műszaki megoldást kell kidolgozni, amelynek összes pénzügyi vonzatáról tájékoztatni kell valamennyi érintett felet.
Módosítás2
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés
(4)  A folyamat lezárása érdekében a Bizottság és a tagállamok továbbra is szorosan együttműködnek az átállás minden egyes szakaszában. A jelenlegi szervezeti struktúra kiegészítése céljából szakértői csoportot kell létrehozni.
(4)  A folyamat lezárása érdekében a Bizottság és a tagállamok továbbra is szorosan együttműködnek az átállás minden egyes szakaszában. A SIS II-ről szóló 2009. február 26–27-i és 2009. június 4–5-i tanácsi következtetések értelmében a tagállamok szakértőiből álló nem hivatalos testület alakult „átfogó programirányítási tanács” néven, amelynek feladata az együttműködés javítása és közvetlen segítségnyújtás a tagállamok részéről a központi SIS II részére. A jelenlegi szervezeti struktúra kiegészítése céljából ezért e rendelettel hivatalosan létre kell hozni az átfogó programirányítási tanács elnevezésű szakértői csoportot. Az eredményesség és a költséghatékonyság érdekében az átfogó programirányítási tanács tagjait állandó megbízatással kell kinevezni, és számukat korlátozni kell.
Módosítás3
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés
(6)   A SIS II funkcióinak biztosítása érdekében műszaki készenléti tervet kell előirányozni. Ezért ki kell igazítani az átállási felépítmény műszaki alkotóelemeinek leírását annak érdekében, hogy a SIS II Központi Részének fejlesztésével kapcsolatos más műszaki megoldások is lehetővé váljanak.
(6)   A jogi keretet úgy kell módosítani, hogy amennyiben a teszteredmények szerint a SIS II nem valósítható meg eredményesen, lehetővé tegye az esetleges alternatív műszaki megoldásra való átállást. Ki kell igazítani az átállási felépítés műszaki alkotóelemeinek leírását annak érdekében, hogy a SIS II Központi Részének fejlesztésével kapcsolatos más műszaki megoldások is lehetővé váljanak. Az alternatív műszaki megoldásnak a legjobb rendelkezésre álló technológián kell alapulnia, költséghatékonynak kell lennie, és ésszerű és pontos ütemterv szerint kell végrehajtani. A Bizottságnak idejében alapos költségvetési értékelést kell benyújtania az ilyen alternatív műszaki megoldással kapcsolatos költségekről. Egyértelműen rögzíteni kell, hogy az 1987/2006/EK rendeletben meghatározott jogi keret az összes műszaki megoldásra érvényes, műszaki jellegüktől függetlenül.
Módosítás4
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  Mivel az 1987/2006/EK rendelet értelmében az Európai Parlament társjogalkotóként felelős a SIS II létrehozásáért, működtetéséért és használatáért, és mivel az átállást az uniós költségvetés finanszírozza, amelyért az Európai Parlament szintén felelősséggel tartozik, az Európai Parlamentet az átállásra vonatkozó döntéshozatali folyamatba be kell vonni. Az új Schengeni Információs Rendszerre való átállást a tesztelési eredményekről adott bizottsági tájékoztatás alapján az Európai Parlament által adott kedvező véleményhez kell kötni.
Módosítás5
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
1104/2008/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés
(-1) Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„1.  Az 1990-es Schengeni Egyezmény IV. címében foglalt rendelkezések alapján létrehozott Schengeni Információs Rendszer (SIS 1+) helyébe új rendszer – a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) – lép, vagy bármilyen alternatív műszaki megoldás, amely a legjobb rendelkezésre álló technológián alapul, végrehajtás és költséghatékonyság szempontjából pedig ésszerű. Az új rendszer létrehozását, működtetését és használatát az 1987/2006/EK rendelet szabályozza.„
Módosítás6
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
1104/2008/EK rendelet
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
(-1a) Az 1. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„1a.  Amennyiben a jelenlegi SIS II projekt félbeszakad és alternatív műszaki megoldás kerül végrehajtásra, az e rendeletben szereplő, a SIS II-re vonatkozó hivatkozásokat az alternatív műszaki megoldásra való hivatkozásként kell értelmezni.„
Módosítás7
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1104/2008/EK rendelet
11 cikk – 2 bekezdés
2.  A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az ideiglenes átállási felépítés használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást.
2.  A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok az ideiglenes átállási felépítés használatával, valamint Franciaország és a Bizottság támogatásával legkésőbb 2011. december 31-ig végrehajtják az N.SIS-ről az N.SIS II-re történő átállást. Amennyiben a 11. cikk (5a) bekezdésében említett alternatív műszaki megoldás kerül alkalmazásra, a határidő a 17. cikk (2) bekezdésében megjelölt eljárással összhangban megváltoztatható.
Módosítás8
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
1104/2008/EK rendelet
11 cikk – 5 bekezdés
(3a)  A 11. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5.  Az átállási folyamatban előirányzott átváltásra a 8. cikk (7) bekezdésében említett jóváhagyást, valamint azt követően kerül sor, hogy a tesztelési eredményekről a Bizottság által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (4) bekezdésével összhangban adott tájékoztatás alapján az Európai Parlament kedvező véleményt ad.
Módosítás9
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 b pont (új)
1104/2008/EK rendelet
11 cikk – 5 a bekezdés (új)
(3b)  A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„5a.  A SIS II fejlesztése alternatív műszaki megoldás életbe léptetésével is megvalósítható.„
Módosítás10
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 c pont (új)
1104/2008/EK rendelet
14 cikk – 5 a bekezdés (új)
(3c)  A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„5a.  A Bizottság kialakít és végrehajt egy további intézkedésekből álló csomagot a személyes adatokkal kapcsolatos információk adatbázisból való eltűnésének megakadályozása és a személyes adatok védelme céljából a tesztelés és a SIS I-ről a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállás teljes időtartamára vonatkozóan.„
Módosítás11
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1104/2008/EK rendelet
17 a cikk – 1 bekezdés
1.  Átfogó programirányítási tanács elnevezésű műszaki szakértői csoport jön létre a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hatásköreinek és tevékenységinek sérelme nélkül. Az átfogó programirányítási tanács fórumot biztosít a központi és tagállami SIS II projektek összehangolásához.
1.  Átfogó programirányítási tanács elnevezésű műszaki szakértői csoport jön létre a Bizottság, Franciaország és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hatásköreinek és tevékenységinek sérelme nélkül. Az átfogó programirányítási tanács fórumot biztosít, amely hozzájárul a központi SIS II fejlesztéséhez. Következetességet teremt és összehangolja a központi és tagállami SIS II projekteket.
Módosítás12
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1104/2008/EK rendelet
17 a cikk – 2 bekezdés
2.  Az átfogó programirányítási tanácsot legfeljebb 10 szakértő alkotja. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb nyolc szakértőt és azonos számú póttagot neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója két szakértőt és két póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői közül. Az eljárásokban érdekelt egyéb bizottsági tisztviselők részt vehetnek a tanács ülésein.
2.  Az átfogó programirányítási tanácsot legfeljebb 10, a SIS II fejlesztéséhez való érdemi hozzájáruláshoz megfelelően képzett tag alkotja, akik rendszeresen üléseznek. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok legfeljebb nyolc tagot és azonos számú póttagot neveznek ki. A Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója legfeljebb két tagot és két póttagot nevez ki a Bizottság tisztviselői közül. Az Európai Parlament érdeklődő képviselői, illetve érintett tisztviselői, továbbá a tagállamok szakértői és a SIS II projektek fejlesztésében közvetlenül részt vevő bizottsági tisztviselők saját hivataluk vagy intézményük költségére részt vehetnek az átfogó programirányítási tanács ülésein. A feladatkörben meghatározottaknak megfelelően az átfogó programirányítási tanács más szakértőket is meghívhat, hogy saját hivataluk, intézményük vagy vállalatuk költségére részt vegyenek az átfogó programirányítási tanács ülésein.
Módosítás13
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1104/2008/EK rendelet
17 a cikk – 5 bekezdés
5.  Az átfogó programirányítási tanács kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a Bizottság hatáskörrel rendelkező főtitkárságának főtitkára által adott kedvező állásfoglalást követően lépnek hatályba.
5.  Az átfogó programirányítási tanács kidolgozza a saját feladatköreit, amelyek a Bizottság hatáskörrel rendelkező főigazgatóságának főigazgatója által adott kedvező állásfoglalást követően lépnek hatályba. Az átfogó programirányítási tanács feladatkörének tartalmaznia kell a jelentések rendszeres közzétételére vonatkozó követelményt, valamint azt, hogy az Európai Parlament számára lehetővé kell tenni a jelentésekhez való hozzáférést a teljes körű parlamenti vizsgálat és ellenőrzés biztosítása érdekében.
Módosítás14
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1104/2008/EK rendelet
17 a cikk – 6 bekezdés
6.  A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, az átfogó programirányítási tanács tevékenységével összefüggésben felmerülő adminisztratív és utazási költségeket – amennyiben megtérítésük egyéb forrásból nem történik meg– az Európai Unió általános költségvetése viseli. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok által az átfogó programirányítási tanácsba kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk (3) bekezdésének megfelelően meghívott szakértőknek a tanács munkájával összefüggésben felmerült utazási költségei tekintetében a „Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok” alkalmazandók.
6.  A 15. cikk (2) cikkének sérelme nélkül, az átfogó programirányítási tanács tevékenységével összefüggésben felmerülő adminisztratív és utazási költségeket – amennyiben megtérítésük egyéb forrásból nem történik meg – az Európai Unió általános költségvetése viseli. A Tanács keretein belül eljáró tagállamok által az átfogó programirányítási tanácsba kinevezett szakértőknek, valamint az e cikk (3) bekezdésének megfelelően meghívott szakértőknek a tanács munkájával összefüggésben felmerült utazási költségei tekintetében a „Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok” alkalmazandók. Az átfogó programirányítási tanács ülései kapcsán felmerülő költségek fedezéséhez szükséges előirányzatok a 2010–2013-as pénzügyi programozás során jelenleg a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) számára elkülönített előirányzatokból származnak.
Módosítás15
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1104/2008/EK rendelet
19 cikk
„Ez a rendelet a Tanács által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban veszti hatályát.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ez a rendelet a Tanács által az 1987/2006/EK rendelet 55. cikkének (2) bekezdésével összhangban megállapított időpontban, de legkésőbb 2013. december 31-én mindenképpen hatályát veszti.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1987/2006/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat