Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0136(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0126/2010

Pateikti tekstai :

A7-0126/2010

Debatai :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Balsavimas :

PV 18/05/2010 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0161

Priimti tekstai
PDF 425kWORD 101k
Antradienis, 2010 m. gegužės 18 d. - Strasbūras
Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

2010 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0508),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 66 straipsnį ir 67 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0244/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 74 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0126/2010),

1.  pritaria Komisijos iš dalies pakeistam pasiūlymui;

2.  nepaisant to, kad Taryba planą SIS 1+RE laiko alternatyva tuo atveju, jeigu nepavyktų įdiegti SIS II, Parlamentas, kaip vienas iš teisės akto dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006(1)) leidėjų ir viena iš biudžeto valdymo institucijų, siekdamas užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėti procesą, pasilieka teisę laikyti rezerve lėšas, kurios pagal 2011 m. metinį biudžetą turėtų būti skirtos SIS II plėtrai;

3.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

4.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos.
(3)  Išankstinės su perėjimu susijusios sąlygos iki 2010 m. birželio 30 d. įgyvendintos nebus. Kad SIS II pradėtų veikti, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimą 2007/533/TVR, Reglamentas (EB) Nr. 1104/2008 ir Sprendimas 2008/839/TVR turėtų būti taikomi iki perėjimo užbaigimo dienos. Tuo atveju, jeigu atlikus bandymus nepavyktų įdiegti dabartinio SIS II projekto, turėtų būti parengtas alternatyvus techninis sprendimas, o visos susijusios šalys turi būti informuotos apie visas su šiuo sprendimu susijusias finansines pasekmes.
Pakeitimas2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Komisija ir valstybės narės, siekdamos užbaigti šį procesą, turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti visuose perėjimo etapuose. Turėtų būti suburta ekspertų grupė, kuri papildytų esamą organizacinę struktūrą.
(4)  Komisija ir valstybės narės, siekdamos užbaigti šį procesą, turėtų ir toliau glaudžiai bendradarbiauti visuose perėjimo etapuose. Siekiant sutvirtinti bendradarbiavimą ir teikti centrinės SIS II projektui tiesioginę valstybių narių paramą, 2009 m. vasario 26−27 d. ir 2009 m. birželio 4–5 d. Tarybos išvadose dėl SIS II buvo numatytas neoficialios valstybių narių ekspertų grupės, Bendro projekto valdybos, sudarymas. Atsižvelgiant į tai, pagal šį reglamentą turėtų būti oficialiai įsteigta ekspertų grupė, Bendro projekto valdyba (toliau − BPV), kuri papildytų esamą organizacinę struktūrą. Siekiant užtikrinti ekonominį efektyvumą, turėtų būti skiriami nuolatiniai BPV nariai, o jų skaičius turėtų būti ribotas.
Pakeitimas3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6)   Reikėtų numatyti techninį nenumatytų atvejų planą, taikytiną diegiant SIS II funkcijas. Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą.
(6)   Reikėtų pritaikyti teisinį pagrindą, pagal kurį būtų galima pereiti prie galimo alternatyvaus techninio sprendimo, jei atlikus bandymus paaiškėtų, kad SIS II negalima tinkamai įgyvendinti. Reikėtų atitinkamai pakeisti perėjimo architektūros techninių komponentų aprašą, kad plėtojant centrinę SIS II būtų galima taikyti kitą techninį sprendimą. Bet kokie alternatyvūs techniniai sprendimai turėtų būti grindžiami geriausia turima technologija, būti ekonomiškai efektyvūs bei įgyvendinami pagal tikslų ir pagrįstą tvarkaraštį. Komisija turėtų nedelsdama pateikti išsamų biudžetinį su šiuo alternatyviu techniniu sprendimu susijusių išlaidų vertinimą. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 nustatytas teisinis pagrindas taikomas visiems sprendimams, neatsižvelgiant į jų techninį pobūdį.
Pakeitimas4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  Kadangi Europos Parlamentas, kaip vienas iš teisės aktų leidėjų, atsako už SIS II sukūrimą, veikimą ir naudojimą, kaip tai yra nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1987/2006, ir kadangi perėjimas yra finansuojamas iš Sąjungos biudžeto, už kurį Europos Parlamentas taip pat yra viena iš atsakingų institucijų, jis turėtų būti įtrauktas į sprendimų dėl perėjimo priėmimo procesą. Prieš pereinant prie naujosios Šengeno informacinės sistemos reikėtų gauti palankią Europos Parlamento nuomonę, priimtą Komisijos suteiktos informacijos apie bandymų rezultatus pagrindu.
Pakeitimas5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
1 straipsnio 1 dalis
(-1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.  Šengeno informacinė sistema (SIS), sukurta pagal 1990 m. Šengeno konvencijos (SIS 1+) IV antraštinės dalies nuostatas, pakeičiama nauja sistema – Šengeno informacine sistema II (SIS II)kuris grindžiamas geriausia prieinama technologija, ir yra pagrįstas dėl to, kad nustatytas aiškus jo įgyvendinimo tvarkaraštis ir jis yra ekonomiškai efektyvus.Naujos sistemos sukūrimą, veikimą ir naudojimą reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006.
Pakeitimas6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
-1a) 1 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a.  Tuo atveju, jei būtų nutrauktas dabartinis SIS II projektas ir būtų įgyvendinamas alternatyvus techninis sprendimas, šio reglamento nuorodos į SIS II turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į šį alternatyvų techninį sprendimą.„
Pakeitimas7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
11 straipsnio 2 dalis
2.  SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II.
2.  SIS 1+ dalyvaujančios valstybės narės, pasinaudodamos laikinąja perėjimo architektūra remiant Prancūzijai ir Komisijai, pereina iš N.SIS į N.SIS II ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Jei būtų įgyvendinamas 11 straipsnio 5a dalyje nurodytas alternatyvus techninis sprendimas, ši data galėtų būti keičiama pagal 17 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą procedūrą.
Pakeitimas8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
11 straipsnio 5 dalis
(3a) 11 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
5. Pakeitimas, numatytas perėjimo proceso metu, atliekamas po 8 straipsnio 7 dalyje nurodyto patvirtinimo ir po to, kai Europos Parlamentas, pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 4 dalį Komisijos suteiktos informacijos apie bandymų rezultatus pagrindu, pateikė palankią nuomonę“.
Pakeitimas9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)
3b) 11 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„5a.  SIS II sistema gali būti sukurta įgyvendinant alternatyvų techninį sprendimą.„
Pakeitimas10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 c punktas (naujas)
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)
3c)  Į 14 straipsnį įterpiama ši dalis:
„5 a.  Komisija, siekdama užkirsti kelią informacijos apie asmens duomenis nutekėjimui iš duomenų bazės ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą viso bandymų ir perėjimo nuo SIS I prie antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) proceso metu, parengia ir įgyvendina papildomų priemonių paketą.„
Pakeitimas11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
17 a straipsnio 1 dalis
1.  Nepažeidžiant atitinkamų Komisijos, Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių valstybių narių įsipareigojimų ir veiksmų, įsteigiama technikos ekspertų grupė, vadinama „Bendro projekto valdyba“ (toliau – BPV). BPV sudaro sąlygas koordinuoti centrinės SIS II ir nacionalinius SIS II projektus.
1.  Nedarant poveikio atitinkamų Komisijos, Prancūzijos ir SIS 1+ dalyvaujančių valstybių narių pareigoms ir veiksmams, įsteigiama technikos ekspertų grupė, vadinama „Bendro projekto valdyba“ (toliau – BPV). BPV turi sudaryti sąlygas padėti plėtoti centrinės SIS II projektą. BPV turi padėti užtikrinti nuoseklumą ir koordinuoti centrinę SIS II ir nacionalinius SIS II projektus.
Pakeitimas12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
17 a straipsnio 2 dalis
2.  BPV sudaro ne daugiau kaip 10 ekspertų. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis ekspertus ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria du ekspertus ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.
2.  BPV sudaro ne daugiau kaip 10 narių, turinčių tinkamą kvalifikaciją, kad galėtų aktyviai prisidėti prie SIS II kūrimo; jie rengia reguliarius susitikimus. Valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria ne daugiau kaip aštuonis narius ir tiek pat pakaitinių narių. Atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius paskiria ne daugiau kaip du narius ir du pakaitinius narius, kurie turi būti Komisijos pareigūnai. BPV posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuoti Europos Parlamento nariai ar atsakingi pareigūnai, valstybių narių ekspertai ir Komisijos pareigūnai, tiesiogiai susiję su SIS II projektų plėtra, o jų patirtas išlaidas apmoka jų atitinkama administracija ar institucija. Kaip numatyta pagal BVP įgaliojimus, ji gali kviesti dalyvauti posėdžiuose kitus ekspertus, o jų patirtas išlaidas apmoka atitinkama administracija, institucija ar bendrovė.
Pakeitimas13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
17 a straipsnio 5 dalis
5.  BPV parengia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pareiškia palankią nuomonę.
5.  BPV apibrėžia savo įgaliojimus. Įgaliojimai įsigalioja po to, kai atsakingo Komisijos generalinio direktorato generalinis direktorius pateikia palankią nuomonę. Į BPV įgaliojimus įtraukiamas reikalavimas periodiškai skelbti ataskaitas ir, siekiant užtikrinti visapusišką parlamentinę priežiūrą ir stebėseną, teikti jas Europos Parlamentui.
Pakeitimas14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
17 a straipsnio 6 dalis
6.  Nepažeidžiant 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės.
6.  Nedarant poveikio 15 straipsnio 2 dalies, dėl BPV veiklos atsirandančios administracinės ir kelionių išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir jų nereikia dengti iš kitų šaltinių. Ekspertų, kuriuos valstybės narės, veikdamos Taryboje, paskiria dalyvauti BPV, ir ekspertų, kurie pakviečiami pagal šio straipsnio 3 dalį, kelionės išlaidoms, susijusioms su darbu BPV, taikomos „Komisijos ekspertais pakviestų dirbti išorės asmenų išlaidų atlyginimo taisyklės. Asignavimai, reikalingi BPV posėdžių išlaidoms padengti, skiriami iš šiuo metu 2010-2013 m. finansinėje programoje antrosios kartos Šengeno informacinei sistemai (SIS II) numatytų asignavimų.
Pakeitimas15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 1104/2008
19 straipsnis
Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 2 dalį.
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 2 dalį, tačiau bet kuriuo atveju − ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d.

(1) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).

Teisinė informacija - Privatumo politika