Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0136(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0126/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0126/2010

Debates :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Balsojumi :

PV 18/05/2010 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0161

Pieņemtie teksti
PDF 405kWORD 102k
Otrdiena, 2010. gada 18. maijs - Strasbūra
Migrēšana no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (Regulas (EK) Nr. 1104/2008 grozīšana) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 18. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1104/2008 par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0508),

–  ņemot vērā EK līguma 66. un 67 pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7-0244/2009),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 74. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7–0126/2010),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  neraugoties uz to, ka Padome SIS 1+RE uzskata par ārkārtas rīcības plānu gadījumā, ja SIS II izrādīsies nesekmīga, Parlaments kā viens no otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveides likumdevējiem (Regula (EK) Nr. 1987/2006(1)) un budžeta lēmējiestāde patur tiesības 2011. gada budžetā SIS II izveidei piešķiramos līdzekļus iekļaut rezervē, lai nodrošinātu šā procesa pilnīgu parlamentāro pārbaudi un uzraudzību;

3.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar LESD līguma 293. panta 2. punktu;

4.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

5.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr.1
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums
(3)  Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 2007/533/TI, ir jāturpina piemērot Regulu (EK) Nr. 1104/2008 un Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir pabeigta.
(3)  Migrēšanas priekšnosacījumi līdz 2010. gada 30. jūnijam netiks izpildīti. Lai SIS II uzsāktu darbību, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr. 1987/2006 un Lēmumā 2007/533/TI, ir jāturpina piemērot Regulu (EK) Nr. 1104/2008 un Lēmumu 2008/839/TI, līdz migrēšana ir pabeigta. Ja pašreizējā SIS II projekta testi ir nesekmīgi, pēc testēšanas jāizveido alternatīvs tehniskais risinājums un visām iesaistītajām pusēm jādara pieejama visa informācija par tā finansiālo ietekmi.
Grozījums Nr.2
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums
(4)  Komisijai un dalībvalstīm ir jāturpina cieši sadarboties visos migrēšanas posmos, lai pilnībā pabeigtu procesu. Lai papildinātu pašreizējo organizācijas struktūru, ir jāizveido ekspertu grupa.
(4)  Komisijai un dalībvalstīm ir jāturpina cieši sadarboties visos migrēšanas posmos, lai pilnībā pabeigtu procesu. Lai uzlabotu sadarbību un lai dalībvalstis sniegtu tiešu atbalstu centrālajai SIS II, ar Padomes 2009. gada 26. un 27. februāra un 2009. gada 4. un 5. jūnija secinājumiem par SIS II tika izveidota neoficiāla struktūra, kas sastāv no dalībvalstu ekspertiem un kuru sauc par Vispārējo programmu vadības valdi. Tāpēc ar šo regulu oficiāli ir jāizveido ekspertu grupa jeb Vispārējā programmu vadības valde (VPVV), kas papildinātu pašreizējo organizācijas struktūru. Lai nodrošinātu efektivitāti un izmaksu lietderību, izraudzītajiem VPVV locekļiem jābūt pastāvīgiem un viņu skaitam jābūt ierobežotam.
Grozījums Nr.3
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums
(6)   Ir jāparedz tehniskais ārkārtas rīcības plāns SIS II funkciju īstenošanai. Tāpēc ir jāpielāgo migrēšanas arhitektūras tehniskie komponenti, lai būtu iespējams cits tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās SIS II attīstību.
(6)   Ir jāpielāgo tiesiskais regulējums, lai migrēšanā varētu izmantot alternatīvu tehnisko risinājumu gadījumā, ja testi uzrāda, ka SIS II nav iespējams sekmīgi īstenot. Ir jāpielāgo migrēšanas arhitektūras tehniskie komponenti, lai būtu iespējams cits tehnisks risinājums attiecībā uz centrālās SIS II attīstību. Jebkādu alternatīvo tehnisko risinājumu pamatā jābūt labākajai pieejamajai tehnoloģijai, tiem jābūt izmaksu ziņā lietderīgiem un tie jāīsteno saskaņā ar precīzu un izpildāmu grafiku. Komisijai savlaicīgi ir jāiesniedz detalizēts budžeta novērtējums attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar šāda alternatīva tehniska risinājuma izmantošanu. Skaidri jānorāda, ka ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006 izveidotais tiesiskais regulējums attiecas uz visiem risinājumiem neatkarīgi no to tehniskā rakstura.
Grozījums Nr.4
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Tā kā Eiropas Parlaments kā viens no likumdevējiem ir atbildīgs par SIS II izveidi, darbību un izmantošanu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1987/2006 un tā kā migrēšanu finansē no Savienības budžeta, par kuru Eiropas Parlaments arī ir līdzatbildīgs, Eiropas Parlamentam jābūt iesaistītam ar migrēšanu saistīto lēmumu pieņemšanā. Pirms pārejas uz jaunu Šengenas Informācijas sistēmu jāparedz prasība saņemt labvēlīgu Eiropas Parlamenta atzinumu, kura pamatā ir Komisijas sniegtā informācija par testa rezultātiem.
Grozījums Nr.5
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1104/2008
1. pants – 1. punkts
(-1) Regulas 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
“1.  Šengenas Informācijas sistēmu (SIS), kas izveidota saskaņā ar 1990. gada Šengenas konvencijas IV sadaļas noteikumiem (SIS 1+), aizstāj ar jaunu sistēmu ‐ Šengenas Informācijas sistēmu II (SIS II) vai jebkādu alternatīvu tehnisko risinājumu, kura pamatā ir labākā pieejamā tehnoloģija, kam ir noteikts precīzs un izpildāms īstenošanas grafiks un kam ir augsta izmaksu lietderība. Jaunās sistēmas izveidi, darbību un izmantošanu reglamentē ar Regulu (EK) Nr. 1987/2006.“
Grozījums Nr.6
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1104/2008
1. pants – 1.a punkts (jauns)
(-1a) Regulas 1. pantā iekļauj šādu tekstu:
“1.a Ja pašreizējo SIS II projektu pārtrauc un tiek īstenots alternatīvs tehniskais risinājums, atsauces uz SIS II šajā regulā uzskata par atsaucēm uz izmantoto alternatīvo tehnisko risinājumu.”
Grozījums Nr.7
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1104/2008
11. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, migrē no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot migrēšanas pagaidu arhitektūru, saņemot atbalstu no Francijas un no Komisijas.
2.  Dalībvalstis, kas piedalās SIS 1+, vēlākais līdz 2011. gada 31. decembrim migrē no N.SIS uz N.SIS II, izmantojot migrēšanas pagaidu arhitektūru un saņemot atbalstu no Francijas un no Komisijas. Ja tiek īstenots alternatīvs tehniskais risinājums, kā paredzēts 11. panta 5.a punktā, šo termiņu var mainīt saskaņā ar 17. panta 2. punktā noteikto procedūru.
Grozījums Nr.8
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1104/2008
11. pants – 5. punkts
(3a)  Regulas 11. panta 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
“5.  Migrēšanas procesā paredzēto pāreju veic pēc 8. panta 7. punktā minētās apstiprināšanas un pēc tam, kad Eiropas Parlaments sniedzis labvēlīgu atzinumu, pamatojoties uz informāciju par testa rezultātiem, ko sniegusi Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 55. panta 4. punktu.
Grozījums Nr.9
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1104/2008
11. pants – 5.a punkts (jauns)
(3b)  Regulas 11. pantam pievieno šādu punktu:
“5.a SIS II izstrādi var īstenot, izmantojot alternatīvu tehnisko risinājumu.”
Grozījums Nr.10
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1104/2008
14. pants – 5.a punkts (jauns)
(3c)  Regulas 14. pantam pievieno šādu punktu:
“5.a Komisija izstrādā un īsteno papildu pasākumu kopumu, lai novērstu personas datu informācijas noplūdi no datubāzes un nodrošinātu personas datu aizsardzību visā laikposmā, kad notiek testēšana un migrēšana no SIS I uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II).”
Grozījums Nr.11
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1104/2008
17.a pants – 1. punkts
1.  Neskarot attiecīgos Komisijas, Francijas un dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, pienākumus un darbības, ar šo tiek izveidota tehnisko ekspertu grupa ar nosaukumu Vispārējā programmu vadības valde (turpmāk ‐ VPVV). VPVV nodrošina forumu centrālās un valstu SIS II projektu koordinēšanai.
1.  Neskarot attiecīgos Komisijas, Francijas un dalībvalstu, kas piedalās SIS 1+, pienākumus un darbības, ar šo tiek izveidota tehnisko ekspertu grupa ar nosaukumu Vispārējā programmu vadības valde (turpmāk ‐ VPVV). VPVV nodrošina forumu, lai sniegtu palīdzību centrālās SIS II izstrādē. Tā veicina konsekvenci un koordinē centrālos un valstu SIS II projektus.
Grozījums Nr.12
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1104/2008
17.a pants – 2. punkts
2.  VPVV ir ne vairāk kā 10 eksperti. Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne vairāk kā astoņus ekspertus un tikpat lielu skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no Komisijas amatpersonu vidus ieceļ divus ekspertus un divus aizstājējus. VPVV sanāksmēs var piedalīties citas ieinteresētas Komisijas amatpersonas.
2.  VPVV ir ne vairāk kā 10 locekļi, kuri ir pietiekami kvalificēti, lai aktīvi piedalītos SIS II izstrādē, un kuri regulāri tiekas. Dalībvalstis, kas darbojas Padomē, ieceļ ne vairāk kā astoņus locekļus un tikpat lielu skaitu aizstājēju. Atbildīgā Komisijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors no Komisijas amatpersonu vidus ieceļ ne vairāk kā divus locekļus un divus aizstājējus. Ieinteresētie Eiropas Parlamenta deputāti vai attiecīgie darbinieki, dalībvalstu eksperti un Komisijas amatpersonas, kuri tieši iesaistīti SIS II projektu izstrādē, var piedalīties VPVV sanāksmēs, un izdevumus par dalību sedz attiecīgā dalībnieka administrācija vai iestāde. VPVV var uzaicināt citus ekspertus piedalīties VPVV sanāksmēs, kā to paredz nolikums, un izdevumus par dalību sedz attiecīgā dalībnieka administrācija, iestāde vai uzņēmums.
Grozījums Nr.13
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1104/2008
17.a pants – 5. punkts
5.  VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas atbildīgā ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu atzinumu.
5.  VPVV izstrādā savu nolikumu. Tas stājas spēkā pēc tam, kad Komisijas atbildīgā ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors ir sniedzis labvēlīgu atzinumu. VPVV nolikumā iekļauj prasību publicēt regulārus ziņojumus un darīt tos pieejamus Eiropas Parlamentam, lai nodrošinātu pilnīgu parlamentāro pārbaudi un uzraudzību.
Grozījums Nr.14
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1104/2008
17.a pants – 6. punkts
6.  Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV darbību dēļ radušās administratīvās izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV darbu piemēro Komisijas “Noteikumus par to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas Komisijā nenodarbinātām personām, kuras kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties sanāksmēs”.
6.  Neskarot 15. panta 2. punktu, VPVV darbību dēļ radušās administratīvās izmaksas un ceļošanas izmaksas sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, ciktāl tās netiek atmaksātas no citiem līdzekļiem. Attiecībā uz to VPVV ekspertu, kurus iecēlušas dalībvalstis, kas darbojas Padomē, un ekspertu, kuri uzaicināti piedalīties saskaņā ar šā panta 3. punktu, ceļošanas izdevumiem saistībā ar VPVV darbu piemēro Komisijas “Noteikumus par to izdevumu atlīdzināšanu, kas rodas Komisijā nenodarbinātām personām, kuras kā eksperti ir uzaicinātas piedalīties sanāksmēs”. Vajadzīgās apropriācijas, lai segtu VPVV sanāksmju izmaksas, iegūst no apropriācijām, kas pašreiz ir paredzētas finanšu plānā 2010.–2013. gadam attiecībā uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II)
Grozījums Nr.15
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1104/2008
19. pants
Tā zaudē spēku dienā, ko nosaka Padome, rīkojoties saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 55. panta 2. punktu.
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tā zaudē spēku dienā, ko nosaka Padome, rīkojoties saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1987/2006 55. panta 2. punktu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1987/2006 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika