Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0136(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0126/2010

Teksty złożone :

A7-0126/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0161

Teksty przyjęte
PDF 410kWORD 100k
Wtorek, 18 maja 2010 r. - Strasburg
Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (zmiana rozporządzenia (WE) nr 1104/2008) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Rady (COM(2009)0508),

–  uwzględniając art. 66 i art. 67 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0244/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 74 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0126/2010),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  niezależnie od faktu, że Rada traktuje SIS 1+RE jako plan awaryjny w razie niepowodzenia SIS II, Parlament jako współprawodawca przy tworzeniu systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie (WE) nr 1987/2006(1)) i organ władzy budżetowej zastrzega sobie prawo do zatrzymania w rezerwie funduszy, które zostaną przeznaczone w budżecie rocznym na 2011 r. na rozwój SIS II, aby zagwarantować pełną kontrolę i nadzór nad procesem ze strony Parlamentu;

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE;

4.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły
(3)  Warunki wstępne dotyczące migracji nie zostaną spełnione do dnia 30 czerwca 2010 r. Aby uruchomić SIS II zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 1987/2006 i decyzją 2007/533/WSiSW, rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 i decyzja 2008/839/WSiSW powinny nadal mieć zastosowanie aż do ukończenia migracji.
(3)  Warunki wstępne dotyczące migracji nie zostaną spełnione do dnia 30 czerwca 2010 r. Aby uruchomić SIS II zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) 1987/2006 i decyzją 2007/533/WSiSW, rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 i decyzja 2008/839/WSiSW powinny nadal mieć zastosowanie aż do ukończenia migracji. W razie niepowodzenia obecnego projektu SIS II po przeprowadzeniu testów należy opracować alternatywne rozwiązanie techniczne, którego pełne skutki finansowe powinny zostać przedstawione wszystkim zainteresowanym stronom.
Poprawka2
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły
(4)  Komisja i państwa członkowskie powinny kontynuować ścisłą współpracę na wszystkich etapach migracji, aby doprowadzić do ukończenia tego procesu. Należy ustanowić grupę ekspertów aby uzupełnić obecną strukturę organizacyjną.
(4)  Komisja i państwa członkowskie powinny kontynuować ścisłą współpracę na wszystkich etapach migracji, aby doprowadzić do ukończenia tego procesu. W konkluzjach Rady w sprawie SIS II z dnia 26-27 lutego 2009 r. i 4-5 czerwca 2009 r. ustanowiono nieformalny organ składający się z ekspertów z państw członkowskich zwany „Komisją ds. Całościowego Zarządzania Programem”, aby zacieśnić współpracę i zapewnić bezpośrednie wsparcie państw członkowskich dla projektu centralnego SIS II. W związku z tym należy na mocy niniejszego rozporządzenia formalnie ustanowić grupę ekspertów, zwaną Komisją ds. Całościowego Zarządzania Programem (GPMB), aby uzupełnić obecną strukturę organizacyjną. W celu zapewnienia wydajności i opłacalności członkowie GPMB powinni być mianowani na stałe, a ich liczba powinna być ograniczona.
Poprawka3
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły
(6)   Należy zaplanować techniczny plan awaryjny dla osiągnięcia funkcji SIS II. Zatem opis technicznych elementów architektury migracyjnej należy przystosować tak, aby możliwe było zastosowanie innego rozwiązania technicznego co do rozwoju centralnego SIS II.
(6)   Konieczne jest przyjęcie ram prawnych umożliwiających migrację do ewentualnego alternatywnego rozwiązania technicznego, jeżeli testy wykażą, że SIS II nie może zostać z powodzeniem wdrożony. Opis technicznych elementów architektury migracyjnej należy przystosować tak, aby możliwe było zastosowanie innego rozwiązania technicznego co do rozwoju centralnego SIS II. Każde alternatywne rozwiązanie techniczne powinno opierać się na najlepszej dostępnej technologii, być opłacalne i wdrażane według precyzyjnego i racjonalnego harmonogramu. Komisja powinna we właściwym czasie przedstawić gruntowną analizę budżetową kosztów związanych z takim alternatywnym rozwiązaniem technicznym. Należy wyraźnie stwierdzić, że ramy prawne ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 mają zastosowanie do wszystkich rozwiązań, niezależnie od ich technicznego charakteru.
Poprawka4
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)
(16a)  Ponieważ Parlament Europejski jako współprawodawca jest odpowiedzialny za utworzenie, działanie i eksploatację SIS II zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006, oraz ponieważ migracja finansowana jest z budżetu Unii Europejskiej, za który Parlament jest również współodpowiedzialny, Parlament Europejski powinien zostać włączony w proces decyzyjny dotyczący migracji. Pozytywna opinia Parlamentu Europejskiego, wydana na podstawie przekazanych przez Komisję informacji dotyczących wyników testu, powinna być wymagana przed przełączeniem na nowy system informacyjny Schengen.
Poprawka5
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 1 – ustęp 1
(-1) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. System informacyjny Schengen (SIS), ustanowiony zgodnie z postanowieniami tytułu IV konwencji z Schengen z 1990 r. (SIS 1+), zostaje zastąpiony nowym systemem – systemem informacyjnym Schengen II (SIS II) – lub alternatywnym rozwiązaniem technicznym opartym na najlepszej dostępnej technologii, i rozsądnym z uwagi na jasny harmonogram jego wdrożenia oraz jego opłacalność. Utworzenie, działanie i eksploatację tego nowego systemu określa rozporządzenie (WE) nr 1987/2006.”
Poprawka6
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
(-1a) W art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a.  W przypadku przerwania obecnego projekt SIS II i zastosowania alternatywnego rozwiązania technicznego zawarte w niniejszym rozporządzeniu odniesienia do SIS II traktuje się jak odniesienia do tego alternatywnego rozwiązania technicznego.„
Poprawka7
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II, korzystając z tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu ze strony Francji i Komisji.
2.  Państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II do dnia 31 grudnia 2011 r., korzystając z tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu ze strony Francji i Komisji. W przypadku wdrożenia alternatywnego rozwiązania technicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 5a, data ta może zostać zmieniona zgodnie z procedurą opisaną w art. 17 ust. 2.
Poprawka8
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 11 – ustęp 5
(3a)  Artykuł 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.  Przełączenie przewidziane w ramach procesu migracji następuje po walidacji, o której mowa w art. 8 ust. 7, oraz po wydaniu przez Parlament Europejski pozytywnej opinii na podstawie informacji o wynikach testu, przekazanych przez Komisję zgodnie z art. 55 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006.
Poprawka9
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)
(3b)  W art. 11 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a.  Rozwój SIS II można osiągnąć poprzez wprowadzenie alternatywnego rozwiązania technicznego.„
Poprawka10
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 14 – ustęp 5a (nowy)
(3c)  W art. 14 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a.  Komisja opracowuje i wdraża pakiet dodatkowych środków, aby zapobiec przeciekowi informacji o danych osobowych z baz danych i zapewnić ochronę danych osobowych przez cały czas trwania testów i migracji z SIS I do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).„
Poprawka11
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 17 a – ustęp 1
1.  Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów technicznych, zwaną Komisją ds. Całościowego Zarządzania Programem (zwaną dalej „GPMB”), bez uszczerbku dla obowiązków i działań właściwych Komisji, Francji i innym państwom członkowskim uczestniczącym w SIS 1+. GPMB stanowi forum koordynacji centralnych i krajowych projektów SIS II.
1.  Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów technicznych, zwaną Komisją ds. Całościowego Zarządzania Programem (zwaną dalej „GPMB”), bez uszczerbku dla obowiązków i działań właściwych Komisji, Francji i innym państwom członkowskim uczestniczącym w SIS 1+. GPMB stanowi forum wsparcia rozwoju projektu centralnego SIS II. Ułatwia ono spójność i zapewnia koordynację centralnych i krajowych projektów SIS II.
Poprawka12
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 17 a – ustęp 2
2.  GPMB składa się z maksymalnie 10 ekspertów. Państwa członkowskie działające w ramach Rady wyznaczają maksymalnie ośmiu ekspertów i taką samą liczbę zastępców. Dwóch ekspertów i dwóch zastępców wyznacza dyrektor generalny właściwej dyrekcji generalnej Komisji spośród urzędników Komisji. W posiedzeniach GPMB mogą uczestniczyć inni zainteresowani urzędnicy Komisji.
2.  GPMB składa się z maksymalnie 10 członków, mających kwalifikacje do aktywnego przyczynienia się do rozwoju SIS II, którzy spotykają się regularnie. Państwa członkowskie działające w ramach Rady wyznaczają maksymalnie ośmiu członków i taką samą liczbę zastępców. Maksymalnie dwóch członków i dwóch zastępców wyznacza dyrektor generalny właściwej dyrekcji generalnej Komisji spośród urzędników Komisji. W posiedzeniach GPMB na koszt swej stosownej administracji lub instytucji mogą brać udział zainteresowani posłowie lub stosowni urzędnicy Parlamentu Europejskiego, eksperci z państw członkowskich i urzędnicy Komisji bezpośrednio zaangażowani w rozwój projektów SIS II. GPMB może zapraszać dalszych ekspertów do uczestnictwa w posiedzeniach GPMB zgodnie z zakresem swych wymagań i obowiązków, na koszt ich stosownej administracji, instytucji lub przedsiębiorstwa.
Poprawka13
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 17 a – ustęp 5
5.  GPMB sporządza swój zakres wymagań i obowiązków. Staje się on skuteczny po otrzymaniu przychylnej opinii dyrektora generalnego właściwej dyrekcji generalnej Komisji.
5.  GPMB sporządza swój zakres wymagań i obowiązków. Staje się on skuteczny po otrzymaniu przychylnej opinii dyrektora generalnego właściwej dyrekcji generalnej Komisji. W zakres wymagań i obowiązków GPMB wchodzi wymóg publikacji regularnych sprawozdań oraz udostępniania ich Parlamentowi Europejskiemu, aby zapewnić pełną kontrolę i nadzór ze strony Parlamentu.
Poprawka14
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 17 a – ustęp 6
6.  Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 2 koszty administracyjne i koszty podróży wynikające z działalności prowadzonej przez GPMB pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w takim zakresie, w jakim nie są zwracane z innych źródeł. W odniesieniu do kosztów podróży ekspertów GPMB wyznaczonych przez państwa członkowskie w ramach Rady oraz ekspertów zaproszonych na mocy ust. 3 niniejszego artykułu, które powstaną w związku z działalnością GPMB, stosuje „Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez osoby niebędące pracownikami Komisji, powołane w charakterze ekspertów” Komisji.„
6.  Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 2 koszty administracyjne i koszty podróży wynikające z działalności prowadzonej przez GPMB pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w takim zakresie, w jakim nie są zwracane z innych źródeł. W odniesieniu do kosztów podróży ekspertów GPMB wyznaczonych przez państwa członkowskie w ramach Rady oraz ekspertów zaproszonych na mocy ust. 3 niniejszego artykułu, które powstaną w związku z działalnością GPMB, stosuje „Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez osoby niebędące pracownikami Komisji, powołane w charakterze ekspertów” Komisji.' Niezbędne środki na pokrycie kosztów posiedzeń GPMB pochodzą ze środków obecnie przewidzianych w programowaniu finansowym na lata 2010-2013 na system informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II).
Poprawka15
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1104/2008
Artykuł 19
Rozporządzenie przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006.„
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. „Rozporządzenie przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, ale w żadnym wypadku nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności