Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0136(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0126/2010

Ingivna texter :

A7-0126/2010

Debatter :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0161

Antagna texter
PDF 327kWORD 80k
Tisdagen den 18 maj 2010 - Strasbourg
Migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008) *
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 maj 2010 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0508),

–  med beaktande av artiklarna 66 och 67 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7-0244/2009),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till parlamentet och rådet om ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artikel 74 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0126/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Även om rådet betraktar SIS 1+ RE som en beredskapsplan som ska användas om SIS II misslyckas förbehåller sig parlamentet, såsom medlagstiftare vid inrättandet av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (förordning (EG) nr 1987/2006)(1), rätten att reservera de medel som ska avsättas för utvecklingen av SIS II i den årliga budgeten för 2011, för att säkerställa fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn över processen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i FEUF.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3
(3)  Förberedelserna inför migreringen kommer inte att vara slutförda till den 30 juni 2010. För att SIS II ska kunnas tas i drift i enlighet med förordning (EG) nr 1987/2006 och beslut 2007/533/RIF bör således förordning (EG) nr 1104/2008 och beslut 2008/839/RIF fortsätta att gälla till dess att migreringen slutförts.
(3)  Förberedelserna inför migreringen kommer inte att vara slutförda till den 30 juni 2010. För att SIS II ska kunnas tas i drift i enlighet med förordning (EG) nr 1987/2006 och beslut 2007/533/RIF bör således förordning (EG) nr 1104/2008 och beslut 2008/839/RIF fortsätta att gälla till dess att migreringen slutförts. Om SIS II misslyckas efter testerna bör en alternativ mekanism utformas och dess fullständiga finansiella konsekvenser offentliggöras för alla berörda parter.
Ändring2
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4
(4)  Kommissionen och medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete under alla faser av migreringen för att fullborda processen. En expertgrupp bör inrättas som ett komplement till den nuvarande organisatoriska strukturen.
(4)  Kommissionen och medlemsstaterna bör ha ett nära samarbete under alla faser av migreringen för att fullborda processen. I rådets slutsatser om SIS II av den 26-27 februari 2009 och den 4-5 juni 2009 inrättas en informell grupp bestående av experter från medlemsstaterna, kallad stödgruppen för det globala SIS II-programmet, med syftet att förbättra samarbetet och ge direkt stöd från medlemsstaterna till centrala SIS II. En expertgrupp med namnet ”stödgruppen för det globala SIS II-programmet” (nedan kallad stödgruppen) bör därför inrättas formellt i denna förordning, som ett komplement till den nuvarande organisatoriska strukturen. För att fungera på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt bör stödgruppen ha fasta medlemmar av ett begränsat antal.
Ändring3
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6
(6)  Man bör utarbeta en teknisk beredskapsplan för att uppnå SIS II-funktionerna även om den ursprungliga lösningen inte skulle fungera. Beskrivningen av de tekniska aspekterna av migreringen bör således anpassas så att den lämnar utrymme för en alternativ teknisk lösning när det gäller utvecklingen av det centrala SIS II.
(6)   Den rättsliga ramen måste anpassas så att migrering till eventuella alternativa tekniska lösningar tillåts om testerna skulle visa att SIS II inte kan genomföras med ett lyckat resultat. Beskrivningen av de tekniska aspekterna av migreringen bör anpassas så att den lämnar utrymme för en alternativ teknisk lösning när det gäller utvecklingen av det centrala SIS II. Alla sådana alternativa tekniska lösningar bör bygga på bästa tillgängliga teknik, vara kostnadseffektiva och genomföras inom en tydlig och rimlig tidsram. Kommissionen bör i god tid göra en grundlig budgetberäkning av kostnaderna i samband med en sådan alternativ teknisk lösning. Det bör klargöras att den rättsliga ramen i förordning (EG) nr 1987/2006 är tillämplig på samtliga tekniska lösningar.
Ändring4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Eftersom Europaparlamentet i sin egenskap av medlagstiftare ansvarar för inrättande, drift och användning av SIS II, i enlighet med förordning (EG) nr 1987/2006, och eftersom migreringen finansieras genom EU:s budget, för vilken Europaparlamentet också delar ansvaret, bör parlamentet ingå i beslutsprocessen för migreringen. Innan övergången till det nya Schengens informationssystem påbörjas bör parlamentet ha gett sitt samtycke grundat på kommissionens information om testresultaten.
Ändring5
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 1 – punkt 1
(-1) Artikel 1.1 ska ersättas med följande:
”1.  Schengens informationssystem (SIS), som inrättades i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV i 1990 års Schengenkonvention (SIS 1+), ska ersättas av ett nytt system, Schengens informationssystem II (SIS II), eller av någon alternativ teknisk lösning som är grundad på bästa tillgängliga teknik och som är rimlig med hänsyn till såväl en tydlig tidsram med avseende på dess genomförande som kostnadseffektivitet. Inrättandet, driften och användningen av det nya systemet regleras genom förordning (EG) nr 1987/2006.”
Ändring6
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
(-1a) I artikel 1 ska följande punkt läggas till:
”1a.  Om det pågående SIS II-projektet avbryts och en annan teknisk lösning väljs ska hänvisningar till SIS II i denna förordning avse hänvisningar till den alternativa tekniska lösning som tillämpas.”
Ändring7
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 11 – punkt 2
2.  De medlemsstater som deltar i SIS 1+ ska med stöd från Frankrike och kommissionen migrera från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen.
2.  De medlemsstater som deltar i SIS 1+ ska senast den 31 december 2011 med stöd från Frankrike och kommissionen migrera från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen. Om en sådan alternativ teknisk lösning som avses i artikel 11.5 a väljs får detta datum ändras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.2.
Ändring8
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 11 – punkt 5
(3a)  Artikel 11.5 ska ersättas med följande:
”5.  Den omställning som föreskrivs i migreringsprocessen ska genomföras efter den validering som nämns i artikel 8.7 och efter det att Europaparlamentet har gett sitt samtycke på grundval av kommissionens information om testresultaten, i enlighet med artikel 55.4 i förordning (EG) nr 1987/2006.”
Ändring9
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 11 – punkt 6 (ny)
(3b)  I artikel 11 ska följande punkt läggas till:
”5a.  SIS II får utvecklas med hjälp av en alternativ teknisk lösning.”
Ändring10
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3c (nytt)
Förordning (EG) Nr 1104/2008
Artikel 14 – punkt 6 (ny)
(3c)  Följande punkt ska läggas till i artikel 14:
”5a.  Kommissionen ska utveckla och genomföra ett paket med ytterligare åtgärder för att förhindra att personuppgifter läcker ut ur databasen samt för att säkerställa att alla personuppgifter skyddas under hela den tid de testas liksom under migreringen från SIS I till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).”
Ändring11
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 17a – punkt 1
1.  Utan att detta inverkar på ansvarsområdena och uppgifterna för kommissionen, Frankrike respektive de medlemsstater som medverkar i SIS 1+ inrättas härmed en expertgrupp med namnet stödgruppen för det globala SIS II-programmet (nedan kallad stödgruppen). Denna stödgrupp ska utgöra ett forum för samordning av centrala och nationella SIS II-projekt.
1.  Utan att detta inverkar på ansvarsområdena och uppgifterna för kommissionen, Frankrike respektive de medlemsstater som medverkar i SIS 1+ inrättas härmed en expertgrupp med namnet stödgruppen för det globala SIS II-programmet (nedan kallad stödgruppen). Denna stödgrupp ska utgöra ett forum som bidrar till att utveckla centrala SIS II. Den ska säkra samstämmighet och samordning med centrala och nationella SIS II-projekt.
Ändring12
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 17a – punkt 2
2.  Stödgruppen ska bestå av högst tio experter. Högst åtta experter och lika många ersättare ska utses av medlemsstaterna inom ramen för rådet. Två experter och två ersättare som är tjänstemän vid kommissionen ska utses av generaldirektören för berört generaldirektorat inom kommissionen. Andra tjänstemän från kommissionen med ett intresse i gruppens arbete får närvara vid stödgruppens sammanträden.
2.  Stödgruppen ska bestå av högst tio medlemmar, som ska ha nödvändig kompetens att aktivt bidra till utvecklingen av SIS II. Stödgruppen ska sammanträda regelbundet. Högst åtta medlemmar och lika många ersättare ska utses av medlemsstaterna inom ramen för rådet. Högst två medlemmar och två ersättare som är tjänstemän vid kommissionen ska utses av generaldirektören för berört generaldirektorat inom kommissionen. Intresserade ledamöter och berörda tjänstemän vid Europaparlamentet, experter från medlemsstaterna och tjänstemän från kommissionen som är direkt inblandande i utvecklingen av SIS II-projekt får närvara vid stödgruppens sammanträden på respektive myndighets eller institutions bekostnad. Stödgruppen får i enlighet med sitt mandat bjuda in andra experter att delta i dess sammanträden på respektive myndighets, institutions eller företags bekostnad.
Ändring13
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) Nr 1104/2008
Artikel 17a – punkt 5
5.  Stödgruppen ska fastställa sitt eget mandat. Detta träder i kraft efter tillstyrkan från generaldirektören för behörigt generaldirektorat vid kommissionen.
5.  Stödgruppen ska fastställa sitt eget mandat. Detta träder i kraft efter tillstyrkan från generaldirektören för behörigt generaldirektorat vid kommissionen. Stödgruppens mandat ska bland annat omfatta ett krav på att offentliggöra regelbundna rapporter, och dessa rapporter ska göras tillgängliga för Europaparlamentet, så att en fullständig parlamentarisk kontroll och tillsyn säkerställs.
Ändring14
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) Nr 1104/2008
Artikel 17a – punkt 6
6.  Utan att detta inverkar på artikel 15.2 ska de administrativa kostnaderna och resekostnaderna i samband med stödgruppens verksamhet belasta Europeiska unionens allmänna budget, i den utsträckning som de inte ersätts på annat sätt. Vad gäller resekostnader som uppstår för de experter i stödgruppen som utsetts av medlemsstaterna inom ramen för rådet och de experter som inbjudits i enlighet med punkt 3 i denna artikel i samband med stödgruppens verksamhet, ska ersättning utgå i enlighet med bestämmelserna om ersättning för personer utanför kommissionen som har kallats i egenskap av experter.”
6.  Utan att detta inverkar på artikel 15.2 ska de administrativa kostnaderna och resekostnaderna i samband med stödgruppens verksamhet belasta Europeiska unionens allmänna budget, i den utsträckning som de inte ersätts på annat sätt. Vad gäller resekostnader som uppstår för de experter i stödgruppen som utsetts av medlemsstaterna inom ramen för rådet och de experter som inbjudits i enlighet med punkt 3 i denna artikel i samband med stödgruppens verksamhet, ska ersättning utgå i enlighet med bestämmelserna om ersättning för personer utanför kommissionen som har kallats i egenskap av experter. De medel som krävs för att täcka kostnaderna för mötena i stödgruppen kommer att tas från de medel som redan anslagits till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i den finansiella planeringen 2010–2013.
Ändring15
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1104/2008
Artikel 19
Den upphör att gälla den dag som rådet fastställer i enlighet med artikel 55.2 i förordning (EG) nr 1987/2006.
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den upphör att gälla den dag som rådet fastställer i enlighet med artikel 55.2 i förordning (EG) nr 1987/2006, dock senast den 31 december 2013.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy