Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0006(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0127/2010

Внесени текстове :

A7-0127/2010

Разисквания :

PV 18/05/2010 - 6
CRE 18/05/2010 - 6

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0162

Приети текстове
PDF 467kWORD 103k
Вторник, 18 май 2010 г. - Страсбург
Миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (изменение на Решение 2008/839/ПВР) *
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0015),

–  като взе предвид член 74 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно които Съветът се е допитал до него (C7-0040/2010),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по бюджети (A7-0127/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Въпреки факта, че Съветът третира ШИС 1+ RE като резервен план в случай на неуспех на ШИС ІІ, като съзаконодател във връзка със създаването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (Регламент (ЕО) № 1987/2006(1)) и като бюджетен орган Европейският парламент си запазва правото да задържи в резерв средствата, които трябва да бъдат отпуснати за разработването на ШИС ІІ в годишния бюджет за 2011 г., за да гарантира пълен парламентарен контрол и надзор над този процес;

3.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 ДФЕС;

4.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение1
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3
(3)  Предпоставките за осъществяването на миграцията няма да бъдат изпълнени до 30 юни 2010 г. За да може ШИС II да започне да функционира, както се предвижда в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и в Решение 2007/533/ПВР, Регламент (ЕО) № 1104/2008 и Решение 2008/839/ПВР трябва следователно да продължат да се прилагат до завършването на процеса на миграция.
(3)  Предпоставките за осъществяването на миграцията няма да бъдат изпълнени до 30 юни 2010 г. За да може ШИС II да започне да функционира, както се предвижда в Регламент (ЕО) № 1987/2006 и в Решение 2007/533/ПВР, Регламент (ЕО) № 1104/2008 и Решение 2008/839/ПВР трябва следователно да продължат да се прилагат до завършването на процеса на миграция. В случай на неуспех на настоящия проект ШИС ІІ след провеждане на изпитванията, следва да се разработи алтернативно техническо решение и пълните финансови последствия да се съобщят на всички засегнати страни.
Изменение2
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4
(4)  Комисията и държавите-членки следва да продължат да си сътрудничат усилено по време на всички етапи от миграцията с цел приключване на процеса. Следва да бъде създадена група от експерти за допълване на настоящата организационна структура.
(4)  Комисията и държавите-членки следва да продължат да си сътрудничат усилено по време на всички етапи от миграцията с цел приключване на процеса. Със заключенията на Съвета относно ШИС ІІ от 26-27 февруари 2009 г. и от 4-5 юни 2009 г. беше създаден неформален орган, съставен от експерти от държавите-членки и наречен „Съвет за цялостно управление на програмата“, с цел да се засили сътрудничеството и да се предостави пряка подкрепа от държавите-членки на централната ШИС ІІ. Поради това в рамките на настоящия регламент следва формално да бъде създадена група от експерти, наречена Съвет за цялостно управление на програмата (СЦУП), за допълване на настоящата организационна структура. За да се гарантира ефикасност ирентабилност, членовете на СЦУП следва да бъдат назначени на постоянен договор, а броят им - ограничен.
Изменение3
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6
(6)   Следва да бъде предвиден технически план за действие в извънредни ситуации с цел постигането на функционалните възможности на ШИС II. Следователно описанието на техническите компоненти на архитектурата за миграция следва да бъде адаптирано, така че да позволи прилагането на друго техническо решение за разработването на централната ШИС II.
(6)   Необходимо е правната рамка да се адаптира така, че да позволява миграция към възможно алтернативно техническо решение, в случай че изпитванията покажат, че ШИС ІІ не може да бъде въведена успешно. Описанието на техническите компоненти на архитектурата за миграция следва да бъде адаптирано, така че да позволи прилагането на друго техническо решение за разработването на централната ШИС II. Всяко алтернативно техническо решение следва да се основава на най-добрата налична технология, да бъде рентабилно и въведено в съответствие с определен и разумен график. Комисията следва навреме да представи цялостна бюджетна оценка на разходите, свързани с подобно алтернативно техническо решение. Следва да бъде изрично посочено, че правната рамка, установена с Решение 2007/533/ПВР, се прилага за всяко решение, независимо от техническото му естество.
Изменение4
Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Тъй като Европейският парламент, като съзаконодател, е отговорен за създаването, функционирането и използването на ШИС ІІ, както е предвидено в Регламент (ЕО) №1987/2006, и тъй като миграцията се финансира от бюджета на Съюза, за който Европейският парламент също носи отговорност, Европейският парламент следва да бъде включен в процеса на вземане на решение по въпросите на миграцията. Преди да се осъществи прехвърлянето към нова Шенгенска информационна система следва да се изисква положително становище от Европейския парламент относно резултатите от изпитванията, въз основа на информация, предоставена от Комисията.
Изменение5
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 1 - параграф 1
(-1) Член 1, параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.  Шенгенската информационна система (ШИС 1+), създадена съгласно разпоредбите на дял IV от Шенгенската конвенция от 1990 г., се замества от нова система ‐ Шенгенската информационна система II (ШИС II), или от алтернативно техническо решение, което се основава на най-добрата налична технология и е приемливо по отношение на ясен график за въвеждането и рентабилността му. Създаването, функционирането и използването на новата система се уреждат в Решение 2007/533/ПВР.„
Изменение6
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 1 - параграф 1 а (нов)
(-1a) В член 1 се добавя следният параграф:
„1a.  В случай че настоящият проект за ШИС ІІ бъде прекратен и се въведе алтернативно техническо решение, позоваването на ШИС ІІ в настоящата директива следва да се приеме като позоваване на съответното алтернативно техническо решение.„
Изменение7
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 11 - параграф 2
2.  Участващите в ШИС 1+ държави-членки осъществяват миграцията от Н.ШИС към Н.ШИС II посредством временната архитектура за миграция, с подкрепата на Франция и на Комисията.„
2.  Участващите в ШИС 1+ държави-членки осъществяват миграцията от Н.ШИС към Н.ШИС II посредством временната архитектура за миграция, с подкрепата на Франция и на Комисията най-късно до 31 декември 2011 г. В случай че се въведе друго техническо решение, както е посочено в член 11, параграф5а, тази дата може да бъде сменена в съответствие с процедурата, определена в член 17, параграф 2.
Изменение8
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3а (нова)
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 11 – параграф 5
(3a)  Член 11, параграф 5 се заменя със следния текст:
„5.  Прехвърлянето, предвидено в процеса на миграция, се извършва след утвърждаването, посочено в член 8, параграф 7 и след като Европейският парламент е дал положително становище въз основа на информацията за резултатите от изпитванията, предоставена от Комисията в съответствие с член 71, параграф 4 от Решение 2007/533/ПВР.„
Изменение9
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 б (нова)
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 11 – параграф 5а (нов)
3б)  В член 11 се добавя следният параграф:
„5а.  Разработването на ШИС ІІ може да бъде осъществено чрез друго техническо решение.„
Изменение10
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3в (нова)
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 14 – параграф 5 (нов)
(3в)  В член 14 се добавя следният параграф:
„5a.  Комисията разработва и прилага пакет от допълнителни мерки с цел предотвратяване на изтичането на информация, свързана с лични данни от базата-данни и за да гарантира защита на личните данни за целия срок на изпитването и преминаването от ШИС І към Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ).„
Изменение11
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 17а – параграф 1
1.  Без да се засягат съответните отговорности и дейности на Комисията, Франция и участващите в ШИС 1+ държави-членки, с настоящото се създава група от технически експерти, наречена Съвет за цялостно управление на програмата (по-нататък „СЦУП“). СЦУП ще служи за координационна структура на проектите, свързани с централната и националните ШИС II.
1.  Без да се засягат съответните отговорности и дейности на Комисията, Франция и участващите в ШИС 1+ държави-членки, с настоящото се създава група от технически експерти, наречена Съвет за цялостно управление на програмата (по-нататък „СЦУП“). СЦУП ще служи за структура за съдействие на разработването на централната ШИС ІІ. Той ще улеснява последователността и ще координира проектите, свързани с централната и националните ШИС II.
Изменение12
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 17а – параграф 2
2.  СЦУП се състои от най-много десет експерти. Най-много осем експерти и също толкова заместници се определят от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета. Двама експерти и двама заместници се определят от генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията измежду длъжностните лица на Комисията. Други длъжностни лица на Комисията с интерес към заседанията могат да присъстват на срещите на СЦУП.
2.  СЦУП се състои от най-много десет членове, квалифицирани да допринасят активно за разработването на ШИС ІІ и които заседават редовно. Най-много осем членове и също толкова заместници се определят от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета. Най-много двама членове и двама заместници се определят от генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията измежду длъжностните лица на Комисията. Заинтересовани членове на ЕП или съответен персонал на Европейския парламент, експерти от държави-членки и длъжностни лица на Комисията, участващи пряко в разработването на ШИС ІІ могат да присъстват на заседанията на СЦУП на разноски на съответната администрация или институция. СЦУП може да кани други експерти за участие в заседанията му, както е предвидено в мандата, на разноски на съответната администрация, институция или дружество.
Изменение13
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 17 а - параграф 5
5.  СЦУП изготвя своя мандат, който влиза в действие след издаването на положително становище от страна на генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията.
5.  СЦУП изготвя своя мандат, който влиза в действие след издаването на положително становище от страна на генералния директор на компетентната генерална дирекция на Комисията. Мандатът на СЦУП включва изискване да се публикуват редовни доклади и тези доклади да се предоставят на Европейския парламент, за да се гарантира цялостен парламентарен контрол и надзор.
Изменение14
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 17 а - параграф 6
6.  Без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 2, административните и пътните разходи, свързани с дейността на СЦУП, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото те не се възстановяват от други източници. По отношение на пътните разходи на експертите на СЦУП, определени от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета, и на експертите, поканени в съответствие с параграф 3 от настоящия член, които възникват във връзка с работата на СЦУП, се прилагат „Правилата относно обезщетенията за лица извън Комисията, поканени в качеството им на експерти“.
6.  Без да се засягат разпоредбите на член 15, параграф 2, административните и пътните разходи, свързани с дейността на СЦУП, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз, доколкото те не се възстановяват от други източници. По отношение на пътните разходи на експертите на СЦУП, определени от държавите-членки, действащи в рамките на Съвета, и на експертите, поканени в съответствие с параграф 3 от настоящия член, които възникват във връзка с работата на СЦУП, се прилагат „Правилата относно обезщетенията за лица извън Комисията, поканени в качеството им на експерти“. Необходимите бюджетни кредити за покриване на разходите за заседанията на СЦУП се вземат от бюджетните кредити, които понастоящем са предвидени във финансовото планиране за 2010‐2013 г. за Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ).
Изменение15
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Решение на Съвета 2008/839/ПВР
Член 19
Срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета, действащ съгласно член 71, параграф 2 от Решение 2007/533/ПВР.“
Настоящето решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича на дата, определена от Съвета, действащ съгласно член 71, параграф 2 от Решение 2007/533/ПВР, и във всички случаи не по-късно от 31 декември 2013 г..

(1) Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4).

Правна информация - Политика за поверителност